Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 178132 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #870 on: February 28, 2017, 08:04:15 AM »
Verse 4:


மனைக்கே யேற வளஞ்செய் பவளம் வளர்முத்தங்
கனைக்குங் கடலு ளோத மேறுங் கலிக்காழிப்
பனைக்கைப் பகட்டீ ருரியாய் பெரியா யெனப்பேணி
நினைக்க வல்ல வடியார் நெஞ்சி னல்லாரே.


To enter into the houses, in Sirkazhi, of great bustle where the waves of the roaring sea rise to push the mature coral and mature pearls. "Having cherished with love the god as one who has a skin of wet with the blood of an elephant whose trunk is like the palmyra! The great person!". The devotees who are able think him as such, are people having good minds.

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: February 28, 2017, 08:07:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #871 on: February 28, 2017, 08:08:34 AM »
Verse  5:


பரிதி யியங்கும் பாரிற் சீரார் பணியாலே
கருதி விண்ணோர் மண்ணோர் விரும்புங் கலிக்காழிச்
சுருதி மறைநான் கான செம்மை தருவானைக்
கருதி யெழுமின் வழுவா வண்ணந் துயர்போமே.

In this world where the sun moves, in Sirkazhi of great bustle where the celestial beings and inhabitants of this world desire to gather, having in their minds the eminent service to god, thinking of him who gave the eminent works of Vēdam, which is memorized by hearing (and not written). Wake up from your sleep! People of this world! All the sufferings will go away without fail.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 28, 2017, 08:11:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #872 on: February 28, 2017, 08:12:16 AM »
Verse 6:


மந்த மருவும் பொழிலி லெழிலார் மதுவுண்டு
கந்த மருவ வரிவண் டிசைசெய் கலிக்காழிப்
பந்த நீங்க வருளும் பரனே யெனவேத்திச்
சிந்தை செய்வார் செம்மை நீங்கா திருப்பாரே.


Having drunk the sweet honey in the parks where the slow-moving southern breeze is staying, in Sirkazhi, of great bustle where the bees having lines on them hum like music as they have come into contact with fragrance, those devotees who meditate upon god praising him, Most exalted one who bestows his grace, to remove all bondage, are those who stand firmly in the path of righteousness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 28, 2017, 08:14:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #873 on: February 28, 2017, 08:15:40 AM »
Verse  7:


புயலார் பூமி நாம மோதிப் புகழ்மல்கக்
கயலார் கண்ணார் பண்ணா ரொலிசெய் கலிக்காழிப்
பயில்வான் றன்னைப் பத்தி யாரத் தொழுதேத்த
முயல்வார் தம்மேல் வெம்மைக் கூற்ற முடுகாதே.


Having repeated the names of God in the world fed by rain, in Sirkazhi, of great bustle where the ladies whose eyes are comparable to the carp fish produce the sound of music to spread the fame of god. On those who try to worship and praise the god who is permanent so that their devotion may become satisfactory, the cruel god of death will not hasten (to snatch their lives).

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 28, 2017, 08:17:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #874 on: February 28, 2017, 08:19:10 AM »
Verse 8:


அரக்கன் முடிதோள் நெரிய வடர்த்தா னடியார்க்குக்
கரக்க கில்லா தருள்செய் பெருமான் கலிக்காழிப்
பரக்கும் புகழான் றன்னை யேத்திப் பணிவார்மேற்
பெருக்கு மின்பந் துன்ப மான பிணிபோமே.

God who pressed down to crush the heads and shoulders of demon (Ravaṇaṉ) and who grants his grace to his devotees without being able to conceal it, in Sirkazhi of great bustle, happiness will increase for people who praise and worship him whose fame spreads everywhere. Diseases which are the causes for sufferings will vanish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 28, 2017, 08:21:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #875 on: February 28, 2017, 08:22:38 AM »
Verse  9:


மாணா யுலகங் கொண்ட மாலு மலரோனுங்
காணா வண்ண மெரியாய் நிமிர்ந்தான் கலிக்காழிப்
பூணார் முலையாள் பங்கத் தானைப் புகழ்ந்தேத்திக்
கோணா நெஞ்ச முடையார்க் கில்லைக் குற்றமே.

Vishnu who received the world as a gift in the form of a bachelor (from Mahabali) and Brahma, seated in the (lotus) flower, He who shot up as a column of fire so as not to be seen (by them) praising and worshipping the god who has on one half a lady who wears ornaments on her breasts. There will be no pain for those whose minds do not deviate from the path of virtue.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 28, 2017, 08:25:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #876 on: February 28, 2017, 08:26:36 AM »
Verse  10:


அஞ்சி யல்லல் மொழிந்து திரிவா ரமணாதர்
கஞ்சி காலை யுண்பார்க் கரியான் கலிக்காழித்
தஞ்ச மாய தலைவன் றன்னை நினைவார்கள்
துஞ்ச லில்லா நல்ல வுலகம் பெறுவாரே.


The god who is difficult to be recognized by the ignorant Jains who speak distressing words behind the back, being afraid of saying them to the face and wander, and by the Buddhists who have their morning gruel in Sirkazhi of great bustle.  Those who think of god as their refuge, will attain the good world of bliss which does not know destruction.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 28, 2017, 08:28:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #877 on: February 28, 2017, 08:30:03 AM »
Verse  11:


ஊழி யாய பாரி லோங்கு முயர்செல்வக்
காழி யீசன் கழலே பேணுஞ் சம்பந்தன்
றாழு மனத்தா லுரைத்த தமிழ்க ளிவைவல்லார்
வாழி நீங்கா வானோ ருலகின் மகிழ்வாரே.

