Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 205943 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #585 on: February 02, 2017, 09:26:47 AM »
Verse  5:


மங்குல்தங் கும்மறை யோர்கண்மா டத்தய லேமிகு
தெங்குதுங் கப்பொழிற் செல்வமல் குந்திகழ் சிக்கலுள்
வெங்கண்வெள் ளேறுடை வெண்ணெய்ப்பி ரானடி மேவவே
தங்கு மேற்சர தந்திரு நாளுந் தகையுமே.

In eminent Chikkal where the wealth from the excellent coconut groves are in abundance by the side of the storeys of Brahmins where clouds stay for rest.
the superior state of existence will stay with those who cherish with love the feet of Veṇṇaippirāṉ who has a white bull of angry looks, the goddess of wealth will be with them always; It is true.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2017, 09:28:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #586 on: February 02, 2017, 09:29:52 AM »
Verse  6:

வண்டி ரைத்துமது விம்மிய மாமலர்ப் பொய்கைசூழ்
தெண்டி ரைக்கொள்புனல் வந்தொழு கும்வயற் சிக்கலுள்
விண்டி ரைத்தமல ராற்றிகழ் வெண்ணெய்ப் பிரானடி
கண்டி ரைத்துமன மேமதி யாய்கதி யாகவே.

In Chikkal where the water with clear waves enters and flows into the fields; and which is surrounded by natural tanks which have big flowers with abundant honey for which the bees hum loudly. My mind! to get higher state of existence, you meditate on the feet of Veṇṇaippirāṉ which is shining with the blossomed flowers on which bees hum, and offered by devotees, being fascinated due to love, having obtained sight of them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2017, 09:33:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #587 on: February 02, 2017, 09:34:06 AM »
Verse 7:


முன்னுமா டம்மதின் மூன்றுட னேயெரி யாய்விழத்
துன்னுவார் வெங்கணை யொன்று செலுத்திய சோதியான்
செந்நெலா ரும்வயற் சிக்கல்வெண் ணெய்ப்பெரு மானடி
உன்னிநீ டம்மன மேநினை யாய்வினை யோயவே.

My mind!  The supreme light who discharged an arrow to which was attached many parts, to be consumed by fire simultaneously the fortified walls of the mansions, in the distant past. Meditate for a long time on the feet of the Veṇṇaipperumāṉ in Chikkal which has fields full of the superior variety of paddy of yellowish hue, for the Karmas to come to an end.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 02, 2017, 09:36:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #588 on: February 02, 2017, 09:37:11 AM »
Verse  8:

தெற்ற லாகிய தென்னிலங் கைக்கிறை வன்மலை
பற்றி னான்முடி பத்தொடு தோள்கணெ ரியவே
செற்ற தேவனஞ் சிக்கல்வெண் ணெய்ப்பெரு மானடி
உற்று நீநினை யாய்வினை யாயின வோயவே.

My mind! The King of Laṅka, in the south, who had a clear intellect, the god who destroyed the strength to crush the ten heads and shoulders of Rāvaṇa who had in his grip the mountain, Kailash, our Karmas to come to an end. Meditate on the feet of our Veṇṇaipperumān in Chikkal, reaching them mentally.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2017, 09:40:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #589 on: February 02, 2017, 09:41:22 AM »
Verse  9:


மாலி னோடரு மாமறை வல்ல முனிவனும்
கோலி னார்குறு கச்சிவன் சேவடி கோலியும்
சீலந் தாமறி யார்திகழ் சிக்கல்வெண் ணெய்ப்பிரான்
பாலும் பன்மலர் தூவப் பறையுநம் பாவமே.


Vishnu and the sage, Brahma, who was well-versed in the abstruse Vēdas chalked out a stratagem to reach the feet of Siva. Though they did so they did not realize his nature of easy accessibility. Our sins will decrease gradually if we bathe with milk and scatter flower at the feet of Veṇṇaippiraṉ in eminent Chikkal.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2017, 09:44:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #590 on: February 02, 2017, 09:45:16 AM »
Verse  10:


பட்டை நற்றுவ ராடையி னாரொடும் பாங்கிலாக்
கட்ட மண்கழுக் கள்சொல் லினைக்கரு தாதுநீர்
சிட்டன் சிக்கல்வெண் ணெய்ப்பெரு மான்செழு மாமறைப்
பட்டன் சேவடி யேபணி மின்பிணி போகவே.


