Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 142921 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47574
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2520 on: October 29, 2017, 12:58:11 PM »
Verse  2:


இசைந்தவா றடியா ரிடுதுவல் வானோ ரிழுகுசந் தனத்திளங் கமலப்
பசும்பொன்வா சிகைமேற் பரப்புவாய் கரப்பாய் பத்திசெய் யாதவர் பக்கல்
அசும்புபாய் கழனி யலர்கயன் முதலோ டடுத்தரிந் தெடுத்தவான் சும்மை
விசும்புதூர்ப் பனபோல் விம்மிய வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.


The flowers are offered in worship by devotees according to their capacity.  You will spread them above the garland worn on the head made of pure gold, just blossomed lotus flowers and sandal-wood paste smeared over your body by the celestial beings..
You will conceal yourself from those who are not pious towards you.  The bundle of ears of corn which have been cut off along with carp fish, and flowers in the fields where oozing water flows.  The karmas will perish if one says Siva in Vīzhimiḻai where they increase in height as if they cover and hide the sky. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2017, 01:01:41 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47574
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2521 on: October 29, 2017, 01:03:00 PM »
Verse  3:

நிருத்தன்ஆ றங்கன் நீற்றன்நான் மறையன் நீலமார் மிடற்றன்நெற் றிக்கண்
ஒருத்தன்மற் றெல்லா வுயிர்கட்கு முயிரா யுளனிலன் கேடிலி யுமைகோன்
திருத்தமாய் நாளு மாடுநீர்ப் பொய்கை சிறியவ ரறிவினின் மிக்க
விருத்தரை யடிவீழ்ந் திடம்புகும் வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.

Siva the dancer, who revealed the six Aṅkams, who smears himself with the holy ash,
who revealed the four Vedas, who has in his neck the blue poison.  The unequaled one who has a frontal eye.  He is the inner soul for all living beings. At the same time he is out of them.  Who knows not death.  The husband of Uma.  Being the holy water,
if one says the god in Vīḻzhmiḻai where young people fall at the feet of old people of ripe wisdom and go to their places, and has natural tanks in which people bathe daily,
his karmas will perish. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2017, 01:06:41 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47574
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2522 on: October 29, 2017, 02:42:53 PM »
Verse  4:


தாங்கருங் காலந் தவிரவந்திருவர் தம்மொடுங் கூடினா ரங்கம்
பாங்கினாற் றரித்துப் பண்டுபோ லெல்லாம் பண்ணிய கண்ணுதற் பரமர்
தேங்கொள்பூங் கமுகு தெங்கிளங் கொடிமாச் செண்பகம் வண்பலா விலுப்பை
வேங்கைபூ மகிழால் வெயிற்புகா வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.

At the time of the great deluge when everything is absorbed into Siva, having carried by his good nature, the skeleton of the two, Vishnu and Brahma, when they joined him as their functions came to an end, the supreme god with a frontal eye, who created everything as before, by the beautiful areca-palm which has sweetness, coconut trees, tender creepers, mango-trees, Chanpak trees, fertile jack trees, south Indian Mahua trees, east Indian Kino trees and pointed-learned ape-flower trees with profuse flowers, if one says the god in Vīzhimiḻai, where in the gardens sunlight does not enter, his karmas will perish. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2017, 02:46:28 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47574
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2523 on: October 29, 2017, 02:47:40 PM »
Verse  5:

கூசுமா மயானங் கோயில்வா யிற்கட் குடவயிற் றனசில பூதம்
பூசுமா சாந்தம் பூதிமெல் லோதி பாதிநற் பொங்கர வரையோன்
வாசமாம் புன்னை மௌவல்செங் கழுநீர் மலரணைந் தெழுந்தவான் தென்றல்
வீசுமாம் பொழிற்றேன் றுவலைசேர் வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.


