Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 196004 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2505 on: October 28, 2017, 11:00:21 AM »
Verse  9:

காலேமேலே காணீகா ழீகாலேமா லேமேபூ
பூமேலேமா லேகாழீ காணீகாலே மேலேகா.


காற்றாகி எங்கும் கலந்தருள்பவனே. மறைப் பாற்றலின் வழி எவ்வுயிர்க்கும் மயக்கம் செய்து பின் அருள் புரிபவனே. பூக்களில் சிறந்த தாமரைப்பூவில் வீற்றிருக்கும் பிரமனும், திருமாலும், முறையே திருமுடியையும், திருவடியையும் காணுதலை ஒழித்த வைரத் தன்மையுடையவனே! சீகாழி என்னும் திருத்தலத்தில் வீற்றிருந்தருளுபவனே. எங்களைக் கடைக்கணித்தருள்வாயாக. உன் திருவடியைத் தந்தருளுவாயாக!.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2017, 11:03:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2506 on: October 28, 2017, 11:04:54 AM »
Verse  10:

வேரியுமேணவ காழியொயே யேனைநிணேமட ளோகரதே
தேரகளோடம ணேநினையே யேயொழிகாவண மேயுரிவே.


(No translation even in Tamizh, not available.)


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2017, 11:07:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2507 on: October 28, 2017, 11:08:50 AM »
Verse  11:

நேரகழாமித யாசழிதா யேனனியேனனி ளாயுழிகா
காழியுளானின யேனினயே தாழிசயாதமி ழாகரனே.


நேர்மையை அகழ்ந்து எறிவதாகிய, நெஞ்சத்தில் நிலைத்து எவரையும் துன்புறுத்தும் காமம், வெகுளி, மயக்கம் என்னும் முக்குற்றங்களையும் அழித்தருள வல்லவனே. உலகுக்கெல்லாம் தாயாம் தன்மையை ஏற்றருளத் தக்கவன், ஒப்பில்லாத நீ ஒருவனே. நன்மை புரிந்தருளுவதில் உயர்ந்தவனே! நாங்கள் தளர்ந்த இடத்து எங்களைக் காத்தருள்வாயாக! என்று நற்றமிழுக்கு உறைவிடமாகவுள்ள திருஞானசம்பந்தப் பெருமான் சிவபெருமானைப் போற்றி அருளிய, பாடுவோர்களையும், கேட்போர்களையும் உள்ளம் குழையச் செய்யும் இத்திருப்பதிகத்தை ஓதவல்லவர்கட்கு எந்தக் குறைவும் உண்டாகாது.

(Padigam on Sirkazhi concluded.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 28, 2017, 11:12:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2508 on: October 28, 2017, 11:14:14 AM »
Tiruk Kazhumalam: (another name for Sirkazhi)

Verse  1:

மடன்மலி கொன்றை துன்றுவா ளெருக்கும் வன்னியு மத்தமுஞ் சடைமேற்
படலொலி திரைகண் மோதிய கங்கைத் தலைவனார் தம்மிடம் பகரில்
விடலொளி பரந்த வெண்டிரை முத்த மிப்பிகள் கொணர்ந்துவெள் ளருவிக்
கடலொலி யோத மோதவந் தலைக்குங் கழுமல நகரென லாமே.

Having on the matted hairs, Indian Laburnam of profuse petals, bright and dense Yarkam flowers, leaves of Indian Mesquit and Dātura flowers, if we want to mention the place of the chief who has Ganga also, which has waves, dashes and makes a sound, the oysters in the white waves whose sound spreads as they are wafted by the wind, bringing pearls, we may mention it is Kazhumalam where the noisy waves of the sea dash and wander back and forth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2017, 11:17:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2509 on: October 28, 2017, 01:26:30 PM »
Verse  2:


மின்னிய வரவும் வெறிமலர் பலவும் விரும்பிய திங்களுந் தங்கு
சென்னிய துடையான் றேவர்தம் பெருமான் சேயிழை யொடுமுறை விடமாம்
பொன்னியன் மணியு முரிகரி மருப்புஞ் சந்தமு முந்துவன் றிரைகள்
கன்னிய ராடக் கடலொலி மலியுங் கழுமல நகரென லாமே.

The god on whose head, are staying the crescent moon everyone wishes, many fragrant flowers and glittering cobra and the master of the Devas, the place where he dwells with a lady wearing beautiful ornaments.  We may say that it is the city of Kazhumalam, where as the young girls are bathing. The strong waves which push up gold, flawless precious stones, curved tusks of elephants and sandal-wood, and produce a sound as big as the roar of the sea.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2017, 01:29:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2510 on: October 28, 2017, 01:31:58 PM »
Verse 3:

சீருறு தொண்டர் கொண்டடி போற்றச் செழுமலர் புனலொடு தூபந்
தாருறு கொன்றை தம்முடி வைத்த சைவனார் தங்கிட மெங்கும்
ஊருறு பதிக ளுலகுடன் பொங்கி யொலிபுனல் கொளவுடன் மிதந்த
காருறு செம்மை நன்மையான் மிக்க கழுமல நகரென லாமே.When the great devotees worship the feet of the god with pure water, fertile flowers, and articles of incense, the place where the Saivites, who placed on his head many garlands of Indian laburnam, when the water which is making a noise, foams and rages covering the many cities which are the center for many places, and the world Kazhumalam which at the same time floated above the water.  We can say that it is Kazhumalam which is favored with seasonal rains, it neither being excessive nor deficient.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2017, 01:35:03 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2511 on: October 28, 2017, 01:36:20 PM »
Verse  4:

மண்ணினா ரேத்த வானுளார் பரச வந்தரத் தமரர்கள் போற்றப்
பண்ணினா ரெல்லாம் பலபல வேட முடையவர் பயில்விட மெங்கும்
எண்ணினான் மிக்கா ரியல்பினா னிறைந்தா ரேந்திழை யவரொடு மைந்தர்
கண்ணினா லின்பங் கண்டொளி பரக்குங் கழுமல நகரென லாமே.
 