Without paying heed to the words of the Jains who committed such heinous acts as to be impaled on the stake; and Buddhist who dress in red ochre robes soaked in the bark of Marutam tree (People of this world! ) pay obeisance only to the lotus-red feet of the great scholar of the great Vēdas which are eternal, who is Veṇṇaipperumāṉ in Chikkal and well-versed in Vedic lore so that your diseases may leave you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2017, 09:48:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #591 on: February 02, 2017, 09:49:25 AM »
Verse  11:


கந்த மார்பொழிற் காழியுண் ஞானசம் பந்தன்நல்
செந்தண் பூம்பொழிற் சிக்கல்வெண் ணெய்ப்பெரு மானடிச்
சந்த மாச்சொன்ன செந்தமிழ் வல்லவர் வானிடை
வெந்த நீறணியும்பெரு மானடி மேவரே.

Jnana Sampandhaṉ of Sirkazhi, which has gardens full of fragrance, at the feet of the Veṇṇaipperumāṉ in Chikkaḻ which has cool and flourishing flower-gardens. Those who are able to recite the refined Tamizh verses composed by him with rhythmic movement will reach the feet of the Lord who smears well-burnt white sacred ash, in Sivalōkam.

Padigam on Tiruch Chikkal completed.


Arunachala Siva. 
« Last Edit: February 02, 2017, 09:52:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #592 on: February 03, 2017, 09:16:02 AM »
Tiru Mazhapadi:

Verse 1:


களையும் வல்வினை யஞ்சனெஞ் சேகரு தார்புரம்
உளையும் பூசல்செய் தானுயர் மால்வரை நல்விலா
வளைய வெஞ்சரம் வாங்கியெய் தான்மதுத் தும்பிவண்
டளையுங் கொன்றையந் தார்மழ பாடியு ளண்ணலே.


My mind!  Do not fear.  He waged war upon the cities of enemies to inflict suffering on them, shot a cruel arrow by bending the superior and great mountain (Meru) into a strong bow. The God in Mazhapāṭi who wears garlands of Koṉṟai flowers in which the Tumpi, in search of honey, and the Vaṇṭu wallow [Tumpi and Vaṇṭu are different kind of bees], will weed out the irresistible karmam.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 03, 2017, 09:18:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #593 on: February 03, 2017, 09:20:37 AM »
Verse  2:

காச்சி லாதபொன் னோக்குங் கனவயி ரத்திரள்
ஆச்சி லாதப ளிங்கின னஞ்சுமு னாடினான்
பேச்சி னாலுமக் காவதென் பேதைகாள் பேணுமின்
வாச்ச மாளிகை சூழ்மழ பாடியை வாழ்த்துமே.


Ignorant people! What is the benefit you get by idle talks [which have no connection with Siva]! Siva is like the crystal quartz which has no flaws, has shoulders like the heavy collection of diamond, which are looked at by Uma who has splendor like the gold which is not melted in fire for fineness. Praise and cherish with love Mazhapāṭi which has mansions befitting its greatness and which is the place of Siva who bathed first in the five products of the cow.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 03, 2017, 09:23:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #594 on: February 03, 2017, 09:24:08 AM »
Verse  3:


உரங்கெ டுப்பவ னும்பர்க ளாயவர் தங்களைப்
பரங்கெ டுப்பவ னஞ்சையுண் டுபக லோன்றனை
முரண்கெ டுப்பவன் முப்புரந் தீயெழச் செற்றுமுன்
வரங்கொ டுப்பவன் மாமழ பாடியுள் வள்ளலே.


