Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 216657 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #420 on: January 09, 2017, 11:46:11 AM »
Verse  6:


சுருதிகள் பலநல முதல்கலை துகளறு வகைபயில் வொடுமிகு
உருவிய லுலகவை புகழ்தர வழியொழு குமெயுறு பொறியொழி
அருதவ முயல்பவர் தனதடி யடைவகை நினையர னுறைபதி
திருவருள் சிவபுர நினைபவர் திகழ்குல னிலனிடை நிகழுமே.


Those who undertake severe penance to destroy the senses that exist in the body and who conduct themselves in the proper way to be praised by the people of the worlds which have visible forms, and who have practice of chanting of Vēdas and many other good arts without any faults.
and those who meditate upon Sivapuram which grants the highest wealth of eternal bliss and which is the abode of the supreme Siva, who thinks of those people reaching his feet.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 09, 2017, 11:48:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #421 on: January 09, 2017, 02:01:13 PM »
Verse  7:


கதமிகு கருவுரு வொடுவுகி ரிடைவட வரைகண கணவென
மதமிகு நெடுமுக னமர்வளை மதிதிக ழெயிறத னுதிமிசை
இதமமர் புவியது நிறுவிய வெழிலரி வழிபட வருள்செய்த
பதமுடை யவனமர் சிவபுர நினைபவர் நிலவுவர் படியிலே.


The mountain, Meru which is in the north to make a sound resembling "gaṇa gaṇa" in its nail assuming a great form with excessive anger, beautiful Hari, who fixed on a firm basis the earth in which many comfortable things exist, on the tip of its tusk which is on the tall and very strong face, and which resembles in shape the crescent
moon, those who meditate upon Sivapuram where Siva granted the version of his feet when Hari worshipped him at this shrine,  will shine in this world with fame.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 09, 2017, 02:25:23 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #422 on: January 09, 2017, 02:05:54 PM »
Verse  8:அசைவுறு தவமுயல் வினிலயன் அருளினில் வருவலி கொடுசிவன்
இசைகயி லையையெழு தருவகை யிருபது கரமவை நிறுவிய
நிசிசரன் முடியுடை தரவொரு விரல்பணி கொளுமவ னுறைபதி
திசைமலி சிவபுர நினைபவர் செழுநில னினில்நிகழ் வுடையரே.


With the strength got from the grace granted by Brahma, as a result of having performed penance with great exhaustion [That Ravana performed severe penance and obtained great strength from Brahma, is mentioned in Uttara Kāṇṭam.
Ravaṇaṉ Piṟappuppaṭalam, verses, 26-28.] the abode of Siva who put to use a single toe to break the crowns of Ravāvaṇaṉ who set up his twenty hands to uproot the mountain, Kailash, where Siva was seated. Those who meditate upon Sivapuram which is well-known in all the quarters, will live always in this fertile world.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 09, 2017, 02:10:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #423 on: January 09, 2017, 02:12:48 PM »
Verse  9:

அடன்மலி படையரி யயனொடு மறிவரி யதொரழன் மலிதரு
சுடருரு வொடுநிகழ் தரவவர் வெருவொடு துதியது செயவெதிர்
விடமலி களநுத லமர்கண துடையுரு வெளிபடு மவனகர்
திடமலி பொழிலெழில் சிவபுர நினைபவர் வழிபுவி திகழுமே.


When Siva appeared in a brilliant form of fire which could not be known by Brahma, and Hari,  who has the strong weapon of a discus. The family of those who meditate upon beautiful Sivapuram which has beautiful gardens and which is the city of Siva who taking pity on them became manifest with a form having a frontal eye and a neck where poison is full, when they both praised him with fear, will be eminent in this world.


Arunachala Siva.

« Last Edit: January 09, 2017, 02:15:49 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #424 on: January 09, 2017, 02:16:51 PM »
Verse  10:


குணமறி வுகணிலை யிலபொரு ளுரைமரு வியபொருள் களுமில
திணமெனு மவரொடு செதுமதி மிகுசம ணருமலி தமதுகை
உணலுடை யவருணர் வருபர னுறைதரு பதியுல கினினல
கணமரு வியசிவ புரநினை பவரெழி லுருவுடை யவர்களே.


