Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 178741 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #855 on: February 26, 2017, 08:46:25 AM »
Verse  11:

கொந்தணவும் பொழில்புடைசூழ் கொச்சைமேவு குலவேந்தன்
செந்தமிழின் சம்பந்தன் சிறைவண்புனல்சூழ் திருநல்லூர்ப்
பந்தணவு மெல்விரலாள் பங்கன்றன்னைப் பயில்பாடல்
சிந்தனையா லுரைசெய்வார் சிவலோகஞ்சேர்ந் திருப்பாரே.


Sambandhan, an authority on chaste Tamizh and the great chief in Kochai* surrounded on all sides by gardens where there are bunches of flowers, those who recite with meditation the verses on Siva who has a lady who holds in her fingers a ball, as his half, in Tiru Nallūr surrounded by plenty of water which has dams on it.
will stay permanently in the world of Siva.

*another name for Sirkazhi, the birth place of Jnana Sambandhar.

Padigam on Tiru Nallur completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 26, 2017, 08:49:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #856 on: February 27, 2017, 08:13:03 AM »
Tiruk Kudavayil:

Verse  1:


கலைவாழு மங்கையீர் கொங்கையாருங் கருங்கூந்தல்
அலைவாழுஞ் செஞ்சடையி லரவும்பிறையு மமர்வித்தீர்
குலைவாழை கமுகம்பொன் பவளம்பழுக்குங் குடவாயில்
நிலைவாழுங் கோயிலே கோயிலாக நின்றீரே.


Siva who has a stag in the beautiful hand! Who has red matted locks on which the waves of the Ganga, who has tresses of hair in which there is fragrance, are full.
Who made the cobra and the crescent moon to stay there.  You stayed as your favorite temple which is permanent, Kuṭavāyil where plaintain trees bear ripe fruits resembling gold color and areca-palm fruits resembling coral in color.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 27, 2017, 08:16:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #857 on: February 27, 2017, 08:17:24 AM »
Verse  2:


அடியார்ந்த பைங்கழலுஞ் சிலம்புமார்ப்ப வங்கையில்
செடியார்ந்த வெண்டலையொன் றேந்தியுலகம் பலிதேர்வீர்
குடியார்ந்த மாமறையோர் குலாவியேத்துங் குடவாயில்
படியார்ந்த கோயிலே கோயிலாகப் பயின்றீரே.


The golden anklets and the anklets that are worn on the feet to make a sound.
You collect alms wandering in the world, holding in the palm a white skull having the stench of flesh. You resided in the temple which can be compared to other temples, in Kuṭavāyil where Brahmins of noble lineage praise you with delight as your favorite temple.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 27, 2017, 08:19:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #858 on: February 27, 2017, 08:20:41 AM »
Verse  3:


கழலார்பூம் பாதத்தீ ரோதக்கடலில் விடமுண்டன்
றழலாருங் கண்டத்தீ ரண்டர்போற்று மளவினீர்
குழலார வண்டினங்கள் கீதத்தொலிசெய் குடவாயில்
நிழலார்ந்த கோயிலே கோயிலாக நிகழ்ந்தீரே.


Siva who wears anklets, in the feet which are as soft as flower. You have in your neck the heat as a result of consuming the poison which rose in the ocean which has waves.
you grant your grace according to the intensity of devotion when celestial beings praise you, you were present in the temple which has splendor in Kuṭavāyil where the swarms of bees hum melody types resembling music produced by flute, as your favorite temple.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 27, 2017, 08:23:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #859 on: February 27, 2017, 08:24:11 AM »
Verse  4:


மறியாருங் கைத்தலத்தீர் மங்கைபாக மாகச்சேர்ந்
தெறியாரு மாமழுவு மெரியுமேந்துங் கொள்கையீர்
குறியார வண்டினங்கள் தேன்மிழற்றுங் குடவாயில்
நெறியாருங் கோயிலே கோயிலாக நிகழ்ந்தீரே.

