Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 192266 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #300 on: December 24, 2016, 10:52:26 AM »
Verse  4:


மலைபுரிந்த மன்னவன்றன் மகளையோர்பான் மகிழ்ந்தாய்
அலைபுரிந்த கங்கைதங்கு மவிர்சடையா ரூரா
தலைபுரிந்த பலிமகிழ்வாய் தலைவநின்றா ணிழற்கீழ்
நிலைபுரிந்தா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.

O Siva of Thiru-Nedungkalam! O supreme one! You have Parvati, the daughter of Himavan, as one half of you. O Lord of Thiruvarur! You hold the river Ganga, that is full of waves, in your bright matted locks. You enjoy the alms given in Brahma's skull. May you remove all distresses faced by your ardent devotees who always seek shelter under your holy feet!

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 24, 2016, 10:55:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #301 on: December 24, 2016, 10:57:05 AM »
Verse  5:


பாங்கினல்லார் படிமஞ்செய்வார் பாரிடமும் பலிசேர்
தூங்கிநல்லார் பாடலோடு தொழுகழலே வணங்கித்
தாங்கிநில்லா அன்பினோடுந் தலைவநின்றா ணிழற்கீழ்
நீங்கிநில்லா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.

O Siva of Thiru-Nedungkalam! O supreme one! The good natured people and the alms-seeking ascetics worship your holy feet by dancing and singing the songs of the saints. May you remove all distresses faced by your ardent devotees who have irrepressible love for you and never separate from your holy feet!

Arunachala Siva.
 


« Last Edit: December 24, 2016, 10:59:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #302 on: December 24, 2016, 11:00:04 AM »
Verse  6:

விருத்தனாகிப் பாலனாகி வேதமோர்நான் குணர்ந்து
கருத்தனாகிக் கங்கையாளைக் கமழ்சடைமேற் கரந்தாய்
அருத்தனாய வாதிதேவ னடியிணையே பரவும்
நிருத்தர்கீத ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.Being an old man and being a lad and understanding the meanings of the four Vedas.
being in the minds of all the author of all acts, you concealed Gangs in your, fragrant matted locks. The primordial god who is the wealth! Weed out the sufferings of those who perform the services of dancing before you and singing, and who praise your two feet only.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 24, 2016, 11:03:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #303 on: December 24, 2016, 11:04:36 AM »
Verse  7:


கூறுகொண்டாய் மூன்றுமொன்றாக் கூட்டியோர்வெங் கணையால்
மாறுகொண்டார் புரமெரித்த மன்னவனே கொடிமேல்
ஏறுகொண்டாய் சாந்தமீதென் றெம்பெருமா னணிந்த
நீறுகொண்டா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.


You had Uma on one half. You are the king who burnt the cities of those who were opposed to you, by a cruel arrow in which were combined Hari, fire, and wind.
You had the form of a bull on your flag. weed out the sufferings of those devotees who besmear their bodies with the holy ash thinking this is the sandal paste that our Lord smeared on his body.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 24, 2016, 11:07:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #304 on: December 24, 2016, 11:08:03 AM »
Verse  8:


குன்றினுச்சி மேல்விளங்குங் கொடிமதில்சூ ழிலங்கை
அன்றிநின்ற வரக்கர்கோனை யருவரைக்கீ ழடர்த்தாய்
என்றுநல்ல வாய்மொழியா லேத்தியிராப் பகலும்
நின்றுநைவா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.

You crushed under the preeminent mountain (of Kailash) the king of demons,
who was inimical towards you, who ruled over Lanka. surrounded by a wall of enclosure on which flags were fixed and which was built on the top of a hill.
Weed out the sufferings of those who languish, praising you night and day with the good Vedic words which are always good.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 24, 2016, 11:11:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #305 on: December 24, 2016, 11:12:24 AM »
Verse  9:


வேழவெண்கொம் பொசித்தமாலும் விளங்கியநான் முகனுஞ்
சூழவெங்கு நேடவாங்கோர் சோதியுளா கிநின்றாய்
கேழல்வெண்கொம் பணிந்தபெம்மான் கேடிலாப்பொன் னடியின்
நீழல்வாழ்வா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.


O Siva of Thiru-NedungkaLam! You stood as an endless column of fire between Vishnu, the breaker of the white tusk of Kamsa elephant Kuvalayapida, and eminent Brahma and made both of them search everywhere. You wear the white tusk of a boar as an ornament. May you remove all distresses faced by your ardent devotees who are always at your eternal golden feet!

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 24, 2016, 11:14:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #306 on: December 24, 2016, 11:15:27 AM »
Verse  10:

வெஞ்சொற்றஞ்சொல் லாக்கிநின்ற வேடமிலாச் சமணும்
தஞ்சமில்லாச் சாக்கியருந் தத்துவமொன் றறியார்
துஞ்சலில்லா வாய்மொழியால் தோத்திரநின் னடியே
நெஞ்சில்வைப்பா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.


The Jains who speak angry and harsh words choosing them as their words and who are not faithful to the form of ascetics and the Buddhists who do not have anything good to support them, do not know even a little about the ultimate realities.
Weed out the sufferings of those who always think of you worthy of praise, by the Vedic words which are everlasting.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 24, 2016, 11:17:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #307 on: December 24, 2016, 11:18:50 AM »
Verse  11:


நீடவல்ல வார்சடையான் மேயநெடுங் களத்தைச்
சேடர்வாழு மாமறுகிற் சிரபுரக்கோன் நலத்தால்
நாடவல்ல பனுவன்மாலை ஞானசம்பந்தன் சொன்ன
பாடல்பத்தும் பாடவல்லார் பாவம்ப றையுமே.

