Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 178832 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #885 on: March 01, 2017, 08:25:02 AM »
Verse 8:

தேசு குன்றாத் தெண்ணீ ரிலங்கைக் கோமானைக்
கூச வடர்த்துக் கூர்வாள் கொடுப்பார் தம்மையே
பேசிப் பிதற்றப் பெருமை தருவா ரூர்போலும்
பாசித் தடமும் வயலுஞ் சூழ்ந்த பாசூரே.


Siva gave a sharp sword having made the King of Lanka surrounded by ocean and whose luster did not decrease, feel ashamed, by pressing him down. Pāsūr which is surrounded by tanks having moss, and fields is the place of the god who grants greatness on those who speak about Siva only and none others.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 01, 2017, 08:27:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #886 on: March 01, 2017, 08:28:42 AM »
Verse  9:

நகுவாய் மலர்மே லயனு நாகத் தணையானும்
புகுவா யறியார் புறநின் றோரார் போற்றோவார்
செகுவா யுகுபற் றலைசேர் கையா ரூர்போலும்
பகுவாய் நாரை யாரல் வாரும் பாசூரே.

Brahma who is seated on a (lotus) flower with its petals unfolded and Vishnu who is lying on a serpent did not know the place where they could enter to have a vision of Siva, do not know him standing outside his grace, praise him without ceasing.
the place of Siva who has in his hand a dead skull from which the teeth have fallen.
is Pasur, where the cranes of wide open mouth take in a swoop brownish sand.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 01, 2017, 08:31:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #887 on: March 01, 2017, 08:32:13 AM »
Verse  10:


தூய வெயினின் றுழல்வார் துவர்தோ யாடையார்
நாவில் வெய்ய சொல்லித் திரிவார் நயமில்லார்
காவல் வேவக் கணையொன் றெய்தா ரூர்போலும்
பாவைக் குரவம் பயில்பூஞ் சோலைப் பாசூரே.


The Jains who wander standing in the bright sunshine and the Buddhists who wear a robe soaked in red-ochre, will be wandering speaking cruel words with their tongues.
have no moral conduct. The place of Siva who shot an arrow on the forts to make them burn, Pasur which has beautiful gardens which has bottle-flower tree with blossoms like dolls.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 01, 2017, 08:34:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #888 on: March 01, 2017, 08:35:43 AM »
Verse  11:


ஞான முணர்வான் காழி ஞான சம்பந்தன்
தேனும் வண்டு மின்னிசை பாடுந் திருப்பாசூர்க்
கானம் முறைவார் கழல்சேர் பாட லிவைவல்லார்
ஊன மிலரா யும்பர் வானத் துறைவாரே.

Those who are capable of singing these verses praising the feet of Siva who dwells in the jungle of Tirup Pasur,  where then and bees hum like sweet music, by Jnana Sambandhan, who is a native of Sirkazhi and who realized in himself knowledge of Siva, without any defect, will dwell in the heaven where celestial beings live.

Padigam on Tirup Pasur concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 01, 2017, 08:39:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #889 on: March 02, 2017, 08:04:07 AM »
Tiru Venkatu:

Verse  1:


உண்டாய் நஞ்சை யுமையோர் பங்கா வென்றுள்கித்
தொண்டாய்த் திரியு மடியார் தங்கள் துயரங்கள்
அண்டா வண்ண மறுப்பா னெந்தை யூர்போலும்
வெண்டா மரைமேற் கருவண் டியாழ்செய் வெண்காடே.


Meditating in their minds, 'O Lord who has Uma as a half! You drank the poison!'
The Lord who severs the sufferings of the devotees who wander about with devotion, the place of our father, is Veṇkāṭu where the black bees hum like the music of [the] Yāzh [while] sitting on the white lotus.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 02, 2017, 08:07:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #890 on: March 02, 2017, 08:08:10 AM »
Verse  2:


நாத னம்மை யாள்வா னென்று நவின்றேத்திப்
பாதம் பன்னாள் பணியு மடியார் தங்கண்மேல்
ஏதந் தீர விருந்தான் வாழு மூர்போலும்
வேதத் தொலியாற் கிளிசொற் பயிலும் வெண்காடே.

The place where the Lord was residing to remove the approaching sufferings of his devotees who bow to his feet many days, praising ceaselessly He is our Lord;
he will accept us as his protege is Veṇkātu where the parrots speak words like the sound of the Vēdam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 02, 2017, 08:10:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #891 on: March 02, 2017, 08:11:31 AM »
Verse  3:


தண்முத் தரும்பத் தடமூன் றுடையான் றனையுன்னிக்
கண்முத் தரும்பக் கழற்சே வடிகை தொழுவார்கள்
உண்முத் தரும்ப வுவகை தருவான் ஊர்போலும்
வெண்முத் தருவிப் புனல்வந் தலைக்கும் வெண்காடே.

The place of the Lord who grants happiness so that the mind is pure without any blemish to those who worship with their hands the feet wearing anklets, when tears flow like [a] string of pearls, meditating upon the Lord who has three tanks where cool pearls appear like buds, is Veṇkāṭu where the water of the stream resembling pearls wanders backwards and forwards.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 02, 2017, 08:13:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #892 on: March 02, 2017, 08:14:50 AM »
Verse 4:


நரையார் வந்து நாளுங் குறுகி நணுகாமுன்
உரையால் வேறா வுள்கு வார்கள் உள்ளத்தே
கரையா வண்ணங் கண்டான்மேவு மூர்போலும்
விரையார் கமலத் தன்ன மருவும் வெண்காடே.

