Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 191568 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #60 on: November 28, 2016, 01:25:00 PM »
Verse  6:


புனையழ லோம்புகை யந்தணாளர் பொன்னடி நாடொறும் போற்றிசைப்ப
மனைகெழு மாட மலிந்தவீதி மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
சினைகெழு தண்வயற் சோலைசூழ்ந்த சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
கனைவளர் கூரெரி யேந்தியாடுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.The brahmins who maintain the decorated fire to sing the praises of your golden feet, daily. The youth who stays permanently in Marukal which has streets in which the storeys which are numerous in the house, in eminent Ceṅkāṭṭaṅkudi surrounded by gardens having trees of many branches, and cool fields. please tell me the reason for desiring the temple, Gaṇapati Īsvaram, where you dance holding excessive fire which burns with a sound.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 28, 2016, 01:27:23 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #61 on: November 28, 2016, 01:28:29 PM »
Verse  7:


The palm leaf containing this verse is not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #62 on: November 28, 2016, 01:29:34 PM »
Verse  8:


பூண்டங்கு மார்பி னிலங்கைவேந்தன் பொன்னெடுந் தோள்வரை யாலடர்த்து
மாண்டங்கு நூன்மறை யோர்பரவ மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
சேண்டங்கு மாமலர்ச் சோலைசூழ்ந்த சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
காண்டங்கு தோள்பெயர்த் தெல்லியாடுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.


Pressing down by the mountain the beautiful and tall shoulders of the King of Lanka who wears ornaments on his chest, to be praised by the brahmins who wear glorious sacred thread.  The youth who stays permanently in Marukal!
in eminent Ceṅkāṭṭaṅkuṭi surrounded by flower-gardens which seem to touch the sky.
please tell me the reason for desiring the temple, Gaṇapati Īsvsram  where you dance at night moving the beautiful shoulders.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 28, 2016, 01:32:26 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #63 on: November 28, 2016, 01:33:19 PM »
Verse  9:


அந்தமு மாதியுந் நான்முகனு மரவணை யானு மறிவரிய
மந்திர வேதங்க ளோதுநாவர் மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
செந்தமி ழோர்கள் பரவியேத்துஞ் சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
கந்தம கிற்புகை யேகமழுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.


The youth whose head and feet both the four-faced Brahma, and Vishnu who is lying on a serpent-bed could not find out! The youth who stayed permanently in Marukal where brahmins who chant the Vedam-s containing mantras!
In eminent Cheṅkāṭṭaṅkudi where people who have knowledge of refined Tamizh praise you. Please tell me the reason for desiring the temple of Gaṇapati Īsvaram where only the sweet smelling smoke of the eagle-wood spreads everywhere.

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 28, 2016, 01:36:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #64 on: November 28, 2016, 01:37:13 PM »
Verse  10:


இலைமரு தேயழ காகநாளும் இடுதுவர்க் காயொடு சுக்குத்தின்னும்
நிலையமண் தேரரை நீங்கிநின்று நீதரல் லார்தொழு மாமருகல்
மலைமக டோள்புணர் வாயருளாய் மாசில்செங் காட்டங் குடியதனுள்
கலைமல்கு தோலுடுத் தெல்லியாடுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.


Wearing leaves of the flowering Marutam tree, daily, eating dried ginger along with betal-nuts putting them into the mouth, keeping away from the Jains who are steadfast in their doctrines and the Buddhists, Siva who embraces the shoulders of the daughter of the mountain in Marukal which people who are great worship in Ceṅkāṭṭaṅkudi which is without any blemish. Please tell me the reason for desiring Gaṇapati Īsvaram where you dance at night wearing the big skin of a male deer.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: November 28, 2016, 01:40:41 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #65 on: November 28, 2016, 01:41:37 PM »
Verse  11:


நாலுங் குலைக்கமு கோங்குகாழி ஞானசம் பந்தன் நலந்திகழும்
மாலின் மதிதவழ் மாடமோங்கும் மருகலின் மற்றதன் மேன்மொழிந்த
சேலும் கயலும் திளைத்தகண்ணார் சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
சூலம்வல் லான்கழ லேத்துபாடல் சொல்லவல் லார்வினை யில்லையாமே.


