Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 206796 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #615 on: February 05, 2017, 09:37:32 AM »
Verse  2:


எற்று தெண்டிரை யேறிய சங்கினொ டிப்பிகள்
பொற்றி கழ்கம லப்பழ னம்புகு பூந்தராய்ச்
சுற்றி நல்லிமை யோர்தொழு பொற்கழ லீர்சொலீர்
பெற்றம் ஏறுதல் பெற்றிமை யோபெரு மானிரே.


Oh God who has on your feet anklets made of gold which the Devas worship surrounding you in Pūntarāi where the conches and oysters which rose in the clear waves dashing against the shore, and enter into the tanks where lotus flowers shine like gold. Oh great one! is it greatness to ride on a bull? please tell me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2017, 09:39:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #616 on: February 05, 2017, 09:40:14 AM »
Verse  3:


சங்கு செம்பவ ளத்திரண் முத்தவை தாங்கொடு
பொங்கு தெண்டிரை வந்தலைக் கும்புனற் பூந்தராய்த்
துங்க மால்களிற் றின்னுரி போர்த்துகந் தீர்சொலீர்
மங்கை பங்கமும் அங்கத்தொ டொன்றிய மாண்பதே.


Oh God who covered yourself with the skin of a great and rutting elephant and became great in Pūntarāi where the clear rising waves toss hither and thither, bringing with them conches, cluster of red coral and pearls! Please tell me the dignity of having united with your body as a member, the half of a young lady.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2017, 09:42:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #617 on: February 05, 2017, 09:43:40 AM »
Verse  4:


சேம வன்மதில் பொன்னணி மாளிகை சேணுயர்
பூம ணங்கம ழும்பொழில் சூழ்தரு பூந்தராய்ச்
சோம னும்மர வுந்தொடர் செஞ்சடை யீர்சொலீர்
காமன் வெண்பொடி யாகக் கடைக்கண் சிவந்ததே.


Oh God who has red matted locks on which the crescent and cobra are joined, and who resides in Pūntarāi surrounded by parks spreading the fragrance of flowers, where the mansions adorned with gold and have strong walls of enclosure as protection rise into the sky. Please tell me the reason for the outer corner of the eye to turn red to reduce Manmatha to white ash.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2017, 09:45:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #618 on: February 05, 2017, 09:46:28 AM »
Verse  5:


பள்ள மீனிரை தேர்ந்துழ லும்பகு வாயன
புள்ளு நாடொறுஞ் சேர்பொழில் சூழ்தரு பூந்தராய்த்
துள்ளு மான்மறி யேந்திய செங்கையி னீர்சொலீர்
வெள்ள நீரொரு செஞ்சடை வைத்த வியப்பதே.


Oh God who holds in your red hand a leaping young deer and who resides in Puntarāi surrounded by parks where the birds with split beaks wander in search of their food, fish, in the hollow pits, stay daily! Please tell me the wonder of placing on a single red matted locks, the water of the flood (of Gaṅgai (water has the property of spreading everywhere and descending downwards; Lord Siva controlled it and kept it on his matted locks, that is a wonder).

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2017, 09:50:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #619 on: February 05, 2017, 09:50:26 AM »
Verse  6:

மாதி லங்கிய மங்கைய ராட மருங்கெலாம்
போதி லங்கம லம்மது வார்புனற் பூந்தராய்ச்
சோதி யஞ்சுடர் மேனிவெண் ணீறணி வீர்சொலீர்
காதி லங்குழை சங்கவெண் டோடுடன் வைத்ததே.


Oh Lord who adorned your effulgent and luster showing body with white sacred ash who reside in Pūntarāi which has abundant water into which the lotus about to blossom, pours its honey on all sides where the young girls of brilliant beauty dance!
Please tell me why you wore in your ears men's ear-ring along with the women's
white ear-ring made of conch.


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2017, 09:54:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #620 on: February 05, 2017, 09:55:05 AM »
Verse  7:

Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #621 on: February 05, 2017, 10:00:30 AM »
Verse  8:


வரிகொள் செங்கயல் பாய்புனல் சூழ்ந்த மருங்கெலாம்
புரிசை நீடுயர் மாடநி லாவிய பூந்தராய்ச்
சுருதி பாடிய பாணியல் தூமொழி யீர்சொலீர்
கரிய மால்அயன் நேடிஉ மைக்கண்டி லாமையே.


Oh God! who comes riding on a big bull which you drive, and who resides in Pūntarāy where female monkeys along with the groups of big male monkeys eat the fruits that are found in the trees in the gardens full of fruit-trees.
Please tell me the reason for destroying the prowess of the arakkaṉ and conferring on him the gain of your grace.

Arunachala Siva.


« Last Edit: February 05, 2017, 10:03:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #622 on: February 05, 2017, 10:04:19 AM »
Verse 9:


வரிகொள் செங்கயல் பாய்புனல் சூழ்ந்த மருங்கெலாம்
புரிசை நீடுயர் மாடநி லாவிய பூந்தராய்ச்
சுருதி பாடிய பாணியல் தூமொழி யீர்சொலீர்
கரிய மால்அயன் நேடிஉ மைக்கண்டி லாமையே.


