Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 205945 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #630 on: February 06, 2017, 10:49:39 AM »
Verse  6:


மழுவாளோ டெழில்கொள்சூ லப்படை வல்லார்தங்
கெழுவாளோ ரிமையாருச் சியுமை யாள்கங்கை
வழுவாமே மல்குசீ ரால்வள ரேகம்பம்
தொழுவாரே விழுமியார் மேல்வினை துன்னாவே.


Siva is capable of holding a battle-axe and a beautiful trident, dwells on the top of the Hmachala along with Uma who is united with him. He has two wives, Uma and Gaṅga.
Near those who worship with joined hands Ekambam flourishing by increasing fame without any defect are really excellent persons, acts will not come.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2017, 10:53:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #631 on: February 06, 2017, 10:53:54 AM »
Verse  7:


விண்ணுளார் மறைகள்வே தம்விரித் தோதுவார்
கண்ணுளார் கழலின்வெல் வார்கரி காலனை
நண்ணுவா ரெழில்கொள்கச் சிநக ரேகம்பத்
தண்ணலா ராடுகின் றவலங் காரம்மே.

Siva is in the cosmic space, will expound vēdas and Upanishads is in the eyes of wise people. He will gain victory over Yama of black complexion by kicking him with his leg. How beautiful is the adornment of the god who dances in Ekambam in Kanchi, who assumes the nature of those who approach him!

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2017, 10:56:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #632 on: February 06, 2017, 10:57:27 AM »
Verse  8:


தூயானைத் தூயவா யம்மறை யோதிய
வாயானை வாளரக் கன்வலி வாட்டிய
தீயானைத் தீதில்கச் சித்திரு வேகம்பம்
மேயானை மேவுவா ரென்றலை மேலாரே.

Those who cherish with love, Siva who is pure.  He who chanted with his mouth the pure Vēdas, who is in the form of fire and who destroyed the strength of the cruel demon, and who desires to dwell in Tiru Ekambam in Kanchi which has no evils,
will be seated on my head.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 06, 2017, 11:00:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #633 on: February 06, 2017, 11:01:25 AM »
Verse  9:


நாகம்பூ ணேறதே றல்நறுங் கொன்றைதார்
பாகம்பெண் பலியுமேற் பர்மறை பாடுவர்
ஏகம்ப மேவியா டுமிறை யிருவர்க்கும்
மாகம்ப மறியும்வண் ணத்தவ னல்லனே.


Siva has ornaments of cobras; rides on a bull;
wears garlands of fragrant Koṉṟai on his chest, has on one half a lady.
will receive alms [which act is low] will chant the Vēdas.
The supreme god who dances in Ekambam desiring it.
He is not of such a nature that both Vishnu and Brahma could not know the big pillar of fire.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2017, 11:04:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #634 on: February 06, 2017, 11:05:26 AM »
Verse  10:


போதியார் பிண்டியா ரென்றிவர் பொய்ந்நூலை
வாதியா வம்மினம் மாவெனுங் கச்சியுள்
ஆதியார் மேவியா டுந்திரு வேகம்பம்
நீதியாற் றொழுமினும் மேல்வினை நில்லாவே.


(People of this world!)  Please come into our fold without discussing about the works containing lies of the Buddhists who esteem the Bodhi tree (Pipal tree) and the Jains who consider the Asoka tree, as sacred.  In Kanchi in the shrine which got its name from the beautiful mango-tree,worship with joined hand by right conduct Tiruv Ekambam where the first cause of all Kings, dance desiring that place, acts will not stay with you.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 06, 2017, 11:08:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #635 on: February 06, 2017, 11:09:32 AM »
Verse  11:


அந்தண்பூங் கச்சியே கம்பனை யம்மானைக்
கந்தண்பூங் காழியூ ரன்கலிக் கோவையால்
சந்தமே பாடவல் லதமிழ் ஞானசம்
பந்தன்சொற் பாடியா டக்கெடும் பாவமே.

On the god who dwells in Ekambam in beautiful and cool Kanchi full of splendor.
With the help of words of sweet sounds, the native of Sirkazhi which has cool water and is full of splendor, sins will perish if one dances and sings the verses of Jnāṉa Sampandaṉ, who has knowledge of Tamizh and who is capable of composing verses of rhythmic movement.

Padigam on Tiruk Kachi Ekambam concluded.

Arunachala Siva.


 
« Last Edit: February 06, 2017, 11:14:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #636 on: February 07, 2017, 10:02:40 AM »
Tiruk Kozhambam:

Verse  1:


நீற்றானை நீள்சடை மேனிறை வுள்ளதோர்
ஆற்றானை யழகமர் மென்முலை யாளையோர்
கூற்றானைக் குளிர்பொழிற் கோழம்ப மேவிய
ஏற்றானை யேத்துமின் நும்மிட ரேகவே.(People of this world!)
Praise Siva who smeared himself with sacred ash,
who has on his long matted locks a river full of water,
and who has as a part a lady of soft and beautiful breasts.
and who has a bull and who dwells in Kōzhambam which has cool gardens,
to make your sufferings to take leave of you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 07, 2017, 10:06:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #637 on: February 07, 2017, 10:06:24 AM »
Verse  2:


மையான கண்டனை மான்மறி யேந்திய
கையானைக் கடிபொழிற் கோழம்ப மேவிய
செய்யானைத் தேனெய்பா லுந்திகழ்ந் தாடிய
மெய்யானை மேவுவார் மேல்வினை மேவாவே.