Sambandhan, who cherishes with regard only the feet of Siva in Sirkazhi, having indestructible wealth, which floated above the floods of the deluge in this world which is destroyed at the end of the eon, those who are able to say the Tamizh verses composed with a mind engrossed in God, will dwell in heaven which they will not leave.

Padigam on Sirkazhi completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 28, 2017, 08:32:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #878 on: March 01, 2017, 07:58:32 AM »
Tirup Pasur:

Verse 1:


சிந்தை யிடையார் தலையின் மிசையார் செஞ்சொல்லார்
வந்து மாலை வைகும் போழ்தென் மனத்துள்ளார்
மைந்தா மணாளா வென்ன மகிழ்வா ரூர்போலும்
பைந்தண் மாதவி சோலை சூழ்ந்த பாசூரே.

Siva is in my thought.  He is on my head. He is in my words spoken in their direct primary significance. When the evening passes he comes and stays in my mind, Pasur which is surrounded by gardens, in which the common delight of the wood which is cool and evergreen grows luxuriantly is the place of Siva who rejoices in being praised as the strong youth!, the bridegroom of Uma!

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 01, 2017, 08:02:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #879 on: March 01, 2017, 08:02:30 AM »
Verse  2:


பேரும் பொழுதும் பெயரும் பொழுதும் பெம்மானென்
றாருந் தனையு மடியா ரேத்த வருள்செய்வார்
ஊரு மரவ முடையார் வாழு மூர்போலும்
பாரின் மிசையார் பாட லோவாப் பாசூரே.


Siva grants his grace when his devotees praised him to the full satisfaction of their minds as the god of greatness, at both times when they move from their places and return to them. Pasur is the place where Siva who has a crawling cobra, dwells and here the songs of the people of this world do not cease.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 01, 2017, 08:04:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #880 on: March 01, 2017, 08:06:03 AM »
Verse  3:


கையாற் றொழுது தலைசாய்த் துள்ளங் கசிவார்கண்
மெய்யார் குறையுந் துயருந் தீர்க்கும் விகிர்தனார்
நெய்யா டுதலஞ் சுடையார் நிலாவு மூர்போலும்
பைவாய் நாகங் கோடலீனும் பாசூரே.

Siva is different from the world and removes the mental sufferings and bodily defects of those whose hearts melt, and who worship him with joined hands and bow their heads in reverence. He bathes in the five products of the cow beginning from ghee the place where he stays is Pasur where the white species of Malabar glory lily put forth flowers resembling the cobra's hood.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 01, 2017, 08:08:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #881 on: March 01, 2017, 08:10:14 AM »
Verse  4:


பொங்கா டரவும் புனலுஞ் சடைமேற் பொலிவெய்தக்
கொங்கார் கொன்றை சூடியென் னுள்ளங் குளிர்வித்தார்
தங்கா தலியுந் தாமும் வாழு மூர்போலும்
பைங்கான் முல்லை பல்லரும் பீனும் பாசூரே.

Siva made my heart completely satisfied wearing fragrant Koṉṟai and the angry, dancing cobra and water to shine on the matted locks, the place where Siva and his wife dwell, is Pasur where the fertile creeper of Arabian jasmine puts forth buds like teeth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 01, 2017, 08:12:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #882 on: March 01, 2017, 08:14:03 AM »
Verse  5:


ஆடற் புரியு மைவா யரவொன் றரைச்சாத்தும்
சேடச் செல்வர் சிந்தையு ளென்றும் பிரியாதார்
வாடற் றலையிற் பலிதேர் கையா ரூர்போலும்
பாடற் குயில்கள் பயில்பூஞ் சோலைப் பாசூரே.

He wealthy god who ties a dancing cobra of five hoods. He never leaves the thoughts of his devotees. The place of the god who goes receiving alms in the dried skull.
is Pasur which has flower-gardens in which the Indian cuckoos which sing sweetly are crowded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 01, 2017, 08:16:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #883 on: March 01, 2017, 08:17:37 AM »
Verse  6:


கானின் றதிரக் கனல்வாய் நாகங் கச்சாகத்
தோலொன் றுடையார் விடையார் தம்மைத் தொழுவார்கள்
மால்கொண் டோட மையல் தீர்ப்பா ரூர்போலும்
பால்வெண் மதிதோய் மாடஞ் சூழ்ந்த பாசூரே.


The feet to resound as drum in dancing, Siva has a skin and a cobra with the vehemence of its poison, as a belt. He has a bull. The place of the god who removes the infatuation of love of those who worship him run away with desire, is Pasur surrounded by storeys on which the white moon as white as milk seems to come into contact.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 01, 2017, 08:20:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #884 on: March 01, 2017, 08:21:33 AM »
Verse  7:


கண்ணி னயலே கண்ணொன் றுடையார் கழலுன்னி
எண்ணுந் தனையு மடியா ரேத்த வருள்செய்வார்
உண்ணின் றுருக வுகவை தருவா ரூர்போலும்
பண்ணின் மொழியார் பாட லோவாப் பாசூரே.

Siva has one frontal eye by the side of the eyes in the face. He will grant his grace when his devotees praise him as long as they meditate on him, thinking of his feet.
The place of Siva who grants joy for the heart to melt always is Pasur where the singing of the ladies who speak sweet words like melody-types, never cease.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: March 01, 2017, 08:24:16 AM by Subramanian.R »