Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 192204 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #525 on: January 28, 2017, 10:17:27 AM »
Tiruth Thelicheri:

Verse 1:

பூவ லர்ந்தன கொண்டுமுப் போதுமும் பொற்கழல்
தேவர் வந்து வணங்கு மிகுதெளிச் சேரியீர்
மேவ ருந்தொழி லாளொடு கேழற்பின் வேடனாம்
பாவ கங்கொடு நின்றது போலுநும் பான்மையே.

Siva who is in eminent Thelicheri, where the devas coming to the earth, worship your beautiful feet thrice in a day with fully blossomed flowers! is it your nature to put on the appearance of a hunter following a pig, along with a lady whose duties cannot be taken by others?

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2017, 10:19:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #526 on: January 28, 2017, 10:20:47 AM »
Verse  2:


விளைக்கும் பத்திக்கு விண்ணவர் மண்ணவ ரேத்தவே
திளைக்குந் தீர்த்த மறாத திகழ்தெளிச் சேரியீர்
வளைக்குந் திண்சிலை மேலைந்து பாணமுந் தானெய்து
களிக்குங் காமனை யெங்ஙன நீர்கண்ணிற் காய்ந்ததே.


Siva in eminent Teḷichēri where the holy water exists; to be praised by the people of this world and the celestial beings for the piety it creates by a dip in it? How is it that you burnt with the fire of the frontal eye the Manmatha (cupid) who rejoiced in discharging all the five arrows fixing them in the strong bow which was bent?
[Manmatha's bow is according to poetical convention sugar-cane; his arrows are five flowers;].

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2017, 10:24:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #527 on: January 28, 2017, 10:25:35 AM »
Verse  3:


வம்ப டுத்த மலர்ப்பொழில் சூழ மதிதவழ்
செம்ப டுத்த செழும்புரி சைத்தெளிச் சேரியீர்
கொம்ப டுத்ததொர் கோல விடைமிசைக் கூர்மையோ
டம்ப டுத்தகண் ணாளொடு மேவ லழகிதே.

Siva in Teḷlichēri which has a strong wall of enclosure resembling copper in color on which the moon seems to crawl, and surrounded by flower gardens of great fragrance is it a beautiful sight to be seated with a lady whose eyes are like the sharp arrow, on a beautiful bull which has horns?

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2017, 10:27:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #528 on: January 28, 2017, 10:28:23 AM »
Verse  4:

காரு லாங்கட லிப்பிகண் முத்தங் கரைப்பெயும்
தேரு லாநெடு வீதிய தார்தெளிச் சேரியீர்
ஏரு லாம்பலிக் கேகிட வைப்பிட மின்றியே
வாரு லாமுலை யாளையொர் பாகத்து வைத்ததே.


Siva in Teḷlichēri where there are long streets where temple-cars are drawn, and on whose shore the oysters in the sea on which the clouds seem to roam, deposits their pearls? When you went to receive beautiful alms, you went placing a lady wearing bodice on her breasts, is it due to the fact that there was no other place to keep her in safety?

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: January 28, 2017, 10:31:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #529 on: January 28, 2017, 10:32:33 AM »
Verse  5:

பக்க நுந்தமைப் பார்ப்பதி யேத்திமுன் பாவிக்கும்
செக்கர் மாமதி சேர்மதில் சூழ்தெளிச் சேரியீர்
மைக்கொள் கண்ணியர் கைவளை மால்செய்து வௌவவே
நக்க ராயுல கெங்கும் பலிக்கு நடப்பதே.

Siva in Telḷichēri surrounded by a wall of enclosure on which the moon that rises in the sky rests, whom Parvati who is by your side meditated on you and praised you?
Is it proper to wander naked throughout the world, to snatch the bangles worn on the hands of ladies whose eyes are coated with collyrium, making them infatuated with love?

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2017, 10:36:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #530 on: January 28, 2017, 10:36:40 AM »
Verse  6:


தவள வெண்பிறை தோய்தரு தாழ்பொழில் சூழநல்
திவள மாமணி மாடந் திகழ்தெளிச் சேரியீர்
குவளை போற்கண்ணி துண்ணென வந்து குறுகிய
கவள மால்கரி யெங்ஙன நீர்கையிற் காய்ந்ததே.

Siva who is in Telḷichēri where storeys which shine with the brilliant precious stones in them, when it is surrounded by low gardens which the very white crescent seems to touch.  How did you kill with your hands the big and well-fed elephant which came very near, for the lady with eyes like blue Nelumbo flowers, to become frightened?


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2017, 10:38:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #531 on: January 28, 2017, 10:39:47 AM »
Verse  7:


கோட டுத்த பொழிலின் மிசைக்குயில் கூவிடும்
சேட டுத்த தொழிலின் மிகுதெளிச் சேரியீர்
மாட டுத்தமலர்க் கண்ணினாள் கங்கை நங்கையைத்
தோட டுத்த மலர்ச்சடை யென்கொல்நீர் சூடிற்றே.

Siva in Tēḷlicheri who has important functions to perform, where the Indian cuckoo sings perched on the gardens which has many branches!? What is the reason for adorning your matted locks, tucked with flowers with many petals, Gaṅga, a lady of distinction, who has eyes as beautiful as the lotus which is golden in color?

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 28, 2017, 10:42:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #532 on: January 28, 2017, 10:43:22 AM »
Verse  8:


கொத்தி ரைத்த மலர்க்குழ லாள்குயில் கோலஞ்சேர்
சித்தி ரக்கொடி மாளிகை சூழ்தெளிச் சேரியீர்
வித்த கப்படை வல்ல வரக்கன் விறற்றலை
பத்தி ரட்டிக் கரநெரித் திட்டதும் பாதமே.

