Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 177896 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #570 on: February 01, 2017, 08:51:56 AM »
Tiru Vanchiyam:

Verse  1:


வன்னி கொன்றைமத மத்த மெருக்கொடு கூவிளம்
பொன்னி யன்றசடை யிற்பொலி வித்தபு ராணனார்
தென்ன வென்றுவரி வண்டிசை செய்திரு வாஞ்சியம்
என்னை யாளுடை யானிட மாக வுகந்ததே.

The ancient god, Siva, who wore in his matted locks,  which is like gold leaves of Indian Mesquit, Koṉṟai flowers, Datura flowers, Yarkam, and Bael leaves to appear brilliantly. Tiruvānchiyam where the bees with lines on them hum like Teṉṉa is the place that Siva, who admitted me into his grace, desired as his abode.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 01, 2017, 08:55:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #571 on: February 01, 2017, 08:56:39 AM »
Verse  2:


கால காலர்கரி கானிடை மாநட மாடுவர்
மேலர் வேலைவிட முண்டிருள் கின்ற மிடற்றினர்
மாலை கோலமதி மாடமன் னுந்திரு வாஞ்சியம்
ஞாலம் வந்து பணியப்பொலி கோயில் நயந்ததே.

Siva is himself the god who killed the god of death. He will perform the great dance in the charred cremation-ground. He is superior to all things, all living beings and all devas.  He has a neck that has become black by consuming the poison that rose in the ocean. The temple which is with splendor to be worshipped by the people of this world, in Tiruva?chiyam where in the storeys the beautiful moon stays in the evenings, is desired by him.

Arunachala Siva.


« Last Edit: February 01, 2017, 08:59:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #572 on: February 01, 2017, 09:00:29 AM »
Verse  3:

மேவி லொன்றர் விரிவுற்ற விரண்டினர் மூன்றுமாய்
நாவி னாலருட லஞ்சின ராறரே ழோசையர்
தேவி லெட்டர்திரு வாஞ்சிய மேவிய செல்வனார்
பாவந் தீர்ப்பர்பழி போக்குவர் தம்மடி யார்கட்கே.


If one worships Siva with desire he will be identical with him. (Siva is the sole thing.) as extensive spiritual wisdom and rituals and ceremonies prescribed in the Agamams (Sivaṉ is Sakti and Sivam). Being the energy of will, energy which provides the souls with gross and subtle bodies and with experience-planes according to their Karmas, the energy of wisdom which has the virtue of liberating the souls from the bondage of Karmas and establishing them in bliss.  (It may also mean the three lights i.e.
the sun, the moon and the fire.) chants with his tongue the four Vēdas that investigate the three things i.e. Pati, Pasu, Pāsam. He has the holy five forms of Parai, Aadhi, Ichai, Jnaṉam and Kiriyai of the five energies. (It may also mean the Panchap Pirama Mantiram bodies) (has his body bathed in the five products of the cow).
has the six attributes (has a river on his head) is the seven notes of the diatonic scale.
has eight divine forms (this means Ashṭa Mūrtam of Siva) the god who dwells in Tiruvānchiyam, will remove the sins of his devotees and obliterate reproach.
[This verse contains many subtle truths according to the philosophy of Saiva Siddhantam].

Arunachala Siva.« Last Edit: February 01, 2017, 09:14:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #573 on: February 01, 2017, 09:10:26 AM »
Verse  4:


சூல மேந்திவளர் கையினர் மெய்சுவண் டாகவே
சால நல்லபொடிப் பூசுவர் பேசுவர் மாமறை
சீல மேவுபுக ழாற்பெரு குந்திரு வாஞ்சியம்
ஆல முண்டவடி கள்ளிடம் ஆக வமர்ந்ததே.

Siva has a long hand in which he holds the trident. He will smear profusely with good sacred ash fit for his body. He will chant the great Vēdham. Tiruvānchiyam whose name spreads everywhere by its fame got by good conduct. It is the place which the god who consumed the poison, desired as his abode.


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 01, 2017, 09:13:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #574 on: February 01, 2017, 09:15:18 AM »
Verse  5:

கையி லங்குமறி யேந்துவர் காந்தளம் மெல்விரல்
தையல் பாகமுடை யாரடை யார்புரஞ் செற்றவர்
செய்ய மேனிக்கரி யமிடற் றார்திரு வாஞ்சியத்
தையர் பாதமடை வார்க்கடை யாவரு நோய்களே.

