Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 191962 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #345 on: December 29, 2016, 01:01:51 PM »
Verse  6:


விடையார் கொடி யுடையவ்வணல் வீந்தார்வெளை யெலும்பும்
உடையார்நறு மாலைசடை யுடையாரவர் மேய
புடையேபுனல் பாயும்வயல் பொழில்சூழ்ந்தநெய்த் தானம்
அடையாதவ ரென்றும்அம ருலகம்அடை யாரே.

The god who has a flag on which the form of a bull is drawn who has the white skeletons of those who died, those who have not reached Neyttāṉam surrounded by gardens and fields into which water flows everywhere and which is desired by the god who has on his matted locks fragment garlands, will not reach the heaven of the celestial beings.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 29, 2016, 01:04:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #346 on: December 29, 2016, 01:05:00 PM »
Verse  7:

நிழலார்வயல் கமழ்சோலைகள் நிறைகின்றநெய்த் தானத்
தழலானவ னனலங்கையில் ஏந்தியழ காய
கழலானடி நாளுங்கழ லாதேவிட லின்றித்
தொழலாரவர் நாளுந்துய ரின்றித்தொழு வாரே.

Siva who has the form of fire in Neyttāṉam which is full of fragrant gardens and cool fields, and who holds in the palm fire, those who worship always without running away from the feet of the god who wears beautiful anklets, will worship him always without suffering.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 29, 2016, 01:07:20 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #347 on: December 29, 2016, 01:08:14 PM »
Verse  8:


அறையார்கட லிலங்கைக்கிறை யணிசேர்கயி லாயம்
இறையாரமு னெடுத்தானிரு பதுதோளிற வூன்றி
நிறையார்புனல் நெய்த்தானன்நல் நிகழ்சேவடி பரவக்
கறையார்கதிர் வாளீந்தவர் கழலேத்துதல் கதியே.


The King of Lanka, surrounded by the roaring sea, pressing down to crush the twenty shoulders of Ravanan who lifted the beautiful Kailāsh with his hands, when he praised the good and red feet of the god in Neyttāṉam which has abundant water, praising the feet of the God who gave a sword having the name of moon is the way to delivarence from future births. (That sword is called Chantirakāsam.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 29, 2016, 01:12:14 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #348 on: December 29, 2016, 01:12:38 PM »
Verse  9:


கோலம்முடி நெடுமாலொடு கொய்தாமரை யானும்
சீலம்மறி வரிதாயொளி திகழ்வாயநெய்த் தானம்
காலம்பெற மலர்நீரவை தூவித்தொழு தேத்தும்
ஞாலம்புக ழடியாருடல் உறுநோய்நலி யாவே.

The tall Visnu who wears a beautiful crown and Brahma who is seated in a lotus flower which is plucked, diseases which reach the bodies of devotees who are praised by the people of this world and, who, early in their lives, scatter flowers and sprinkle water, who worship with joined hands praise Neyttāṉam where the light of easy accessibility was difficult to be known by those two persons, will not inflict pain.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 29, 2016, 01:15:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #349 on: December 29, 2016, 01:16:26 PM »
Verse  10:


மத்தம்மலி சித்தத்திறை மதியில்லவர் சமணர்
புத்தரவர் சொன்னம்மொழி பொருளாநினை யேன்மின்
நித்தம்பயில் நிமலன்னுறை நெய்த்தானம தேத்தும்
சித்தம் முடை யடியாருடல் செறுநோயடை யாவே.

Do not think the words spoken by Jains and  Buddhists, who do not have any idea of god in their minds of excessive bewilderment, as having any sense. Diseases which torment will not get near the bodies of devotees who have the mind to praise Neyttāṉam where the spotless one who always dances, dwells.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 29, 2016, 01:18:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #350 on: December 29, 2016, 01:19:47 PM »
Verse  11:


தலமல்கிய புனற்காழியுட் டமிழ்ஞானசம் பந்தன்
நிலமல்கிய புகழான்மிகு நெய்த்தானனை நிகரில்
பலமல்கிய பாடல்லிவை பத்தும்மிக வல்லார்
சிலமல்கிய செல்வன்னடி சேர்வர்சிவ கதியே.