You hold a young deer in your hand. You have an idea of holding fire and a big battle-axe which can be thrown on enemies and are united with a lady of distinction as one half, in Kuṭavāyil where the swarms of bees hum sweetly like honey with the idea of opening the petals of buds. You were present in the temple built according to Agama rules, as your favorite temple.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 27, 2017, 08:26:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #860 on: February 27, 2017, 08:27:10 AM »
Verse  5:


இழையார்ந்த கோவணமுங் கீளுமெழிலா ருடையாகப்
பிழையாத சூலம்பெய் தாடல்பாடல் பேணினீர்
குழையாரும் பைம்பொழிலும் வயலுஞ்சூழ்ந்த குடவாயில்
விழவார்ந்த கோயிலே கோயிலாக மிக்கீரே.


Having a men's loin-cloth woven with yarn and a strip of cloth used as a waist band as beautiful dress holding on the shoulder a trident which never misses its aim, you linked singing and dancing, in Kuṭavāyil surrounded by beautiful gardens full of tender leaves, and fields. You were great in the temple which has never-ceasing festivals as your favorite temple.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 27, 2017, 08:29:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #861 on: February 27, 2017, 08:30:19 AM »
Verse  6:

அரவார்ந்த திருமேனி யானவெண்ணீ றாடினீர்
இரவார்ந்த பெய்பலிகொண் டிமையோரேத்த நஞ்சுண்டீர்
குரவார்ந்த பூஞ்சோலை வாசம்வீசுங் குடவாயில்
திருவார்ந்த கோயிலே கோயிலாகத் திகழ்ந்தீரே.

You bathed in white sacred ash got from a cow on your holy body on which you wear cobras profusely. Receiving the alms that are put into the bowl of a skull, which you get by begging, you consumed the poison to be praised by the celestial beings who do not wink. In Kuṭavāyil where the beautiful gardens which have common bottle flower trees, spread their fragrance, you were shining in the beautiful temple as your favorite temple.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: February 27, 2017, 08:32:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #862 on: February 27, 2017, 08:33:25 AM »
Verse  7:

பாடலார் வாய்மொழியீர் பைங்கண்வெள்ளே றூர்தியீர்
ஆடலார் மாநடத்தீ ரரிவைபோற்று மாற்றலீர்
கோடலார் தும்பிமுரன் றிசைமிழற்றுங் குடவாயில்
நீடலார் கோயிலே கோயிலாக நிகழ்ந்தீரே.


You have words containing truth in the songs of the Vēdas. You have a vehicle of a white bull which has greenish eyes. You performed the dance by name Akātāṇṭavam.
You have the power which is praised by the lady, Uma, in Kuṭavāyil where the superior variety of bee, Tumpi which settles on the white Malabar glory, lily hums and sings music. You were present in the temple which has been in existence since a distant past as your favorite temple.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 27, 2017, 08:37:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #863 on: February 27, 2017, 08:37:39 AM »
Verse  8:


கொங்கார்ந்த பைங்கமலத் தயனுங்குறளாய் நிமிர்ந்தானும்
அங்காந்து தள்ளாட வழலாய் நிமிர்ந்தீ ரிலங்கைக்கோன்
தங்காதன் மாமுடியுந் தாளுமடர்த்தீர் குடவாயில்
பங்கார்ந்த கோயிலே கோயிலாகப் பரிந்தீரே.


Brahma, who is seated in a fertile lotus which has abundant honey, and Vishnu who rose tall, being a dwarf at first, to waver in mind with a gaping mouth out of wonder, you rose high as a column of fire you crushed the feet and the big crown of the king of  which he prized very much, Ravanan, you declared the temple in Kuṭavāyil which occupies a portion of the village, as your favorite temple [Note: In this verse the anecdotes of Vishnu and Brahma, and Ravanan are clubbed together.]