Siva who has a black neck who holds a young deer in his hand,
who is red in color and who is in Kōzhampam which has fragrant gardens,
and who has a form which shines by being bathed in honey, ghee and milk,
Karmas will not go near those who meditate on him, without ceasing.


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 07, 2017, 10:08:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #638 on: February 07, 2017, 10:09:31 AM »
Verse  3:


ஏதனை யேதமி லாவிமை யோர்தொழும்
வேதனை வெண்குழை தோடுவி ளங்கிய
காதனைக் கடிபொழிற் கோழம்ப மேவிய
நாதனை யேத்துமின் நும்வினை நையவே.


Siva who is the cause of all things who revealed the Vedas and who is praised by the faultless celestial beings who do not wink, in whose ears the white men's ear-ring made of conch and women's ear-ring are shining. (People of this world!)
Praise the Lord in Kozhampam which has fragrant gardens, for your karmas to perish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 07, 2017, 10:12:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #639 on: February 07, 2017, 10:13:52 AM »
Verse  4:


சடையானைத் தண்மல ரான்சிர மேந்திய
விடையானை வேதமும் வேள்வியு மாயநன்
குடையானைக் குளிர்பொழில் சூழ்திருக் கோழம்பம்
உடையானை யுள்குமின் உள்ளங் குளிரவே.

Siva who is prominent by his matted locks, who rides on a bull and holds in his hand the skull of Brahma seated in a cool flower, who has the good things of Vēdas and sacrifices. (cf.7th verse of this decade). Think of Siva who is the Lord of Kozhambam surrounded by cool gardens, for your minds to feel satisfied.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 07, 2017, 10:16:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #640 on: February 07, 2017, 10:17:27 AM »
Verse  5:


காரானைக் கடிகமழ் கொன்றையம் போதணி
தாரானைத் தையலொர் பான்மகிழ்ந் தோங்கிய
சீரானைச் செறிபொழிற் கோழம்ப மேவிய
ஊரானை யேத்துமின் நும்மிட ரொல்கவே.

Siva who is in the form of the clouds, who wears on his chest a garland made of Koṉṟai flowers spreading their fragrance, who has an increasing fame by having with joy on one half a young lady. Praise Siva who is in the shrine in Kōzhampam which has dense gardens, for your karmas to become reduced in vehemence.

Arunachala Siva.


 
« Last Edit: February 07, 2017, 10:20:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #641 on: February 07, 2017, 10:20:55 AM »
Verse 6:


பண்டாலின் னீழலா னைப்பரஞ் சோதியை
விண்டார்கள் தம்புர மூன்றுட னேவேவக்
கண்டானைக் கடிகமழ் கோழம்பங் கோயிலாக்
கொண்டானைக் கூறுமி னுள்ளங் குளிரவே.

Siva who sat under the shade of the banyan tree in the distant past,
the supreme being as the light divine, who made the three cities of the enemies to burn simultaneously.Say the name of Siva who had as his temple Kohambam which spreads fragrance, to make your minds satisfied. (People of this world!)

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 07, 2017, 10:23:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #642 on: February 07, 2017, 10:24:21 AM »
Verse  7:


சொல்லானைச் சுடுகணை யாற்புர மூன்றெய்த
வில்லானை வேதமும் வேள்வியு மானானைக்
கொல்லானை உரியானைக் கோழம்ப மேவிய
நல்லானை யேத்துமி னும்மிடர் நையவே.

Siva who has Uma who is in the form of words [Siva who is in the form of all words.]
who has a bow from which he discharged an arrow spitting fire, at the three cities,
who is Vēdas and sacrifices (cf. 4 of this decade), who has covered himself with the skin of an elephant which is capable of killing, praise the good Siva who is in Kōzhambam, to make your sufferings to perish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 07, 2017, 10:28:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #643 on: February 07, 2017, 10:29:06 AM »
Verse 8:


விற்றானை வல்லரக் கர்விறல் வேந்தனைக்
குற்றானைத் திருவிர லாற்கொடுங் காலனைச்
செற்றானைச் சீர்திக ழுந்திருக் கோழம்பம்
பற்றானைப் பற்றுவார் மேல்வினை பற்றாவே.


Siva who pounded the formerly victorious king of the strong demons  who has an army of archers, with his beautiful toe, and who destroyed the cruel god of death,
the karmas will not have in their grip those who seek as refuge Siva who is very much attached to Tiruk Kozhambam, whose greatness is prominent.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 07, 2017, 10:31:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #644 on: February 07, 2017, 10:32:51 AM »
Verse  9:

நெடியானோ டயனறி யாவகை நின்றதோர்
படியானைப் பண்டங்க வேடம் பயின்றானைக்
கடியாருங் கோழம்ப மேவிய வெள்ளேற்றின்
கொடியானைக் கூறுமின் உள்ளங் குளிரவே.


Siva who had a form which could not be known by the tall Vishnu and Brahma who practised the dance, Pānṭaraṅkam with the appropriate dress. Utter the names of Siva who has the flag on which is drawn the form of a bull and who dwells in Kōzhampam which has fragrance for your hearts to derive satisfaction.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 07, 2017, 10:36:06 AM by Subramanian.R »