Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 191038 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #270 on: December 20, 2016, 10:29:55 AM »
Verse  7:


தேக்குந் திமிலும் பலவுஞ் சுமந்துந்திப்
போக்கிப் புறம்பூ சலடிப் பவருமால்
ஆர்க்குந் திரைக்கா விரிக்கோ லக்கரைமேல்
ஏற்க விருந்தான் றனிடை மருதீதோ.


On the beautiful bank of the Kāveri which has roaring waves which dash upon the banks and throwing on both the banks teak wood, east Indian Kino tree and jack trees, carrying and pushing them. This is this place Iṭaimarutu where Siva stayed suited to that place?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2016, 10:31:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #271 on: December 20, 2016, 10:32:58 AM »
Verse  8:


பூவார் குழலா ரகில்கொண் டுபுகைப்ப
ஓவா தடியா ரடியுள் குளிர்ந்தேத்த
ஆவா வரக்கன் றனையாற் றலழித்த
ஏவார் சிலையான் றனிடை மருதீதோ.

When the ladies who adorn their tresses of hair with flowers worship Siva with the Oke of the eagle-wood tree, and when devotees praise him pleased in their minds, without ceasing, is this place Iṭaimarutu of Siva who is seated in (Kailash) mountain, near which are piled great boulders, and alas! who destroyed the strength of the demon (Rāvaṇa).

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2016, 10:36:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #272 on: December 20, 2016, 10:37:10 AM »
Verse 9:


முற்றா ததொர்பான் மதிசூ டுமுதல்வன்
நற்றா மரையா னொடுமால் நயந்தேத்தப்
பொற்றோ ளியுந்தா னும்பொலிந் தழகாக
எற்றே யுறைகின் றவிடை மருதீதோ.

The chief who wears a young crescent moon as white as milk, Vishnu along with Brahma, who is seated in a good lotus to praise him with love. This is this place Iṭaimarutu where Siva and Uma with shining shoulders dwell appearing grand and beautiful?  What a wonder!


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2016, 10:40:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #273 on: December 20, 2016, 10:40:59 AM »
Verse  10:

சிறுதே ரருஞ்சில் சமணும் புறங்கூற
நெறியே பலபத் தர்கள்கை தொழுதேத்த
வெறியா வருகா விரிக்கோ லக்கரைமேல்
எறியார் மழுவா ளனிடை மருதீதோ.When the Buddhists of low mentality and the small group of Jains talk slanderous words, and many pious people praise Siva with joined hands, in the proper manner.
This is this place Iṭaimarutu of Siva, who has a battle axe to be thrown on enemies, which is on the beautiful bank of the Kāveri which brings floods with fury?

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: December 20, 2016, 10:43:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #274 on: December 20, 2016, 10:44:42 AM »
Verse  11:


கண்ணார் கமழ்கா ழியுண்ஞா னசம்பந்தன்
எண்ணார் புகழெந் தையிடை மருதின்மேல்
பண்ணோ டிசைபா டியபத் தும்வல்லார்கள்
விண்ணோ ருலகத் தினில்வீற் றிருப்பாரே.


Jnana Sambandhan of Sirkazhi, whose fame has spread everywhere, and extensive in are on Iṭaimarutu of our father who has fame which has to be meditated upon. Those who are capable of reciting the ten verses with music and in a particular melody-type.
they will be seated majestically in the world belonging to celestial beings.

Padigam on Tiruvidai Maruthur competed.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 20, 2016, 10:47:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #275 on: December 21, 2016, 12:34:40 PM »
Tiru Valivalam:

Verse  1:


பூவியல் புரிகுழல் வரிசிலை நிகர்நுதல்
ஏவியல் கணைபிணை யெதிர்விழி உமையவள்
மேவிய திருவுரு வுடையவன் விரைமலர்
மாவியல் பொழில்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god who dwells in Valivalam which has groves of mango trees and fragrant flowers. He has a holy body in which Uma who has curly tresses of hair adorned with flowers a forehead like the bow which has many bands and eyes comparable to the deer and arrow which is to be discharged, stays with desire.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 21, 2016, 12:36:50 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #276 on: December 21, 2016, 12:38:13 PM »
Verse  2:


இட்டம தமர்பொடி யிசைதலி னசைபெறு
பட்டவிர் பவளநன் மணியென வணிபெறு
விட்டொளிர் திருவுரு வுடையவன் விரைமலர்
மட்டமர் பொழில்வலி வலமுறை யிறையே.


The supreme god who dwells in Valivalam which has gardens of fragrant flowers having honey. He as the body is agreeably smeared with the sacred ash to which Siva is partial. He has a holy form which is beautiful like the gem of coral which shines in the silk which everyone desires, and glitters.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 21, 2016, 12:40:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #277 on: December 22, 2016, 09:36:52 AM »
Verse  3:


உருமலி கடல்கடை வுழியுல கமருயிர்
வெருவுறு வகையெழு விடம்வெளி மலையணி
கருமணி நிகர்கள முடையவன் மிடைதரு
மருவலி பொழில்வலி வலமுறை யிறையே.


