Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 191564 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #75 on: November 29, 2016, 12:01:44 PM »
Verse  10:

தடுக்குடைக் கையருஞ் சாக்கியருஞ் சாதியி னீங்கிய வத்தவத்தர்
நடுக்குற நின்றநள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
எடுக்கும் விழவும் நன்னாள்விழவும் இரும்பலி யின்பினோ டெத்திசையும்
அடுக்கும் பெருமைசேர் மாடக்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.

Our Lord who dwells in Naḷḷāṟu, who is the cause for the Jains who carry mats between their arms for sitting, and Cākkiyar (Buddhists) who do fruitless penance and who have given up their castes!  What is the reason for dwelling in Ālavāy in Kūṭal having storeys, where festivals conducted on special occasions and daily festivals and worship and offering of food in all directions add greatness to the temple!
Please tell me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 29, 2016, 12:04:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #76 on: November 29, 2016, 12:05:54 PM »
Verse 11:

அன்புடை யானை யரனைக்கூடல் ஆலவாய் மேவிய தென்கொலென்று
நன்பொனை நாதனை நள்ளாற்றானை நயம்பெறப் போற்றி நலங்குலாவும்
பொன்புடை சூழ்தரு மாடக்காழிப் பூசுரன் ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
இன்புடைப் பாடல்கள் பத்தும்வல்லார் இமையவ ரேத்த விருப்பர்தாமே.

Raising with joy the god in Naḷḷāṟu, who is the master, fine gold, Hara, who has parental love towards all living beings, and questioning him what is the reason for dwelling in Alavāy in Kutal those who are able to recite all the ten songs which give pleasure and were composed by the Brahmin in Sirlazhi, which has storeys which are surrounded by wealth and consipicus by many beauties, who has the name of Jnana Sambandhan, will be in heaven to be praised by the celestial beings who do not wink.


Padigam concluded.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 29, 2016, 12:11:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #77 on: November 30, 2016, 09:59:04 AM »
Tiru Avooo Pasupatheeswaram:

This place is nowadays called Pasupati Kovil:

Verse 1:


புண்ணியர் பூதியர் பூதநாதர் புடைபடு வார்தம் மனத்தார்திங்கட்
கண்ணிய ரென்றென்று காதலாளர் கைதொழு தேத்த விருந்தவூராம்
விண்ணுயர் மாளிகை மாடவீதி விரைகமழ் சோலை சுலாவியெங்கும்
பண்ணியல் பாடல றாதவாவூர்ப் பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.


Siva who is the embodiment of all virtuous acts.
the master of all kinds of riches.
who is in the minds of those who approach him.
who wears the crescent moon as a chaplet.
is the place where the pious people praise him with joined hands, without ceasing.
my tongue sing the fame of Pasupati Iswara, in Avoor where songs blending with music never cease, where gardens which spread fragrance surround, and where there are streets of storeys in mansions which rise into the sky.

Arimachala Siva.« Last Edit: November 30, 2016, 10:25:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #78 on: November 30, 2016, 10:03:42 AM »
Verse 2:


முத்தியர் மூப்பில ராப்பினுள்ளார் முக்கணர் தக்கன்றன் வேள்விசாடும்
அத்திய ரென்றென் றடியரேத்தும் ஐயன ணங்கொ டிருந்தவூராம்
தொத்திய லும்பொழில் மாடுவண்டு துதைந்தெங்குந் தூமதுப் பாயக்கோயிற்
பத்திமைப் பாடல றாதவாவூர்ப் பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.


May my tongue praise and sing Aavoor Pasupateeswaram
Where bees bask in the spray of floral arbors splashing honey-dew,
Servitors in piety sing hymns in temples,without break to be heard,
Where Siva with mother Uma leads the flock that praise Him
As one with the treasure of Release, non-ageing ever,as one three eyed,
That destroyed the sacrifice of Dakshan who slighted His greatness.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 30, 2016, 10:07:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #79 on: November 30, 2016, 10:08:01 AM »
Verse 3:


பொங்கி வரும்புனல் சென்னிவைத்தார் போம்வழி வந்திழி வேற்றமானார்
இங்குயர் ஞானத்தர் வானோரேத்தும் இறையவ ரென்றுமி ருந்தவூராம்
தெங்குயர் சோலைசே ராலைசாலி திளைக்கும் விளைவயல் சேரும்பொய்கைப்
பங்கய மங்கை விரும்புமாவூர்ப் பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.


Sivaṉ placed on his head the water which came foaming and raging,being born as human beings who can save themselves from being born again. The place where god who is praised by those who become low by doing evil acts and elevate themselves by doing good acts, dwells always. My tongue sing the praises of Pasupati Iswararam in Avoor, which is desired by the goddess of wealth seated in a lotus, and has crowded natural tanks, fields where superior paddy is produced always, and sugar-cane crushing mills, and groves of coconut trees growing tall.

