Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 191109 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #285 on: December 22, 2016, 10:02:24 AM »
Verse  11:


மன்னிய வலிவல நகருறை யிறைவனை
இன்னியல் கழுமல நகரிறை யெழின்மறை
தன்னியல் கலைவல தமிழ்விர கனதுரை
உன்னிய வொருபது முயர்பொருள் தருமே.

On the Lord who dwells Valivalam which knows no destruction, all the ten verses which were composed with mature thought by the expert in Tamizh who learnt the beautiful Vedam and arts by his skill with the grace of god and who is the chief of the city of Kazhumalam which has a pleasant natural beauty, will bestow on the reciters by supreme objective of eternal bliss.

Padigam on Tiruvalivalam concludes.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 22, 2016, 10:05:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #286 on: December 23, 2016, 10:14:45 AM »
Tiruch Chopuram:

Verse 1:


வெங்கணானை யீருரிவை போர்த்துவிளங் கும்மொழி
மங்கைபாகம் வைத்துகந்த மாண்பதுவென் னைகொலாம்
கங்கையோடு திங்கள்சூடிக் கடிகமழுங் கொன்றைத்
தொங்கலானே தூயநீற்றாய் சோபுரமே யவனே.


Siva who dwells in Chopuram!
having worn the crescent along with the Ganga.
God who wears a garland of Koṉṟai which spreads fragrance!
Who smears pure sacred ash!
Covering yourself with the skin of an elephant of cruel eyes, wet with blood.
What is the excellence of having a lady of clear words on one half and becoming great.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 23, 2016, 10:19:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #287 on: December 23, 2016, 10:20:13 AM »
Verse  2:

விடையமர்ந்து வெண்மழுவொன் றேந்திவிரிந் திலங்கு
சடையொடுங்கத் தண்புனலைத் தாங்கியதென் னைகொலாம்
கடையுயர்ந்த மும்மதிலுங் காய்ந்தனலுள் ளழுந்தத்
தொடைநெகிழ்ந்த வெஞ்சிலையாய் சோபுரமே யவனே.

Siva, who has a cruel bow from which the bow-string became loose to shoot an arrow to being angry with all the three forts which had high entrances to be engulfed by fire.
seated on a bull. Holding a sharp battle-axe in the hand, what is the reason for bearing the cool water of Ganga to be concealed in the shining matted locks
which is loosened?

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 23, 2016, 10:23:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #288 on: December 23, 2016, 10:24:04 AM »
Verse  3:

தீயராய வல்லரக்கர் செந்தழலுள் ளழுந்தச்
சாயவெய்து வானவரைத் தாங்கியதென் னைகொலாம்
பாயும்வெள்ளை யேற்றையேறிப் பாய்புலித்தோலுடுத்த
தூயவெள்ளை நீற்றினானே சோபுரமே யவனே.


Riding upon a white bull which gallops, the god who smears pure white sacred ash and who dresses in a skin of a tiger which pounces on its prey. Discharging an arrow to make the strong demons who were cruel, to sink in the red fire and perish.
what is the reason for supporting the celestial beings?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 23, 2016, 10:27:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #289 on: December 23, 2016, 10:28:20 AM »
Verse  4:

பல்லிலோடு கையிலேந்திப் பல்கடையும் பலிதேர்ந்
தல்லல்வாழ்க்கை மேலதான வாதரவென் னைகொலாம்
வில்லைவென்ற நுண்புருவ வேனெடுங்கண் ணியொடும்
தொல்லையூழி யாகிநின்றாய் சோபுரமே யவனே.

Siva who existed from very ancient times many aeons along with a lady who has sharp eyebrows like the bow and long eyes resembling spear, holding a skull without teeth, collecting alms in many entrances of houses, what is the reason for your love for the life of distress?

