Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 216659 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #390 on: January 02, 2017, 11:31:41 AM »
Verse  7:


பற்றியொரு தலைகையினி லேந்திப்பலி தேரும்
பெற்றியது வாகித்திரி தேவர்பெரு மானார்
சுற்றியொரு வேங்கையத ளோடும்பிறை சூடும்
நெற்றியொரு கண்ணார்நின்றி யூரின்னிலை யாரே.

Assuming a form for begging alms and holding tightly a skull in his hand,
the great Lord of the Devas who wanders for that. The god with a frontal eye, who adorns himself with a crescent moon, besides tying round his waist the skin of a tiger, is staying permanently in Niṉṟiyūr.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 02, 2017, 11:33:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #391 on: January 02, 2017, 11:34:16 AM »
Verse  8:

Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #392 on: January 02, 2017, 11:35:18 AM »
Verse  9:

நல்லம்மலர் மேலானொடு ஞாலம்மது வுண்டான்
அல்லரென வாவரென நின்றும்மறி வரிய
நெல்லின்பொழில் சூழ்ந்தநின்றி யூரின்னிலை யாரெம்
செல்வரடி யல்லாதென சிந்தையுண ராதே.


The one who could not be known by Brahma, seated in a fertile (lotus)flower and Vishnu who swallowed all the worlds, who were so proud as to fight to decide who was the chief and who was not, the Lord who is permanent in Niṉṟiyūr surrounded by vast stretch of paddy fields, and who is our wealth. My mind will not know any other thing except his feet as worthy of worship.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 02, 2017, 11:37:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #393 on: January 02, 2017, 11:38:18 AM »
Verse  10:

நெறியில்வரு பேராவகை நினையாநினை வொன்றை
அறிவில்சமண் ஆதருரை கேட்டும்மய ராதே
நெறியில்லவர் குறிகள்நினை யாதேநின்றி யூரில்
மறியேந்திய கையானடி வாழ்த்தும்மது வாழ்த்தே.

Without getting confused on hearing the words of the ignorant, Jains who could not understand the one thing which is meditated upon, losing one's identity without forgetting and not changing from it, which has come down to us as the preceptor showed spiritual path from time immemorial. Unmindful of the symbols of those people who have no right paths of their own, that praise is really worth the name, which extols the feet of the Lord who holds in his hand a young deer, in Niṉṟiyūr.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 02, 2017, 11:40:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #394 on: January 02, 2017, 11:41:40 AM »
Verse  11:


குன்றம்மது வெடுத்தானுடல் தோளுந்நெரி வாக
நின்றங்கொரு விரலாலுற வைத்தானின்றி யூரை
நன்றார்தரு புகலித்தமிழ் ஞானம்மிகு பந்தன்
குன்றாத்தமிழ் சொல்லக்குறை வின்றிநிறை புகழே.

The body and the shoulders (of that demon) who lifted the mountain to be crushed,
praising Niṉṟiyūr of the god who fixed firmly one toe, standing. If one says the Tamizh verses whose fame does not diminish, composed by Jnana Sambandhan, well-versed in Tamizh, a native of Pukali which abounds in good things, his fame will be filling the earth without decreasing at any time [The story of Ravanan which should be in the eight stanza is mentioned in the last one, contrary to his usual arrangement].


Padigam on Tiru Ninriyar completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 02, 2017, 11:52:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #395 on: January 03, 2017, 10:03:57 AM »
Tiruk Kazhumalam:
(one of the 12 names of Sirkazhi):

Verse  1:


பிறையணி படர்சடை முடியிடை பெருகிய புனலுடை யவனிறை
இறையணி வளையிணை முலையவள் இணைவன தெழிலுடை யிடவகை
கறையணி பொழினிறை வயலணி கழுமல மமர்கன லுருவினன்
நறையணி மலர்நறு விரைபுல்கு நலமலி கழல்தொழன் மருவுமே.