Siva holds in his hand a glittering young deer.  He has as a half a young lady whose beautiful, soft fingers are like the petals of the red Malabar glory lily.He destroyed the cities of the enemies. He has a black neck in the red body. The incurable diseases will not approach those who approach the feet of the father in Tiruvānchiyam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 01, 2017, 09:18:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #575 on: February 01, 2017, 09:19:01 AM »
Verse  6:


அரவம் பூண்பரணி யுஞ்சிலம் பார்க்க வகந்தொறும்
இரவி னல்லபலி பேணுவர் நாணிலர் நாமமே
பரவு வார்வினை தீர்க்கநின் றார்திரு வாஞ்சியம்
மருவி யேத்தமட மாதொடு நின்றவெம் மைந்தரே.


Siva adorns cobras as his ornaments. He begs with desire good alms in the night in every house, his anklets worn as an adornment, to make a sound. He does not feel ashamed to do so. He is determined to remove the Karmas of those who praise his names only. Our strong god who stood along with a young lady, to praise Truvānchiyam reaching it.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 01, 2017, 09:22:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #576 on: February 01, 2017, 09:22:42 AM »
Verse  7:


விண்ணி லானபிறை சூடுவர் தாழ்ந்து விளங்கவே
கண்ணி னாலநங் கன்னுட லம்பொடி யாக்கினார்
பண்ணி லானவிசை பாடன்மல் குந்திரு வாஞ்சியத்
தண்ணலார் தம்மடி போற்றவல் லார்க்கில்லை யல்லலே.

Siva will wear the crescent moon which is shining in the sky, descending low; reduced to ashes the body of Manmathan by his frontal eye. There will be no sufferings for those who have knowledge of Vēdas and Agamam to praise the feet of the god in Tiruvā?chiyam where singing of songs which have the seven notes is always increasing.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 01, 2017, 09:25:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #577 on: February 01, 2017, 09:26:41 AM »
Verse  8:


மாட நீடுகொடி மன்னிய தென்னிலங் கைக்குமன்
வாடியூ டவரை யாலடர்த் தன்றருள் செய்தவர்
வேட வேடர்திரு வாஞ்சிய மேவிய வேந்தரைப்
பாட நீடுமனத் தார்வினை பற்றறுப் பார்களே.


The King of Lanka,  in the south, where the tall flags are permanently fixed in the storeys, Siva bestowed his grace in the past after having pressed him by the mountain to make him become weak and show resentment. He has the form of a hunter.
Those who have thriving minds to praise the King who dwells in Tiruvā?chiyam will cut at the root of Karmas and attachments of two kinds (attachment to the body and attachment to possessions and relations).

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 01, 2017, 09:29:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #578 on: February 01, 2017, 09:30:41 AM »
Verse  9:


செடிகொ ணோயினடை யார்திறம் பார்செறு தீவினை
கடிய கூற்றமுங் கண்டக லும்புகல் தான்வரும்
நெடிய மாலொடய னேத்தநின் றார்திரு வாஞ்சியத்
தடிகள் பாதமடைந் தாரடி யாரடி யார்கட்கே.

The devotees of those devotees who have approached the feet of the Siva in Tiruvānchiyam who remained to be praised by the tall Vishnu and Brahma,
will not get distressing diseases. He will not swerve from right conduct into evil acts which will destroy them. The dreadful god of death too will go away from them on seeing them. Higher stage of existence (Sivasakti) will come to them of its own accord.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 01, 2017, 09:34:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #579 on: February 01, 2017, 09:35:21 AM »
Verse  10:


பிண்ட முண்டுதிரி வார்பிரி யுந்துவ ராடையார்
மிண்டர் மிண்டுமொழி மெய்யல பொய்யிலை யெம்மிறை
வண்டு கெண்டிமரு வும்பொழில் சூழ்திரு வாஞ்சியத்
தண்ட வாணனடி கைதொழு வார்க்கில்லை யல்லலே.