On Siva in Neyttāṉam which is eminent by the fame which has spread throughout the world, Jnana Sambandhan, having knowledge of Tamizh in Sirkazhi having abundant water, and famous among the shrines, those who are very capable of reciting all these ten verses, which have matchless and increasing benefit, will reach the twin feet of Siva of increasing wealth as an auspicious refuge.

Padigam on Thiru Neytanam concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 29, 2016, 01:23:31 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #351 on: December 30, 2016, 09:54:12 AM »
Tirup Pulla Mangai:

Verse  1:


பாலுந்துறு திரளாயின பரமன்பிர மன்றான்
போலுந்திற லவர்வாழ்தரு பொழில்சூழ்புள மங்கைக்
காலன்றிற லறச்சாடிய கடவுள்ளிடங் கருதில்
ஆலந்துறை தொழுவார்தமை யடையாவினை தானே.
 
The supreme god who is as sweet as the butter got from milk by churning it.
In puḷḷamaṅkai surrounded by gardens, where brahmins who are as capable as Brahma live.  If we think of the place of the god who killed to destroy completely the might of the god of death, it is Alantuṟai. The Karmas yet to come will not reach those who worship that temple (Puḷḷamaṅkai is the name of the place; Alantuṟai is the name of the temple).

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 30, 2016, 09:57:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #352 on: December 30, 2016, 09:58:19 AM »
Verse  2:


மலையான்மகள் கணவன்மலி கடல்சூழ்தரு தண்மைப்
புலையாயின களைவானிடம் பொழில்சூழ்புள மங்கைக்
கலையான்மலி மறையோரவர் கருதித்தொழு தேத்த
அலையார்புனல் வருகாவிரி யாலந்துறை யதுவே.

Siva is the husband of the daughter of King of Mountains. The place of Siva who removes all meanness that surrounds us like the sea full of water. In Puḷḷamaṅkai surrounded by gardens the brahmins who have mastered arts praise and worship with joined hands, with intention, is Alantuṟai where Kāveri with floods full of waves, flows.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 30, 2016, 10:00:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #353 on: December 30, 2016, 10:01:21 AM »
Verse  3:


கறையார்மிட றுடையான்கமழ் கொன்றைச்சடை முடிமேல்
பொறையார்தரு கங்கைப்புன லுடையான்புள மங்கைச்
சிறையார்தரு களிவண்டறை பொழில்சூழ்திரு வாலந்
துறையானவ னறையார்கழல் தொழுமின்துதி செய்தே.


Siva has a neck in which there is poison. He has on his matted locks coiled into a crown on which are worn fragrant Koṉṟai flowers, the weight of the water of Ganga
in Puḷḷamaṅkai. (Devotees!) praise and worship the feet which has fragrance of flowers, of Siva in Alantuṟai surrounded by gardens where intoxicated bees with wings, hum loudly.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 30, 2016, 10:04:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #354 on: December 30, 2016, 10:05:01 AM »
Verse  4:

தணியார்மதி யரவின்னொடு வைத்தானிட மொய்த்தெம்
பணியாயவ னடியார்தொழு தேத்தும்புள மங்கை
மணியார்தரு கனகம்மவை வயிரத்திர ளோடும்
அணியார்மண லணைகாவிரி யாலந்துறை யதுவே.