Arunachala Siva.« Last Edit: November 30, 2016, 10:12:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #80 on: November 30, 2016, 10:13:11 AM »
Verse 4:

தேவியொர் கூறின ரேறதேறுஞ் செலவினர் நல்குர வென்னைநீக்கும்
ஆவிய ரந்தண ரல்லல்தீர்க்கும் அப்பனா ரங்கே யமர்ந்தவூராம்
பூவிய லும்பொழில் வாசம்வீசப் புரிகுழ லார்சுவ டொற்றிமுற்றப்
பாவியல் பாடல றாதவாவூர்ப் பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.


Siva has Uma on one half, is rich enough to ride on a bull.
He is like the life within me who removes my poverty.
the father who removes the sufferings of the brahmins,
the place where he dwells with desire.
where the gardens which have flowers spreading their fragrance.
and where the ladies with curly tresses of hair measure time by the impressions of their toes. My tongue sing the praises of Pasupati Iswaram in Avoor where the songs which have a sound that travels a great distance, never cease.

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 30, 2016, 10:16:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #81 on: November 30, 2016, 10:17:48 AM »
Verse 5:

இந்தணை யுஞ்சடை யார்விடையார் இப்பிறப் பென்னை யறுக்கவல்லார்
வந்தணைந் தின்னிசை பாடுவார்பால் மன்னினர் மன்னி யிருந்தவூராம்
கொந்தணை யுங்குழ லார்விழவிற் கூட்ட மிடையிடை சேரும்வீதிப்
பந்தணையும் விர லார்தமாவூர்ப் பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.


Siva has matted locks with in the crescent moon comes into contact, has a bull.
He is able to grant me liberation as he can completely destroy this birth.
the place where Siva who is always with those who come near him and sing sweet music, without leaving them, stays permanently. My tongue sing the praises of Pasupati Iswaram in Avoor where ladies who play with balls in the streets and where the crowds of ladies who adorn their tresses with bunches of flowers gather at frequent intervals during festivals.

Arunachala Siva.« Last Edit: November 30, 2016, 10:24:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #82 on: November 30, 2016, 10:23:08 AM »
Verse 6:


குற்ற மறுத்தார் குணத்தினுள்ளார் கும்பிடு வார்தமக் கன்புசெய்வார்
ஒற்றை விடையினர் நெற்றிக்கண்ணார் உறைபதி யாகுஞ் செறிகொண்மாடம்
சுற்றிய வாசலின் மாதர்விழாச் சொற்கவி பாடநி தானநல்கப்
பற்றிய கையினர் வாழுமாவூர்ப் பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.

Siva removed all the faults committed by his devotees.
He is wherever good qualities are found.
He will love those who worship him with joined hands.
He has a single bull.
He has an eye on the forehead.
The dwelling place of such a god, when the ladies sing songs composed with good words in the portals surrounding the houses, during the festivals.
My tongue sing the greatness of Pasupati Iswaram in Akoor where liberal persons are having gold in their hands to offer as prizes to the singers, live.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 30, 2016, 10:28:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #83 on: November 30, 2016, 10:29:33 AM »
Verse  7:


நீறுடை யார்நெடு மால்வணங்கு நிமிர்சடை யார்நினை வார்தமுள்ளம்
கூறுடை யாருடை கோவணத்தார் குவலய மேத்தவி ருந்தவூராம்
தாறுடை வாழையிற் கூழைமந்தி தகுகனி யுண்டுமிண் டிட்டினத்தைப்
பாறிடப் பாய்ந்துப யிலுமாவூர்ப் பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.


Siva has smeared the holy ash on his body. He has matted locks which stands upright and who is worshipped by the tall Vishnu.  He has the hearts of those who meditate on him, as his share. He has a loin-cloth only as his dress.
The place where he stays to be praised by the people of this world.  The female monkeys of short tails having eaten the ripe fruits in the cluster of the fruits of the Plaintain tree, push.  My tongue sing the fame of Pasupati Iswaram in Akoor where the monkeys pounce upon their kind to flee and roam about in the gardens.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: November 30, 2016, 10:33:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #84 on: November 30, 2016, 10:34:02 AM »
Verse 8:வெண்டலை மாலை விரவிப்பூண்ட மெய்யுடை யார்விற லாரரக்கன்
வண்டமர் பூமுடி செற்றுகந்த மைந்தரி டம்வள மோங்கியெங்கும்
கண்டவர் சிந்தைக் கருத்தின்மிக்கார் கதியரு ளென்றுகை யாரக்கூப்பிப்
பண்டலர் கொண்டு பயிலுமாவூர்ப் பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.