Jains who wander eating balls of cooked food and Buddhists who wear a loose robe soaked in myrtle-dye, the harsh words of those two ignorant persons are not true.
There is no falsehood in my statement. Our Lord and who dwells in all the words and who is in Tiruvānchiyam surrounded by gardens where bees work into the flowers and stay there, there will be no sufferings for those who worship with joined hands his feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 01, 2017, 09:38:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #580 on: February 01, 2017, 09:39:48 AM »
Verse  11:

தென்றல் துன்றுபொழில் சென்றணை யுந்திரு வாஞ்சியத்
தென்று நின்றவிறை யானை யுணர்ந்தடி யேத்தலால்
நன்று காழிமறை ஞானசம் பந்தன செந்தமிழ்
ஒன்று முள்ளமுடை யாரடை வாருயர் வானமே.


Realizing Siva who dwelt always in Tiruvā?chiyam where the southern balmy breeze blows and reaches the dense gardens, by praising his feet. Those who have set their minds on the verses of refined Tamizh composed by Jnana Sambandhan of Sirkazhi which has many good things, will reach the highest world which is bliss.

Padigam on Tiru Vanchiyam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 01, 2017, 09:43:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #581 on: February 02, 2017, 09:13:32 AM »
Tiru Chikkal:

Verse  1:

வானு லாவுமதி வந்துல வும்மதின் மாளிகை
தேனு லாவுமலர்ச் சோலைமல் குந்திகழ் சிக்கலுள்
வேனல் வேளைவிழித் திட்டவெண் ணெய்ப்பெரு மானடி
ஞான மாகநினை வார்வினை யாயின நையுமே.

In eminent Chikkal where the mansions with fortified walls on which the moon, which moves about in the sky comes and moves about, and the flower-gardens which have honey are in flourishing state.  The Karmas of those who meditate with the knowledge of the supreme being, upon the feet of the Veṇṇaipperumāṉ who opened his frontal eye to destroy Manmatha, who has summer as his appropriate season.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2017, 09:15:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #582 on: February 02, 2017, 09:17:13 AM »
Verse  2:


மடங்கொள் வாளைகுதி கொள்ளு மணமலர்ப் பொய்கைசூழ்
திடங்கொண் மாமறை யோரவர் மல்கிய சிக்கலுள்
விடங்கொள் கண்டத்துவெண் ணெய்ப்பெரு மானடி மேவியே
அடைந்து வாழும்மடி யாரவ ரல்ல லறுப்பரே.


In Chikkal where steady-minded Brahmins are flourishing, and which is surrounded by natural tanks where fragrant flowers grow and the beautiful scabbard fish leap.
desiring the feet of Veṇṇaipperumāṉ who has a neck containing poison, the devotees who lead a life approaching the feet and will cut at the root of sufferings.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2017, 09:19:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #583 on: February 02, 2017, 09:20:25 AM »
Verse  3:

நீல நெய்தனில விம்மல ருஞ்சுனை நீடிய
சேலுமா லுங்கழ னிவ்வளம் மல்கிய சிக்கலுள்
வேலொண் கண்ணியி னாளையொர் பாகன்வெண் ணெய்ப்பிரான்
பாலவண் ணன்கழ லேத்தநம் பாவம் பறையுமே.


In Chikkal which has fertile fields in which the fish, Cēl, leaps and has tanks where blue Nelumbo flowers and white Indian water lilies are shining, having blossomed.
Siva who has as his half a lady whose bright eyes are comparable to the weapon, spear to praise the feet of the Lord Veṇṇaippirāṉ who has the color of milk.
our sins will vanish by degrees.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 02, 2017, 09:22:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #584 on: February 02, 2017, 09:23:43 AM »
Verse  4:

கந்த முந்தக் கைதைபூத்துக் கமழ்ந்துசே ரும்பொழிற்
செந்துவண் டின்னிசைப் பாடன்மல் குந்திகழ் சிக்கலுள்
வெந்தவெண் ணீற்றண்ணல் வெண்ணைய்ப் பிரான்விரை யார்கழல்
சிந்தைசெய் வார்வினை யாயின தேய்வது திண்ணமே.


In the gardens where the fragrant screw-pine blossoms and spreads its fragrance taking precedence of all other fragrances, in eminent Chikkal where the humming of the bees is like the primary melody-type Centu and increasing in pitch It is quite certain that the Karmas of those who meditate upon the fragrant feet of Veṇnaippiraṉ who smears well-burnt white sacred ash, will decrease.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2017, 09:25:52 AM by Subramanian.R »