Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 191967 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #45 on: November 27, 2016, 09:55:36 AM »
Verse  2:


The palm leaf not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #46 on: November 27, 2016, 09:57:09 AM »
Verse 3:


திரைகளெல் லாமல ருஞ்சுமந்து செழுமணி முத்தொடு பொன்வரன்றிக்
கரைகளெல் லாமணி சேர்ந்துரிஞ்சிக் காவிரி கால்பொரு காட்டுப்பள்ளி
உரைகளெல் லாமுணர் வெய்திநல்ல வுத்தம ராயுயர்ந் தாருலகில்
அரவமெல் லாமரை யார்த்தசெல்வர்க் காட்செய வல்ல லறுக்கலாமே.


In Kāṭṭuppaḷḷi where Kaveri and its channels and all their waves carry all kinds of flowers, scrape big precious stones along with pearls and gold, make the banks beautiful, rubbing with one another and dashing against the banks.
Having learnt all that has to be learnt, those who are good enabled persons in the world, can completely destroy their sufferings if they pay homage to the Lord who has tied all cobras round his waist.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 27, 2016, 09:59:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #47 on: November 27, 2016, 10:00:28 AM »
Verse  4:


தோலுடை யான்வண்ணப் போர்வையினான் சுண்ண வெண்ணீறு துதைந்திலங்கு
நூலுடை யானிமை யோர்பெருமான் நுண்ணறி வால்வழி பாடுசெய்யுங்
காலுடை யான்கரி தாயகண்டன் காதலிக் கப்படுங் காட்டுப்பள்ளி
மேலுடை யானிமை யாதமுக்கண் மின்னிடை யாளொடும் வேண்டினானே.

The Lord wears a skin on his waist, has a shining blanket of the same,
has a bright sacred thread on the white powder of sacred ash, which has a thick layer.
The Lord of the celestial beings who do not wink, has feet which are worshiped by devotees with acute intellect, has a black neck. He has the third eye which is not ordinarily opened, on the forehead.  He delighted in staying in Kāṭṭuppaḷḷi which he longs for, with a lady who has a waist as minute as lightning.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 27, 2016, 10:05:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #48 on: November 27, 2016, 10:05:37 AM »
Verse  5:


சலசல சந்தகி லோடுமுந்திச் சந்தன மேகரை சார்த்தியெங்கும்
பலபல வாய்த்தலை யார்த்துமண்டிப் பாய்ந்திழி காவிரிப் பாங்கரின்வாய்க்
கலகல நின்றதி ருங்கழலான் காதலிக் கப்படுங் காட்டுப்பள்ளிச்
சொலவல தொண்டர்க ளேத்தநின்ற சூலம்வல் லான்கழல் சொல்லுவோமே.


Pushing out sandal-wood and eagle-wood trees with the sound of calacala [[calacala is onomatopoeia.]] depositing the sandal-wood on the banks. Moving swiftly roaring everywhere in very many head-sluices of channels. By the side of the river Kaveri which spreads and descends into the sea. In Kāṭṭupaḷḷi which is desired by the Lord wearing tinkling anklets which make a sound resembling kala kala [[kala kala : onomatopoeia]]. We shall praise the feet of the Lord who can wield the trident which stand permanently to be praised by the devotees capable of praising him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 27, 2016, 10:08:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #49 on: November 27, 2016, 10:09:16 AM »
Verse  6:


தளையவிழ் தண்ணிற நீலநெய்தல் தாமரை செங்கழு நீருமெல்லாங்
களையவி ழுங்குழ லார்கடியக் காதலிக் கப்படுங் காட்டுப்பள்ளித்
துளைபயி லுங்குழ லியாழ்முரலத் துன்னிய வின்னிசை யாற்றுதைந்த
அளைபயில் பாம்பரை யார்த்தசெல்வர்க் காட்செய வல்ல லறுக்கலாமே.

The peasant women who have loosened locks of hair remove as weed all the Caṅkaḻunīr (purple Indian water lily) lotus, white Indian water lily and blue Nelumboo flowers which blossom (in the fields), in Kāṭṭuppaḷḷi which is desired by the Lord,
when the Yazh and flute having holes are played to produce a soft music.
The Lord being crowded the intense sweet music, if we do humble service to the Lord who ties cobras which live in ant-hills, one can cut at the root of all sufferings.


Arunachala Siva.