Jnana Sambandhan of Sirkazhi where areca-palms with hanging cluster of fruits grow to a great height the verses composed on Marukal where storeys are high and on which the moon and the beneficial clouds seem to crawl, in Ceṅkāṭṭaṅkudi where ladies whose eyes are comparable to Chel and Kayal fish are eminent.
The karmas of those who are capable of reciting the verses which praise the feet of Siva who is capable of wielding the trident, will be destroyed.

Padigam concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 28, 2016, 01:45:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #66 on: November 29, 2016, 11:22:47 AM »
Tiru Nallaaru and Tiru Alavai (Madurai):

Verse  1:

பாடக மெல்லடிப் பாவையோடும் படுபிணக் காடிடம் பற்றிநின்று
நாடக மாடும்நள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
சூடக முன்கை மடந்தைமார்கள் துணைவ ரொடுந்தொழு தேத்திவாழ்த்த
ஆடகமாடம் நெருங்குகூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.Our Lord who is in Naḷḷāṟu and dances in the cremation ground full of corpses, along with a lady wearing in her feet Pāṭakam! What is the reason for dwelling, desiring it, in Ālavāy* in Kūṭal* where golden mansions are close to each other, and where the ladies who wear bracelets, utter benedictions, by praising you and worshipping you with joined hands, along with their husbands?
Please tell me.

(*The names of Madurai)

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 29, 2016, 11:31:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #67 on: November 29, 2016, 11:26:34 AM »
Verse  2:


திங்களம் போதுஞ் செழும்புனலும் செஞ்சடை மாட்டயல் வைத்துகந்து
நங்கண் மகிழும்நள் ளாறுடைய நம்பெருமானிது வென்கொல்சொல்லாய்
பொங்கிள மென்முலை யார்களோடும் புனமயி லாட நிலாமுளைக்கும்
அங்கழ கச்சுதை மாடக்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.

Feeling happy in having placed side by side on the red matted locks fertile water and the crescent moon which is like a bud in an advanced stage. Our Lord in Naḷḷāṟu who rejoices in our company! What is the reason for dwelling in Alavāy in Kūṭal which has beautifully plastered storeys from which white light like moonlight rise, when the peacocks which are found in forest tracts dance with ladies who have soft, young and swelling breasts?

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 29, 2016, 11:29:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #68 on: November 29, 2016, 11:32:49 AM »
Verse  3:

தண்ணறு மத்தமும் கூவிளமும் வெண்டலை மாலையும் தாங்கியார்க்கும்
நண்ணல ரியநள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
புண்ணிய வாணரும் மாதவரும் புகுந்துட னேத்தப் புனையிழையார்
அண்ணலின் பாட லெடுக்குங்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.

Our Lord in naḷḷāṟu who cannot be easily approached by anybody, bearing on the head white skulls strung together, Bael, and cool, fragrant Datura flowers!
What is the reason for dwelling in Alavāy in Kūṭal where people who have virtuous acts to their credit, and ascetics who have done severe penance enter into the temple and are praising together, when the ladies who adorn themselves with ornaments begin to sing songs of praise about you?
Please tell me.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 29, 2016, 11:36:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #69 on: November 29, 2016, 11:37:21 AM »
Verse  4:

பூவினில் வாசம் புனலிற்பொற்புப் புதுவிரைச் சாந்தினில் நாற்றத்தோடு
நாவினிற் பாடல்நள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
தேவர்கள் தானவர் சித்தர்விச்சா தரர்கணத் தோடுஞ் சிறந்துபொங்கி
ஆவினில் ஐந்துகந் தாட்டுங்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.

