Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 192309 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #90 on: December 01, 2016, 11:01:32 AM »
Verse  3:


கடந்தாங்கிய கரியையவர் வெருவவுரி போர்த்துப்
படந்தாங்கிய வரவக்குழைப் பரமேட்டிதன் பழவூர்
நடந்தாங்கிய நடையார்நல பவளத்துவர் வாய்மேல்
விடந்தாங்கிய கண்ணார்பயில் வேணுபுர மதுவே.

The ancient shrine of the god who is in the most exalted place, who wears an ear-ring of cobra to make those sages who sent it, to be frightened, is Veṇupuram where the ladies who carry a superior poison in their looks and have red lips like good coral and walk steps to be in agreement with music and dancing, are large in numbers.


Arunachala Siva.« Last Edit: December 01, 2016, 11:03:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #91 on: December 01, 2016, 11:04:34 AM »
Verse  4:


தக்கன்றன சிரமொன்றினை யரிவித்தவன் றனக்கு
மிக்கவ்வர மருள்செய்தவெம் விண்ணோர்பெரு மானூர்
பக்கம்பல மயிலாடிட மேகம்முழ வதிர
மிக்கம்மது வண்டார்பொழில் வேணுபுர மதுவே.


Having the head of Dakshan cut off by (Virapattirar) the shrine of the chief of the celestial beings, who granted him boons in an abundant measure.
In many places many peacocks dance; the cloud thunders like the sound of the Muzhavu. It is Vēṇupuram where in the gardens the bees drink the honey found profusely.

Arunachala Siva.« Last Edit: December 01, 2016, 11:07:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #92 on: December 01, 2016, 11:08:47 AM »
Verse  5:

நானாவித வுருவானமை யாள்வானணு காதார்
வானார்திரி புரமூன்றெரி யுண்ணச்சிலை தொட்டான்
தேனார்ந்தெழு கதலிக்கனி யுண்பான்றிகழ் மந்தி
மேனோக்கிநின் றிரங்கும்பொழில் வேணுபுர மதுவே.

Te Lord has many forms. He will admit us into his grace.
He shot an arrow from the bow for the fire to consume the three cities which were wandering in the sky, and belonged to the enemies. The god will admit us into his grace manifesting himself in the form in which his devotees meditate upon that is Veṇupuram which has gardens in which the beautiful female monkey descends looking at the sky in order to eat the fruits of the Tenkatali.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 01, 2016, 11:11:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #93 on: December 01, 2016, 11:12:14 AM »
Verse  6:

மண்ணோர்களும் விண்ணோர்களும் வெருவிம்மிக வஞ்சக்
கண்ணார்சல மூடிக்கட லோங்கவ்வுயர்ந் தானூர்
தண்ணார்நறுங் கமலம்மலர் சாயவ்விள வாளை
விண்ணார்குதி கொள்ளும்வியன் வேணுபுர மதுவே.


The shrine of the god who rose above the ocean which rose by covering with its water the world to make the people of this world and the celestial  world to have fear in their minds and visible expression of it in their bodies. It is that extensive Veṇupuram where the young scabbard fish jump into the air to make the cool and fragrant lotus flower to bend.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 01, 2016, 11:14:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #94 on: December 01, 2016, 11:15:45 AM »
Verse  7:

The palm leaf that has this verse, is not available.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #95 on: December 01, 2016, 11:16:50 AM »
Verse  8:


மலையான்மக ளஞ்சவ்வரை யெடுத்தவ்வலி யரக்கன்
தலைதோளவை நெரியச்சர ணுகிர்வைத்தவன் றன்னூர்
கலையாறொடு சுருதித்தொகை கற்றோர்மிகு கூட்டம்
விலையாயின சொற்றேர்தரு வேணுபுர மதுவே.


The shrine of the Lord who pressed down with the nail of his toe to crush the heads and shoulders of the strong demon (Ravanaṉ) who lifted the mountain to make the daughter of the mountain to be seized with fear. He is in that Veṇupuram where big crowds of people who are well-versed in the collection of Vedams and the six Ankams, make researches which are very valuable.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 01, 2016, 11:19:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #96 on: December 01, 2016, 11:20:56 AM »
Verse  9:


வயமுண்டவ மாலும்மடி காணாதல மாக்கும்
பயனாகிய பிரமன்படு தலையேந்திய பரனூர்
கயமேவிய சங்கந்தரு கழிவிட்டுயர் செந்நெல்
வியன்மேவிவந் துறங்கும்பொழில் வேணுபுர மதுவே.


The supreme god whose feet could not be seen even by that Vishnu, who swallowed the world, and therefore become confused in mind. The shrine of the supreme god who holds in his hand the skull of Brahma who was full of fear. It is that Veṇupuram surrounded by gardens, where the conch that is in the deep tank leaves the back water where it is produced and, reaching the broad field where superior red paddy is grown, sleeps.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 01, 2016, 11:23:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #97 on: December 01, 2016, 11:24:45 AM »
Verse  10:


மாசேறிய வுடலாரமண் குழுக்கள்ளொடு தேரர்
தேசேறிய பாதம்வணங் காமைத்தெரி யானூர்
தூசேறிய வல்குற்றுடி யிடையார்துணை முலையார்
வீசேறிய புருவத்தவர் வேணுபுர மதுவே.

