Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 195075 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #555 on: January 30, 2017, 10:28:41 AM »
Verse  9:


கண்ணன் வண்ணமல ரானொடுங் கூடியோர்க் கையமாய்
எண்ணும் வண்ணமறி யாமை யெழுந்ததோ ராரழல்
அண்ண னண்ணுமணி சாரல னேகதங் காவதம்
நண்ணும் வண்ணமுடை யார்வினை யாயின நாசமே.

Aṉēka Thaṅkā Vadham which has beautiful slopes and to which the chief who rose as an unbearable column of fire which could not be known to the two Kaṇṇaṉ and Brahma, who is in a colorful lotus flower who joined together and both thought of it doubting what it was, the acts of those who have the nature of approaching that mountain will be destroyed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 30, 2017, 10:31:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #556 on: January 30, 2017, 10:32:42 AM »
Verse  10:

மாப தம்மறி யாதவர் சாவகர் சாக்கியர்
ஏப தம்பட நின்றிறு மாந்துழல் வார்கள்தாம்
ஆப தம்மறி வீருளி ராகில னேகதங்
காப தம்மமர்ந் தான்கழல் சேர்தல் கருமமே.

Jains and Buddhists, who do not know the great rank and wander, being arrogant, to be despised by discerning people, if you want to know the way to remove distress.
Meditating on the feet of Siva who dwells in Aṉēka Thaṅkā Vadham is a specific obligation to you.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 30, 2017, 10:35:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #557 on: January 30, 2017, 10:37:32 AM »
Verse  11:


தொல்லையூ ழிப்பெயர் தோன்றிய தோணிபு ரத்திறை
நல்லகேள் வித்தமிழ் ஞானசம் பந்தனல் லார்கண்முன்
அல்லல் தீரவுரை செய்த வனேகதங் காவதம்
சொல்ல நல்லவடை யும்மடை யாசுடு துன்பமே.

The chief of Tōṇipuram which bears the name of not being submerged in the ancient many aeons, Jnana Sambandhaṉ who has good knowledge of Vēdas, and Tamizh to recite the verses on Aṉēka Thaṅgā Vadham composed to remove all sufferings, in the presence of good devotees, good things will reach them ruining sufferings will never reach them.

Padigam on Aneka Thanga Vadham completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 30, 2017, 10:40:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #558 on: January 31, 2017, 09:43:39 AM »
Tiruvaiyaaru:

Verse 1:

கோடல்கோங் கங்குளிர் கூவிள மாலை குலாயசீர்
ஓடுகங் கையொளி வெண்பிறை சூடு மொருவனார்
பாடல் வீணைமுழ வங்குழன் மொந்தைபண் ணாகவே
ஆடு மாறுவல் லானுமை யாறுடை யையனே.

The unequaled Siva, who adorns himself with a bright and white crescent moon,
a flowing Ganga. of conspicuous greatness,
a garland of cool Mael, common Caung,
and flowers of white glorious Malabar lily,
is the father in Aiyāṟu who is also capable of dancing to the accompaniment of songs, ,
and musical instruments such as Veeṇa, Muḻavu, flute, and a drum of one face,
when they are attuned to music. ,

(Periya Purāṇam, Tiru Jṉana Sampandhar Purāṇam, 303). The Lord gave darshaṉ of his dance to Jāṉana Sambanthar in this shrine.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 01, 2017, 08:50:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #559 on: January 31, 2017, 09:49:48 AM »
Verse  2:

தன்மை யாருமறி வாரிலை தாம்பிற ரெள்கவே
பின்னு முன்னுஞ்சில பேய்க்கணஞ் சூழத் திரிதர்வர்
துன்ன வாடை யுடுப்பர் சுடலைப்பொடி பூசுவர்
அன்னமா லுந்துறை யானுமை யாறுடை யையனே.