Those who meditate on Sivapuram where good groups of devotees combine together in this world and which is the abode of the supreme god who could not be understood by the Jains who eat food in their hands who have minds of increasing evil ideas, and Buddhists who assert that characters and knowledge are not permanent and the things in this world are also such, will have beautiful bodies.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 09, 2017, 02:18:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #425 on: January 09, 2017, 02:20:03 PM »
Verse  11:


திகழ்சிவ புரநகர் மருவிய சிவனடி யிணைபணி சிரபுர
நகரிறை தமிழ்விர கனதுரை நலமலி யொருபது நவில்பவர்
நிகழ்குல நிலநிறை திருவுரு நிகரில கொடைமிகு சயமகள்
புகழ்புவி வளர்வழி யடிமையின் மிகைபுணர் தரநல மிகுவரே.


Those who recite the ten beneficial verses which are the words of (Sampanta) one proficient in Tamizh, who is a native of the city of Sirapuram, and who worships the feet of Siva, who dwells in the eminent city of Sivapuram will excel in all virtues when their family continues without any break, they have landed property, wealth without any wants, beautiful body, liberality without any equal, superior goddess of victory, the fortune of being hereditary worshippers of god, all these joining them.

Padigam on Tiruch Sivapuram concluded.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 09, 2017, 02:23:23 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #426 on: January 10, 2017, 09:58:45 AM »
Tiru Maraikkadu: (nowadays called Vedaranyam, in Tamizh Nadu.)

Verse  1:

சிலைதனை நடுவிடை நிறுவியொர் சினமலி யரவது கொடுதிவி
தலமலி சுரரசு ரர்களொலி சலசல கடல்கடை வுழிமிகு
கொலைமலி விடமெழ வவருடல் குலைதர வதுநுகர் பவனெழில்
மலைமலி மதில்புடை தழுவிய மறைவன மமர்தரு பரமனே.

Setting up the mountain, Mantaram in the middle of the ocean of milk.
with the help of the serpent, Vācuki which is full of anger.
When the poison which can kill people on a large scale, rose as the celestial beings crowded in heaven and demons churned the ocean for the sound sala-sala to be produced when their bodies trembled with fear, Siva who consumed it,
is the supreme god who dwells with desire in the Maṟaivaṉam which is surrounded on all sides by a wall of fortification which is as big as the beautiful mountain.

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: January 10, 2017, 10:02:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #427 on: January 10, 2017, 10:03:29 AM »
Verse 2:


கரமுத லியவவ யவமவை கடுவிட வரவது கொடுவரு
வரன்முறை யணிதரு மவனடல் வலிமிகு புலியத ளுடையினன்
இரவலர் துயர்கெடு வகைநினை யிமையவர் புரமெழில் பெறவளர்
மரநிகர் கொடைமனி தர்கள்பயில் மறைவன மமர்தரு பரமனே.


Siva who wears according to tradition the cobras of cruel poison in the several parts of the body such as hands etc, has a dress of the skin of a tiger which has strength capable of killing. He is the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where people who are liberal as the Kaṟpakam tree which grows with beauty in the city of the celestial beings, who do not wink, and who think of removing the distress of the supplicants.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 10, 2017, 10:05:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #428 on: January 10, 2017, 10:06:21 AM »
Verse  3:


இழைவளர் தருமுலை மலைமகள் இனிதுறை தருமெழி லுருவினன்
முழையினின் மிகுதுயி லுறுமரி முசிவொடு மெழமுள ரியொடெழு
கழைநுகர் தருகரி யிரிதரு கயிலையின் மலிபவ னிருளுறும்
மழைதவழ் தருபொழி னிலவிய மறைவன மமர்தரு பரமனே.

Siva has a beautiful body in which the daughter of the mountain on whose breasts the ornaments are resting, dwells with pleasure. He dwells happily in Kailash where the elephants that feed upon the growing bamboos along with lotus flowers flee in helter-skelter when the lions which are in sound sleep in the caves wake up with fatigue, in search of prey. He is the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where gardens on which sable clouds crawl, are flourishing.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 10, 2017, 10:08:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #429 on: January 10, 2017, 10:09:11 AM »
Verse  4:


நலமிகு திருவித ழியின்மலர் நகுதலை யொடுகன கியின்முகை
பலசுர நதிபட வரவொடு மதிபொதி சடைமுடி யினன்மிகு
தலநில வியமனி தர்களொடு தவமுயல் தருமுனி வர்கடம
மலமறு வகைமன நினைதரு மறைவன மமர்தரு பரமனே.


