Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 216660 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #405 on: January 03, 2017, 10:41:55 AM »
Verse  11:


பெருகிய தமிழ்விர கினன்மலி பெயரவ னுறைபிணர் திரையொடு
கருகிய நிறவிரி கடலடை கழுமல முறைவிட மெனநனி
பெருகிய சிவனடி பரவிய பிணைமொழி யனவொரு பதுமுடன்
மருவிய மனமுடை யவர்மதி யுடையவர் விதியுடை யவர்களே.

Composed on Kazhumalam in which (Jnana Sambandhan) who had great proficiency in Tamizh and increasing fame, the ten verses of devotion which praise the feet of Siva who grew very great, who chose Kazhumalam as his abode which is reached by the expansive sea of black color and has rolling rough waves with water particles.
Those who memorize all the verses, and have good sense are fortunate in having good luck.

Padigam on Tiruk Kazhumalam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 03, 2017, 10:45:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #406 on: January 04, 2017, 09:40:54 AM »
Tiru Veezhi Mizhalai:

Verse  1:


தடநில வியமலை நிறுவியொர் தழலுமிழ் தருபட வரவுகொ
டடலசு ரரொடம ரர்களலை கடல்கடை வுழியெழு மிகுசின
விடமடை தருமிட றுடையவன் விடைமிசை வருமவ னுறைபதி
திடமலி தருமறை முறையுணர் மறையவர் நிறைதிரு மிழலையே.


Having set up a spacious mountain (Mantaaramalai) using the serpent with a hood and vomiting fire, as a cord for turning the churn-stiff,
when the demons and the immortals churned the roaming ocean (of milk),
Siva has a neck which the poison which rose with great fury reached as its refuge.
the abode of the god who comes riding on a bull, is Tiruveezhimizaḻai where Brahmins who understood the Vedas in the proper manner as they possess steady state of mind in an abundant measure;

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 04, 2017, 09:45:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #407 on: January 04, 2017, 09:46:24 AM »
Verse  2:


தரையொடு திவிதல நலிதரு தகுதிற லுறுசல தரனது
வரையன தலைவிசை யொடுவரு திகிரியை யரிபெற வருளினன்
உரைமலி தருசுர நதிமதி பொதிசடை யவனுறை பதிமிகு
திரைமலி கடன்மண லணிதரு பெறுதிடர் வளர்திரு மிழலையே.


Siva granted the discus which served and brought the head of Jalantaran which was like a mountain with speed and had such prowess to harass heaven as well as this earth. The place where Siva who contains in his matted hairs the Ganga, by the river of gods and a crescent, is Tiruveezhaimizhalai where high level grounds that grow in extent and are made beautiful by the sound of the sea where there are many waves.

Arunachala Siva.« Last Edit: January 04, 2017, 09:50:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #408 on: January 04, 2017, 09:51:09 AM »
Verse  4:

மலைமக டனையிகழ் வதுசெய்த மதியறு சிறுமன வனதுயர்
தலையினொ டழலுரு வனகர மறமுனி வுசெய்தவ னுறைபதி
கலைநில வியபுல வர்களிடர் களைதரு கொடைபயில் பவர்மிகு
சிலைமலி மதிள்புடை தழுவிய திகழ்பொழில் வளர்திரு மிழலையே.


Along with the head of Dakshaṉ of little mind and devoid of good sense who despised Pārvati, the abode of Siva who cut off the seven hands of the god of fire to be served (as the hands of the god of fire are seven in number the plural case ending is used) is Tirumveezhimizhalai, where thriving gardens are by the side of the wall of enclosure built of stones and where liberal donors are on the increases who completely remove the needs of poets in whom knowledge is permanent.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 04, 2017, 09:54:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #409 on: January 04, 2017, 09:56:09 AM »
Verse 5:


அணிபெறு வடமர நிழலினில் அமர்வொடு மடியிணை யிருவர்கள்
பணிதர வறநெறி மறையொடும் அருளிய பரனுறை விடமொளி
மணிபொரு வருமர கதநில மலிபுன லணைதரு வயலணி
திணிபொழி றருமண மதுநுகர் அறுபத முரல்திரு மிழலையே.


