Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 205940 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #495 on: January 16, 2017, 10:02:50 AM »
Verse  4:


பிணிகொ ளாக்கை யொழியப் பிறப்புளீர்
துணிகொள் போரார் துளங்கு மழுவாளர்
மணிகொள் கண்டர் மேய வார்பொழில்
அணிகொள் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.wise people who want to derive benefit from this birth in order to be free from this body which is heir to many diseases!
Siva who handles the battle-axe which is shaking and which is useful in battle for cutting the bodies of enemies.
we will go and reach Chōtṟṟuttuṟai which is made beautiful by long gardens and where Siva with a neck like sapphire dwells.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 16, 2017, 10:05:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #496 on: January 16, 2017, 10:06:02 AM »
Verse 5:

பிறையு மரவும் புனலுஞ் சடைவைத்து
மறையு மோதி மயான மிடமாக
உறையுஞ் செல்வ முடையார் காவிரி
அறையுஞ் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.


Placing the crescent moon, cobra and water in the matted locks,
Chanting also the Vēdam,
we shall go and reach Chōtṟṟuttuṟai where the Kaveri dashes on its banks and which belongs to Siva who has the cremation ground as his dwelling place.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 16, 2017, 10:08:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #497 on: January 16, 2017, 10:09:37 AM »
Verse  6:

துடிக ளோடு முழவம் விம்மவே
பொடிகள் பூசிப் புறங்கா டரங்காகப்
படிகொள் பாணி பாடல் பயின்றாடும்
அடிகள் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.

When many drums which taper towards the middle, and muzhavu are played on a high pitch,
smearing himself with many kinds of sacred ash.
we shall reach Chōtṟṟuttuṟai of the god who dances to the songs and measure of time which can be compared to others, having the cremation ground as the stage.

Arunachala Siva.« Last Edit: January 16, 2017, 10:11:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #498 on: January 16, 2017, 10:12:44 AM »
Verse  7:


சாடிக் காலன் மாளத் தலைமாலை
சூடி மிக்குச் சுவண்டாய் வருவார்தாம்
பாடி யாடிப் பரவு வாருள்ளத்
தாடி சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.


Having killed Yama (god of death) to die,
Siva who appears in the very appropriate form wearing a garland of skulls.
we shall go and reach Chtōṟṟuttuṟai of Siva who dances out of joy in the hearts of those who praise him singing and dancing.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 16, 2017, 10:14:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #499 on: January 16, 2017, 10:16:05 AM »
Verse  8:


பெண்ணோர் பாக முடையார் பிறைச்சென்னிக்
கண்ணோர் பாகங் கலந்த நுதலினார்
எண்ணா தரக்க னெடுக்க வூன்றிய
அண்ணல் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.


Siva has a lady on one half,
has a head on which there is the crescent moon and a forehead with an eye in one place,
we shall go and reach Chotṟṟuttuṟai of the god who pressed down the demon (Ravaṇaṉ) who lifted (the mountain, Kailash) thoughtlessly.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 16, 2017, 10:19:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #500 on: January 16, 2017, 10:20:08 AM »
Verse  9:

தொழுவா ரிருவர் துயர நீங்கவே
அழலா யோங்கி யருள்கள் செய்தவன்
விழவார் மறுகில் விதியான் மிக்கவெம்
எழிலார் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.

To remove the sorrow of the two, Vishnu and Brahma, who worshipped him casting away their pride,
Siva bestowed his many kinds of grace by rising high as a column of fire.
We shall go and reach our Chōtṟṟuttuṟai which has streets in which festivals are celebrated and looks very beautiful laid according to the rules in the works on architecture.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 16, 2017, 10:22:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #501 on: January 16, 2017, 10:23:20 AM »
Verse  10:

கோது சாற்றித் திரிவா ரமண்குண்டர்
ஓது மோத்தை யுணரா தெழுநெஞ்சே
நீதி நின்று நினைவார் வேடமாம்
ஆதி சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.


My mind!
leave without studying the scriptures which the Jains who go about dilating upon defects to be known to all, and the low Buddhists,
start, we shall go and reach Chōtṟṟuttuṟai of primordial god who assumes the form on which people who are firm in their righteousness, meditate.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 16, 2017, 10:25:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #502 on: January 16, 2017, 10:26:03 AM »
Verse  11:

அந்தண் சோற்றுத் துறையெம் மாதியைச்
சிந்தை செய்ம்மி னடியா ராயினீர்
சந்தம் பரவு ஞான சம்பந்தன்
வந்த வாறே புனைதல் வழிபாடே.


You who are devotees!
meditate upon the primordial Siva in beautiful and cool Chōtṟṟuttuṟai,
the mode of worship for that is to adorn the god with songs composed by Jnana Sambandhan, who praises the nature of Siva, which came out of his mouth by God's grace.

Padigam on Tiruch Chotrrutjhurai completed.