Siva has matted locks, coiled into a crown in which are concealed the crescent moon, a cobra with hood, Gaṅga, the celestial river, many buds of Datura flowers, laughing skull, and flowers of the holy Koṉṟai which are extremely beautiful. He is the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam who thinks always about the removal of spiritual impurities of the ordinary people who inhabit this earth crowded and the sages who are trying to perform penance.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 10, 2017, 10:11:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #430 on: January 10, 2017, 10:12:42 AM »
Verse  5:


கதிமலி களிறது பிளிறிட வுரிசெய்த வதிகுண னுயர்பசு
பதியதன் மிசைவரு பசுபதி பலகலை யவைமுறை முறையுணர்
விதியறி தருநெறி யமர்முனி கணனொடு மிகுதவ முயல்தரும்
அதிநிபு ணர்கள்வழி படவளர் மறைவன மமர்தரு பரமனே.


Siva is conspicuous by his qualities and flayed an elephant of swift movement the Lord of all souls who comes riding on a great bull. Along with the groups of sages who tread the path ordained in the scriptures and who learnt many arts in the proper manner.
is the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam which is flourishing and where the great experts try to perform severe penance.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 10, 2017, 10:15:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #431 on: January 10, 2017, 10:15:55 AM »
Verse  6:


கறைமலி திரிசிகை படையடல் கனன்மழு வெழுதர வெறிமறி
முறைமுறை யொலிதம ருகமுடை தலைமுகிழ் மலிகணி வடமுகம்
உறைதரு கரனுல கினிலுய ரொளிபெறு வகைநினை வொடுமலர்
மறையவன் மறைவழி வழிபடு மறைவன மமர்தரு பரமனே.


Siva holds in his hands, a trident of three blades which have the stains of blood, a battle-axe which is in the form of fire and capable of inflicting pain, a young deer of frightened looks which seems to jump off the hand, a sharp pick-axe resembling a bud, the fire in the form of mare's head, a drum tapering in the middle like the form of an hour glass which is producing sound in an order, and a skull from which the stench of flesh is issuing, is the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where the brahmin (Brahma) who is seated in a (lotus) flower worshipped Siva according to rules laid down in the Vedas in order to attain great celebrity in this world.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 10, 2017, 10:19:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #432 on: January 10, 2017, 10:20:05 AM »
Verse  7:இருநில னதுபுன லிடைமடி தரவெரி புகவெரி யதுமிகு
பெருவெளி யினிலவி தரவளி கெடவிய னிடைமுழு வதுகெட
இருவர்க ளுடல்பொறை யொடுதிரி யெழிலுரு வுடையவ னினமலர்
மருவிய வறுபத மிசைமுரன் மறைவன மமர்தரு பரமனே.


As the wide world is involved in the water,
as the water is absorbed into the fire.
as the fire is absorbed into the big space,
as the air is destroyed,
as the extensive space is completely destroyed,
Siva who has a beautiful form wanders carrying the burden of the bodies of both Vishnu and Brahma, when they also perish.
He is the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where the bees with six legs which sit on the bunches of flowers hum like music.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 10, 2017, 10:23:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #433 on: January 10, 2017, 10:23:56 AM »
Verse  8:


சனம்வெரு வுறவரு தசமுக னொருபது முடியொடு மிருபது
கனமரு வியபுய நெரிவகை கழலடி யிலொர்விர னிறுவினன்
இனமலி கணநிசி சரன்மகிழ் வுறவருள் செய்தகரு ணையனென
மனமகிழ் வொடுமறை முறையுணர் மறைவன மமர்தரு பரமனே.


Siva fixed a single toe of the foot wearing foot ornaments in order to crush the weighty twenty shoulders and ten heads of Dasamukaṉ* who came upon people to make them frightened, is the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where the Vedas recognize him in the proper way with delight in heart as the Lord who was benign and who granted his grace to Ravanan who moves about at night, to make him happy and who has many groups of demons.

(*Ravanan has also got the name of Dasamukan, since he has got ten heads.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 10, 2017, 10:27:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #434 on: January 10, 2017, 10:28:15 AM »
Verse  9:


அணிமலர் மகள்தலை மகன்அயன் அறிவரி யதொர்பரி சினிலெரி
திணிதரு திரளுரு வளர்தர வவர்வெரு வுறலொடு துதிசெய்து
பணியுற வெளியுரு வியபர னவனுரை மலிகட றிரளெழும்
மணிவள ரொளிவெயின் மிகுதரு மறைவன மமர்தரு பரமனே.


In such a manner that the husband of the goddess of wealth who is seated in a beautiful flower, and Brahma could not know him. As Siva grew taking the form of a round and solid mass of fire, when they paid homage praising him out of fear.
The supreme god who appeared before them going beyond the sky piercing it.
He is the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where the light emitted by the coral is like the sun rays, which is produced in clusters in the sea which is full of foam.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 10, 2017, 10:31:03 AM by Subramanian.R »