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 23, 2016, 10:30:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #290 on: December 23, 2016, 10:31:28 AM »
Verse  5:

நாற்றமிக்க கொன்றைதுன்று செஞ்சடைமேன் மதியம்
ஏற்றமாக வைத்துகந்த காரணமென் னைகொலாம்
ஊற்றமிக்க காலன் றன்னை யொல்கவுதைத் தருளி
தோற்றமீறு மாகிநின்றாய் சோபுரமே யவனே.

Kicking the god of death who is very enthusiastic in his duty, to grow weak.
you were permanent, being the beginning and end of all things.
What is the reason for placing on the red matted locks in which Koṉṟai flowers of strong fragrance are close, a crescent moon to grant it distinction, and feeling happy on account of that?

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 23, 2016, 10:33:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #291 on: December 23, 2016, 10:34:26 AM »
Verse  6:


கொன்னவின்ற மூவிலைவேற் கூர்மழுவாட் படையன்
பொன்னைவென்ற கொன்றைமாலை சூடும்பொற்பென் னைகொலாம்
அன்னமன்ன மென்னடையாள் பாகமமர்ந் தரைசேர்
துன்னவண்ண ஆடையினாய் சோபுரமே யவனே.


Siva who has a man`s loin-cloth which is bright in color, and desiring on one half a lady who has gentle gait like the swan?  Holding a trident of three blades which has greatness, what is the reason for appearing elegant by wearing a garland of Koṉṟai which is superior to gold in color?


Arunachala Siva.


« Last Edit: December 23, 2016, 10:36:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #292 on: December 23, 2016, 10:37:45 AM »
Verse  7:குற்றமின்மை யுண்மைநீயென் றுன்னடியார் பணிவார்
கற்றகேள்வி ஞானமான காரணமென் னைகொலாம்
வற்றலாமை வாளரவம் பூண்டயன்வெண் டலையில்
துற்றலான கொள்கையானே சோபுரமே யவனே.Siva who has an idea of eating from the white skull of Brahman, adorning yourself with a dried tortoise shell and a cruel cobra, your devotees will bow before you thinking that you are the good qualities and faults.
What is the reason for yourself shining as the education, listening to words of wisdom spoken by learned men, and spiritual wisdom for those devotees?


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 23, 2016, 10:40:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #293 on: December 23, 2016, 10:41:27 AM »
Verse  8:


விலங்கலொன்று வெஞ்சிலையாக் கொண்டுவிற லரக்கர்
குலங்கள்வாழு மூரெரித்த கொள்கையிதென் னைகொலாம்
இலங்கைமன்னு வாளவுணர் கோனையெழில் விரலால்
துலங்கவூன்றி வைத்துகந்தாய் சோபுரமே யவனே.

You were pleased to fix firmly one beautiful toe to make the King of the demons, who lived in Lanka, to be agitated; what is the reason for the idea of burning the dwelling places of the tribes of the victorious demons with the help mountain improvised into a cruel bow?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 23, 2016, 10:43:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #294 on: December 23, 2016, 10:44:50 AM »
Verse  9:

விடங்கொணாக மால்வரையைச் சுற்றிவிரி திரைநீர்
கடைந்தநஞ்சை யுண்டுகந்த காரணமென் னைகொலாம்
இடந்துமண்ணை யுண்டமாலு மின்மலர்மே லயனும்
தொடர்ந்துமுன்னங் காணமாட்டாச் சோபுரமே யவனே.


மண்ணுலகை அகழ்ந்து உண்ட திருமாலும், இனிய தாமரை மலர்மேல் விளங்கும் பிரமனும், முற்காலத்தே உன்னைத் தொடர்ந்து அடிமுடி காணமாட்டாராய் நின்றொழியத் திருச்சோபுரத்தில் மேவி விளங்கும் இறைவனே! தேவர்கள் விடத்தையுடைய வாசுகி என்னும் பாம்பை மந்தரம் என்னும் பெரிய மலையைச் சுற்றிக் கட்டி, விரிந்த அலைகளையுடைய கடல்நீரைக் கடைந்தபோது, அத னிடை எழுந்த நஞ்சை உண்டு மகிழ்தற்குக் காரணம் என்னையோ?