When the four sages two on each side made obeisance to the feet, being seated under the shade of the beautiful banyan tree, the abode of the supreme god who expounded the right conduct with Vedas, is Tiruveezhimizhalai, which is made beautiful of fields where abundant water is in the ground, which is like the emerald which has no comparison with any other brilliant precious stone, because of its depth.
Tiruveezhimizhalai, where bees having six legs hum having sucked the fragrant honey in the dense gardens.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 04, 2017, 09:59:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #410 on: January 04, 2017, 10:00:22 AM »
Verse  7:


வசையறு வலிவன சரவுரு வதுகொடு நினைவரு தவமுயல்
விசையன திறன்மலை மகளறி வுறுதிற லமர்மிடல் கொடுசெய்து
அசைவில படையருள் புரிதரும் அவனுறை பதியது மிகுதரு
திசையினின் மலர்குல வியசெறி பொழின்மலி தருதிரு மிழலையே.Assuming the form of a hunter possessing strength without any blemish, and fighting strongly with Vijayan who performed such severe penance that even sages could not think of, so that Pārvati can know his strength. The city where the god who granted a weapon which knows no defeat, dwells, is Tiruveezhimizhalai where there are many dense gardens where flowers are shining wherever one turns his looks.


Arunachala Siva.

« Last Edit: January 04, 2017, 10:03:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #411 on: January 04, 2017, 10:06:07 AM »
Verse  8:


அரனுறை தருகயி லையைநிலை குலைவது செய்ததச முகனது
கரமிரு பதுநெரி தரவிரல் நிறுவிய கழலடி யுடையவன்
வரன்முறை யுலகவை தருமலர் வளர்மறை யவன்வழி வழுவிய
சிரமது கொடுபலி திரிதரு சிவனுறை பதிதிரு மிழலையே.

Sivaṉ who has feet which wear Kazhalai, and who set up his toe to crush the twenty hands of the demon of ten faces who shook the mountain, Kailash, where Haraṉ dwells, from its position. Holding the skull of Brahma who is thriving on a lotus flower, who erred from the right path, and who created all the worlds according to tradition,
Tiruveezhimizhalai  is the place where Siva who wanders for alms, dwells.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 04, 2017, 10:09:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #412 on: January 04, 2017, 10:11:05 AM »
Verse  9:


அயனொடு மெழிலமர் மலர்மகள் மகிழ்கண னளவிட லொழியவொர்
பயமுறு வகைதழ னிகழ்வதொர் படியுரு வதுவர வரன்முறை
சயசய வெனமிகு துதிசெய வெளியுரு வியவவ னுறைபதி
செயநில வியமதின் மதியது தவழ்தர வுயர்திரு மிழலையே.


Kaṇṇaṉ who is the joy of the beautiful goddess of wealth who is seated in the red lotus, along with Brahma, to give up measuring assuming a form which was shining as a mass of fire to be frightened, the abode of Siva who went beyond the sky for both of them to praise very much saying victory, victory! It is Tiruveezhimizhalai where on the wall of fortification which was always victorious and so high that the moon had to crawl on it.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 04, 2017, 10:13:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #413 on: January 04, 2017, 10:14:55 AM »
Verse  10:


இகழுரு வொடுபறி தலைகொடும் இழிதொழின் மலிசமண் விரகினர்
திகழ்துவ ருடையுடல் பொதிபவர் கெடவடி யவர்மிக வருளிய
புகழுடை யிறையுறை பதிபுனல் அணிகடல் புடைதழு வியபுவி
திகழ்சுரர் தருநிகர் கொடையினர் செறிவொடு திகழ்திரு மிழலையே.


The Jains who are cunning and commit mean acts with bodies to be despised and with plucking the hairs on their heads, and the Buddhists who cover their bodies with a robe soaked in shining yellow ochre, to meet with ruin, granting his grace to devotees in an abundant measure, is the city where the master with fame dwells.
It is eminent Tiruveezhimizhalai,  where in this earth which is surrounded by the ocean of beautiful water, liberal donors who can be compared to the Kaṟpakam, the divine tree, are conspicuous by their modesty.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 04, 2017, 10:17:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #414 on: January 04, 2017, 10:18:32 AM »
Verse  11:


சினமலி கரியுரி செய்தசிவ னுறைதரு திருமிழ லையைமிகு
தனமனர் சிரபுர நகரிறை தமிழ்விர கனதுரை யொருபதும்
மனமகிழ் வொடுபயில் பவரெழின் மலர்மகள் கலைமகள் சயமகள்
இனமலி புகழ்மக ளிசைதர இருநில னிடையினி தமர்வரே.


About Tiruveezhimizhalai where Siva who flayed an angry elephant, dwells,
the ten verses of the expert in Tamizh who is the chief of the city of Sirāpuram (Chīkāḻi) where great wealthy people live, those who practice singing them with their hearts full of joy, will live happily in this wide world, as the goddess of wealth, goddess of knowledge, goddess of victory and goddess of fame which is of several kinds, being united in them.

Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 04, 2017, 10:22:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #415 on: January 09, 2017, 11:27:36 AM »
Tiruch Sivapuram:

Verse  1:


புவம்வளி கனல்புனல் புவிகலை யுரைமறை திரிகுண மமர்நெறி
திவமலி தருசுரர் முதலியர் திகழ்தரு முயிரவை யவைதம
பவமலி தொழிலது நினைவொடு பதுமநன் மலரது மருவிய
சிவனது சிவபுர நினைபவர் செழுநில னினில்நிலை பெறுவரே.

Those who meditate upon Sivapuram of Sivaṉ who is seated on a good lotus flower with the idea of endowing functions pertaining to their births, to the living beings which are eminent, the devas, etc.
who flourish in the heaven, the desirable paths, the three qualities of Sattvam, Rājāsam and Tāmoṭam, the Vēdams that deal with the flame of god, arts, the space, the air fire, water, earth.
will obtain a permanent life in the prosperous world.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 09, 2017, 11:30:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #416 on: January 09, 2017, 11:31:44 AM »
Verse  2:

மலைபல வளர்தரு புவியிடை மறைதரு வழிமலி மனிதர்கள்
நிலைமலி சுரர் முத லுலகுகள் நிலைபெறு வகைநினை வொடுமிகும்
அலைகட னடுவறி துயிலமர் அரியுரு வியல்பர னுறைபதி
சிலைமலி மதிள்சிவ புரநினை பவர்திரு மகளொடு திகழ்வரே.


In the earth where many mountains grow,
men who follow faithfully the path laid down in the Vedas.
with the intention of being permanent till the end of their span of life, in the heaven of the Devas, whose lives are longer, and other worlds.
those who meditate upon Sivapuram which has a fortified wall constructed with stones and which is the dwelling place of the supreme Siva, who assumes the form, Hari,
who sleeps in the center of the ocean which has raging and increasing waves, being conscious of the outer world will shine with wealth.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 09, 2017, 11:34:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #417 on: January 09, 2017, 11:35:21 AM »
Verse  3:

பழுதில கடல்புடை தழுவிய படிமுத லியவுல குகள்மலி
குழுவிய சுரர்பிறர் மனிதர்கள் குலமலி தருமுயி ரவையவை
முழுவது மழிவகை நினைவொடு முதலுரு வியல்பர னுறைபதி
செழுமணி யணிசிவ புரநகர் தொழுமவர் புகழ்மிகு முலகிலே.The worlds beginning from this earth which is surrounded by the ocean and which is without any defect,
the Devas of increasing groups, other human beings and other groups of living beings.
the fame of those people who worship with joined hands the city of Sivapuram made beautiful by big precious stones and which is the dwelling place of the supreme god who assumes the form of Rudran, who is the cause for destroying them completely with that intention.
[The first three verses describes Siva, as creator, sustainer and destroyer.
The three functions are done out of his volition].

Arunachala Siva.
 


« Last Edit: January 09, 2017, 11:38:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #418 on: January 09, 2017, 11:39:04 AM »
Verse  4:


நறைமலி தருமள றொடுமுகை நகுமலர் புகைமிகு வளரொளி
நிறைபுனல் கொடுதனை நினைவொடு நியதமும் வழிபடு மடியவர்
குறைவில பதமணை தரவருள் குணமுடை யிறையுறை வனபதி
சிறைபுன லமர்சிவ புரமது நினைபவர் செயமகள் தலைவரே.


With the much fragrant sandal paste,
the devotees who daily worship him intentionally, with plenty of water, very bright lamps; incense, and blossomed flowers which have left the stage of buds,
the beautiful city where the god dwells, who has the nature of granting higher states of existence which are without any wants,
and those who meditate upon Sivapuram which has water with dams, will be the Lord of the goddess of victory.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 09, 2017, 11:42:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #419 on: January 09, 2017, 11:42:56 AM »
Verse  5:


சினமலி யறுபகை மிகுபொறி சிதைதரு வகைவளி நிறுவிய
மனனுணர் வொடுமலர் மிசையெழு தருபொரு ணியதமு முணர்பவர்
தனதெழி லுருவது கொடுவடை தகுபர னுறைவது நகர்மதிள்
கனமரு வியசிவ புரநினை பவர்கலை மகள்தர நிகழ்வரே.


Having retained and controlled the vital breath so as to destroy the evil acts of the five senses and six enemies, (the six emotions) beginning with excessive anger,
with the help of meditation those whose realize always the object that exists in the lotus flower in the fontanells which is said to have a thousand petals,
and who meditate on Sivapuram on whose fortified walls clouds stay and which is the city where the supreme and great god who reaches them with his beautiful form.
will live as the goddess of learning grants knowledge.


Arunachala Siva.

« Last Edit: January 09, 2017, 11:45:16 AM by Subramanian.R »