The temple is the great cremation ground which people abhor from fear;  there are some pot-bellied Bhūtas at the entrance.  Holy ash is the sandal paste which Siva smears.  He has as a half a lady with soft tresses of hair.  He wears a furious cobra in the waist.  In the mango-groves where the superior southern balmy breeze blows, having come into contact with the flowers purple water-lily, jasmine and mast-wood tree which is full of fragrance.  If one says Siva in Vīzhimiḻalai, where drops of honey are gathered, his karmas will perish. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2017, 02:51:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47574
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2524 on: October 30, 2017, 08:28:14 AM »
Verse  6:


பாதியோர் மாதர் மாலுமோர் பாகர் பங்கயத் தயனுமோர் பாலர்
ஆதியாய் நடுவா யந்தமாய் நின்ற வடிகளா ரமரர்கட் கமரர்
போதுசேர் சென்னிப் புரூரவாப் பணிசெய் பூசுரர் பூமக னனைய
வேதியர் வேதத் தொலியறா வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.


Siva has a lady on one half, has Vishnu also on one side.  Has Brahma also who is seated in the lotus flower on one side.  (This description is about the Ekapāttirimūrti, the god who is the origin, the middle and the end of all things.)  The god is above the immortals.  The Brahmins to whom Pururavā, who adorned his head with flowers, performed service.  The karmas will perish if one says Siva in Vīzhimiḻalai where the sound produced by the chanting of the Vedas, by Brahmins who can be compared to
Brahma, never ceases.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2017, 08:32:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47574
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2525 on: October 30, 2017, 08:34:09 AM »
Verse  7:

தன்றவம் பெரிய சலந்தர னுடலந் தடிந்தசக் கரமெனக் கருளென்
றன்றரி வழிபட் டிழிச்சிய விமானத் திறையவன் பிறையணி சடையன்
நின்றநாள் காலை யிருந்தநாண் மாலை கிடந்தமண் மேல்வரு கலியை
வென்றவே தியர்கள் விழாவறா வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.


Praying, grant me the discus which cut the body of Salandharan, who was great by his penance, the Lord who dwells under the Vimāṉam which was lowered from heaven by Hari - Vishnu, who worshipped  Siva here in days gone by.  He who adorns his matted locks, with the crescent moon, in the early morning which was very long and in the evening of the day which stayed for a long time, if one says the god in Vīzhimiḻalai where festivals never cease and which has Brahmins who have conquered the evils of the Kali age in this earth, his karmas will perish.  (The meaning of the third line is not very clear.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2017, 08:38:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47574
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2526 on: October 30, 2017, 10:29:30 AM »
Verse  8:

கடுத்தவா ளரக்கன் கைலையன் றெடுத்த கரமுரஞ் சிரநெரிந் தலற
அடுத்ததோர் விரலா லஞ்செழுத் துரைக்க வருளினன் றடமிகு நெடுவாள்
படித்தநான் மறைகேட் டிருந்தபைங் கிளிகள் பதங்களை யோதப்பா டிருந்த
விடைக்குலம் பயிற்றும் விரிபொழில் வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.


When the angry and cruel demon roared when his hands which lifted the mountain, Kailash, in the distant past, his chest and head were crushed by a toe that was pressed lightly.  When he chanted the Mantram of five letters, Siva granted him a big and long sword.  If one says god in Vīzhimiḻalai which has extensive gardens where the herd of bulls which were near, practine the words which the green parrots chant having listened to the four Vedas, which were recited by Brahmins, his karmas will perish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2017, 10:33:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47574
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2527 on: October 30, 2017, 10:35:00 AM »
Verse  9:


அளவிட லுற்ற வயனொடு மாலு மண்டமண் கெண்டியுங் காணா
முளையெரி யாய மூர்த்தியைத் தீர்த்த முக்கணெம் முதல்வனை முத்தைத்
தளையவிழ் கமலத் தவிசின்மே லன்னந் தன்னிளம் பெடையொடும் புல்கி
விளைகதிர்க் கவரி வீசவீற் றிருக்கு மிழலையா னெனவினை கெடுமே.