On all sides which are surrounded by water in which the red carp fish with lines leap.
Oh Lord! who has pure and musical words and who sang the Sruti in Pūntarāi where the tall storeys with high walls of enclosure are shining! Please tell me the reason for black Vishnu and Brahma for not knowing you even though they searched for you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2017, 10:06:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #623 on: February 05, 2017, 10:07:25 AM »
Verse  10:


வண்ட லங்கழ னிம்மடை வாளைகள் பாய்புனற்
புண்ட ரீகம லர்ந்தும துத்தரு பூந்தராய்த்
தொண்டர் வந்தடி போற்றிசெய் தொல்கழ லீர்சொலீர்
குண்டர் சாக்கியர் கூறிய தாங்குறி யின்மையே.

Oh Lord! who has very old feet which the devotees come and praise in Pūntarāi where the lotus buds which grow in water in which the scabbard fish leap in the small sluices of the fields which have slit! Please tell me why that the base people of Jains and Buddhists talked had no substance in them (had no religious doctrines) (what they talked missed the mark).

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2017, 10:09:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #624 on: February 05, 2017, 10:10:16 AM »
Verse  11:


மகர வார்கடல் வந்தண வும்மணற் கானல்வாய்ப்
புகலி ஞானசம் பந்தன்எ ழில்மிகு பூந்தராய்ப்
பகவ னாரைப்ப ரவுசொன் மாலைபத் தும்வல்லார்
அகல்வர் தீவினை நல்வினை யோடுட னாவரே.

Those who are capable of reciting the garland of ten verses composed on the Lord, adoring him in the second person, who resides in Pūntarai, which has excellent beauty, by Jnana Sambandhan of Srikazhi, situated in the sandy sea-shore garden to which the long sea in which sharks live, comes near will be rid of sins; They will be united with virtuous deeds.

Padigam on Sirkazhi concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2017, 10:13:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #625 on: February 06, 2017, 10:28:47 AM »
Tiruk Kacchi Ekambam:

Verse  1:


மறையானை மாசிலாப் புன்சடை மல்குவெண்
பிறையானைப் பெண்ணொடா ணாகிய பெம்மானை
இறையானை யேர்கொள்கச் சித்திரு வேகம்பத்
துறைவானை யல்லதுள் காதென துள்ளமே.

Siva who is in the form of Vēdas,
who has a white crescent moon waxing on his murky matted locks which has no dirt.
Who is the god who has male as well as female forms in one body.
Who pervades everywhere.
My mind would not think of any thing else except the Lord who dwells in Tiruvēkampam in beautiful Kanchi.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2017, 10:32:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #626 on: February 06, 2017, 10:33:02 AM »
Verse  2:

நொச்சியே வன்னிகொன் றைமதி கூவிளம்
உச்சியே புனைதல்வே டம்விடை யூர்தியான்
கச்சியே கம்பம்மே யகறைக் கண்டனை
நச்சியே தொழுமின்நும் மேல்வினை நையுமே.

Siva who has as vehicle of a bull, and who has a form, on the head of which he adorns himself with leaves of three-leaved chaste tree, leaves of Mesquit, Koṉṟai flowers, a crescent moon, and leaves of Bael tree.
and the Lord with a black neck who is in Kachi Ekampam.
(People of this world!)  Worship with joined hands, loving him,
the acts which are with you will dwindle.

Arunachala Siva.


« Last Edit: February 06, 2017, 10:36:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #627 on: February 06, 2017, 10:37:30 AM »
Verse  3:

பாராரு முழவமொந் தைகுழல் யாழொலி
சீராலே பாடலா டல்சிதை வில்லதோர்
ஏரார்பூங் கச்சியே கம்பனை யெம்மானைச்
சேராதா ரின்பமா யந்நெறி சேராரே.

Those who do not approach, the Lord in Ekambam in Kanchi, full of beauty and splendor where the big Muzhavu, Montai flute and Yaszh are played as accompaniments to vocal songs, and dance which never ceases, our god,
will not reach the path that leads the attainment of supreme bliss.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2017, 10:40:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #628 on: February 06, 2017, 10:41:39 AM »
Verse  4:


குன்றேய்க்கு நெடுவெண்மா டக்கொடி கூடிப்போய்
மின்றேய்க்கு முகில்கள்தோ யும்வியன் கச்சியுள்
மன்றேய்க்கு மல்குசீ ரான்மலி யேகம்பம்
சென்றேய்க்குஞ் சிந்தையார் மேல்வினை சேராவே.

The flags that are hoisted on the tall and white storeys which resemble hills join together in the extensive Kanchi where they seem to come into contact with the clouds in which lightnings rub with one another. The acts, good and bad will not approach those who go to Ekambam where the assembly of the earth is situated and is famous by its increasing renown and direct their minds suited to that shrine.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2017, 10:44:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #629 on: February 06, 2017, 10:45:21 AM »
Verse  5:

சடையானைத் தலைகையேந் திப்பலி தருவார்தம்
கடையேபோய் மூன்றுங்கொண் டான்கலிக் கச்சியுள்
புடையேபொன் மலருங்கம் பைக்கரை யேகம்பம்
உடையானை யல்லதுள் காதென துள்ளமே.

My mind. Siva who is prominent by his matted locks in Kanchi of bustle of Siva who snatched the three things [i.e.body, wealth and life], going to the entrances of houses of those who give alms, holding a skull. He will not think of any thing else except the Lord who has Ekambam temple on the bank of the river, Kampai, where in its banks Koṉṟai blossoms like gold.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2017, 10:48:44 AM by Subramanian.R »