Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 216682 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #435 on: January 10, 2017, 10:32:05 AM »
Verse  10:


இயல்வழி தரவிது செலவுற வினமயி லிறகுறு தழையொடு
செயன்மரு வியசிறு கடமுடி யடைகையர் தலைபறி செய்துதவம்
முயல்பவர் துவர்பட முடல்பொதி பவரறி வருபர னவனணி
வயலினில் வளைவள மருவிய மறைவன மமர்தரு பரமனே.


Causing the customs of the world to be destroyed, to make the breeze blow gently.
holding along with the bundle of feathers of flocks of peacock's tail and holding in the hand a network of ropes for placing the small pitcher of the ascetics, which has fine workmanship, Jains who try to perform penance having plucked the hairs of the head.
The supreme god who could not be known also by the Buddhists who cover their bodies with a robe soaked in red ochre. He the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where in the beautiful fields the pearls which the conches have left are found in plenty.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 10, 2017, 10:36:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #436 on: January 10, 2017, 10:37:03 AM »
Verse  11:


வசையறு மலர்மக ணிலவிய மறைவன மமர்பர மனைநினை
பசையொடு மிகுகலை பலபயில் புலவர்கள் புகழ்வழி வளர்தரு
இசையமர் கழுமல நகரிறை தமிழ்விர கனதுரை யியல்வல
இசைமலி தமிழொரு பதும்வல வவருல கினிலெழில் பெறுவரே.With love born out of thinking of the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where the blemishless goddess of wealth seated in a flower dwells conspicuously, the chief of the city of Kazhumalam whose fame which is sung by poets who practice many superior arts is increasing day by day. Those who are able to recite all the ten Tamizh verses which are full of sweet sound and composed by the expert in Tamizh who is also well versed in Tamizh Prose, will attain imposing appearance.

Padigam on Maraivanam, (Vedaranyam) completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 10, 2017, 10:40:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #437 on: January 11, 2017, 10:38:21 AM »
Tiruk Kolakka:

Verse  1:

மடையில் வாளை பாய மாதரார்
குடையும் பொய்கைக் கோலக் காவுளான்
சடையும் பிறையுஞ் சாம்பற் பூச்சுங்கீள்
உடையுங் கொண்ட வுருவ மென்கொலோ.


To cause the scabbard fish to jump in the sluice, the god in Kōlakkā where in the tank ladies dive and bathe what is the reason for assuming the form which has matted hair, crescent moon, smearing of holy ash and a strip of cloth used as a waist-band for securely tying the loin-cloth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 11, 2017, 10:40:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #438 on: January 11, 2017, 10:41:10 AM »
Verse 2:


பெண்டான் பாக மாகப் பிறைச்சென்னி
கொண்டான் கோலக் காவு கோயிலாக்
கண்டான் பாதங் கையாற் கூப்பவே
உண்டா னஞ்சை யுலக முய்யவே.

The god whose head is adorned by the crescent moon, having a lady on his half,
He created in Kōlakkāvu a temple for the devotees to worship his feet with joined hands. He drank the poison to save the world from destruction [Drinking of the poison was not to exhibit his valour but it was done out of his great compassion.]


Arunachala Siva.

« Last Edit: January 11, 2017, 10:43:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #439 on: January 11, 2017, 10:44:18 AM »
Verse  3:


பூணற் பொறிகொ ளரவம் புன்சடை
கோணற் பிறையன் குழகன் கோலக்கா
மாணப் பாடி மறைவல் லானையே
பேணப் பறையும் பிணிக ளானவே.

Cobra which has beautiful spots in his ornament, He has a curved crescent moon on his golden matted hair singing the fame of Kōlakkā of the perpetual youth, in a worthy manner. To cherish with love the Lord who is capable of chanting the Vedas diseases will vanish.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 11, 2017, 10:46:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #440 on: January 11, 2017, 10:47:22 AM »
Verse  4:


தழுக்கொள் பாவந் தளர வேண்டுவீர்
மழுக்கொள் செல்வன் மறிசே ரங்கையான்
குழுக்கொள் பூதப் படையான் கோலக்கா
இழுக்கா வண்ண மேத்தி வாழ்மினே.


People who wish that the sins which were committed intentionally by the soul united with self-conceit, should release their hold on you! The Lord who holds a battle-axe and who has a young deer in his beautiful hand and who has an army of Bhootas which surround him, you live happily praising Kōlakkā without committing any fault.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 11, 2017, 10:49:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #441 on: January 11, 2017, 10:52:21 AM »
Verse  5:


மயிலார் சாயன் மாதோர் பாகமா
எயிலார் சாய வெரித்த வெந்தைதன்
குயிலார் சோலைக் கோலக் காவையே
பயிலா நிற்கப் பறையும் பாவமே.


