Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 205725 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #510 on: January 26, 2017, 01:17:14 PM »
Verse  8:


வருக்க மார்தரு வான்கடு வன்னொடு மந்திகள்
தருக்கொள் சோலை தருங்கனி மாந்திய பூந்தராய்த்
துரக்கு மால்விடை மேல்வரு வீர்அடி கேள்சொலீர்
அரக்கன் ஆற்றல் அழித்தருளாக்கிய ஆக்கமே.

Oh God! who comes riding on a big bull which you drive, and who resides in Pūntarāi, where female monkeys along with the groups of big male monkeys eat the fruits that are found in the trees in the gardens full of fruit-trees. Please tell me the reason for destroying the prowess of the demon and conferring on him the gain of your grace.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2017, 01:19:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #511 on: January 26, 2017, 01:19:57 PM »
Verse  9:


வரிகொள் செங்கயல் பாய்புனல் சூழ்ந்த மருங்கெலாம்
புரிசை நீடுயர் மாடநி லாவிய பூந்தராய்ச்
சுருதி பாடிய பாணியல் தூமொழி யீர்சொலீர்
கரிய மால்அயன் நேடிஉ மைக்கண்டி லாமையே.

On all sides which are surrounded by water in which the red carp fish with lines leap.
Oh Lord! who has pure and musical words and who sang the Vedas in Pūntarāi where the tall storeys with high walls of enclosure are shining! Please tell me the reason for black Vishnu and Brahma for not knowing you even though they searched for you.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2017, 01:22:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #512 on: January 26, 2017, 04:29:45 PM »
Verse  10:

வண்ட லங்கழ னிம்மடை வாளைகள் பாய்புனற்
புண்ட ரீகம லர்ந்தும துத்தரு பூந்தராய்த்
தொண்டர் வந்தடி போற்றிசெய் தொல்கழ லீர்சொலீர்
குண்டர் சாக்கியர் கூறிய தாங்குறி யின்மையே.Oh Lord! who has very old feet which the devotees come and praise in Pūntarāi where the lotus buds which grow in water in which the scabbard fish leap in the small sluices of the fields which have slit! Please tell me why that the base people of Jains and Buddhists talked had no substance in them. (had no religious doctrines) (what they talked missed the mark).

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2017, 04:32:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #513 on: January 26, 2017, 04:33:13 PM »
Verse  11:

மகர வார்கடல் வந்தண வும்மணற் கானல்வாய்ப்
புகலி ஞானசம் பந்தன்எ ழில்மிகு பூந்தராய்ப்
பகவ னாரைப்ப ரவுசொன் மாலைபத் தும்வல்லார்
அகல்வர் தீவினை நல்வினை யோடுட னாவரே.


Those who are capable of reciting the garland of ten verses composed on the Lord, adoring him in the second person, who resides in Pūntarai*, which has excellent beauty, by Jnana Sambandhan of Pukali* situated in the sandy sea-shore garden to which the long sea in which sharks live, comes near will be rid of sins;
They will be united with virtuous deeds.

(*the same as Sirkazhi.  Sirkazhi has got more than 10 names.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2017, 04:35:32 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #514 on: January 27, 2017, 11:02:04 AM »
Tiru Valanchuzhi:

Verse  1:


விண்டெ லாமல ரவ்விரை நாறுதண் டேன்விம்மி
வண்டெ லாம்நசை யால்இசை பாடும்வ லஞ்சுழித்
தொண்டெ லாம்பர வுஞ்சுடர் போல்ஒளி யீர்சொலீர்
பண்டெ லாம்பலி தேர்ந்தொலி பாடல்ப யின்றதே.

Siva who has brightness like the sun, and who is praised by all the devotees!
In valanchuzhi, where all the bees hum like music out of desire to drink honey, as the fragrant and cool honey is abundant when all the flowers blossom opening their petals! Tell me the reason for practicing songs with sweet sounds, when collecting alms, in olden times. (This decade in the form of questioning Siva for his begging alms).