« Last Edit: November 27, 2016, 10:13:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #50 on: November 27, 2016, 10:16:43 AM »
Verse  7:


முடிகையி னாற்றொடு மோட்டுழவர் முன்கைத் தருக்கைக் கரும்பின்கட்டி
கடிகையி னாலெறி காட்டுப்பள்ளி காதல்செய் தான்கரி தாயகண்டன்
பொடியணி மேனியி னானையுள்கிப் போதொடு நீர்சுமந் தேத்திமுன்னின்
றடிகையினாற்றொழ வல்லதொண்ட ரருவினை யைத்துரந் தாட்செய்வாரே.


The Lord who was partial of Kaṭṭuppaḷḷi where the plough men who pluck bundles of paddy seedlings remove insensibility in the wrist with a piece cut off from a lump of jaggery. He has a neck which became black after drinking the poison.
Meditating upon the Lord who adorns his form with ash. and praising him carrying flowers and water, the devotees who can stand in his presence and worship his feet with their hands, will drive away actions which are very difficult to drive without his grace, will do services to him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 27, 2016, 10:19:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #51 on: November 27, 2016, 10:20:20 AM »
Verse  8:


பிறையுடை யான்பெரி யோர்கள்பெம்மான் பெய்கழ னாடொறும் பேணியேத்த
மறையுடை யான்மழு வாளுடையான் வார்தரு மால்கடல் நஞ்சமுண்ட
கறையுடை யான்கன லாடுகண்ணாற் காமனைக் காய்ந்தவன் காட்டுப்பள்ளிக்
குறையுடை யான்குறட் பூதச்செல்வன் குரைகழ லேகைகள் கூப்பினோமே.

The Lord has a crescent moon, the god worshiped by great men.
He has given Vedas in order to praise his feet with eagerness, daily.
He has a weapon of a battle-axe, has a black spot on account of drinking the poison which rose in the big and long ocean (of milk). He destroyed Manmatha by his eye of fire. He fulfills the want (of devotees) in Kāṭṭuppaḷḷi. The Lord who has dwarf Bhoota (as his army) we worshiped with folded hands his feet wearing tinkling anklets.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 27, 2016, 10:23:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #52 on: November 27, 2016, 10:25:04 AM »
Verse 9:


செற்றவர் தம்மர ணம்மவற்றைச் செவ்வழல் வாயெரி யூட்டிநின்றுங்
கற்றவர் தாந்தொழு தேத்தநின்றான் காதலிக் கப்படுங் காட்டுப்பள்ளி
உற்றவர் தாமுணர் வெய்திநல்ல வும்பருள் ளார்தொழு தேத்தநின்ற
பெற்றம ரும்பெரு மானையல்லாற் பேசுவதும் மற்றொர் பேச்சிலோமே.


The Lord who is always there to be praised and worshiped by learned people, even after he set red fire to the forts of the enemies. Those who reached Kāṭṭuppaḷḷi desired by him, after attaining spiritual wisdom. We have no other subject to talk about except the fame of the god who is seated on a bull, and who is there to be praised and worshiped by the celestial beings.


Arunachala Siva.

 
« Last Edit: November 27, 2016, 10:27:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #53 on: November 27, 2016, 10:28:35 AM »
Verse  10:

ஒண்டுவ ரார்துகி லாடைமெய்போர்த் துச்சிகொ ளாமையுண் டேயுரைக்குங்
குண்டர்க ளோடரைக் கூறையில்லார் கூறுவதாங்குண மல்லகண்டீர்
அண்டம றையவன் மாலுங்காணா ஆதியி னானுறை காட்டுப்பள்ளி
வண்டம ரும்மலர்க் கொன்றைமாலை வார்சடை யான்கழல் வாழ்த்துவோமே.

Covering the body with the bright robe which was soaked in mirtle dye.
and eating before it is noon, with those men low in character, what the Jains who do not wear any cloth on the waist, say are of no consequence. In Kāṭṭuppaḷḷi where the origin of all things resides and who could not be seen by Vishnu, and Brahma who was born out of the golden egg.


Arunachala Siva.

« Last Edit: November 27, 2016, 10:30:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #54 on: November 27, 2016, 10:31:54 AM »
Verse  11:

பொன்னியல் தாமரை நீலநெய்தல் போதுக ளாற்பொலி வெய்துபொய்கைக்
கன்னியர் தாங்குடை காட்டுப்பள்ளிக் காதல னைக்கடற் காழியர்கோன்
துன்னிய வின்னிசை யாற்றுதைந்து சொல்லிய ஞானசம் பந்தனல்ல
தன்னிசை யாற்சொன்ன மாலைபத்துந் தாங்கவல் லார்புகழ் தாங்குவாரே.