The supreme god who dwells in Valivalam which has gardens with abundant fragrance and dense by the trees in it.  The poison that rose when the fearful ocean was churned, to frighten the living beings in this world. He has a neck which is like the sapphire which adorns a mountain of silver.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 22, 2016, 09:38:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #278 on: December 22, 2016, 09:39:35 AM »
Verse  4:


அனனிகர் சடையழ லவியுற வெனவரு
புனனிகழ் வதுமதி நனைபொறி யரவமும்
எனநினை வொடுவரு மிதுமெல முடிமிசை
மனமுடை யவர்வலி வலமுறை யிறையே.


The supreme god who dwells in Valivalam, is always thinking in his mind about the water of the Ganga, which flows down to put out the fire of the matted locks which resembles fire and about the cobra which is wet in that water has lines on its body and is moving slowly to swallow the crescent moon.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 22, 2016, 09:41:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #279 on: December 22, 2016, 09:42:29 AM »
Verse  5:


பிடியத னுருவுமை கொளமிகு கரியது
வடிகொடு தனதடி வழிபடு மவரிடர்
கடிகண பதிவர வருளினன் மிகுகொடை
வடிவினர் பயில்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god in Valivalam where many people who are the incarnation of unbounded liberality, crowd, when Uma assumed the form of a female elephant.
Siva assuming the form of a strong male elephant. He was gracious enough to beget Gaṇapati who destroys obstacles to devotees who worship his feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 22, 2016, 09:45:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #280 on: December 22, 2016, 09:45:45 AM »
Verse  6:


தரைமுத லுலகினி லுயிர்புணர் தகைமிக
விரைமலி குழலுமை யொடுவிர வதுசெய்து
நரைதிரை கெடுதகை யதுவரு ளினனெழில்
வரைதிகழ் மதில்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god who dwells in Valivalam surrounded by a beautiful wall of fortification which is eminent like a mountain. The living being in the worlds beginning with this earth to have union with their females. Being united with Uma who has exceedingly fragrant tresses of hair. He bestowed his grace to destroy grey hairs and wrinkling of the skin, due to old age.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 22, 2016, 09:47:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #281 on: December 22, 2016, 09:48:57 AM »
Verse  7:


நலிதரு தரைவர நடைவரு மிடையவர்
பொலிதரு மடவர லியர்மனை யதுபுகு
பலிகொள வருபவ னெழின்மிகு தொழில்வளர்
வலிவரு மதில்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god in Valivalam which has a strong fortified wall of workmanship of exquisite beauty. He is the god who come to receive the alms, and enters into the houses of beautiful ladies who have slender waists and whose soft feet fear to tread upon the earth


Arunachala Siva. 
« Last Edit: December 22, 2016, 09:50:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #282 on: December 22, 2016, 09:51:34 AM »
Verse  8:


இரவண னிருபது கரமெழின் மலைதனின்
இரவண நினைதர வவன்முடி பொடிசெய்து
இரவண மமர்பெய ரருளின னகநெதி
இரவண நிகர்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god who dwells in the brilliant Valivalam and who grants his grace when devotees seek his monetary assistance, from the treasures which is with him.
Having thought that the twenty hands of Ravanan should be separate from the body under the beautiful mountain, Kailash, breaking his head to pieces. We gave him the name of one who wept.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 22, 2016, 09:54:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #283 on: December 22, 2016, 09:55:13 AM »
Verse  9:


தேனமர் தருமல ரணைபவன் வலிமிகும்
ஏனம தாய்நில மகழரி யடிமுடி
தானணை யாவுரு வுடையவன் மிடைகொடி
வானணை மதில்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god who dwells in Valivalam which has fortified walls in which the crowded flags seem to touch the sky. Brahma who is seated in a (lotus) flower in which there is honey and Hari who dug the earth transforming himself into a strong pig. He has a form whose feet and head they could not reach.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 22, 2016, 09:57:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #284 on: December 22, 2016, 09:58:36 AM »
Verse  10:


இலைமலி தரமிகு துவருடை யவர்களும்
நிலைமையி லுணலுடை யவர்களு நினைவது
தொலைவலி நெடுமறை தொடர்வகை யுருவினன்
மலைமலி மதில்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god who dwells in Valivalam which has a fortified wall like the mountain,
the Buddhists who don a robe soaked in myrtle dye of the Marutu tree which is full of leaves. He has a person which is sought by the old and strong Vedam, and destroyed the ideas of the Jains who have the habit of eating their food standing.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 22, 2016, 10:01:38 AM by Subramanian.R »