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 27, 2017, 11:40:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #515 on: January 27, 2017, 11:05:57 AM »
Verse  2:


பாரல் வெண்குரு கும்பகு வாயன நாரையும்
வாரல் வெண்டிரை வாயிரைதேரும்வ லஞ்சுழி
மூரல் வெண்முறு வல்நகு மொய்யொளி யீர்சொலீர்
ஊரல் வெண்டலை கொண்டுல கொக்கவு ழன்றதே.

Siva, who has very bright color, laughing with a smile in Valanchuzhi, where in the waves that are flowing the white crane which is fixing its gaze on its prey and common stork which has an open beak, are in search of their prey! Please tell me the reason for wandering throughout the world with a white skull which has a raw wound.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 27, 2017, 11:39:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #516 on: January 27, 2017, 11:10:58 AM »
Verse  3:


கிண்ண வண்ணமல ருங்கிளர் தாமரைத் தாதளாய்
வண்ண நுண்மணன் மேலனம் வைகும்வ லஞ்சுழிச்
சுண்ண வெண்பொடிக் கொண்டுமெய் பூசவல் லீர்சொலீர்
விண்ண வர்தொழ வெண்டலை யிற்பலி கொண்டதே.


Siva, who is able to smear his body with the fine powder of holy ash in Valanzhuzhi, where the swan stays in the fine and colorful sand having wallowed in the pollen in the bright lotus which blossoms like a cup! Please tell me the reason for receiving alms in the white skull, to be worshipped by the celestial beings.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 27, 2017, 11:39:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #517 on: January 27, 2017, 11:14:27 AM »
Verse  4:

கோடெ லாநிறை யக்குவ ளைம்மல ருங்குழி
மாடெ லாமலி நீர்மண நாறும்வ லஞ்சுழிச்
சேடெ லாமுடை யீர்சிறு மான்மறி யீர்சொலீர்
நாடெ லாமறி யத்தலை யில்நற வேற்றதே.

In Valanchuzhi, where in the depressions on all sides the blue Nelumbo flowers which blossom abundantly in the banks, spread their fragrance in the water which is in plenty. Siva, who possesses all the greatness! He who holds a small young deer!
Please tell me the reason for accepting today in the skull, to be known to the whole of the country;

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 27, 2017, 11:38:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #518 on: January 27, 2017, 11:19:30 AM »
Verse  5:


கொல்லை வென்றபுனத் திற்குரு மாமணி கொண்டுபோய்
வல்லை நுண்மணன் மேலனம் வைகும்வ லஞ்சுழி
முல்லை வெண்முறு வன்னகை யாளொளி யீர்சொலீர்
சில்லை வெண்டலை யிற்பலி கொண்டுழல் செல்வமே.

Taking the bright gem from the millet farm in the forest region, Siva, who has the luster of having a lady whose white teeth are like the buds of Arabian jasmine, and who is in Valanchuzhi, where the swam hurriedly sits on the fine sand! Please tell me the reason for choosing the wealth of wandering for receiving alms in the mean white skull.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 27, 2017, 11:37:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #519 on: January 27, 2017, 11:24:02 AM »
Verse  6:

பூச நீர்பொழி யும்புனற் பொன்னியிற் பன்மலர்
வாச நீர்குடை வாரிடர் தீர்க்கும்வ லஞ்சுழித்
தேச நீர்திரு நீர்சிறு மான்மறி யீர்சொலீர்
ஏச வெண்டலை யிற்பலி கொள்வ திலாமையே.


