Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 191445 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #255 on: December 19, 2016, 10:10:10 AM »
Verse  3:

சூலப் படையான் விடையான் சுடுநீற்றான்
காலன் றனையா ருயிர்வவ் வியகாலன்
கோலப் பொழில்சூழ்ந் தகுரங் கணின்முட்டத்
தேலங் கமழ்புன் சடையெந் தைபிரானே.

Siva has a trident, a bull and smears well-burnt sacred ash, took away the precious life of the Yama (god of death) by kicking him with his leg. He is our father and master who has matted locks from which the urgent for perfuming the hair spreads and who dwells in Kuraṅkuṇil Muṭṭam, surrounded by beautiful gardens.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2016, 10:12:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #256 on: December 19, 2016, 10:13:26 AM »
Verse 4:


வாடா விரிகொன் றைவலத் தொருகாதில்
தோடார் குழையா னலபா லனநோக்கி
கூடா தனசெய் தகுரங் கணின்முட்டம்
ஆடா வருவா ரவரன் புடையாரே.


Siva wears blossomed Koṉṟai flowers which never fade, and a woman's ear-ring on the left ear and on the right a men's ear-ring, having in his mind protecting me well.
the god who comes dancing in Kuraṅkail Muṭṭam who does acts which others are incapable of doing, has love towards me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2016, 10:16:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #257 on: December 19, 2016, 10:17:04 AM »
Verse  5:


இறையார் வளையா ளையொர்பா கத்தடக்கிக்
கறையார் மிடற்றான் கரிகீ றியகையான்
குறையார் மதிசூ டிகுரங் கணின்முட்டத்
துறைவா னெமையா ளுடையொண் சுடரானே.


Having contained on one half a lady who wears bangles on her forearm, Siva has a neck in which there is poison.  He tore an elephant with his hands (flaying an elephant was play for Siva is the idea) wears a crescent, He is the bright light that dwells in Kuraṅkaṇil Muṭṭam, has us as his slaves.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2016, 10:19:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #258 on: December 19, 2016, 10:20:41 AM »
Verse  6:


பலவும் பயனுள் ளனபற் றுமொழிந்தோம்
கலவும் மயில்கா முறுபே டையொடாடிக்
குலவும் பொழில்சூழ்ந் தகுரங் கணின்முட்டம்
நிலவும் பெருமா னடிநித் தல்நினைந்தே.

Meditating daily on the feet of the Lord who is permanent is Kuraṅkaṇil Muṭṭam, surrounded by gardens where the male peacocks of long tails dance with their females and rejoice.  We left off attachments towards many things which are useful, which are difficult to leave off.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2016, 10:22:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #259 on: December 19, 2016, 10:23:38 AM »
Verse 7:


மாடார் மலர்க்கொன் றைவளர் சடைவைத்துத்
தோடார் குழைதா னொருகா திலிலங்கக்
கூடார் மதிலெய் துகுரங் கணின்முட்டத்
தாடா ரரவம் மரையார்த் தமர்வானே.


Wearing the Koṉṟai flowers which are yellow like gold, in the growing matted locks,
a woman's ear-ring and a fitting man's ear-ring to shine in each ear, shooting an arrow on the forts of the enemies, Siva will stay with desire in Kuraṅkaṇil Muṭṭam tying a dancing cobra as a waist-cord in the waist.

Arunachala Siva.« Last Edit: December 19, 2016, 10:26:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #260 on: December 19, 2016, 10:27:29 AM »
Verse  8:


மையார் நிறமே னியரக் கர்தங்கோனை
உய்யா வகையா லடர்த்தின் னருள்செய்த
கொய்யார் மலர்சூ டிகுரங் கணின்முட்டம்
கையாற் றொழுவார் வினைகாண் டலரிதே.


Pressing down the King of the demons, whose body was as black as the dark cloud, so that he could not escape, the acts of those who worship with hands joined Kuraṅkanil Muṭṭam of Sivan who wears flowers that are plucked and afterwards granted his benign grace to Ravana, will not be visible, (will vanish).

Arunachala Siva.« Last Edit: December 19, 2016, 10:30:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #261 on: December 19, 2016, 10:31:16 AM »
Verse  9:


வெறியார் மலர்த்தா மரையா னொடுமாலும்
அறியா தசைந்தேத் தவோரா ரழலாகும்
குறியா னிமிர்ந்தான் றன்குரங் கணின்முட்டம்
நெறியாற் றொழுவார் வினைநிற் ககிலாவே.


Vishnu and Brahma, who is seated in a fragrant lotus flower, those who worship in the proper manner the shrine Kuraṅkaṇil Muṭṭam of Siva who stood high in the form of unbearable column of fire, to be praised by both of them who could not know him, and feeling exhausted. The acts of those people will not have the ability to remain with them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2016, 10:34:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #262 on: December 19, 2016, 10:34:55 AM »
Verse  10:


கழுவார் துவரா டைகலந் துமெய்போர்க்கும்
வழுவாச் சமண்சாக் கியர்வாக் கவைகொள்ளேல்
குழுமின் சடையண் ணல்குரங் கணின்முட்டத்
தெழில்வெண் பிறையா னடிசேர் வதியல்பே.