Our Lord in Naḷḷāṟu who is the songs in the mouth, sweet scent in the new and fragrant sandal and fragrance in flowers! What is the reason for dwelling in Ālavāy in Kūṭal where the heavenly gods, Tāṉavar, Chiṭṭar and Viccātarar become highly elated and bathe you with the five products of the cow? Please tell me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 29, 2016, 11:40:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #70 on: November 29, 2016, 11:41:16 AM »
Verse  5:


செம்பொன்செய் மாலையும் வாசிகையும் திருந்து புகையும் அவியும்பாட்டும்
நம்பும் பெருமைநள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
உம்பரும் நாகரு லகந்தானும் ஒலிகடல் சூழ்ந்த வுலகத்தோரும்
அம்புத நால்களால் நீடுங்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.Our Lord who dwells in Naḷḷāṟu and who has the greatness of desiring songs, offerings made in sacrificial fire and fragrant incense, a kind of garland worn on the head and a garland of fine gold worn on the chest!  What is the reason for dwelling in Alavāy in Kūtal which become famous by four clouds joining together, and which is worshipped by the residents of the upper world, the serpent world and people of this world surrounded by the roaring sea? Please tell me.

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 29, 2016, 11:43:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #71 on: November 29, 2016, 11:44:18 AM »
Verse  6:


பாகமுந் தேவியை வைத்துக்கொண்டு பைவிரி துத்திப் பரியபேழ்வாய்
நாகமும் பூண்டநள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
போகமும் நின்னை மனத்துவைத்துப் புண்ணியர் நண்ணும் புணர்வுபூண்ட
ஆகமு டையவர் சேருங்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.


Placing the Devi (Umai) on one half, our Lord who is in Naḷḷāṟu and who adorn yourself with a big cobra of large mouth and spots spreading in its hood!
what is the reason for dwelling in Ālavāy in Kūṭal where people who have the mind to be in contact with you, and virtuous people who enjoy all pleasures by meditating on you?  Please tell me.

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 29, 2016, 11:46:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #72 on: November 29, 2016, 11:47:33 AM »
Verse  7:


கோவண வாடையும் நீறுப்பூச்சுங் கொடுமழு வேந்தலுஞ் செஞ்சடையும்
நாவணப் பாட்டும்நள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
பூவண மேனி யிளையமாதர் பொன்னும் மணியும் கொழித்தெடுத்து
ஆவண வீதியி லாடுங்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.


Our Lord in Naḷḷāṟu who has songs of several rhythmic movements, red matted locks holding a cruel battle-axe and wearing a loin-cloth. What is the reason for dwelling in Ālavāy in Kūṭal where young ladies who have bodies as tender as flowers take by sifting in a winnowing fan gold and precious stones, and play in the bazaar street?
Please tell me.


Arunachala Siva.


« Last Edit: November 29, 2016, 11:49:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #73 on: November 29, 2016, 11:50:40 AM »
Verse 8:


இலங்கை யிராவணன் வெற்பெடுக்க வெழில்விர லூன்றி யிசைவிரும்பி
நலங்கொளச் சேர்ந்தநள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
புலன்களைச் செற்றுப் பொறியைநீக்கிப் புந்தியி லுந்நினைச் சிந்தைசெய்யும்
அலங்க னல்லார்க ளமருங்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.


When Ravanan of Lanka lifted the mountain (Kailash) pressing him with the beautiful toe, hearing his music with desire. our Lord who is in Naḷḷāṟu who granted him many good things! Destroying sensation of the five senses and removing the mischief of the five senses, what is the reason for dwelling in Ālavāy where devotees wearing garlands of victory, who meditate also in their minds on you, dwell?
Please tell me.


Arunachala Siva.

« Last Edit: November 29, 2016, 11:53:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #74 on: November 29, 2016, 11:54:53 AM »
Verse 9:

பணியுடை மாலும் மலரினோனும் பன்றியும் வென்றிப் பறவையாயும்
நணுகல ரியநள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
மணியொலி சங்கொலி யோடுமற்றை மாமுர சின்னொலி யென்றுமோவா
தணிகிளர் வேந்தர் புகுதுங்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.


Our Lord in Naḷḷāṟu, who is difficult to be approached by Vishnu who has a serpent-bed, and Brahma seated in the lotus who claimed a false victory saying I have seen the head by assuming the form of a swan!  What is the reason for dwelling in Ālavāy in Kūṭal into which Kings adorned with ornaments enter with the sound of bells, the sound of Conches and the sound of big drums (Murasu) which never cease?
Please tell me.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 29, 2016, 11:57:50 AM by Subramanian.R »