Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 191565 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #30 on: November 25, 2016, 09:58:05 AM »
Verse  9:


பெரியமேருவரை யேசிலையாமலை வுற்றாரெயின்மூன்றும்
எரியவெய்தவொரு வன்னிருவர்க்கறி வொண்ணாவடிவாகும்
எரியதாகியுற வோங்கியவன்வலி தாயந்தொழுதேத்த
உரியராகவுடை யார்பெரியாரென வுள்கும்முலகோரே.


The unequalled god who shot an arrow to burn all the three forts of those who came to fight with him, having as a bow the big mountain, Meru. Those devotees who have the right to praise and worship with joined hands Valitayam of Siva who grow very all as such a great column of fire that as the two, Vishnu and Brahma could not see that.
People of this world will esteem them as great souls.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 25, 2016, 10:01:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #31 on: November 25, 2016, 10:02:20 AM »
Verse  10:


ஆசியாரமொழி யாரமண்சாக்கிய ரல்லாதவர்கூடி
ஏசியீரமில ராய்மொழிசெய்தவர் சொல்லைப்பொருளென்னேல்
வாசிதீரவடி யார்க்கருள்செய்து வளர்ந்தான்வலிதாயம்
பேசுமார்வமுடை யாரடியாரெனப் பேணும்பெரியோரே.


Those who are outside the pale of Saivism, the Chamaṇar who do not have the mind to say blessings to the satisfaction of their hearts, Chakkiyar (Buddhists), all of them joining together. Do not consider as having any substance the words of those people who have no love, and talk only despisingly about Siva.  Great people will esteem such people as have the devotion to speak highly of Valitayam of Siva who grew into fame having bestowed his grace on devotees without any distinction.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 25, 2016, 10:06:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #32 on: November 25, 2016, 10:07:22 AM »
Verse  11:

வண்டுவைகும்மண மல்கியசோலை வளரும்வலிதாயத்
தண்டவாணனடி யுள்குதலாலருண் மாலைத்தமிழாகக்
கண்டல்வைகுகடற் காழியுண்ஞானசம் பந்தன்றமிழ்பத்துங்
கொண்டுவைகியிசை பாடவல்லார்குளிர் வானத்துயர்வாரே.


Having all the ten Tamizh verse done by Jnana Sambandhan in Sirkazhi, surrounded by the sea where mangroves are found, as a garland of Tamizh having the grace of Siva as he meditated on the feet of the Lord who pervades all the universe, and who dwells in Valitayam where the gardens of increasing fragrance in which bees are staying, are flourishing, who are capable of singing them with music dwelling there.
will reach Sivalokam which is higher than the cool heaven.

Padigam concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 25, 2016, 10:10:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #33 on: November 26, 2016, 09:27:01 AM »
Tirup Pugali and Tiru Veezhi Mizhalai:

Verse  1:

மைம்மரு பூங்குழற் கற்றைதுற்ற வாணுதன் மான்விழி மங்கையோடும்
பொய்ம்மொழி யாமறை யோர்களேத்தப் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எம்மிறை யேயிமை யாதமுக்க ணீசவெ னேசவி தென்கொல்சொல்லாய்
மெய்ம்மொழி நான்மறை யோர்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


The supreme being who is permanent in Pukali along with the young maid who has looks like the deer, bright forehead and dense collections of black tresses of hair, to be praised by the brahmins who never utter falsehood!
our Lord! God who has three eyes that do not wink!
one who has love towards me!
what is the reason for your desiring to remain in the temple which descended from heaven in Miḻalai where the brahmins who are versed in all the four Vedam-s which contain truthful words, are in great numbers. please tell me;

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 26, 2016, 09:29:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #34 on: November 26, 2016, 09:30:43 AM »
Verse  2:


கழன்மல்கு பந்தொடம் மானைமுற்றில் கற்றவர் சிற்றிடைக் கன்னிமார்கள்
பொழின்மல்கு கிள்ளையைச் சொற்பயிற்றும் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எழின்மல ரோன்சிர மேந்தியுண்டோ ரின்புறு செல்வமி தென்கொல்சொல்லாய்
மிழலையுள் வேதிய ரேத்திவாழ்த்த விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.Young unmarried girls who have a small waist and have learnt the games of playing with moluccabeans, large number of balls, ammāṉai, and small winnows.
The supreme being who stays permanently in Pukali where they train the parrots that abound in parks to speak words!
What is the idea of this wealth of deriving pleasure by eating in the skull of Brahma who is seated in a beautiful lotus, holding it in your hand?
please tell me the reason for desiring the temple which descended from heaven, for the brahmins in Miḻalai to praise and bless you.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 26, 2016, 09:32:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #35 on: November 26, 2016, 09:34:16 AM »
Verse  3:


கன்னிய ராடல் கலந்துமிக்க கந்துக வாடை கலந்துதுங்கப்
பொன்னியன் மாட நெருங்குசெல்வப் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
இன்னிசை யாழ்மொழி யாளோர்பாகத் தெம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய் மின்னிய னுண்ணிடை யார்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


The god who is permanent in wealthy Pukali where the storeys made of superior gold, are close to each other and where the games of unmarried girls and the rows of houses in streets where they play with balls are combined our Lord who has on one half a lady who speaks words as sweet as the sweet music produced in Yazh.
please tell me what is the reason for this act of desiring to stay in the temple which descended from heaven in Miḻalai where ladies who have a minute waist like lightning are moving in large numbers?

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 26, 2016, 09:36:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #36 on: November 26, 2016, 09:37:53 AM »
Verse  4:நாகப ணந்திக ழல்குன்மல்கு நன்னுதன் மான்விழி மங்கையோடும்
பூகவ னம்பொழில் சூழ்ந்தவந்தண் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
ஏகபெ ருந்தகை யாயபெம்மா னெம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய்
மேகமு ரிஞ்செயில் சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.

God who stays permanently in the beautiful and cool Pukaḻi surrounded by parks and groves of areca-palms, with a young lady who has looks like deer, bright and perfect forehead, and a waist like the hood of the cobra!
the great one who is the person of unique and high dignity!
our Lord! Please tell me; what is the reason for this act of desiring to reside in Miḻalai which has a temple descended from heaven, and surrounded by a wall of enclosure against which clouds rub themselves?

Arunachala Siva.« Last Edit: November 26, 2016, 09:40:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #37 on: November 26, 2016, 09:40:57 AM »
Verse  5:


சந்தள றேறுத டங்கொள்கொங்கைத் தையலொ டுந்தள ராதவாய்மைப்
புந்தியி னான்மறை யோர்களேத்தும் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எந்தமை யாளுடை யீசவெம்மா னெம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய்
வெந்தவெண் ணீறணிவார்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


God who stays permanently in Pukali which is worshipped by brahmins who are well-versed in the four Vedam-s, with their minds which do not show slackening from truth on account of having chanted the Vedam-s very often, with a young lady who has broad breasts on which is coated profusely the semi-liquid of sandal paste wealthy one who receives us as your protege for generations from time immemorial!
Our father, Lord! Lord who stays in everything!
Please tell me; what is the reason for the act of desiring to reside in the temple which descended from heaven in Miḻalai which has devotees who smear their bodies with the well burnt white sacred ash?

Arunachala Siva.« Last Edit: November 26, 2016, 09:44:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #38 on: November 26, 2016, 09:45:38 AM »
Verse 6:


சங்கொளி யிப்பி சுறாமகரந் தாங்கி நிரந்து தரங்கமேன்மேற்
பொங்கொலி நீர்சுமந் தோங்குசெம்மைப் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எங்கள்பி ரானிமை யோர்கள்பெம்மா னெம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய்
வெங்கதிர் தோய்பொழில் சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


The Lord who resided permanently in Pukaḻi which, by the water of more and more rising sound of the waves which carries in a row the shark, colorful oysters, and conches, increases in eminence!
our benefactor!
the noble one among devas!
our Lord who stays in everything!
Please tell me; what is the reason for your desiring the temple that descended from heaven in Miḻalai which is surrounded by parks with which the sun comes into contact?


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 26, 2016, 09:47:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #39 on: November 26, 2016, 09:49:13 AM »
Verse  7:


காமனெ ரிப்பிழம் பாகநோக்கிக் காம்பன தோளியொ டுங்கலந்து
பூமரு நான்முகன் போல்வரேத்தப் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
ஈமவ னத்தெரி யாட்டுகந்த வெம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
வீமரு தண்பொழில் சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.Having burnt Manmatha to become a mass of fire by gazing at him (with the eye on the forehead), being united with a lady who has shoulders like bamboo.
The god who stayed in Pukali permanently to be praised by the brahmins who are comparable to Brahma of four faces seated in the lotus!
Our eminent one who danced gladly in the fire in the cremation ground.
Please tell me; what is the reason for this act of desiring the temple which descended from heaven in Miḻalai which is surrounded by cool parks of many flowers.

Arunachala Siva.