In the natural tank which is pleasant to look at both day and night, by the flowers like lotus in which goddess of wealth is seated, blue Neelumboo and white Indian water-lily. The Lord who is desirous of Kāṭṭuppaḷḷi where girls bathe diving and plunging into water. The chief of the inhabitants of Sirkazhi which is in proximity to the sea.
Jnana Sambandhan who was praised for his great knowledge of rich and sweet music, those who are able to retain in their minds all the ten garlands of verses with his good music will bear fame.

 
Padigam concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 27, 2016, 10:35:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #55 on: November 28, 2016, 08:30:52 AM »
Tiru Marugal and Keezhai Tiru Chengattan Kudi:

Verse  1:அங்கமும் வேதமும் ஓதும்நாவர் அந்தணர் நாளும் அடிபரவ
மங்குன் மதிதவழ் மாடவீதி மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
செங்கய லார்புனற் செல்வமல்கு சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
கங்குல் விளங்கெரி யேந்தியாடுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.


The brahmins who chant the six Aṅkam-s and the four Vedam-s to worship and praise your feet. The youth who stays in Marukal which has streets of storyed houses on which clouds and the moon seem to crawl. In the famous Ceṅkāṭṭaṅkudi where wealth is increasing and has water full of red carp fish, please tell me the reason for desiring the temple, Gaṇapati Īsvaram where you dance at midnight holding a bright fire.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 28, 2016, 08:34:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #56 on: November 28, 2016, 08:35:07 AM »
Verse  2:நெய்தவழ் மூவெரி காவலோம்பும் நேர்புரி நூன்மறை யாளரேத்த
மைதவழ் மாட மலிந்தவீதி மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
செய்தவ நான்மறை யோர்களேத்துஞ் சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
கைதவழ் கூரெரி யேந்தியாடுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.

To be praised by the brahmins who have learnt the four Vedam-s, who wear sacred thread of fine strands and who protect maintaining the three fires into which ghee is poured, the youth who stayed in Marukal which has streets of storyed houses on which clouds crawl! In Cenkāṭṭaṅkudi of fame where brahmins who have learnt the four Vedam-s and who have to their credit penance performed in their previous births.  Please tell me the reason for desiring Ganapati Īsvaram where you dance holding a big fire which shines in the hand!

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 28, 2016, 08:38:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #57 on: November 28, 2016, 08:39:45 AM »
Verse 3:

தோலொடு நூலிழை சேர்ந்தமார்பர் தொகுமறை யோர்கள் வளர்த்தசெந்தீ
மால்புகை போய்விம்மு மாடவீதி மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
சேல்புல்கு தண்வயற் சோலைசூழ்ந்த சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
கால்புல்கு பைங்கழ லார்க்கவாடுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.


O, Lord of radiant Marukal of mansions in a blue haze of smoke
Risen from russet flames fostered by brahmins that mastered
Vedas and do throng decked in deer-skin hooked triple stranded
Sacred thread on their chests! Would you tell on what count
You crazed to dance,Kazhal on feet atinkle, at carp-spawning
Farm-lined cool grove of Ganapathi Isvaram in storied Cenkaattankudi?

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 28, 2016, 08:42:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #58 on: November 28, 2016, 08:43:39 AM »
Verse  4:நாமரு கேள்வியர் வேள்வியோவா நான்மறை யோர்வழி பாடுசெய்ய
மாமரு வும்மணிக் கோயின்மேய மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
தேமரு பூம்பொழிற் சோலைசூழ்ந்த சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
காமரு சீர்மகிழ்ந் தெல்லியாடுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.


When the brahmins who have learnt the four Vedam-s and chant them daily and who never cease performing sacrifices, worship you. The youth who stays permanently with desire in the beautiful temple in Marukal where the goddess of wealth dwells!
in the famous Cheṅkāṭṭaṅkui surrounded by gardens and parks where there is honey.
Please tell me the reason for desiring the temple, Kaṇapati Īccaram where you dance at night feeling joyful of its lovable fame.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 28, 2016, 08:47:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #59 on: November 28, 2016, 08:49:03 AM »
Verse  5:பாடன் முழவும் விழவுமோவாப் பன்மறை யோரவர் தாம்பரவ
மாட நெடுங்கொடி விண்டடவும் மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
சேடக மாமலர்ச் சோலைசூழ்ந்த சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
காடக மேயிட மாகவாடுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.


The youth who stays permanently in Marukal where the tall flags in the storeys gently stroke the sky, and where songs playing on Muzhavu and festivals never cease!
in the famous Cheṅkāṭṭaṅkuṭi surrounded by gardens which blossom big flowers like the shield; please tell me the reason for desiring Gaṇapati Īsvaram where you dance in the cremation ground.

Arunachala Siva.« Last Edit: November 28, 2016, 08:50:48 AM by Subramanian.R »