Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 164077 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2550 on: November 01, 2017, 09:47:44 AM »
Verse  10:

Not available.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2551 on: November 01, 2017, 09:49:25 AM »
Verse  11:

கல்லிசை பூணக் கலையொலி யோவாக் கழுமல முதுபதி தன்னில்
நல்லிசை யாளன் புல்லிசை கேளா நற்றமிழ் ஞானசம் பந்தன்
பல்லிசை பகுவாய்ப் படுதலை யேந்தி மேவிய பந்தணை நல்லூர்
சொல்லிய பாடல் பத்தும்வல் லவர்மேல் தொல்வினை சூழகி லாவே. 


On Pantaṇainallur, where the god who is holding a dead skull of wide open mouth in which the teeth are intact, resides with love as people are desirous of winning fame by learning, in the ancient city of Kazhumalam, where the sound produced by learners of arts never ceases, one who has good fame, Jnana Sambandhan, who never hears mean fame the old karmas will not surround those who are able to recite all the ten verses composed by Jnana Sambandhan. (In this decade the meaning of some of the verses is not clear.)

Padigam on Tirup Pantanainallur completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 01, 2017, 09:54:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2552 on: November 01, 2017, 09:55:46 AM »
Tiru Omampuliyur:

Verse  1:


பூங்கொடி மடவா ளுமையொரு பாகம் புரிதரு சடைமுடி யடிகள்
வீங்கிரு ணட்ட மாடுமெம் விகிர்தர் விருப்பொடு முறைவிடம் வினவில்
தேங்கமழ் பொழிலிற் செழுமலர் கோதிச் செறிதரு வண்டிசை பாடும்
ஓங்கிய புகழா ரோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.


The deity who has matted hair coiled into the form of a crown and desired to have as a part Uma, a lady as slender as a beautiful creeper, if one asks about the place where the god who is different from the world, and dances in the dense darkness, picking the fertile flowers in the garden where honey spreads its fragrance crowded beetles hum like music it is the northern temple of the god who has Ōmampuliyūr which has increasing fame.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 01, 2017, 09:57:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2553 on: November 01, 2017, 11:55:48 AM »
Verse  2:

சம்பரற் கருளிச் சலந்தரன் வீயத் தழலுமிழ் சக்கரம் படைத்த
எம்பெரு மானா ரிமையவ ரேத்த வினிதினங் குறைவிடம் வினவில்
அம்பர மாகி யழலுமிழ் புகையி னாகுதி யான்மழை பொழியும்
உம்பர்க ளேத்து மோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளியதுவே.

Bestowing his grace on Champaraṉ. (This story is not clear.) Our god who created a discus which spat fire to kill Jalantaran, if any one asks the place where he happily dwells to be praised by the Devas who do not wink. Being the sky the god who has Ōmāmpuliyūr praised by the inhabitants of heaven, and where the rain pours because of the smoke of oblations offered in the consecrated fire.  (It refers to the northern temple.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 01, 2017, 11:58:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2554 on: November 01, 2017, 11:59:53 AM »
Verse  3:

பாங்குடைத் தவத்துப் பகீரதற் கருளிப் படர்சடைக் கரந்தநீர்க் கங்கை
தாங்குத றவிர்த்துத் தராதலத் திழித்த தத்துவ னுறைவிடம் வினவில்
ஆங்கெரி மூன்று மமர்ந்துட னிருந்த வங்கையா லாகுதி வேட்கும்
ஓங்கிய மறையோ ரோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.

If any one asks about the residence of the ultimate reality who let down Ganga, without making it stay on his head, which he concealed in his spreading matted hair, in order to satisfy the wish of Bhagiratan, who did severe penance. It is the northern temple of the god who is in Ōmāmpuliyūr where famous Brahmins maintain the three fires which remain in their palms wishing it, by offering oblations.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 01, 2017, 12:02:03 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2555 on: November 01, 2017, 12:03:09 PM »
Verse  4:

புற்றர வணிந்து நீறுமெய் பூசிப் பூதங்கள் சூழ்தர வூரூர்
பெற்றமொன் றேறிப் பெய்பலி கொள்ளும் பிரானவ னுறைவிடம் வினவில்
கற்றநால் வேத மங்கமோ ராறுங் கருத்தினா ரருத்தியாற் றெரியும்
உற்றபல் புகழா ரோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.