The Jains who never swerve in their religious observances and do not clean their bodies by bath, (People of this world) Do not accept as truth the words of the Buddhists who cover their bodies with a cloth soaked in red ochre. It is proper behavior to approach the feet of Siva who wears a beautiful crescent moon and who is in Kuraṅkaṇil Muṭṭam belonging to the god who has matted locks resembling a collection of lightning.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 19, 2016, 10:37:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #263 on: December 19, 2016, 10:38:43 AM »
Verse  11:

கல்லார் மதிற்கா ழியுண்ஞான சம்பந்தன்
கொல்லார் மழுவேந் திகுரங் கணின்முட்டம்
சொல்லார் தமிழ்மா லைசெவிக் கினிதாக
வல்லார்க் கெளிதாம் பிறவா வகைவீடே.

On Kuraṅkaṇil Muṭṭam of Siva, who holds a battle-axe capable of killing, to those who can recite, pleasing to ear, the garland of Tamizh verses containing beautiful words by Jnana Sambandhan of Sirkazhi,  which has a wall of fortification built with stones.
salvation which is the cause of not being born again, is easy.

Padigam on Kuranganil Muttam concluded.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 19, 2016, 10:42:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #264 on: December 20, 2016, 10:10:39 AM »
Tiruvidai Maruthur:

Verse  1:


ஓடே கலனுண் பதுமூ ரிடுபிச்சை
காடே யிடமா வதுகல் லானிழற்கீழ்
வாடா முலைமங் கையுந்தா னுமகிழ்ந்
தீடா வுறைகின் றவிடை மருதீதோ.


The skull is the eating plate. Even his food is what the people of the village give him.
the cremation ground is his place.  This is this place iṭaimarutu where Siva and the lady with never withering breasts dwell fittingly, under the shade of the banyan tree without aerial roots?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2016, 10:12:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #265 on: December 20, 2016, 10:13:50 AM »
Verse  2:


தடங்கொண்டதொர்தாமரைப்பொன்முடிதன்மேல்
குடங்கொண் டடியார் குளிர்நீர் சுமந்தாட்டப்
படங்கொண் டதொர்பாம் பரையார்த்த பரமன்
இடங்கொண் டிருந்தான் றனிடை மருதீதோ.


When the devotees bathe Siva carrying on the beautiful heads which are wearing lotus which grow in the tanks, cool water filled in pots. This is this place Iṭaimarutu where the supreme god who tied cobra with hood in the waist dwelt having this as his cherished place?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2016, 10:15:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #266 on: December 20, 2016, 10:16:37 AM »
Verse  3:


வெண்கோ வணங்கொண் டொரு வெண்டலையேந்தி
அங்கோல் வளையா ளையொர்பா கமமர்ந்து
பொங்கா வருகா விரிக்கோ லக்கரைமேல்
எங்கோ னுறைகின் றவிடை மருதீதோ.


Wearing a white loin-cloth, holding a white skull, keeping with desire on one half a lady wearing bangles of exquisite workmanship, this is this place Iṭaimarutu where our master dwells, and which is on the beautiful bank of the raging Kāveri?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2016, 10:18:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #267 on: December 20, 2016, 10:19:38 AM »
Verse  4:


அந்தம் மறியா தவருங் கலமுந்திக்
கந்தங் கமழ்கா விரிக்கோ லக்கரைமேல்
வெந்த பொடிப்பூ சியவே தமுதல்வன்
எந்தை யுறைகின்ற விடைமரு தீதோ.


Pushing beautiful ornaments for which there is no end. This is this place Iṭaimarutu on the beautiful bank of the Kāveri which spreads fragrance, where the origin of all Vedam, Siva, who smeared himself with well-burnt holy ash, dwells?

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 20, 2016, 10:21:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #268 on: December 20, 2016, 10:22:39 AM »
Verse  5:


வாசங் கமழ்மா மலர்ச்சோ லையில்வண்டே
தேசம் புகுந்தீண் டியொர்செம் மையுடைத்தாய்ப்
பூசம் புகுந்தா டிப்பொலிந் தழகாய
ஈச னுறைகின் றவிடை மருதீதோ.


The bees in the fragrant gardens!  The people of the Tamizh country enter into and crowd, and attain excellence. This is this place Iṭaimarutu, where Siva dwells, after becoming beautiful bathing in the Kāveri in the star, Pūsam [This verse is addressed to a bee.]

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2016, 10:25:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #269 on: December 20, 2016, 10:26:36 AM »
Verse  6:


வன்புற் றிளநா கமசைத் தழகாக
என்பிற் பலமா லையும்பூண் டெருதேறி
அன்பிற் பிரியா தவளோ டுமுடனாய்
இன்புற் றிருந்தான் றனிடை மருதீதோ.


Having tied a young cobra living in the strong ant-hill. Adorning himself beautifully with many garlands of bones, and riding on a bull. This is this place Iṭaimarutu where Siva dwelt happily in the company of Uma who is not separate from him because of love.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 20, 2016, 10:28:53 AM by Subramanian.R »