The place of Siva who placed a cool crescent moon along with the cobra is Puḷḷamaṅkai where the devotees crowd and praise and worship with joined hands, belonging to Siva who is the proper person to cause our service to become prominent, is Alantuṟai where the Kāveri reaches with the beautiful sand, collection of diamond-pieces combining with gold and other precious stones.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 30, 2016, 10:09:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #355 on: December 30, 2016, 10:08:19 AM »
Verse  5:


மெய்த்தன்னுறும் வினைதீர்வகை தொழுமின்செழு மலரின்
கொத்தின்னொடு சந்தாரகில் கொணர்காவிரிக் கரைமேல்
பொத்தின்னிடை யாந்தைபல பாடும்புள மங்கை
அத்தன்நமை யாள்வானிடம் ஆலந்துறை யதுவே.

In Puḷḷamaṅkai where in the hollows of trees owls are making noise and which is on the bank of the Kāveri which brings rare eagle-wood, sandal wood together with bunches of fertile flowers. Father who admits us as his protege is the shrine of Alantuṟai. Worship (that shrine) so as to remove the Karmas which is the cause of being born again.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 30, 2016, 10:13:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #356 on: December 30, 2016, 10:14:19 AM »
Verse  6:


மன்னானவ னுலகிற்கொரு மழையானவன் பிழையில்
பொன்னானவன் முதலானவன் பொழில்சூழ்புள மங்கை
என்னானவ னிசையானவ னிளஞாயிறின் சோதி
அன்னானவ னுறையும்மிடம் ஆலந்துறை யதுவே.

Siva is the without impurities and the cause of all things.  He is my master in Puḷḷamaṅkai surrounded by gardens, is in the form of music. Alantuṟai, is the place where Siva who is as brilliant as the luster of the rising sun.

Arunachala Siva. 
« Last Edit: December 30, 2016, 10:16:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #357 on: December 30, 2016, 10:17:38 AM »
Verse  7:


முடியார்தரு சடைமேன்முளை யிளவெண்மதி சூடிப்
பொடியாடிய திருமேனியர் பொழில்சூழ்புள மங்கைக்
கடியார்மலர் புனல்கொண்டுதன் கழலேதொழு தேத்தும்
அடியார்தமக் கினியானிடம் ஆலந்துறை யதுவே.


Having worn a crescent moon that is like a sprout on the matted locks which is coiled into a crown, Siva has a holy form on which is smeared holy ash.  In his Puḷḷamaṅkai surrounded by gardens, Alantuṟai is the place of Siva who is the delightful companion to the devotees who praise and worship him with joined hands exclusively his feet with water and fragrant flowers.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 30, 2016, 10:20:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #358 on: December 30, 2016, 10:21:45 AM »
Verse  8:


இலங்கைமனன் முடிதோளிற வெழிலார்திரு விரலால்
விலங்கல்லிடை யடர்த்தானிடம் வேதம்பயின் றேத்திப்
புலன்கள்தமை வென்றார்புக ழவர்வாழ்புள மங்கை
அலங்கல்மலி சடையானிடம் ஆலந்துறை யதுவே.

The place of Siva who pressed down under the mountain by his beautiful holy toe to crush the heads and shoulders of the King of Lanka, is Puḷḷamaṅkai where famous people and those who have conquered the five senses by praising Siva, chanting the Vēdam without ceasing, live.  It is Alaṉṭuṟai which is the shrine of Siva whose matted locks has garlands which profusely adorn it.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 30, 2016, 10:24:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #359 on: December 30, 2016, 10:25:42 AM »
Verse  9:

செறியார்தரு வெள்ளைத்திரு நீற்றின்றிரு முண்டப்
பொறியார்தரு புரிநூல்வரை மார்பன்புள மங்கை
வெறியார்தரு கமலத்தயன் மாலுந்தனை நாடி
அறியாவகை நின்றானிடம் ஆலந்துறை யதுவே.

Siva has on his forehead Saiva mark of thick white holy ash drawn in three horizontal lines has a chest on which there are sacred thread of three strands, and three lines, is Alantuṟai, the place of Siva who stood as a column of fire that could not be known by Brahma, who is seated in a fragrant lotus, and Vishnu, in Puḷḷamaṅkai.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 30, 2016, 10:27:59 AM by Subramanian.R »