The munificent god in the great Mazhapāṭi, destroys the might of the devas [Siva punished the dēvas assembled in the sacrifice performed by Dākshaṉ.]. Destroys their thoughts that they were superior persons, by drinking the poison. Destroys the opposition of the sun, by knocking out his teeth. Grants boons to the leaders in the three cities after destroying them to be consumed by fire [Two of the demons who survived the destruction were appointed as watchmen in the temple and the third was given the duty of playing upon Muzhavu when Siva danced (Sundarar, Tiruppuṉkūr,
8).

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 03, 2017, 09:29:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #595 on: February 03, 2017, 09:30:14 AM »
Verse  4:


பள்ள மார்சடை யிற்புடை யேயடை யப்புனல்
வெள்ள மாதரித் தான்விடை யேறிய வேதியன்
வள்ளன் மாமழ பாடியுண் மேய மருந்தினை
உள்ள மாதரி மின்வினை யாயின வோயவே.


Siva treated with kindness the flood of (Ganga water) which came with great force, to each one side of the hollow in the matted locks. The Brahmin among gods who rode upon a bull, is the munificent person. All your Karmas to come to an end if you wish for the ambrosia in the great Mazhapāṭi, which is liked by all, with your heart.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 03, 2017, 09:33:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #596 on: February 03, 2017, 09:34:13 AM »
Verse  5:


தேனு லாமலர் கொண்டுமெய்த் தேவர்கள் சித்தர்கள்
பானெ யஞ்சுட னாட்டமுன் னாடிய பால்வணன்
வான நாடர்கள் கைதொழு மாமழ பாடியெங்
கோனை நாடொறுங் கும்பிட வேகுறி கூடுமே.

Siva who is as white as milk who danced long ago when the true devas and Chittars had him bathed with five products including milk and ghee, with flowers which shed honey all the cherished intentions will reach people if they daily worship with joined hands our King in the great Mazhapāṭi which the residents of heaven worship with joined hand.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 03, 2017, 09:36:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #597 on: February 03, 2017, 09:37:07 AM »
Verse  6:


தெரிந்த வன்புர மூன்றுடன் மாட்டிய சேவகன்
பரிந்து கைதொழு வாரவர் தம்மனம் பாவினான்
வரிந்த வெஞ்சிலை யொன்றுடை யான்மழ பாடியைப்
புரிந்து கைதொழு மின்வினை யாயின போகுமே.

Siva who has omniscience, the warrior who had the three cities destroyed by fire simultaneously, he filled himself in the minds of those who worship him with joined hands out of love. Worship with joined hands with desire in your heart Mazhapāṭi of Siva who has a cruel bow fastened with bands.all karmas will go away from you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 03, 2017, 09:39:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #598 on: February 03, 2017, 09:40:24 AM »
Verse 7:


சந்த வார்குழ லாளுமை தன்னொரு கூறுடை
எந்தை யானிமை யாதமுக் கண்ணின னெம்பிரான்
மைந்தன் வார்பொழில் சூழ்மழ பாடிம ருந்தினைச்
சிந்தி யாவெழு வார்வினை யாயின தேயுமே.

My Father who has as his one half Uma, who has beautiful and long tresses of hair.
He has three eyes whose eyelids do not wink. Our master, is the strong person.
The Karmas of those who wake up from sleep thinking of the nectar in Mazhapāṭi surrounded by tall gardens, will get decreased gradually.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 03, 2017, 09:42:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #599 on: February 03, 2017, 09:43:44 AM »
Verse  8:

இரக்க மொன்று மிலானிறை யான்றிரு மாமலை
உரக்கை யாலெடுத் தான்றன தொண்முடி பத்திற
விரற்ற லைந்நிறு வியுமை யாளொடு மேயவன்
வரத்தை யேகொடுக் கும்மழ பாடியுள் வள்ளலே.

To crush the ten bright crowns of the one without even a little of devotion, lifted the holy mountain of the god, He who dwells with Uma with affection, pressing down with the end of the big toe, Siva of unbounded liberality in Mazhapāṭi will grant boons only.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 03, 2017, 09:46:09 AM by Subramanian.R »