Siva has a body in which he wears garlands of white skulls mixed with flower-garlands. The place of the strong god who became prominent by crushing the crowns on which bees settle, of the demon who had previously victories to his credit.
Riches being abundant everywhere, is uppermost in the idea of the minds of those who had seen him in their vision. Joining their hands to their satisfaction say, give us liberation. My tongue sing the greatness of Pasupati Iswaram in Ākur where such people crowd holding fruits and flowers;

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 30, 2016, 10:37:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #85 on: November 30, 2016, 10:38:18 AM »
Verse 9:


மாலு மயனும் வணங்கிநேட மற்றவ ருக்கெரி யாகிநீண்ட
சீல மறிவரி தாகிநின்ற செம்மையி னாரவர் சேருமூராம்
கோல விழாவி னரங்கதேறிக் கொடியிடை மாதர்கள் மைந்தரோடும்
பாலென வேமொழிந் தேத்துமாவூர்ப் பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.


The place of the eminent Siva whose easy accessibility in rising tall as a column of fire before those two, Vishnu and Brahma, who bowed to him and searched for him everywhere, which act could not be understood by little minds.
Ascending upon the stage with decorations, during festivals, my tongue
sing the greatness of Pasupati Iswaram  in Akoor, where ladies with slender waist like creepers in company with youths praise god, speaking words as sweet as milk.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 30, 2016, 10:41:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #86 on: November 30, 2016, 10:42:44 AM »
Verse  10:

பின்னிய தாழ்சடை யார்பிதற்றும் பேதைய ராஞ்சமண் சாக்கியர்கள்
தன்னிய லும்முரை கொள்ளகில்லாச் சைவ ரிடந்தள வேறுசோலைத்
துன்னிய மாதரும் மைந்தர்தாமுஞ் சுனையிடை மூழ்கித் தொடர்ந்த சிந்தைப்
பன்னிய பாடல் பயிலுமாவூர்ப் பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.


Siva has a interwoven matted locks, which hangs low.
The place of the Siva who is not the subject matter of the words which ignorant Jains and Sākiyar prate about him. The young girls and the youth who crowd in the gardens which has plenty of red-colored Arabian Jasmine, bathe in the tanks.
My tongue sing the greatness of Pasupati Iswaram, in Akoor where (they) practice songs in praise of Siva,  with concentration and without distraction from outside things.

Arunachala Siva.« Last Edit: November 30, 2016, 10:47:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #87 on: November 30, 2016, 10:51:05 AM »
Verse  11:


எண்டிசை யாரும்வ ணங்கியேத்தும் எம்பெரு மானையெ ழில்கொளாவூர்ப்
பண்டுரி யார்சிலர் தொண்டர்போற்றும் பசுபதி யீச்சரத் தாதிதன் மேல்
கண்டல்கண் மிண்டிய கானற்காழிக் கவுணியன் ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
கொண்டினி தாவிசை பாடியாடிக் கூடும வருடை யார்கள்வானே.

On our god, Siva,  before whom all the people in the eight directions bow and praise.
and on the one who is the beginning of all things in Pasupati Iswaram in beautiful Akoor where he is worshipped by some devotees who have the honor of being such people from generation to generation. With the help of the verses composed by Jnana Sambaṉdhan born in Kaundinya Gothram in Srikashi which has sea-shore groves in which mangroves grow densely. Those who sing with pleasure and dance crowding there, have heaven as their residence after death.

concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 30, 2016, 10:56:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #88 on: December 01, 2016, 10:55:29 AM »
Tiru Venupuram:

(another name for Sirkazhi)

Verse  1:


வண்டார்குழ லரிவையொடு பிரியாவகை பாகம்
பெண்டான்மிக வானான்பிறைச் சென்னிப்பெரு மானூர்
தண்டாமரை மலராளுறை தவளந்நெடு மாடம்
விண்டாங்குவ போலும்மிகு வேணுபுர மதுவே.


The shrine of the great one who has a crescent moon on his head and who has as his half a lady with tresses of hair on which bees hum loudly so that he may not be separated from her. It is Vēṇupuram where the white and tall mansions where the goddess who is seated in the cool lotus resides, appear to support the sky.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 01, 2016, 10:57:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #89 on: December 01, 2016, 10:58:04 AM »
Verse  2:


படைப்புந்நிலை யிறுதிப்பயன் பருமையொடு நேர்மை
கிடைப்பல்கண முடையான்கிறி பூதப்படை யானூர்
புடைப்பாளையின் கமுகின்னொடு புன்னைமலர் நாற்றம்
விடைத்தேவரு தென்றன்மிகு வேணுபுர மதுவே.


The shrine of the Lord who has an army of Bhootas of playful mischief and who has many groups which chant the Vedam, who is in addition thickness, thinness, the fruit of the acts of creation, protection and destruction, is Veṇupuram where the balmy breeze from the south increases, and abounds in the fragrance of the flowers of Puṉṉai along with the fragrance of the Areca-palm which has spathes at its sides.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 01, 2016, 11:00:37 AM by Subramanian.R »