Arunachala Siva.« Last Edit: January 16, 2017, 10:29:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #503 on: January 26, 2017, 12:54:55 PM »
Saiva Canon 2: Jnana Sambandhar:

Tirup-Poontarai:  (Sirkazhi)

செந்நெ லங்கழ னிப்பழ னத்தய லேசெழும்
புன்னை வெண்கிழி யிற்பவ ளம்புரை பூந்தராய்
துன்னி நல்லிமை யோர்முடி தோய்கழ லீர்சொலீர்
பின்னு செஞ்சடை யிற்பிறை பாம்புடன் வைத்ததே.


Oh Lord with whose feet the crowns of the good devas closely come into contact, in Pūntarāy, where by the sides of the tanks adjacent to the red paddy fields, the flowers of Puṉṉai (mast-wood tree) resemble coral lying on a white cloth! please tell me the reason for having placed the crescent with the cobra in the red and entwining matted locks. [The decade on Kaṇtiyūr Vīrattam and Tiruvala-cuḻi are in the form of questions put to the devotees and the God respectively].

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 27, 2017, 11:00:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #504 on: January 26, 2017, 12:59:23 PM »
Verse  2:


எற்று தெண்டிரை யேறிய சங்கினொ டிப்பிகள்
பொற்றி கழ்கம லப்பழ னம்புகு பூந்தராய்ச்
சுற்றி நல்லிமை யோர்தொழு பொற்கழ லீர்சொலீர்
பெற்றம் ஏறுதல் பெற்றிமை யோபெரு மானிரே.


Oh God who has on your feet anklets made of gold which the devas worship surrounding you in Pūntarāi,  where the conches and oysters which rose in the clear waves dashing against the shore, and enter into the tanks where lotus flowers shine like gold. Oh great one! is it greatness to ride on a bull ? please tell me.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 26, 2017, 01:01:31 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #505 on: January 26, 2017, 01:02:40 PM »
Verse  3:


சங்கு செம்பவ ளத்திரண் முத்தவை தாங்கொடு
பொங்கு தெண்டிரை வந்தலைக் கும்புனற் பூந்தராய்த்
துங்க மால்களிற் றின்னுரி போர்த்துகந் தீர்சொலீர்
மங்கை பங்கமும் அங்கத்தொ டொன்றிய மாண்பதே.


Oh god who covered yourself with the skin of a great and rutting elephant and became great in Pūntarāi,  where the clear rising waves toss hither and thither, bringing with them conches, cluster of red coral and pearls! Please tell me the dignity of having united with your body as a member, the half of a young lady.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2017, 01:04:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #506 on: January 26, 2017, 01:05:12 PM »
Verse 4:

சேம வன்மதில் பொன்னணி மாளிகை சேணுயர்
பூம ணங்கம ழும்பொழில் சூழ்தரு பூந்தராய்ச்
சோம னும்மர வுந்தொடர் செஞ்சடை யீர்சொலீர்
காமன் வெண்பொடி யாகக் கடைக்கண் சிவந்ததே.

Oh god who has red matted locks on which the crescent moon and cobra are joined, and who resides in Pūntarāi surrounded by parks spreading the fragrance of flowers, where the mansions adorned with gold and have strong walls of enclosure as protection rise into the sky. Please tell me the reason for the outer corner of the eye to turn red to reduce Manmatha to white ash.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 26, 2017, 01:07:14 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #507 on: January 26, 2017, 01:08:40 PM »
Verse  5:

பள்ள மீனிரை தேர்ந்துழ லும்பகு வாயன
புள்ளு நாடொறுஞ் சேர்பொழில் சூழ்தரு பூந்தராய்த்
துள்ளு மான்மறி யேந்திய செங்கையி னீர்சொலீர்
வெள்ள நீரொரு செஞ்சடை வைத்த வியப்பதே.


Oh God who holds in your red hand a leaping young deer and who resides in Puntarāi surrounded by parks where the birds with split beaks wander in search of their food, fish, in the hollow pits, stay daily! Please tell me the wonder of placing on a single red matted locks, the water of the flood (of Ganga) (water has the property of spreading everywhere and descending downwards; Lord Siva controlled it and kept it on his matted locks, that is a wonder).

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2017, 01:11:14 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #508 on: January 26, 2017, 01:12:26 PM »
Verse 6:


மாதி லங்கிய மங்கைய ராட மருங்கெலாம்
போதி லங்கம லம்மது வார்புனற் பூந்தராய்ச்
சோதி யஞ்சுடர் மேனிவெண் ணீறணி வீர்சொலீர்
காதி லங்குழை சங்கவெண் டோடுடன் வைத்ததே.

Oh Lord who adorned your effulgent and lusturos body with white sacred ash who reside in Pūntarāi which has abundant water into which the lotus about to blossom, pours its honey on all sides where the young girls of brilliant beauty dance!
Please tell me why you wore in your ears men's ear-ring along with the women's
white ear-ring made of conch.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 26, 2017, 01:14:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48269
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #509 on: January 26, 2017, 01:16:11 PM »
Verse  7:

Not available.

Arunachala Siva.