No one is able to understand his real nature.
Siva will wander surrounded by groups of a few ghosts to his front
and at his back to be despised by others.
He wears rags which are sewn together
will besmear himself with the ash in the cremation ground.
is the father in Aaiyāṟu which has a ghat where swans make a noise.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 31, 2017, 09:51:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #560 on: January 31, 2017, 09:52:49 AM »
Verse  3:


கூறு பெண்ணுடை கோவண முண்பது வெண்டலை
மாறி லாருங்கொள் வாரிலை மார்பில் அணிகலம்
ஏறு மேறித் திரி வ ரிமை யோர்தொழு தேத்தவே
ஆறு நான்குஞ்சொன் னானுமை யாறுடை யையனே.


Siva has on one half a lady
wears a loin-cloth
he eats from a skull
no one will receive the ornaments worn on his chest, (if exchanged)
[: if offered for sale is another meaning;]
[[those who] will buy.] He will wander riding on a bull to be worshipped with folded hands and praised by the celestial beings who do not wink.
he is the father in Aaiyāṟu who revealed the six Aṅgams and the four Vēdas.
[are numeral nouns suggesting the intended object by context].

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 31, 2017, 09:55:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #561 on: January 31, 2017, 09:56:07 AM »
Verse  4:


பண்ணி னல்லமொழி யார்பவ ளத்துவர் வாயினார்
எண்ணி னல்லகுணத் தாரிணை வேல்வென்ற கண்ணினார்
வண்ணம் பாடிவலி பாடித்தம் வாய்மொழி பாடவே
அண்ணல் கேட்டுகந் தானுமை யாறுடை யையனே.

Ladies who speak words sweet like tunes
who have lips red like coral
who have countless good qualities
who have defeated two lances, by their eyes.
sings about his nature
sing about his strength
sing his praises by their tongues which always chant the names of Siva only
It is the father in Aaiyāṟu and the eminent person who was pleased on hearing these.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 31, 2017, 09:58:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #562 on: January 31, 2017, 09:59:12 AM »
Verse  5:


வேன லானை வெருவவுரி போர்த்துமை யஞ்சவே
வானை யூடறுக் கும்மதி சூடிய மைந்தனார்
தேனெய் பாறயிர் தெங்கிள நீர்கரும் பின்றெளி
ஆனஞ் சாடுமுடி யானுமை யாறுடை யையனே.


The angry elephant to get frightened and covering with its skin to make Uma of fear.
(Appar, Tiruvatikai Viraṭṭam, 6)
The strong god who bore on his head a crescent moon that makes its way clearing the sky.
It is the father who is in Aaiyāṟu on whose head honey, ghee, milk, curd, tender coconut milk, juice of sugarcane
and the five products of the cow are poured for bathing.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 31, 2017, 10:01:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #563 on: January 31, 2017, 10:02:39 AM »
Verse  6:


எங்கு மாகிநின் றானு மியல்பறி யப்படா
மங்கை பாகங்கொண் டானு மதிசூடு மைந்தனும்
பங்க மில்பதி னெட்டொடு நான்குக் குணர்வுமாய்
அங்க மாறுஞ்சொன் னானுமை யாறுடை யையனே.


Siva who pervades everywhere
and who had as a half a young lady whose real nature could not be known
can also qualify if it is taken as a name for Sivaṉ,
the strong one who wears a crescent moon,
and who revealed the six Aṅgams
which are expounding the meaning of the four Vedams
and the eighteen Purāṇams which are without defects,
is the father in Aaiyāṟu.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 31, 2017, 10:05:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #564 on: January 31, 2017, 10:06:00 AM »
Verse  7:


ஓதி யாருமறி வாரிலை யோதி யுலகெலாம்
சோதி யாய்நிறைந் தான்சுடர்ச் சோதியுட் சோதியான்
வேதி யாகிவிண் ணாகிமண் ணோடெரி காற்றுமாய்
ஆதி யாகிநின் றானுமை யாறுடை யையனே.

No one is able to know Siva, by learning all arts.
Having made all living beings to know him by his grace he has pervaded everywhere as the light.
is the inner light that is in the effulgent sun, moon and fire.
being himself the form of Vēdam
being the sky
and the earth, fire and air
who is also the primordial one
[ the meaning is the wind that blows] is the father in Aaiyāṟu.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 31, 2017, 10:08:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #565 on: January 31, 2017, 10:09:09 AM »
Verse  8:


குரவ நாண்மலர் கொண்டடி யார்வழி பாடுசெய்
விரவு நீறணி வார்சில தொண்டர் வியப்பவே
பரவி நாடொறும் பாடநம் பாவம் பறைதலால்
அரவ மார்த்துகந் தானுமை யாறுடை யையனே.