(Tamizh translation is only available.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 26, 2016, 11:33:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #295 on: December 23, 2016, 10:46:56 AM »
Verse  10:


புத்தரோடு புன்சமணர் பொய்யுரையே யுரைத்துப்
பித்தராகக் கண்டுகந்த பெற்றிமையென் னைகொலாம்
மத்தயானை யீருரிவை போர்த்துவளர் சடைமேல்
துத்திநாகஞ் சூடினானே சோபுரமே யவனே.

Siva who wore a cobra of spots on the growing matted locks, covering yourself with a skin of a frenzied elephant wet with blood? What is the reason for the nature of being pleased to make the Buddhists and low Jains, falsehood only and thereby becoming mad people?

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 23, 2016, 10:49:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #296 on: December 23, 2016, 10:50:36 AM »
Verse  11:

சோலைமிக்க தண்வயல் சூழ் சோபுரமே யவனைச்
சீலமிக்க தொல்புகழார் சிரபுரக்கோன் நலத்தான்
ஞாலமிக்க தண்டமிழான் ஞானசம்பந்தன் சொன்ன
கோலமிக்க மாலைவல்லார் கூடுவர்வா னுலகே.

On Siva who is in Chōpuram surrounded by a large number of cool fields and gardens,
those ho are able to recite the exceedingly beautiful garlands of Tamizh verses composed by Jnana Sambandhan, who has good knowledge of refined Tamizh which is superior to others in this world, who has good qualities, who is the chief of Sirapuram which has ancient fame born out of good conduct, will reach heaven.

Padigam on Tiruch Chopuram concluded.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 23, 2016, 10:55:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #297 on: December 24, 2016, 10:43:20 AM »
Tiru Nedugalam:

Verse  1:


மறையுடையாய் தோலுடையாய் வார்சடைமேல் வளரும்
பிறையுடையாய் பிஞ்ஞகனே யென்றுனைப்பே சினல்லால்
குறையுடையார் குற்றமோராய் கொள்கையினா லுயர்ந்த
நிறையுடையா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.

One who dwells in Neṭuṅkaḷam.
you who have the Vedams as your word!
whose dress is a skin!
who has on his long matted locks a prospering crescent moon!
Unless people praise you in the above mentioned manner.
you do not mind the faults of people who have defects,
weed out the affliction of those who have moral firmness and who are superior by their principles.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 24, 2016, 10:45:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #298 on: December 24, 2016, 10:46:50 AM »
Verse  2:கனைத்தெழுந்த வெண்டிரைசூழ் கடலிடைநஞ் சுதன்னைத்
தினைத்தனையா மிடற்றில்வைத்த திருந்தியதே வநின்னை
மனத்தகத்தோர் பாடலாடல் பேணியிராப் பகலும்
நினைத்தெழுவா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.Oh, perfect god! who placed in your neck the poison that rose roaring in the ocean surrounded by white waves, as a small grain of millet!
weed out the afflictions of those who consider night and day, and rise up meditating in their minds on your songs and dances.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 24, 2016, 10:48:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #299 on: December 24, 2016, 10:49:27 AM »
Verse  3:


நின்னடியே வழிபடுவான் நிமலாநினைக் கருத
என்னடியா னுயிரைவவ்வே லென்றடற்கூற் றுதைத்த
பொன்னடியே பரவிநாளும் பூவொடுநீர் சுமக்கும்
நின்னடியா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.


Spotless Siva!
When (Mārkkaṇṭdyaṉ) meditated upon you to worship your feet only,
saying do not take out the life of my devotee praising the golden feet which kicked the strong god of death.  Weed out the sufferings of your devotees who carry daily flowers and water for worshipping you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 24, 2016, 10:51:29 AM by Subramanian.R »