The god has water (of Ganga) swelling in the matted hair coiled into a crown on which he wears a crescent. He who pervades all things, the place of great beauty of the god who is intimately united with a lady whose breasts are comparable only to each other and who wears bangles on the forearm. He who has a form of fire, who is in Kazhumalam which is made beautiful by dark parks and fields full of crops.
People of this world, meditate upon worshipping the feet of the Lord which abounds in granting bliss and have in them the good fragrance of flowers with honey.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 03, 2017, 10:09:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #396 on: January 03, 2017, 10:10:37 AM »
Verse  2:


பிணிபடு கடல்பிற விகளறல் எளிதுள ததுபெரு கியதிரை
அணிபடு கழுமல மினிதமர் அனலுரு வினனவிர் சடைமிசை
தணிபடு கதிர்வள ரிளமதி புனைவனை யுமைதலை வனைநிற
மணிபடு கறைமிட றனைநலம் மலிகழ லிணைதொழன் மருவுமே.

It is easy to cut the births which are like the ocean and bind the soul with illness.
It has increasing waves of sufferings. God who has the form of fire and who happily stays in beautiful Kazhumalam, and adorns on his glittering matted hair a crescent
moon of cool rays, and the husband of Uma. Meditate upon worshipping the feet which grant abundant bliss, of the god who has a blue neck resembling the precious stone, sapphire.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 03, 2017, 10:14:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #397 on: January 03, 2017, 10:13:56 AM »
Verse  3:


வரியுறு புலியத ளுடையினன் வளர்பிறை யொளிகிளர் கதிர்பொதி
விரியுறு சடைவிரை புரைபொழில் விழவொலி மலிகழு மலமமர்
எரியுறு நிறவிறை வனதடி யிரவொடு பகல்பர வுவர்தம
தெரியுறு வினைசெறி கதிர்முனை யிருள்கெட நனிநினை வெய்துமதே.

The god wears as a dhoti of the tiger's skin having a large number of stripes.
The god of spreading matted hair which encloses in it the bright rays of the waxing crescent moon. The feet of the Lord who pervades everything, who has a form like fire and who is in Kazhumalam which has superior fragrant parks and has bustle during festivals. Meditating upon (those feet) always is the thing to be done, by those and who praise them day and night, wishing their burning sins which inflict suffering to vanish like darkness before the sun.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 03, 2017, 10:16:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #398 on: January 03, 2017, 10:17:41 AM »
Verse  4:


வினைகெட மனநினை வதுமுடி கெனில்நனி தொழுதெழு குலமதி
புனைகொடியிடைபொருள் தருபடு களிறின துரிபுதை யுடலினன்
மனைகுட வயிறுடை யனசில வருகுறள் படையுடை யவன்மலி
கனைகட லடைகழு மலமமர் கதிர்மதி யினனதிர் கழல்களே.


The god has a person which he covers with the skin of an elephant he killed, and which ragged with it many things among the creepers of the forest, and who adorns them with the superior crescent moon, has an army of a few Bhutas which have bellies like pots used in the houses. My mind! arise worshipping always the feet wearing tinkling anklets of the god who has the sun and moon as his eyes and who is in Kazhumalam which is reached by the roaring sea where waves are in plenty, if you want to destroy the sins and to bring to fruition your thoughts.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 03, 2017, 10:20:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #399 on: January 03, 2017, 10:21:47 AM »
Verse  5:


தலைமதி புனல்விட வரவிவை தலைமைய தொருசடை யிடையுடன்
நிலைமரு வவொரிட மருளின னிழன்மழு வினொடழல் கணையினன்
மலைமரு வியசிலை தனின்மதி லெரியுண மனமரு வினனல
கலைமரு வியபுற வணிதரு கழுமல மினிதமர் தலைவனே.

The Lord who resides happily in Kazhumalam which is made beautiful by small jungles where beautiful stags are living. He granted a place in the middle of the superior matted hairs for the crescent moon having the first phase, water, and poisonous cobra to live together. He has a burning arrow along with a glittering battle-axe,
he simply thought the forts to be consumed by fire, with the help of a mountain converted into a bow.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 03, 2017, 10:24:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #400 on: January 03, 2017, 10:25:06 AM »
Verse  6:


வரைபொரு திழியரு விகள்பல பருகொரு கடல்வரி மணலிடை
கரைபொரு திரையொலி கெழுமிய கழுமல மமர்கன லுருவினன்
அரைபொரு புலியத ளுடையினன் அடியிணை தொழவரு வினையெனும்
உரைபொடி படவுறு துயர்கெட வுயருல கெய்தலொரு தலைமையே.