The devotees worship him with bottle-shaped flowers blossomed in the early morning.
Some other devotees who besmear their bodies with the holy ash join together to be wonder-struck.
As our sins decrease by degree, as we daily sing his praises
and the god who felt happy by tying a cobra.
is the father in Aaiyāṟu.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 31, 2017, 10:11:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #566 on: January 31, 2017, 10:11:54 AM »
Verse  9:

உரைசெய் தொல்வழி செய்தறி யாவிலங் கைக்குமன்
வரைசெய் தோளடர்த் துமதி சூடிய மைந்தனார்
கரைசெய் காவிரி யின்வட பாலது காதலான்
அரைசெய் மேகலை யானுமை யாறுடை யையனே.

Pressing down the shoulders which were strong like mountains,
of the King of Laṅka, who did not know how to worship Siva,
in the traditional way which is highly praised. The strong god who wears a crescent moon desires the place which is on the northern side of the Kaveri, which has a bank
and the god who wears on his waist a jeweled girdle of light strands (Mēkalai)
is the father in Aaiyāṟu.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 31, 2017, 10:14:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #567 on: January 31, 2017, 10:15:38 AM »
Verse  10:

மாலுஞ் சோதி மலரானு மறிகிலா வாய்மையான்
காலங் காம்பு வயிரங் கடிகையன் பொற்கழல்
கோல மாய்க்கொழுந் தீன்று பவளந் திரண்டதோர்
ஆல நீழலு ளானுமை யாறுடை யையனே.

Siva, the embodiment of Truth could not be known by Vishnu,
and Brahma, seated in a bright (lotus) flower,
wears a cloth of colored borders hanging down to the ankles,
wears a necklace made of diamonds
having put forth tender leaves like the beauty of the feet of the Lord,
and the Lord who is seated under the shades of the banyan tree
which bears spherical fruits like coral
is the father in Aaiyāṟu.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 31, 2017, 10:18:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #568 on: January 31, 2017, 10:18:59 AM »
Verse  11:


கையி லுண்டுழல் வாருங் கமழ்துவ ராடையான்
மெய்யைப் போர்த்துழல் வாரு முரைப்பன மெய்யல
மைகொள் கண்டத்தெண்டோண்முக்க ணான்கழல் வாழ்த்தவே
ஐயந் தேர்ந்தளிப் பானுமை யாறுடை யையனே.


Jains who eat using their hands as eating vessels and wander,
The Buddhists who wander covering their bodies
with robes soaked in myrtle-dye which issues an offensive smell
[[is used ironically.]]
what these two say is not the truth.
Siva who protects all by collecting alms,
when devotees praise the feet of the three-eyed god
who has eight shoulders and a neck which has poison
is the father in Aaiyāṟu.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 31, 2017, 10:21:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #569 on: January 31, 2017, 10:22:15 AM »
Verse  12:


பலிதி ரிந்துழல் பண்டங்கன் மேயவை யாற்றினைக்
கலிக டிந்தகை யான்கடற் காழியர் காவலன்
ஒலிகொள் சம்பந்த னொண்டமிழ் பத்தும்வல் லார்கள்போய்
மலிகொள் விண்ணிடை மன்னிய சீர்பெறு வார்களே.

On Aaiyāṟu in which Siva performed the dance of Pāṇṭaraṅkam
and who very much wanders collecting alms, dwells
one who drove out poverty,
the chief of the inhabitants of Sirkazhi, proximate to the sea.
Those who are capable of reciting
all the ten excellent verses of J?āṉa Sampandhaṉ,
which are full of sweet sounds,
having gone from this world after death
will attain permanent greatness in heaven
which abounds in many good things.

Padigam on Tiru Aiyaaru completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 31, 2017, 10:25:02 AM by Subramanian.R »