Siva who has a body of rising fire which could not be measured by Brahma and tall Vishnu who wanted to measure it by flying into space and digging into the earth.
Our origin of all things who is pure and has three eyes, who is as precious as the pearl.  The male swan that is on the seat of the lotus which has blossomed, embraces its young female swan.  If one says Siva in Mizhalai, where swan sits majestically when the ripe corns of paddy fan it like the yak tail fan,  his karmas will perish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2017, 10:39:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47574
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2528 on: October 30, 2017, 10:40:29 AM »
Verse  10:


கஞ்சிப்போ துடையார் கையிற்கோ சாரக் கலதிகள் கட்டுரை விட்டு
அஞ்சித்தே விரிய வெழுந்தநஞ் சதனை யுண்டம ரர்க்கமு தருளி
இஞ்சிக்கே கதலிக் கனிவிழக் கமுகின் குலையொடும் பழம்விழத் தெங்கின்
மிஞ்சுக்கே மஞ்சு சேர்பொழில் வீழி மிழலையா னெவினை கெடுமே.


Leaving aside the fabricated words of the wicked men who have only perception of the range of the five senses, and who have gruel in their hands at meal time, having consumed the poison that rose to make the celestial beings flee out of fear, and giving the nectar to the immortals. When the fruits of the Areca-palm fall with its clusters cause the plantain fruits fall on the fortified wall, the karmas of those, who say Siva in Vīzhimiḻalai which has gardens where at the top of coconut trees clouds rest, will perish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2017, 10:43:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47574
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2529 on: October 30, 2017, 10:45:14 AM »
Verse  11:

வேந்தர்வந் திறைஞ்ச வேதியர் வீழி மிழலையுள் விண்ணிழி விமானத்
தேய்ந்ததன் றேவி யோடுறை கின்ற வீசனை யெம்பெரு மானைத்
தோய்ந்தநீர்த் தோணி புரத்துறை மறையோன் றூமொழி ஞானசம் பந்தன்
வாய்ந்தபா மாலை வாய்நவில் வாரை வானவர் வழிபடு வாரே.


On our Lord and Siva, who dwells with his Dēvi who is suited to him, in the Vimāṉam which descended from heaven, in Vīzhimiḻalai, where Brahmins are crowded, to which kings come from their countries to pay their respects.  The Brahmin who dwells in Thōṇipuram which has holy tanks in which people bathe, the celestial beings, will worship those who recite the garland of suitable verses composed by Jṉana Sambandhan of holy words.


Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2017, 10:51:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47574
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2530 on: October 30, 2017, 10:53:00 AM »
Tiru Alavay:(Madurai):

Verse  1:

மங்கையர்க் கரசி வளவர்கோன் பாவை வரிவளைக் கைம்மட மானி
பங்கயச் செல்வி பாண்டிமா தேவி பணிசெய்து நாடொறும் பரவப்
பொங்கழ லுருவன் பூதநா யகன்நால் வேதமும் பொருள்களும் அருளி
அங்கயற் கண்ணி தன்னொடு மமர்ந்த ஆலவா யாவது மிதுவே.

The lady having the name Mangayarkkarasi,the beautiful daughter of Vazhavaṉ Chozha, a lady of great honor wearing on her hands bangles having lines, who is as beautiful as the goddess of wealth seated in a lotus.  The great queen of Pandyan,
will praise daily Siva doing service to him.  Siva who has a form like the bright fire,
the master of all living being, the master of the Bhutas, which are his army, revealing the four Vedas and expounding their meanings this is one of the 64 sports of Siva, performed in Madurai is this the temple which is called Alavāy, where he dwells with his consort who has beautiful like the carp. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2017, 10:58:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47574
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2531 on: October 30, 2017, 02:24:01 PM »
Verse  2:


வெற்றவே யடியா ரடிமிசை வீழும் விருப்பினன் வெள்ளைநீ றணியும்
கொற்றவன் றனக்கு மந்திரி யாய குலச்சிறை குலாவிநின் றேத்தும்
ஒற்றைவெள் விடைய னும்பரார் தலைவ னுலகினி லியற்கையை யொழித்திட்
டற்றவர்க் கற்ற சிவனுறை கின்ற வாலவா யாவது மிதுவே.

