Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 177892 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #765 on: February 18, 2017, 08:49:05 AM »
Verse  9:


நெடியா னொடுநான் முகன்நே டலுறச்
சுடுமா லெரியாய் நிமிர்சோ தியனே
நடுமா வயல்நா கேச்சுர நகரே
இடமா வுறைவா யெனஇன் புறுமே.


The effulgent light which rose as the great burning fire when Brahma searched for you along with tall Vishnu, the pleasure of this world and the next world will reach us of their own accord if we praise you who dwells in the city of Nāgechuram which has big fields in which seedlings are transplanted.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 18, 2017, 08:51:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #766 on: February 18, 2017, 08:52:25 AM »
Verse  10:


மலம்பா வியகை யொடுமண் டையதுண்
கலம்பா வியர்கட் டுரைவிட் டுலகில்
நலம்பா வியநா கேச்சுர நகருள்
சிலம்பா வெனத்தீ வினைதேய்ந் தறுமே.


Leaving the fabrications of sinful persons who eat from an earthern vessel using it as a plate, with their hands which is full of dirt, evil karmas will diminish and disappear
completely if we praise, one who is seated in the mount Kailash and who is in the city of Nāgechuram where many good things spread out.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 18, 2017, 08:57:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #767 on: February 18, 2017, 08:56:03 AM »
Verse  11:

கலமார் கடல்சூழ் தருகா ழியர்கோன்
தலமார் தருசெந் தமிழின் விரகன்
நலமார் தருநா கேச்சுரத் தரனைச்
சொலமா லைகள்சொல் லநிலா வினையே.

The chief among the residents of Sirkazhi which is surrounded by the sea in which ships sail, Jnana Sambandhan clever in chaste Tamizh which spreads throughout Tamizh Nadu, karmas will not remain with us if we recite the garlands of words which were composed (by him) in praise of the god in Nagechuram where all good things are available in plenty.

Padigam on Tiru Nagechuram concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 18, 2017, 09:01:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #768 on: February 19, 2017, 07:46:33 AM »
Tirup Pukali  - another name for Sirkazhi:

Verse  1:


உகலி யாழ்கட லோங்கு பாருளீர்
அகலி யாவினை யல்லல் போயறும்
இகலி யார்புர மெய்த வன்னுறை
புகலி யாம்நகர் போற்றி வாழ்மினே.


People of this eminent world surrounded by deep sea in which waves rise and roll!
Our sins will disappear without increasing. Sufferings will go away from us.
Enjoy a happy life by worshipping the city of Pukali where the god who shot an arrow on the enemies' cities, resides.


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 19, 2017, 07:48:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #769 on: February 19, 2017, 07:49:46 AM »
Verse  2:


பண்ணி யாள்வதோ ரேற்றர் பான்மதிக்
கண்ணி யார்கமழ் கொன்றை சேர்முடிப்
புண்ணி யன்னுறை யும்பு கலியை
நண்ணு மின்னல மான வேண்டிலே.

The Lord has a bull made ready to ride, with all adornments. He has as a chaplet the crescent moon as white as milk. People of this world! If you are desirous of good things in this life, go and worship Pukali where the Lord who has on his head fragrant Koṉṟai flowers.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 19, 2017, 07:51:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #770 on: February 19, 2017, 07:52:41 AM »
Verse  3:


வீசு மின்புரை காதன் மேதகு
பாச வல்வினை தீர்த்த பண்பினன்
பூசு நீற்றினன் பூம்பு கலியைப்
பேசு மின்பெரி தின்ப மாகவே.


Throw off all low attachments the Lord of such a property as to completely destroy the very strong action of Pāsam which is eminent by its evil effects. People of this world!
Always talk about the beautiful Pukali of the Lord who has smeared sacred ash, to define great pleasure.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 19, 2017, 07:55:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #771 on: February 19, 2017, 07:55:32 AM »
Verse  4:


கடிகொள் கூவிளம் மத்தம் வைத்தவன்
படிகொள் பாரிடம் பேசும் பான்மையன்
பொடிகொள் மேனியன் பூம்பு கலியுள்
அடிக ளையடைந் தன்பு செய்யுமே.

The Lord placed on his head the fragrant leaves of Vilvam as well as Dhatura flowers which are not fragrant. He has the property of being spoken highly by the groups of Bhūtam of grotesque forms. has smeared his form with the fine powder of sacred ash.
People of this world! Love the god in beautiful Pukali with devotion, approaching him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 19, 2017, 07:58:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #772 on: February 19, 2017, 07:59:04 AM »
Verse  5:


பாதத் தாரொலி பல்சி லம்பினன்
ஓதத் தார்விட முண்ட வன்படைப்
பூதத் தான்புக லிந்ந கர்தொழ
ஏதத் தார்க்கிட மில்லை யென்பரே.