[God who burnt Cupid is united with a lady, the god who danced in a none too pleasant place as the creamation ground is fond of Miḻalai which is surrounded by parks]
« Last Edit: November 26, 2016, 09:51:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #40 on: November 26, 2016, 09:53:01 AM »
Verse  8:


இலங்கையர் வேந்தெழில் வாய்த்ததிண்டோள் இற்றல றவ்விர லொற்றியைந்து
புலங்களைக் கட்டவர் போற்றவந்தண் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
இலங்கெரி யேந்திநின் றெல்லியாடு மெம்மிறை யேயிது வென்கொல்சொல்லாய்
விலங்கலொண் மாளிகை சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.
Having pressed gently with the toes to make the king of the inhabitants of Lanka, to weep aloud as his beautiful and strong shoulders were split and severed.
To be praised by those who weeded out the desires of the five senses,
God who resided permanently in Pukali!
Our master who dances at night holding a bright fire!please tell me; what is the reason for your desiring the temple which descended from heaven in Miḻalai, surrounded by shining mansions which are like mountains.

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 26, 2016, 09:55:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #41 on: November 26, 2016, 09:56:54 AM »
Verse 9:

செறிமுள ரித்தவி சேறியாறுஞ் செற்றதில் வீற்றிருந் தானுமற்றைப்
பொறியர வத்தணை யானுங்காணாப் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எறிமழு வோடிள மான்கையின்றி யிருந்தபி ரானிது வென்கொல்சொல்லாய்
வெறிகமழ் பூம்பொழில் சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


God who is permanent in Pukali, who could not be found out by the one who sat majestically on the lotus of close petals, as his seat, having completely destroyed the group of six bad qualities namely pride, anger, lust, parsimony, over-weening and excessive partiality, and the other Vishnu who is lying on the bed of a cobra which has dots on its hood chief who is without a young deer and a battle-axe thrown on enemies, in your hands! Please tell me; what is the reason of desiring the temple that descended from heaven in Miḻalai surrounded by beautiful parks from which fragrance spreads?


Arunachala Siva.« Last Edit: November 26, 2016, 09:58:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #42 on: November 26, 2016, 09:59:47 AM »
Verse  10:


பத்தர்க ணம்பணிந் தேத்தவாய்த்த பான்மைய தன்றியும் பல்சமணும்
புத்தரு நின்றலர் தூற்றவந்தண் புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
எத்தவத் தோர்க்குமி லக்காய்நின்ற வெம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
வித்தகர் வாழ்பொழில் சூழ்மிழலை விண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே.


In addition to being appropriately situated to be worshipped and praised by the group of votaries, many Samaṇas and Buddhists to spread calumny without stopping.
God who stayed permanently in beautiful and cool Pukali.
Our great one who is the object in view for those who perform different kinds of penance! Please tell me; what is the reason for the act of desiring the temple that descended from heaven in Miḻalai which is surrounded by parks and in which people of deep knowledge live?

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 26, 2016, 10:02:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #43 on: November 26, 2016, 10:03:39 AM »
Verse  11:

விண்ணிழி கோயில் விரும்பிமேவும் வித்தக மென்கொ லிதென்றுசொல்லிப்
புண்ணிய னைப்புக லிந்நிலாவு பூங்கொடி யோடிருந் தானைப்போற்றி
நண்ணிய கீர்த்தி நலங்கொள்கேள்வி நான்மறை ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
பண்ணியல் பாடல்வல் லார்களிந்தப் பாரொடு விண்பரி பாலகரே.Saying in the form of question the reason for the mystery of dwelling with desire in the temple which descended from heaven, having praised Lord Siva who was residing permanently in Pukali with a lady comparable to a beautiful creeper.
Those who are capable of the verses set to music, sung by Jnana Sambandha who knew the four Vedams, had knowledge acquired by listening to words of wisdom and fame that reached him unsought, will be rulers of this earth and heaven.

Padigam concluded.

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 26, 2016, 10:07:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #44 on: November 27, 2016, 09:51:31 AM »
Keezh Tiruk Kattup Palli:

Verse  1:


செய்யரு கேபுனல் பாயவோங்கிச் செங்கயல் பாயச் சிலமலர்த்தேன்
கையரு கேகனி வாழையீன்று கானலெல் லாங்கமழ் காட்டுப்பள்ளிப்
பையரு கேயழல் வாயவைவாய்ப் பாம்பணை யான்பணைத் தோளிபாகம்
மெய்யரு கேயுடை யானையுள்கி விண்டவ ரேறுவர் மேலுலகே.The water flows near the fields.
The red carp fish jumps rising high.
The plantain trees yield fruits within reach of the hand.
In Kāṭṭupaḷḷi where the honey flowing from some flowers spread its fragrance throughout the sea-shore gardens.
Meditating upon the Lord who has on one half of his form a lady with shoulders like bamboo and Vishnu who lies on the bed of serpent of five hoods in which there is poison near the hood. Those who have left their attachments will ascend into the upper world.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 27, 2016, 09:54:04 AM by Subramanian.R »