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 27, 2017, 08:42:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #864 on: February 27, 2017, 08:43:07 AM »
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #865 on: February 27, 2017, 08:44:11 AM »
Verse  10:


தூசார்ந்த சாக்கியருந் தூய்மையில்லாச் சமணரும்
ஏசார்ந்த புன்மொழிநீத் தெழில்கொண்மாடக் குடவாயில்
ஆசாரஞ் செய்மறையோ ரளவிற்குன்றா தடிபோற்றத்
தேசார்ந்த கோயிலே கோயிலாகச் சேர்ந்தீரே.


The Buddhists who covers their bodies with a yellow cloth called sivaram, and the Jains, who have no purity, leaving the insulting slanderous words of those two people,
in Kuṭavāyil which has beautiful storeys. The Brahmins who have proper conduct to praise your feet without any decrease in the quality of their devotion, you have become attached to the glorious temple as your favorite temple.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 27, 2017, 08:49:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #866 on: February 27, 2017, 08:50:31 AM »
Verse  11:


நளிர்பூந் திரைமல்கு காழிஞான சம்பந்தன்
குளிர்பூங் குடவாயிற் கோயின்மேய கோமானை
ஒளிர்பூந் தமிழ்மாலை யுரைத்தபாட லிவைவல்லார்
தளர்வான தானொழியத் தகுசீர்வானத் திருப்பாரே.


Jnana Sambandhan, of Sirkazhi, which has cool water having beautiful waves,
on the king who dwells with desire in the temple in cool and beautiful Kuṭavāyil,
those who are capable of reciting these garlands of shining Tamizh verses, composed by him, will dwell in the heaven of fitting fame as the sufferings caused by depression of spirits, leave them.

Padigam on Tiruk Kudavayil completed.


Arunachala Siva.« Last Edit: February 27, 2017, 08:52:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #867 on: February 28, 2017, 07:52:40 AM »
Sirkazhi:

Verse 1:


நலங்கொண் முத்து மணியும் அணியுந் திரளோதங்
கலங்கள் தன்னிற் கொண்டு கரைசேர் கலிக்காழி
வலங்கொண் மழுவொன் றுடையாய் விடையா யெனவேத்தி
அலங்கல் சூட்ட வல்லார்க் கடையா அருநோயே.


In Sirkazhi, of great bustle where the ships that sail on the accumulated waves, reach the shore with beautiful pearls, other precious stones and ornaments. The one who possesses a victorious battle axe!  Praising one who has a bull, the diseases of birth which cannot be cured by other means, will not reach those who can adorn the God with garlands.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 28, 2017, 07:55:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #868 on: February 28, 2017, 07:56:09 AM »
Verse  2:


ஊரா ருவரிச் சங்கம் வங்கங் கொடுவந்து
காரா ரோதங் கரைமே லுயர்த்துங் கலிக்காழி
நீரார் சடையாய் நெற்றிக் கண்ணா வென்றென்று
பேரா யிரமும் பிதற்றத் தீரும் பிணிதானே.


Having been brought by the ships, the conches of the sea which move slowly,
the waves of the sea from which clouds draw their water. In Sirkazhi of great bustle where they are heaped to a great height on the shore. All disease will be removed if one babbles all the thousand names without ceasing, praising the god as, 'one who has on his matted locks, water! The one who has a frontal eye!'

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 28, 2017, 07:59:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #869 on: February 28, 2017, 08:00:21 AM »
Verse 3:

வடிகொள் பொழிலின் மழலை வரிவண் டிசைசெய்யக்
கடிகொள் போதிற் றென்ற லணையுங் கலிக்காழி
முடிகொள் சடையாய் முதல்வா வென்று முயன்றேத்தி
அடிகை தொழுவார்க் கில்லை யல்ல லவலமே.


When the tender bees with lines on their bodies hum like music in the gardens which are maintained in perfect condition, in Sirkazhi of great bustle where the balmy southern breeze comes in contact with the buds of fragrance just before they unfold their petals. Having praised with the aid of their virtue done in previous births the god as one who has dressed the matted locks as a crown! The first cause! (the origin of all things!).  There will be no anxiety and suffering for those who worship his feet with their hands.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 28, 2017, 08:03:01 AM by Subramanian.R »