The Lord has worn many anklets of tinkling sound that are tied to the feet.
He drank the poison which was produced in the ocean. He has an army of Bhūtam.
Learned people say that if one worships the city of Pukali there is no room for suffering.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 19, 2017, 08:00:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #773 on: February 19, 2017, 08:01:40 AM »
Verse  6:


மறையி னான்ஒலி மல்கு வீணையன்
நிறையி னார்நிமிர் புன்ச டையனெம்
பொறை யினானுறை யும்பு கலியை
நிறையி னால்தொழ நேச மாகுமே.

The Lord is the author of the Vēdas. He has a Veeṇai on which he plays sweet music.
He has golden and erect matted locks, which is full of water. If anyone worships the beautiful Pukali with a firm and resolute mind, belonging to the Lord who carries our burden, it will increase piety.

Arunachala Siva.


« Last Edit: February 19, 2017, 08:04:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #774 on: February 19, 2017, 08:05:41 AM »
Verse  7:


கரவி டைமனத் தாரைக் காண்கிலான்
இரவி டைப்பலி கொள்ளும் எம்மிறை
பொருவி டையுயர்த் தான்பு கலியைப்
பரவி டப்பயில் பாவம் பாறுமே.


The Lord cannot even condescend to look at people who deceitful ideas in their minds.
Our Lord who receives alms at night. He has given prominence to the form of a fighting a bull by exhibiting it in his flag. The crowded sins will get scattered and destroyed if one praises his Pukali.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 19, 2017, 08:07:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #775 on: February 19, 2017, 08:08:20 AM »
Verse  8:


அருப்பி னார்முலை மங்கை பங்கினன்
விருப்பி னான்அரக் கன்னு ரஞ்செகும்
பொருப்பி னான்பொழி லார்பு கலியூர்
இருப்பி னானடி யேத்தி வாழ்த்துமே.


The Lord has the young lady of the mountain who has breasts comparable to buds. He has love on his devotees. He destroyed the might of demon with the help of the mountain. People of this world! Invoke his blessings by worshipping the feet of the Lord who resides in the city of Pukali which has many parks.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 19, 2017, 08:10:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #776 on: February 19, 2017, 08:11:17 AM »
Verse  9:


மாலும் நான்முகன் தானும் வார்கழற்
சீல மும்முடி தேட நீண்டெரி
போலும் மேனியன் பூம்பு கலியுட்
பால தாடிய பண்பன் நல்லனே.

The Lord has a form like fire which grew in length when Vishnu, and Brahma, with four aces searched the nature of the feet and head the Lord who has good properties and who bathed in milk in the beautiful Pukali, is good.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 19, 2017, 08:13:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #777 on: February 19, 2017, 08:14:08 AM »
Verse  10:


நின்று துய்ப்பவர் நீசர் தேரர்சொல்
ஒன்ற தாகவை யாஉ ணர்வினுள்
நின்ற வன்நிக ழும்பு கலியைச்
சென்று கைதொழச் செல்வ மாகுமே.

The words of low people who eat their food standing (Jains), the words of the Buddhists, do not listen to them.  Wealth will increase if one goes to, and worship with both hands, Pukali where the Lord is permanent in the minds of the people who do not attach any great importance (to their words).

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 19, 2017, 08:16:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #778 on: February 19, 2017, 08:17:22 AM »
Verse  11:


புல்லம் மேறிதன் பூம்பு கலியை
நல்ல ஞானசம் பந்தன் நாவினாற்
சொல்லு மாலையீ ரைந்தும் வல்லவர்க்
கில்லை யாம்வினை யிருநி லத்துளே.There will be no sins in their wide world for those who are capable of reciting the ten verses which are like garlands and which came from the mouth of good Jṉana Sambandhaṉ, which did not praise any other deity, on the beautiful Pukali of the Lord who rides on a bull. [Sambandhar did not praise any other god except Siva.]

Padigam on Tirup Pukali completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 19, 2017, 08:20:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #779 on: February 20, 2017, 07:43:27 AM »
Tiru Nel Vayil:

Verse 1:


புடையி னார்புள்ளி கால்பொ ருந்திய
மடையி னார்மணி நீர்நெல் வாயிலார்
நடையி னால்விரற் கோவ ணந்நயந்
துடையி னாரெம துச்சி யாரே.


God who is in Nelvāyil which has water as blue as sapphire in the small sluices which is in a stream and has crabs by the side of the fields. He wears a garment of loin-cloth four inches wide desiring it, as a mark of purity of his conduct he is seated on my head.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 20, 2017, 07:44:58 AM by Subramanian.R »