The one who has the desire to fall at the feet of the devotees without thinking of anything in return, Siva who has a single white bull and who is praised always with delight by Kulachiṟai, the minister of the King Nedumāṟaṉ who was wearing his religious mark, which is the white sacred ash,  the chief of the celestial beings, in the upper world,  completely giving up the ways of the world.  Is this the temple Alavāy where Siva, who completely gave himself to those who surrundered to him without any attachments? 

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2017, 02:27:35 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47574
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2532 on: October 31, 2017, 08:06:10 AM »
Verse 3:

செந்துவர் வாயாள் சேலன கண்ணாள் சிவன்றிரு நீற்றினை வளர்க்கும்
பந்தணை விரலாள் பாண்டிமா தேவி பணிசெயப் பாரிட நிலவும்
சந்தமார் தரளம் பாம்புநீர் மத்தந் தண்ணெருக் கம்மலர் வன்னி
அந்திவான் மதிசேர் சடைமுடி யண்ண லாலவா யாவது மிதுவே.


The lady whose lips are like the red coral, whose eyes like the red carp fish,
who holds in her fingers a ball and who cause to increase the white sacred ash.
the great queen of the Pandyan, to perform services.  The pearls which have bright color and emit rays in this world, coral in Pāṇdyaṉ territory was famous for pearls.
It is this the temple, Alavāy, where the chief on whose matted locks, which is coiled into a crown, cobra, water, cool Yarcum flowers, leaves of Indian Mesquit and the crescent moon that rises in the sky at sun set are combined together, dwells?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 31, 2017, 08:10:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47574
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2533 on: October 31, 2017, 08:11:18 AM »
Verse  4:

கணங்களாய் வரினுந் தமியராய் வரினு மடியவர் தங்களைக் கண்டால்
குணங்கொடு பணியுங் குலச்சிறை குலாவுங் கோபுரஞ் சூழ்மணிக் கோயில்
மணங்கமழ் கொன்றை வாளரா மதியம் வன்னிவன் கூவிள மாலை
அணங்குவீற் றிருந்த சடைமுடி யண்ண லாலவா யாவது மிதுவே.


If he sees devotees of Siva, whether they come in groups or as individuals,
the beautiful temple which is surrounded by towers and which is extolled by Kulachirai, who pays homage to them by his humble nature.  Is this Alavāy belonging to the god on whose matted locks, coiled into a crown are placed majestically fragrant Koṉṟai flowers, a killing cobra, a crescent moon, leaves of Indian Mesquit, garland of fertile Bael leaves and the divine damsel Ganga!

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 31, 2017, 08:14:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47574
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2534 on: October 31, 2017, 09:42:55 AM »
Verse  5:

செய்யதா மரைமே லன்னமே அனைய சேயிழை திருநுதற் செல்வி
பையரா வல்குற் பாண்டிமா தேவி நாடொறும் பணிந்தினி தேத்த
வெய்யவேற் சூலம் பாசமங் குசமான் விரிகதிர் மழுவுடன் றரித்த
ஐயனா ருமையோ டின்புறு கின்ற வாலவா யாவது மிதுவே.


A lady wearing ornaments of superior gold and who is like the swan itself that is seated on the red lotus flower,  the goddess of wealth the lady of rank, who has a beautiful forehead, the great queen of Pāṇdyaṉ, who has a waist like the serpent with a hood, to praise with pleasure paying homage daily.  The father who bears on his hand the cruel trident,  as a weapon, the elephant goad, a deer and a battle-axe which emits rays, is this the temple known as Alavāy where Siva feels pleasure in the company of Uma?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 31, 2017, 09:46:39 AM by Subramanian.R »