Grey hairs appear and the end of the life also draws near, before they approach us.
The place desired by the Lord who makes people who meditate upon him as different from other gods, by their words, steady in their minds, is Veṇkāṭu where the swans are found seated in fragrant lotus flowers.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 02, 2017, 08:17:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #893 on: March 02, 2017, 08:18:07 AM »
Verse  5:

பிள்ளைப் பிறையும் புனலுஞ் சூடும் பெம்மானென்
றுள்ளத் துள்ளித் தொழுவார் தங்க ளுறுநோய்கள்
தள்ளிப்போக வருளுந் தலைவ னூர்போலும்
வெள்ளைச் சுரிசங் குலவித் திரியும் வெண்காடே.

The place of the Lord who bestows his grace on people who worship him thinking of him in their minds as the great one who wears on his head a tender crescent moon and [the] water (of the Ganga), for their acute diseases to go far away from them.
is Veṇkāṭu where the white conch with spirals, moves and wanders.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 02, 2017, 08:21:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #894 on: March 02, 2017, 08:22:41 AM »
Verse  6:

ஒளிகொண் மேனி யுடையா யும்ப ராளீயென்
றளிய ராகி யழுதுற் றூறு மடியார்கட்
கெளியா னமரர்க் கரியான் வாழு மூர்போலும்
வெளிய வுருவத் தானை வணங்கும் வெண்காடே.

Thinking that 'you have a brilliant form; you have the Devas as your servants',
the Lord who is easily accessible to the devotees who have the highest limit of love and who weep, rooted firmly in the grace of the Lord; Who is at the same time difficult to be approached by the immortals.  The place where [the Lord of above mentioned qualities] resides is Veṇkāṭu where the elephant of white color is worshipped.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 02, 2017, 08:25:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #895 on: March 02, 2017, 08:26:53 AM »
Verse  7:


கோள்வித் தனைய கூற்றந் தன்னைக் குறிப்பினான்
மாள்வித் தவனை மகிழ்ந்தங் கேத்த மாணிக்காய்
ஆள்வித் தமர ருலக மளிப்பா னூர்போலும்
வேள்விப் புகையால் வான மிருள்கூர் வெண்காடே.


Veṇkātu where the sky becomes very dark by the smoke that rises from sacrifices,
having killed the god of death who is the seed for killing, by his meditation,
on behalf of the bachelor who praised Siva with gladness [The bachelor is Svetaketu,
a local legend] is the place for the god who made him rule over the celestial world and thereby bestowed his favor on him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 02, 2017, 08:30:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #896 on: March 02, 2017, 08:30:40 AM »
Verse  8:

வளையார் முன்கை மலையாள் வெருவ வரையூன்றி
முளையார் மதியஞ் சூடி யென்று முப்போதும்
இளையா தேத்த விருந்தா னெந்தை யூர்போலும்
விளையார் கழனிப் பழனஞ் சூழ்ந்த வெண்காடே.


Veṇkatu which is surrounded by tanks near the fields which yield produce abundantly,
seeing the daughter of the mountain who has bangles on her forearm to be seized with fear, having pressed down the mountain, wearing the crescent moon that appears every day, is the place of the god, our father, who resides there to be worshipped always thrice without growing weary.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 02, 2017, 08:33:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #897 on: March 02, 2017, 08:34:35 AM »
Verse  9:

கரியா னோடு கமல மலரான் காணாமை
எரியாய் நிமிர்ந்த வெங்கள் பெருமா னென்பார்கட்
குரியா னமரர்க் கரியான் வாழு மூர்போலும்
விரியார் பொழிலின் வண்டு பாடும் வெண்காடே.


Veṇkātu where in the blossomed gardens bees hum like music, the Lord who is the property of those devotees who praise that he shot up as a column of fire that could not seen by the black-colored Vishnu, and the one who is seated in the lotus flower.
and is difficult to be reached by the immortals, is the place where he resides.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 02, 2017, 08:36:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #898 on: March 02, 2017, 08:37:41 AM »
Verse  10:

பாடு மடியார் பலருங் கூடிப் பரிந்தேத்த
ஆடு மரவம சைத்த பெருமா னறிவின்றி
மூட முடைய சமண்சாக் கியர்க ளுணராத
வேட முடைய பெருமான் பதியாம் வெண்காடே.

To be praised affectionately by all the devotees with music, gathering together.
the Lord who fastened a dancing cobra as a girdle, Veṇkātu is the place of the Lord who has a disguised form which cannot be understood by the Jains and Buddhists who have only ignorance and no wisdom.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 02, 2017, 08:39:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #899 on: March 02, 2017, 08:40:44 AM »
Verse  11:


விடையார் கொடியான் மேவி யுறையும் வெண்காட்டைக்
கடையார் மாடங் கலந்து தோன்றுங் காழியான்
நடையா ரின்சொல் ஞானசம் பந்தன் தமிழ்வல்லார்க்
கடையா வினைக ளமர லோகம் ஆள்வாரே.


Jnana Sambandhan, who has sweet words of good style and who is a native of Sirkazhi, where the storeys appear with many entrances, sins will not approach those who are able to recite the Tamizh verses in praise of Veṇkātu where the god with a banner in which there is a bull, resides with joy, they will rule over the celestial world.

Padigam on Tiru Venkatu completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 02, 2017, 08:43:30 AM by Subramanian.R »