One who holds a young deer! You are the brilliance and the wealth in Valanchuzhi which removes the sufferings of those who bathe in the water which has the fragrance of many flowers, in Poṉṉi which brings floods in every Poosam. Please tell me whether it is due to poverty you receive alms in the white skull, for people to despise you.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 27, 2017, 11:37:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #520 on: January 27, 2017, 11:27:16 AM »
Verse  7:


கந்த மாமலர்ச் சந்தொடு காரகி லுந்தழீஇ
வந்த நீர்குடை வாரிடர் தீர்க்கும்வ லஞ்சுழி
அந்த நீர்முத னீர்நடு வாமடி கேள்சொலீர்
பந்த நீர்கரு தாதுல கிற்பலி கொள்வதே.


In Valanchuzhi, which removes the affliction of those who bathe in the water containing black eagle-wood and sandal wood with fragrant flowers.  You are the end of all and the beginning of all. God who is also the middle of all things!
please tell me the reason for receiving alms in the world without the slightest thought of attachment.

Arunachala Siva,

« Last Edit: January 27, 2017, 11:37:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #521 on: January 27, 2017, 11:30:07 AM »
Verse  8:


தேனுற் றநறு மாமலர்ச் சோலையில் வண்டினம்
வானுற் றநசை யாலிசை பாடும்வ லஞ்சுழிக்
கானுற் றகளிற் றின்னுரி போர்க்கவல் லீர்சொலீர்
ஊனுற் றதலை கொண்டுல கொக்கவு ழன்றதே.


In Valanchuzhi, where swarms of bees hum like music with great desire of honey in the gardens which have fragrant big flowers having honey, Siva, who can cover yourself with the skin of a wild elephant! Please tell me the reason for wandering throughout the world holding a skull with flesh.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 27, 2017, 11:32:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #522 on: January 27, 2017, 11:33:29 AM »
Verse  9:


தீர்த்த நீர்வந் திழிபுனற் பொன்னியிற் பன்மலர்
வார்த்த நீர்குடை வாரிடர் தீர்க்கும்வ லஞ்சுழி
ஆர்த்து வந்தவ ரக்கனை அன்றடர்த் தீர்சொலீர்
சீர்த்த வெண்டலை யிற்பலி கொள்வதுஞ் சீர்மையே.


In Valanchuzhi, which removes the affliction of people who bathe in the flowing water which has many flowers in the river, Poṉṉi, which has holy water capable of cleaning all sins, falling into it. You who pressed in the distant past the demon, who came roaring. Please tell me whether receiving alms in the superior white skull is a reputed act.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 27, 2017, 11:36:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #523 on: January 27, 2017, 11:41:11 AM »
Verse  10:

உரம னுஞ்சடை யீர்விடை யீரும தின்னருள்
வரம னும்பெற லாவது மெந்தைவ லஞ்சுழிப்
பிரம னுந்திரு மாலும ளப்பரி யீர்சொலீர்
சிரமெ னுங்கல னிற்பலி வேண்டிய செல்வமே.


You who have matted locks which has great strength! You who possess a bull.
Your sweet grace can be had as a boon excessively. My father! You who was difficult to be measured by Brahma and Vishnu! Please tell me the reason for choosing the wealthy state to wish for alms, in the bowl of a skull.

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: January 27, 2017, 11:43:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #524 on: January 27, 2017, 11:44:40 AM »
Verse  11:


வீடும் ஞானமும் வேண்டுதி ரேல்விர தங்களால்
வாடின் ஞானமென் னாவது மெந்தைவ லஞ்சுழி
நாடி ஞானசம் பந்தன செந்தமிழ் கொண்டிசை
பாடும் ஞானம்வல் லாரடி சேர்வது ஞானமே.


(People of this world) If you desire liberation and spiritual enlightenment as a step to it, what is the use of spiritual enlightenment if body becomes weak by acts of austerities such as fasting? Those who have spiritual wisdom to sing with music the chaste Tamizh verses by Jnana Sambandhan, by choosing our father's Vala?chuzhi in the minds and reaching the feet of the Lord, is true spiritual wisdom.

Padigam on Tiru Valanchuzhi completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 27, 2017, 11:48:07 AM by Subramanian.R »