Siva is in Telḷichēri surrounded by mansions in which well-decorated different kinds of flags are flying! When the lady who adorns her tresses of hair with bunches of flowers on which bees hum; - (trembled with fear) it was your feet that crushed the twenty hands and the strong heads of the demon who was able to wield weapons of minute workmanship.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2017, 10:45:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #533 on: January 28, 2017, 10:46:41 AM »
Verse  9:


காலெ டுத்த திரைக்கை கரைக்கெறி கானல்சூழ்
சேல டுத்த வயற்பழ னத்தெளிச் சேரியீர்
மால டித்தல மாமல ரான்முடி தேடியே
ஓல மிட்டிட வெங்ஙன மோருருக் கொண்டதே.

Siva in Teḷlichēri where there are tanks and fields on which there are Carnatic carp (fish), which is surrounded by sea-shore gardens where the waves that are like hands and raised by wind throw on the shore products of the sea! How did you take a form of fire, when Vishnu went searching the feet and Brahma, in the big flower (of lotus) the head, and called for succor when they could not find them?

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 28, 2017, 10:49:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #534 on: January 28, 2017, 10:50:11 AM »
Verse  10:

மந்தி ரந்தரு மாமறை யோர்கள் தவத்தவர்
செந்தி லங்கு மொழியவர் சேர்தெளிச் சேரியீர்
வெந்த லாகிய சாக்கிய ரோடு சமணர்கள்
தந்தி றத்தன நீக்குவித் தீரோர் சதிரரே.

Siva in Telḷichēri where great Brahmins who have learnt Vēdam which contain mantras, ascetics who have done penance, and ladies whose words are as sweet as Chentu, gather! You destroyed the doctrines of the Jains and Buddhists who are like burnt fire-wood; Therefore you are a skillful person.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2017, 10:53:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #535 on: January 28, 2017, 10:54:16 AM »
Verse  11:


திக்கு லாம்பொழில் சூழ்தெளிச் சேரியெஞ் செல்வனை
மிக்க காழியுண் ஞானசம் பந்தன் விளம்பிய
தக்க பாடல்கள் பத்தும்வல் லார்கள் தடமுடித்
தொக்க வானவர் சூழ விருப்பவர் சொல்லிலே.

About our Lord who is in Teḷlichēri whose fame has spread in all the directions and which is surrounded by gardens. Those who are able to recite all the ten worthy verses composed by Jnana Sampandhaṉ of Sirkazhi, which is superior to other shrines.
If we make mention of their benefits, they are people who will be in heaven, surrounded by the celestial beings who wear big crowns and gather there.

Padigam on Tiruth Tellicheri completed.

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: January 28, 2017, 10:58:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #536 on: January 29, 2017, 10:43:35 AM »
Tiruvanmiyur:

Verse  1:


கரையு லாங்கட லிற்பொலி சங்கம்வெள் ளிப்பிவன்
றிரையு லாங்கழி மீனுக ளுந்திரு வான்மியூர்
உரையு லாம்பொரு ளாயுல காளுடை யீர்சொலீர்
வரையு லாமட மாதுட னாகிய மாண்பதே.


Tiruvāṉmiyūr where the fish leap in the back water where the strong waves move about, taking from the sea which moves towards the shore the shining conches, and white oysters. The Lord who rules over the world, being the meaning of the words. Please tell me about the dignity of having a beautiful lady who wanders in the mountain.

Arunachala Siva.,


« Last Edit: January 29, 2017, 10:46:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #537 on: January 29, 2017, 10:47:37 AM »
Verse  2:

சந்து யர்ந்தெழு காரகில் தண்புனல்கொண்டுதம்
சிந்தை செய்தடி யார்பர வுந்திரு வான்மியூர்ச்
சுந்த ரக்கழன் மேற்சிலம் பார்க்கவல் லீர்சொலீர்
அந்தி யின்னொளி யின்னிற மாக்கிய வண்ணமே.

With the help of the sandal paste, paste of black eagle-wood which grows tall, and cool water, in Tiruvāṉmiyūr where the devotees who always meditate and worship Siva, the god who is strong enough to wear an anklet on the beautiful feet please tell me the nature of your color resembling that of the evening sky.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2017, 10:50:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #538 on: January 29, 2017, 10:51:40 AM »
Verse  3:

கான யங்கிய தண்கழி சூழ்கட லின்புறம்
தேன யங்கிய பைம்பொழில் சூழ்திரு வான்மியூர்த்
தோன யங்கம ராடையி னீரடி கேள்சொலீர்
ஆனையங் கவ்வுரி போர்த்தன லாட வுகந்ததே.


In Tiruvāṉmiyūr surrounded by green gardens in which honey shakes by the side of the sea surrounded by cool and deep back-water in the jungles, Siva who wears a dress made of skin which has lost its former state! Please tell me the cause for your rejoicing in dancing in fire, covering yourself with the skin of an elephant with its parts of the body intact?

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2017, 10:53:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #539 on: January 29, 2017, 10:54:56 AM »
Verse  4:

மஞ்சு லாவிய மாடம திற்பொலி மாளிகைச்
செஞ்சொ லாளர்கள் தாம்பயி லுந்திரு வான்மியூர்த்
துஞ்சு வஞ்சிரு ளாட லுகக்கவல் லீர்சொலீர்
வஞ்ச நஞ்சுண்டு வானவர்க் கின்னருள் வைத்ததே.


In tiruvāṉmiyūr where people who speak words in their primary significance are on the increase and which has mansions with walls of fortification which have storeys on which clouds roam about God who is capable of rejoicing in dancing in the dark night when all are fast asleep! Please tell me the reason for granting your sweet grace to the celestial beings having consumed the poison which was black in color!

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2017, 10:56:52 AM by Subramanian.R »