Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 196009 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2580 on: November 03, 2017, 10:14:38 AM »
Verse  2:

தருமண லோதஞ்சேர் தண்கட னித்திலம்
பருமண லாக்கொண்டு பாவைநல் லார்கள்
வருமணங் கூட்டி மணஞ்செயு நல்லூர்ப்
பெருமணத் தான்பெண்ணோர் பாகங் கொண்டானே.


The pearls in the cool sea which reach the sand which is heaped by the waves.
Girls are beautiful like the portrait.  Having them as big sand particles, adding with them, the flowers which have fragrance, play celebration of marriages. The god is in that Nallūr Perumaṇam, has a lady in one half.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2017, 10:18:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2581 on: November 03, 2017, 10:20:08 AM »
Verse  3:

அன்புறு சிந்தைய ராகி யடியவர்
நன்புறு நல்லூர்ப் பெருமண மேவிநின்
றின்புறு மெந்தை யிணையடி யேத்துவார்
துன்புறு வாரல்லர் தொண்டுசெய் வாரே.


Residing in Nallūr Perumaṇam, where the devotees having a mind full of love, get all good things. Those who praise the feet of my father who is the cause for happiness will not undergo sufferings will do more and more service to god. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2017, 10:21:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2582 on: November 03, 2017, 10:27:02 AM »
Verse  4:

வல்லியந் தோலுடை யார்ப்பது போர்ப்பது
கொல்லியல் வேழத் துரிவிரி கோவணம்
நல்லிய லார்தொழு நல்லூர்ப் பெருமணம்
புல்கிய வாழ்க்கையெம் புண்ணிய னார்க்கே.

It is the tiger's skin that is tied round the waist.  The blanket with which he covers is the skin of the elephant which has a nature of killing. His loin cloth is wide.  The above mentioned belong to our god who is residing in Nallūr Perumaṇam where good-natured people worship him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2017, 10:29:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2583 on: November 03, 2017, 10:31:20 AM »
Verse  5:

ஏறுகந் தீரிடு காட்டெரி யாடிவெண்
ணீறுகந் தீர்நிரை யார்விரி தேன்கொன்றை
நாறுகந் தீர்திரு நல்லூர்ப் பெருமணம்
வேறுகந் தீருமை கூறுகந் தீரே.


You desired the bull as your vehicle.  You desired the white ash, having danced in the fire in the cremation ground.  You were pleased to enjoy the fragrance of blossomed Koṉṟai flowers which are in rows and have honey.  You delighted in  Tirunallūr Perumaṇam as quite different from other shines.  You were pleased to have Uma as your half. (This verse praised god in the 2nd person.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2017, 10:33:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2584 on: November 03, 2017, 10:36:27 AM »
Verse  6:

சிட்டப்பட் டார்க்கெளி யான்செங்கண் வேட்டுவப்
பட்டங்கட் டுஞ்சென்னி யான்பதி யாவது
நட்டக்கொட் டாட்டறா நல்லூர்ப் பெருமணத்
திட்டப்பட் டாலொத்தி ராலெம் பிரானிரே.

He is easily accessible to devotees who worship him without failing in their routine.
He has a plate tied to his head when he assumed the form of a hunter.  You seem to be more partial towards the city of Nallur Perumaṇam where dances and musical instruments played as their accompaniments never cease.  You are our master. (In this verse God is praised both in the 3rd person and 2nd person.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2017, 10:38:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2585 on: November 03, 2017, 10:39:49 AM »
Verse  7:

மேகத்த கண்டன்எண் தோளன்வெண் ணீற்றுமை
பாகத்தன் பாய்புலித் தோலொடு பந்தித்த
நாகத்தன் நல்லூர்ப் பெருமணத் தான்நல்ல
போகத்தன் யோகத்தை யேபுரிந் தானே.

He has a neck as black as the sable cloud;  Has eight shoulders. Has Veṇṇīṟṟu Uma, as a half.  (Veṇṇīṟṟu Uma is the name of the goddess, in this shrine.) Has a serpent tied as a girdle upon the skin of the tiger which can pounce;  God in Nallūr Perumaṇam is in the enjoyment of all pleasures.  Though he was like that, he was practicing only Yoga.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2017, 10:42:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2586 on: November 03, 2017, 10:44:19 AM »
Verse  8:

தக்கிருந் தீரன்று தாளா லரக்கனை
உக்கிருந் தொல்க வுயர்வரைக் கீழிட்டு
நக்கிருந் தீரின்று நல்லூர்ப் பெருமணம்
புக்கிருந் தீரெமைப் போக்கரு ளீரே.

You were deserving, and appropriate, to your greatness.  On that day, having placed the demon, beneath the high mountain to pine and be disheartened.  You were smiling at his ignorance today. You entered into Nallūr Perumaṇam and stayed there.
Please bestow grace upon us to reach your feet. (This line is said to hint that Sambanbdhar wanted deliverance from birth and death;  According to Periya Purāṇam, Sambandhar entered into the effulgent light at the entrance of the temple and merged with the Lord along with his wife.) 

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2017, 10:51:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2587 on: November 03, 2017, 10:52:28 AM »
Verse  9:

ஏலுந்தண் டாமரை யானு மியல்புடை
மாலுந்தம் மாண்பறி கின்றிலர் மாமறை
நாலுந்தம் பாட்டென்பர் நல்லூர்ப் பெருமணம்
போலுந்தங் கோயில் புரிசடை யார்க்கே.