Adorning himself with the cobras living in anthills, besmearing his body with the holy ash, being surrounded by Bhutas, and riding on a bull if any one asks where the master who receives alms given, in many places, dwells. It is the northern temple of the god, who has Ōmāmpuliyūr where Brahmins who have great fame by retaining in their memory the six Aṅgams and the four Vedas, which they have learnt by heart.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 01, 2017, 12:05:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2556 on: November 01, 2017, 12:07:02 PM »
Verse  5:

நிலத்தவர் வான மாள்பவர் கீழோர் துயர்கெட நெடியமாற் கருளால்
அலைத்தவல் லசுர ராசற வாழி யளித்தவ னுறைவிடம் வினவில்
சலத்தினாற் பொருள்கள் வேண்டுதல் செய்யாத் தன்மையார் நன்மையான் மிக்க
உலப்பில்பல் புகழா ரோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.


In order to remove the sufferings of the people of this earth, the rulers of heaven and the inhabitants of the nether regions, if one asks about the abode of the god who, out of his grace, granted a discus to the tall Vishnu, to completely destroy the strong demon, who harassed good people.  People who do not desire wealth got by unfair and dishonest means, it is the northern temple of the god in Ōmāmpuliyūr where those who have earned several kinds of fame which will never die, and which are eminent by performing good acts.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 01, 2017, 12:09:41 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2557 on: November 01, 2017, 01:13:05 PM »
Verse  6:

மணந்திகழ் திசைக ளெட்டுமே ழிசையு மலியுமா றங்கமை வேள்வி
இணைந்தநால் வேத மூன்றெரி யிரண்டு பிறப்பென வொருமையா லுணரும்
குணங்களு மவற்றின் கொள்பொருள் குற்ற  மற்றவை யுற்றது மெல்லாம்
உணர்ந்தவர் வாழு மோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.

The eight directions in which fragrance is eminent and seven notes of music is the northern temple of the god in Ōmāmpuliyūr, where Brahmins who are able to understand the flourishing six Aṅkams, five sacrifices, four Vedas, that can be compared to themselves, maintain the three fires, have two births and know how to differentiate good qualities, and faults and other things pertaining to them, by their concentration of mind.  (The numbers from eight to one are arranged in the descending order.)

« Last Edit: November 01, 2017, 01:15:37 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2558 on: November 01, 2017, 01:16:34 PM »
Verse  7:

Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2559 on: November 01, 2017, 01:17:42 PM »
Verse  8:

தலையொரு பத்துந் தடக்கைய திரட்டி தானுடை யரக்கனொண் கயிலை
அலைவது செய்த வவன்றிறல் கெடுத்த வாதியா ருறைவிடம் வினவில்
மலையென வோங்கு மாளிகை நிலவு மாமதின் மாற்றல ரென்றும்
உலவுபல் புகழா ரோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.


If one asks about the abode of the god who is the origin of all things and who destroyed the might of that demon, of ten heads and long hands twice that number, who shook the shining Kailash,  Ōmāmpuliyūr where tall mansions rise like mountains, is the northern shrine of the Lord who has Ōmāmpuliyūr, which has permanent high walls of enclosure which cannot be conquered by enemies, and where scholars whose different kinds of fame have spread far and wide.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 01, 2017, 01:20:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2560 on: November 01, 2017, 01:21:32 PM »
Verse  9:

கள்ளவிழ் மலர்மே லிருந்தவன் கரியோ னென்றிவர் காண்பரி தாய
ஒள்ளெரி யுருவ ருமையவ ளோடு முகந்தினி துறைவிடம் வினவில்
பள்ளநீர் வாளை பாய்தரு கழனிப் பனிமலர்ச் சோலைசூ ழாலை
ஒள்ளிய புகழா ரோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.