Jnana Sampaṉdhan, who is capable of composing a garland of verses fit for research, and the chief of Sirapuram which has big streets and where great men live.
The sins of those who are able to sing the ten verses which were composed with poetic beauty on Nedunkaḷam where Siva of long matted locks which can grow longer  will diminish and disappear gradually.

Tiru Nedunkalam Padigam concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 24, 2016, 11:22:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #308 on: December 26, 2016, 10:38:38 AM »
Tiru Mudhu Kunram:

Verse  1:


தேவராயு மசுரராயுஞ் சித்தர்செழு மறைசேர்
நாவராயும் நண்ணுபாரும் விண்ணெரிகால் நீரும்
மேவராய விரைமலரோன் செங்கண்மால் ஈசனென்னும்
மூவராய முதலொருவன் மேயதுமு துகுன்றே.


Being himself the devas,
being the demons,
being persons who have acquired eight kinds of mystic powers.
being the brahmins who always chant the excellent Vedas,
being the earth in which all beings live,
the sky, the fire, the air, the water,
who pervades them.
and Brahman who is seated in a fragrant flower,
Mutukuṉṟu is the shrine desired by the unequalled one who is the first cause and who is also Vishnu, red eyes and Eesan (Rudran),

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: December 26, 2016, 10:43:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #309 on: December 26, 2016, 10:44:36 AM »
Verse  2:

பற்றுமாகி வானுளோர்க்குப் பல்கதிரோன் மதிபார்
எற்றுநீர்தீக் காலுமேலை விண்ணியமா னனோடு
மற்றுமாதோர் பல்லுயிராய் மாலயனும் மறைகள்
முற்றுமாகி வேறுமானான் மேயதுமு துகுன்றே.Being the support for the celestial beings in heaven,
and being all other things in addition to the sun of many rays, the moon, the earth, the water that dashes against the banks, the fire, the air, the sky above and the performer of sacrifices,
being many living beings.
is Mudhukuṉṟu which is the place desired by Siva, who is himself Vishnu, Brahma, all the Vedams and is different from those things:

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: December 26, 2016, 10:47:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #310 on: December 26, 2016, 10:48:18 AM »
Verse  3:


வாரிமாகம் வைகுதிங்கள் வாளரவஞ் சூடி
நாரிபாக நயந்துபூமேல் நான்முகன்றன் தலையில்
சீரிதாகப் பலிகொள்செல்வன் செற்றலுந்தோன் றியதோர்
மூரிநாகத் துரிவைபோர்த்தான் மேயதுமு துகுன்றே.


Wearing water, a crescent moon, that stays in the sky and a cruel cobra,
desiring as a half a lady,
the Lord who receives with reputation alms in the skull of Brahma of four faces who is seated in a flower,
when he became angry.
Mudhukuṉṟu is the shrine desired by the god who covered himself with the skin of a strong elephant that appeared before him.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 26, 2016, 10:50:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #311 on: December 26, 2016, 10:51:31 AM »
Verse  4:

பாடுவாருக் கருளுமெந்தை பனிமுதுபௌ வமுந்நீர்
நீடுபாரு முழுதுமோடி யண்டர்நிலை கெடலும்
நாடுதானு மூடுமோடி ஞாலமுநான் முகனும்
ஊடுகாண மூடும்வெள்ளத் துயர்ந்ததுமு துகுன்றே.

Our father who bestows his grace on those who sing his praises,
when the state of the celestial beings began to perish as the water of the cool and old ocean covered the whole of the earth and reached heaven,
ran into the countries and into the spaces between them.
the people of this world and Brahma, to see the intervening spaces between them.
Mudhukuṉṟu rose above the deluge of floods which covered the earth.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 26, 2016, 10:53:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #312 on: December 26, 2016, 10:54:41 AM »
Verse  5:


வழங்குதிங்கள் வன்னிமத்த மாசுணமீ சணவிச்
செழுங்கல்வேந்தன் செல்விகாணத் தேவர்திசை வணங்கத்
தழங்குமொந்தை தக்கைமிக்க பேய்க்கணம்பூ தஞ்சூழ
முழங்குசெந்தீ யேந்தியாடி மேயதுமு துகுன்றே.


Combining on his head a crescent moon that moves in the sky, Indian Mesquit leaves, Datura flowers and cobra to be witnessed by the daughter of the mountain of fertility,
the celestial beings to bow to him in the places where they are,
to be surrounded by the sounding Motai, Takkai (musical instruments), a large number of groups of ghosts and Bhootas,
Mudhukuṉṟu is the shrine desired by Siva who danced holding a red fire which makes a loud noise.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 26, 2016, 10:58:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #313 on: December 26, 2016, 11:01:46 AM »
Verse  6:


சுழிந்தகங்கை தோய்ந்ததிங்கட் டொல்லராநல் லிதழி
சழிந்தசென்னிச் சைவவேடந் தான்நினைந் தைம்புலனும்
அழிந்தசிந்தை யந்தணாளர்க் கறம்பொருளின் பம்வீடு
மொழிந்தவாயான் முக்கணாதி மேயதுமு துகுன்றே.


To the brahmins who had a mind in which the five faculties of the senses have become annihilated, and meditating on the form of Siva as a Saivaite on whose head the fragrant Koṉṟai, old cobra, the crescent moon which is soaked in the Ganga, and the Ganga which has eddies, are thick and close,
Mudhukuṉṟu is the shrine desired by the first cause who has three eyes and who expounded all the four objectives worthy of human pursuit.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 26, 2016, 11:05:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #314 on: December 26, 2016, 11:06:38 AM »
Verse  7:

The palm leaf is missing.

Arunachala Siva.