The Lord having the form of fire who resides in Kazhumalam where the sound of the waves that dash upon the shore in the sand having lines near the sea which absorbs into it many streams that descend having dashed against hills. To worship the feet of the Lord who has a dress of a tiger's skin which is wound round the waist. It is an excellence to reach the superior world of heaven, when even the word irresistible actions, will crumble like powder and great sufferings will be destroyed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 03, 2017, 10:27:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #401 on: January 03, 2017, 10:27:56 AM »
Verse  7:


முதிருறி கதிர்வள ரிளமதி சடையனை நறநிறை தலைதனில்
உதிருறு மயிர்பிணை தவிர்தசை யுடைபுலி யதளிடை யிருள்கடி
கதிருறு சுடரொளி கெழுமிய கழுமல மமர்மழு மலிபடை
அதிருறு கழலடி களதடி தொழுமறி வலதறி வறியமே.

On his head which is full of honey, he who has matted hairs on which there is the waxing crescent moon of rays which are getting brighter everyday, the god who has plenty of brightness which dispels darkness, and who wears on his waist a tiger's skin which has flesh but has the hairs which should drop off but are united with it without doing so. We do not know any other knowledge except that of worshipping the feet of the god who is Kazhumalam, who has a flourishing battle-axe, and anklets which resound like thunder.

Arunachala Siva.


 
« Last Edit: January 03, 2017, 10:30:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #402 on: January 03, 2017, 10:31:45 AM »
Verse  8:


கடலென நிறநெடு முடியவன் அடுதிறல் தெறவடி சரணென
அடனிறை படையரு ளியபுகழ் அரவரை யினனணி கிளர்பிறை
விடநிறை மிடறுடை யவன்விரி சடையவன் விடையுடை யவனுமை
உடனுறை பதிகடல் மறுகுடை யுயர்கழு மலவிய னகரதே.


The God who ties a cobra on the waist and has the fame of granting a sword full of strength, when the killing strength of the demon of tall crown who had a dark complexion like the sea, was destroyed, after he prayed, your feet are my refuge the city where the god who has a beautiful crescent, a neck full of poison and a bull, resides with Uma.  It is the expansive city of great Kazhumalam which has streets as broad as the sea.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 03, 2017, 10:33:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #403 on: January 03, 2017, 10:34:59 AM »
Verse  9:


கொழுமல ருறைபதி யுடையவன் நெடியவ னெனவிவர் களுமவன்
விழுமையை யளவறி கிலரிறை விரைபுணர் பொழிலணி விழவமர்
கழுமல மமர்கன லுருவினன் அடியிணை தொழுமவ ரருவினை
எழுமையுமிலநில வகைதனில் எளிதிமை யவர்விய னுலகமே.


Both Brahma, who has the fertile lotus flower as his abode and the tall Vishnu could not know even a little of the measure of his greatness those who worship the feet of the Lord who has the form of fire, who is in Kazhumalam where festivals are conducted and which is made beautiful by fragrant parks. The actions which could not be got rid of otherwise will not be with them during the seven births in the different worlds. The extensive world of the celestial beings who do not wink is very easy to obtain.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 03, 2017, 10:37:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #404 on: January 03, 2017, 10:38:26 AM »
Verse  10:


அமைவன துவரிழு கியதுகில் அணியுடை யினரம ணுருவர்கள்
சமையமு மொருபொரு ளெனுமவை சலநெறி யனவற வுரைகளும்
இமையவர் தொழுகழு மலமமர் இறைவன தடிபர வுவர்தமை
நமையல வினைநல னடைதலில் உயர்நெறி நனிநணு குவர்களே.

The religious instructions and the religions are not at all religion, of both the Buddhists who dress in robes smeared in the myrtle dye which is fitting them, and the naked Jains, are deceptive paths. Actions good and bad, will not trouble those who praise the feet of the Lord in Kazhumalam which the celestial beings who do not wink worship and then rise, will approach the superior path by getting all good things.

Arunachala Siva. 
« Last Edit: January 03, 2017, 10:41:06 AM by Subramanian.R »