Having a lady who has the gracefulness of a peacock, on his half, if one fixes his thought on Kōlakkā belonging to our father who burnt the demons of three forts to perish, which has gardens where there are Indian cuckoos (Kuyil) sins will vanish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 11, 2017, 10:54:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #442 on: January 11, 2017, 10:55:45 AM »
Verse  6:

வெடிகொள் வினையை வீட்ட வேண்டுவீர்
கடிகொள் கொன்றை கலந்த சென்னியான்
கொடிகொள் விழவார் கோலக் காவுளெம்
அடிகள் பாத மடைந்து வாழ்மினே.

You who wish destroy the Karmas which can ruin you ! The one who wears on his head fragrant Koṉṟai flowers, you live happily thinking in your mind the feet of our Lord who is in Kōlakkā where festivals in which flag is hoisted, are always celebrated.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 11, 2017, 10:57:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #443 on: January 11, 2017, 10:58:34 AM »
Verse  7:

நிழலார் சோலை நீல வண்டினங்
குழலார் பண்செய் கோலக் காவுளான்
கழலான் மொய்த்த பாதங் கைகளால்
தொழலார் பக்கல் துயர மில்லையே.

Near of those who worship with their hands the feet of the Lord which are crowded round by anklets, who is in Kōlakkā where, in the gardens having shades the swans of black bees hum like the music produced in the flute, there will be no sufferings.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #444 on: January 11, 2017, 11:00:52 AM »
Verse  8:


எறியார் கடல்சூ ழிலங்கைக் கோன்றனை
முறியார் தடக்கை யடர்த்த மூர்த்திதன்
குறியார் பண்செய் கோலக் காவையே
நெறியாற் றொழுவார் வினைகள் நீங்குமே.

Belonging to the god who pressed down the long hands of the king of Lanka girt by the sea of surging waves, to be fractured the karmas of those who worship in the proper manner Kōlakkā where musicians sing music with seven notes without any error, will leave them of their own accord.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 11, 2017, 11:02:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #445 on: January 11, 2017, 11:03:19 AM »
Verse  9:


நாற்ற மலர்மே லயனு நாகத்தில்
ஆற்ற லணைமே லவனுங் காண்கிலாக்
கூற்ற முதைத்த குழகன் கோலக்கா
ஏற்றான் பாத மேத்தி வாழ்மினே.

One who could not be seen by Brahma, who is seated in the fragrant (lotus) flowers and Vishnu, who is lying on the mighty serpent-bed, the perpetual youth who kicked the god of death, you live happily by praising the feet of the god who has a bull and dwells in Kōlakkā.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 11, 2017, 11:05:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #446 on: January 11, 2017, 11:06:22 AM »
Verse  10:


பெற்ற மாசு பிறக்குஞ் சமணரும்
உற்ற துவர்தோ யுருவி லாளருங்
குற்ற நெறியார் கொள்ளார் கோலக்காப்
பற்றிப் பரவப் பறையும் பாவமே.


those who follow the wrong ways [i.e. ] Jains, who fill up the dirt on their bodies which they willingly accumulate, without washing it and the Buddhists who cover their bodies with robes soaked in myrtle dye if those who do not pay heed to their teachings, praise Kōlakkā holding it as their refuge, their sins will vanish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 11, 2017, 11:08:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #447 on: January 11, 2017, 11:09:17 AM »
Verse  11:


நலங்கொள் காழி ஞானசம் பந்தன்
குலங்கொள் கோலக் காவு ளானையே
வலங்கொள் பாடல் வல்ல வாய்மையார்
உலங்கொள் வினைபோ யோங்கி வாழ்வரே.


Praising the god in eminent Kōlakkā and composed by Jnana Sambandan, born in
Sirkazhi, having many good things those truthful people who are able to recite the verses which have the strength of the grace of god, will live with increasing prosperity as their Karmas are like the heavy round stone, leave them.

Padigam on Tiruk Kolakka completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 11, 2017, 11:11:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #448 on: January 12, 2017, 09:37:12 AM »
Sirkazhi:

Verse  1:

பூவார் கொன்றைப் புரிபுன் சடையீசா
காவா யெனநின் றேத்துங் காழியார்
மேவார் புரமூன் றட்டா ரவர்போலாம்
பாவா ரின்சொற் பயிலும் பரமரே.


Lord who has a red and twisted matted locks, adorned with shining flowers of Indian laburnum! Protect us! So saying the Lord in Kaazhi, who is praised by human beings and celestial beings, standing in his presence, is the supreme god who is the meaning of the sweet words that are abundant in poetry, and who destroyed the three cities of the enemies.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 12, 2017, 09:39:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #449 on: January 12, 2017, 09:40:43 AM »
Verse  2:

எந்தை யென்றங் கிமையோர் புகுந்தீண்டிக்
கந்த மாலை கொடுசேர் காழியார்
வெந்த நீற்றர் விமல ரவர்போலாம்
அந்தி நட்ட மாடும் மடிகளே.


The god in Kāazhi where the celestial beings who do not wink, enter into this world and crowd with fragrant garlands and sandal-wood paste praising our father, one who smears his body with well burnt sacred ash. The spotless one is the deity who dances in the evening. [The dance is called Sandhyā Tāṇṭavam].

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 12, 2017, 09:43:15 AM by Subramanian.R »