The one who is seated in the cool lotus flower suitable to him and the Vishnu of good nature are incapable of knowing his greatness. Great men say that all the four great Vedas are his songs. Nallūr Perumaṇam is the temple belonging to the Lord of twisted matted locks of hair.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2017, 10:54:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2588 on: November 03, 2017, 10:55:43 AM »
Verse  10:

ஆத ரமணொடு சாக்கியர் தாஞ்சொல்லும்
பேதைமை கேட்டுப் பிணக்குறு வீர்வம்மின்
நாதனை நல்லூர்ப் பெருமண மேவிய
வேதன தாள்தொழ வீடெளி தாமே.

You who quarrel, on hearing the ignorant words of ignorant Jains and Buddhists!
come the chief, to worship the feet of the Lord who is the meaning of the Vedas, it is easy to attain eternal bliss.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 03, 2017, 10:57:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2589 on: November 03, 2017, 10:59:01 AM »
Verse  11:

நறும்பொழிற் காழியுண் ஞானசம் பந்தன்
பெறும்பத நல்லூர்ப் பெருமணத் தானை
உறும்பொரு ளாற்சொன்ன வொண்டமிழ் வல்லார்க்
கறும்பழி பாவ மவல மிலரே.


About the god in Nallūr Perumaṇam who can give positions which can be received by devotees, sung by Jnana Sambandhan, who was born in Sirkazhi, surrounded by fragrant gardens.  For those who are capable of reciting the Tamizh verses which can bestow good benefits, with the idea of reaching the feet of god, reproach spoken by the people, and sins will become extinct. They will not undergo any suffering.

(This is the place where Jnana Sambandhar got married and he merged with Siva
of the temple along with his wife as pure light. The story goes that along with Jnana
Sambandhar and his wife, those who had come to the temple, the drummers, pipers,
and other relatives merged as pure light with Siva.)

Padigam on Tiru Nallur Perumanam completed.


Arunachala Siva.

« Last Edit: November 03, 2017, 11:05:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2590 on: November 03, 2017, 11:07:10 AM »
Tiru Vitaivai:

Verse  1:

மறியார் கரத்தெந்தை யம்மா துமையோடும்
பிறியாத பெம்மான் உறையும் இடமென்பர்
பொறிவாய் வரிவண்டு தன்பூம் பெடைபுல்கி
வெறியார் மலரில் துயிலும் விடைவாயே.


(This decade was found inscribed on the temple wall;  it was copied by the department of epigraphy in 1917; the name of the Pan is not found.  1 This shrine is now known as Tiruviṭai Vāsai;  this shrine is mentioned by Aiyaṭikaḷ Kāṭavar Kōṉ Nāyaṉar in his Kshettira Tirattiruveṇpā:) Viṭaivāi, where the male bee which has dots and lines embraces its beautiful female bee and sleeps in the fragrant flower.  People say, it is the place where our father who holds a young deer in his hand and who is not separated from Uma, the beautiful lady, dwells.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 04, 2017, 08:05:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2591 on: November 04, 2017, 08:03:38 AM »
Verse  2:

ஒவ்வாத என்பே யிழையா வொளிமௌலிச்
செவ்வான் மதிவைத் தவர்சேர் விடமென்பர்
எவ்வா யிலுமே டலர்கோ டலம்போது
வெவ்வா யரவம் மலரும் விடைவாயே.

Viṭaivāy where the mature buds of white species of Malabar glory-lily unfold their petals and blossom like hood of the cruel cobra everywhere.  Having adorned himself with bones, which are not suited to his greatness, people say is the place where Siva who placed the crescent moon rising on the red sky, on his brilliant head.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2017, 08:06:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2592 on: November 04, 2017, 08:08:06 AM »
Verse  3:

கரையார் கடல்நஞ் சமுதுண் டவர்கங்கைத்
திரையார் சடைத்தீ வண்ணர்சேர் விடமென்பர்
குரையார் மணியுங் குளிர்சந் தமுங்கொண்டு
விரையார் புனல்வந் திழியும் விடைவாயே. 

Carrying precious stones which make sound, and cool sandal-wood, Viṭaivāy where the fragrant water comes and descends the water is the floods in the rivulet Pāṇtavāy, (which is mentioned in the Veṇpā by Aiyaṭikaḷ Kāṭavar Kōṉ Nāyaṉār quoted before.) Siva who consumed the poison which rose in the roaring ocean, just like nectar;
people say is the place where Siva who has the color of fire and matted locks on which the Gaṅga, with waves, stays.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2017, 08:11:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2593 on: November 04, 2017, 12:36:42 PM »
Verse  4:


கூசத் தழல்போல் விழியா வருகூற்றைப்
பாசத் தொடும்வீ ழவுதைத் தவர்பற்றாம்
வாசக் கதிர்ச்சா லிவெண்சா மரையேபோல்
வீசக் களியன் னமல்கும் விடைவாயே.

Viṭaivāy, where the mirthful swans stay in the lotus flowers. when the fragrant paddy having ears of corn fans like the white yak's tail is the dwelling place of desire of Siva, who kicked the god of death Yamā, to fall down with his weapon of noose-cord, who came upon the Lord, frightening and staring at him as if spitting fire from eyes. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2017, 12:39:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2594 on: November 04, 2017, 12:40:12 PM »
Verse  5:


திரியும் புரமூன் றையுஞ்செந் தழலுண்ண
வெரியம் பெய்தகுன் றவில்லி யிடமென்பர்
கிரியுந் தருமா ளிகைச்சூ ளிகைதன்மேல்
விரியுங் கொடிவான் விளிசெய் விடைவாயே.

Viṭaivāy where the spread-out flags on the open terrace of the mansions which appear like hills invite celestial beings, to come to the earth, people say is the place of Siva, who has a bow of a mountain from which he discharged an arrow spitting fire to make it engulf all the three wandering cities. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2017, 12:42:11 PM by Subramanian.R »