If one asks about the abode of Siva, who had a form of bright fire which could not be known by these two, the black Vishnu and one who was seated in the flower from which honey flows. He dwells happily with Uma, in the temple called Ōmāmpuliyūr, which has sugar-cane surrounded by gardens which have cool flowers and fields where the scabbard fish leaps in the water in the depressions. It is the northern shrine of the Lord who has Omampuliyūr where people of brilliant fame live. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 01, 2017, 01:24:22 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2561 on: November 01, 2017, 01:25:34 PM »
Verse  10:

தெள்ளிய ரல்லாத் தேரரோ டமணர் தடுக்கொடு சீவர முடுக்கும்
கள்ளமார் மனத்துக் கலதிகட் கருளாக் கடவுளா ருறைவிடம் வினவில்
நள்ளிருள் யாம நான்மறை தெரிந்து நலந்திகழ் மூன்றெரி யோம்பும்
ஒள்ளியார் வாழு மோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.


Along with Teravada Buddhists, who have no clarity of vision, if one asks about the abode of the god who does not grant his grace to the wicked people who have minds of cunning devices and dress themselves in mats, and robes soaked in myrtle dye.
(The Jains wear mats.  The Buddhists wear Sīvaram).  It is the northern shrine of Siva who is the Lord of Ōmāmpuliyūr where intelligent Brahmins who maintain the three good fires after investigating the four Vedas even at midnight when there is dense darkness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 01, 2017, 01:29:25 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2562 on: November 01, 2017, 01:30:14 PM »
Verse  11:

விளைதரு வயலுள் வெயில்செறி பவள மேதிகண் மேய்புலத் திடறி
ஒளிதர மல்கு மோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யரனைக்
களிதரு நிவப்பிற் காண்டகு செல்வக் காழியுண் ஞானசம் பந்தன்
அளிதரு பாடல் பத்தும்வல் லார்க ளமரலோ கத்திருப் பாரே.


About Haraṉ, who dwells in the northern temple which is famous in Ōmāmpuliyūr, where in the fields of crops the lustrous coral against which the buffaloes stick their hoofs after leaving the grazing ground. Theu shine to shed red light for those who are capable of reciting the ten verses full of love, composed by Jnana Sambandhan, born in Sirkazhi, which has wealth beautiful to look at and which creates joy in the minds of people. They will stay in the heaven of the celestial beings. 

Padigam on Tiru Omampuliyur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 01, 2017, 01:33:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2563 on: November 01, 2017, 01:35:54 PM »
Tiruk Konamamalai:

Verse 1:

நிரைகழ லரவஞ் சிலம்பொலி யலம்பும் நிமலர்நீ றணிதிரு மேனி
வரைகெழு மகளோர் பாகமாப் புணர்ந்த வடிவினர் கொடியணி விடையர்
கரைகெழு சந்துங் காரகிற் பிளவு மளப்பருங் கனமணி வரன்றிக்
குரைகட லோத நித்திலங் கொழிக்குங் கோணமா மலையமர்ந் தாரே.

The spotless supreme being, Siva, the sound of rows of anklets, which he wears make a big sound.  He has a form in his holy body, which is smeared with sacred ash and in which the daughter of the mountain is united as one half,  he has in his banner the form of a bull dwells.  He dwells with desire in Koṇamāmalai, where the waves of the ocean scrape the sandal-wood washed ashore and the black eagle-wood logs and sift the pearls.  ( Variant reading: 1 Tirukkōṇamamalai.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 01, 2017, 01:40:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2564 on: November 01, 2017, 03:34:38 PM »
Verse  2:

கடிதென வந்த கரிதனை யுரித்து அவ்வுரி மேனிமேற் போர்ப்பர்
பிடியன நடையாள் பெய்வளை மடந்தை பிறைநுத லவளொடு முடனாய்க்
கொடிதெனக் கதறுங் குரைகடல் சூழ்ந்து கொள்ளமு னித்திலஞ் சுமந்து
குடிதனை நெருங்கிப் பெருக்கமாய்த் தோன்றுங் கோணமா மலையமர்ந் தாரே.


Flaying the elephant that came speedily, Siva would cover his body with that skin.
Being united with a lady whose forehead is in shape like the crescent moon, who wears bangles and whose gait is comparable to the gait of a female elephant. Being surrounded by the sea which roars so that people who hear that sound say it is very harsh, carrying pearls coming near the inhabitants on the shore dwells in Kōṇamāmalai which appears to be prosperous.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 01, 2017, 03:37:13 PM by Subramanian.R »