Along with the groups of Jains who have in their bodies accumulated dirt and Buddhists, the shrine of the Lord who could not be known to those two as they cannot worship the feet of increasing brightness. It is that Veṇupuram, where the women who dress in fine cloth, have a waist comparable to the middle of the Tuṭi, breasts which are equal to each other and eye-brows that are raised in the forehead and thrown as a weapon on men.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 01, 2016, 11:27:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #98 on: December 01, 2016, 11:28:25 AM »
Verse  11:


வேதத்தொலி யானும்மிகு வேணுபுரந் தன்னைப்
பாதத்தினின் மனம்வைத்தெழு பந்தன்றன பாடல்
ஏதத்தினை யில்லாவிவை பத்தும்மிசை வல்லார்
கேதத்தினை யில்லார்சிவ கெதியைப்பெறு வாரே.

The songs of Pantaṉ, who rises from sleep fixing his mind on the feet of the Lord, composed in praise of Veṇupuram which is great by the sound of Vedam also,
those who are able to recite all these ten verses which are without any fault.
will not know any sorrow; will attain eternal bliss.

Padigam concluded.

Arunachala Siva.


 
« Last Edit: December 01, 2016, 11:31:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #99 on: December 02, 2016, 11:23:58 AM »
Tiruvannamalai:


Verse 1:


உண்ணாமுலை யுமையாளொடும் உடனாகிய வொருவன்
பெண்ணாகிய பெருமான்மலை திருமாமணி திகழ
மண்ணார்ந்தன வருவித்திரண் மழலைம்முழ வதிரும்
அண்ணாமலை தொழுவார்வினை வழுவாவண்ண மறுமே.


The unequalled god who is united with Uṇṇāmulai Umai, having fixed her in the left half of this body. The mountain which belongs to the Lord who is completely a lady,
the big gems of sapphire to shine the acts, good and bad, of those who worship with joined hands Aṇṇāmalai, where the collection of streams which are full of fertile silt and which make a gentle sound, will be severed from them without fail.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 02, 2016, 11:27:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #100 on: December 02, 2016, 11:26:59 AM »
Verse  2:


தேமாங்கனி கடுவன்கொள விடுகொம்பொடு தீண்டித்
தூமாமழை துறுகன்மிசை சிறுநுண்டுளி சிதற
ஆமாம்பிணை யணையும்பொழி லண்ணாமலை யண்ணல்
பூமாங்கழல் புனைசேவடி நினைவார்வினை யிலரே.


As the branch beats, when it is released after taking the fruits of sweet mango by the male monkey. As the big and black cloud scatters small and minute drops of rain on the boulders, those who fix their thoughts on the red feet which wear beautiful Kazhal which are like the mango leaf in form, of the god in Aṇṇāmalai which has gardens which the wild cow approaches.

Arunachala Siva.« Last Edit: December 02, 2016, 11:29:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #101 on: December 02, 2016, 11:30:41 AM »
Verse  3:


பீலிம்மயில் பெடையோடுறை பொழில்சூழ்கழை முத்தம்
சூலிம்மணி தரைமேனிறை சொரியும்விரி சாரல்
ஆலிம்மழை தவழும்பொழி லண்ணாமலை யண்ணல்
காலன்வலி தொலைசேவடி தொழுவாரன புகழே.


The pearl that is produced in the bamboo surrounded by gardens in which the male peacock with its beautiful tail lives with its female. The fame belongs to those who worship the lotus-red foot which destroyed the strength of the Yama (god of death), of the chief in Aṇṇāmalai which has gardens on which the clouds with hails in the expansion slopes where those pearls become mature, shed on the ground.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 02, 2016, 11:32:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #102 on: December 02, 2016, 11:33:59 AM »
Verse  4:


உதிரும்மயி ரிடுவெண்டலை கலனாவுல கெல்லாம்
எதிரும்பலி யுணலாகவு மெருதேறுவ தல்லால்
முதிருஞ்சடை யிளவெண்பிறை முடிமேல்கொள வடிமேல்
அதிருங்கழ லடிகட்கிடம் அண்ணாமலை யதுவே.


In addition to riding on the Bull to receive the alms which are given unasked for, as food, in the whole world, in the bowl of the white skull left in the cremation ground from which hairs have fallen out. To place on the head in the matted locks which has grown old, a young crescent moon, Aṇṇāmalai is the place for the deity who wears on his leg resounding Kazhal.

Arunachala Siva.« Last Edit: December 02, 2016, 11:36:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #103 on: December 02, 2016, 11:37:20 AM »
Verse  5:


மரவஞ்சிலை தரளம்மிகு மணியுந்துவெள் ளருவி
அரவஞ்செய முரவம்படும் அண்ணாமலை யண்ணல்
உரவஞ்சடை யுலவும்புன லுடனாவது மோரார்
குரவங்கமழ் நறுமென்குழல் உமைபுல்குதல் குணமே.

The streams which push in a large measure pearls, Silai (a kind of tree) and common Kadampa make a loud sound; The chief in Aṇṇāmalai,  where the Drum, Muravam, is played without considering that there is water (Ganga) united with him which moves in the strong matted locks. Is it proper for him to embrace Uma who has naturally fragrant tresses of hair in which the bottle flowers spread fragrance?

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 02, 2016, 11:40:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #104 on: December 02, 2016, 11:41:24 AM »
Verse  6:


பெருகும்புன லண்ணாமலை பிறைசேர்கடல் நஞ்சைப்
பருகுந்தனை துணிவார்பொடி யணிவாரது பருகிக்
கருகும்மிட றுடையார்கமழ் சடையார்கழல் பரவி
உருகும்மன முடையார்தமக் குறுநோயடை யாவே.


Siva adorns himself with the sacred ash.
The Lord in Aṇṇāmalai, which has rising water.
he dared so much as to drink the poison which rose in the ocean in which the crescent moon was born. Having drunk it, has a black neck as a result of that.
Many diseases will not approach those whose hearts melt, praising the feet of the Lord who has a fragrant matted locks.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 02, 2016, 11:44:16 AM by Subramanian.R »