God who created all things, to be praised by people of this world, by the inhabitants of heaven and by those who dwell between heaven and earth, the place where he who has innumerable forms, resides always. The youths are everywhere and are superior by their thoughts and are full of good nature to enjoy pleasure with their look in the company of ladies who wear superior ornaments we may say that it is the city of Kazhumalam which spreads brightness.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 28, 2017, 01:38:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2512 on: October 29, 2017, 08:36:48 AM »
Verse  5:

சுருதியான் றலையும் நாமகண் மூக்குஞ் சுடரவன் கரமுமுன் னியங்கு
பரிதியான் பல்லு மிறுத்தவர்க் கருளும் பரமனார் பயின்றினி திருக்கை
விருதினான் மறையு மங்கமோ ராறும் வேள்வியும் வேட்டவர் ஞானங்
கருதினா ருலகிற் கருத்துடை யார்சேர் கழுமல நகரென லாமே.

Having cut off the head of Brahma, who is the source of the Vedas, the nose of the goddess of learning whose seat is the tongue, and the arm of the god of fire, and having knocked out the teeth of the sun who is moving in the sky, before our eyes,
the place of the supreme being who bestowed his grace on them and who stays always happily with Brahmins who are well-versed in all the four Vedas and six Aṅkams and won victory.  Those who performed sacrifice and fixed their thoughts only on spiritual wisdom, we may say that Kazhumalam is the city where people who have a purpose of life in this world, gather together.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2017, 08:40:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2513 on: October 29, 2017, 08:41:35 AM »
Verse  6:


புற்றில்வா ளரவு மாமையும் பூண்ட புனிதனார் பனிமலர்க் கொன்றை
பற்றிவான் மதியஞ் சடையிடை வைத்த படிறனார் பயின்றினி திருக்கை
செற்றுவன் றிரைக ளொன்றொடொன் றோடிச் செயிர்த்துவண் சங்கொடு வங்கங்
கற்றுறை வரைகள் கரைக்குவந் துரைக்குங் கழுமல நகரென லாமே.


The holy god who adorned himself with a cruel cobra that lives in the anthill, and the shell of a tortoise, the deceitful god who placed on his matted hair,  the white crescent moon and the cool flowers of Indian Laburnam, the place where he dwells always happily, the strong waves which gather in crowds running one after another and being angry.  We can say that it is the city of Kaḻzhumalam where the ships and boulders which have ghats of stone and big conches come near the shore and rub against it.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2017, 08:44:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2514 on: October 29, 2017, 08:45:41 AM »
Verse  7:


அலைபுனற் கங்கை தங்கிய சடையா ரடனெடு மதிலொரு மூன்று
கொலையிடைச் செந்தீ வெந்தறக் கண்ட குழகனார் கோயில தென்பர்
மலையின்மிக் குயர்ந்த மரக்கலஞ் சரக்கு மற்றுமற் றிடையிடை யெங்குங்
கலைகளித் தேறிக் கானலில் வாழுங் கழுமல நகரென லாமே.

The one who has a matted hair on which the Ganga, of roaming water stays.
People say that the temple of the youth, who saw to it that the three strong and high fortresses were completely burnt in the red fire which has destruction as its nature.
We may say that it is the city of Kazhumalam, where the stags climb joyfully upon the merchandise brought by ships which are taller than mountains, and live in the sea-shore garden.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2017, 08:49:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2515 on: October 29, 2017, 08:50:25 AM »
Verse  8:


ஒருக்கமுன் னினையாத் தக்கன்றன் வேள்வி யுடைதர வுழறிய படையார்
அரக்கனை வரையா லாற்றலன் றழித்த வழகனா ரமர்ந்துறை கோயில்
பரக்கும்வண் புகழார் பழியவை பார்த்துப் பலபல வறங்களே பயிற்றிக்
கரக்குமா றறியா வண்மையார் வாழுங் கழுமல நகரென லாமே.


The God disturbed the sacrifice of Daksha, who did not always think of god previously, to disperse in several ways by an army of Bhutas.  The temple where the beautiful God who destroyed on that day the strength of the demon by a mountain, resides with desire.  The people who have a fame that spreads far and wide by their munificence, perform many charitable acts, being equations lest any blame should attach to them.
We may say that it is the city of Kazhumalam where those people lead a life with munificence and do not know to conceal what they can give.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2017, 08:59:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2516 on: October 29, 2017, 09:00:36 AM »
Verse  9:


அருவரை பொறுத்த வாற்றலி னானு மணிகிளர் தாமரை யானும்
இருவரு மேத்த வெரியுரு வான விறைவனா ருறைவிடம் வினவில்
ஒருவரிவ் வுலகில் வாழ்கிலா வண்ண மொலிபுனல் வெள்ளமுன் பரப்பக்
கருவரை சூழ்ந்த கடலிடை மிதக்குங் கழுமல நகரென லாமே.

To be praised by both Vishnu who lifted and held a mountain containing precious things, and Brahma, who is seated in a beautiful lotus flower.  If one asks, what is the residence of the god who assumed the form of fire?, when in the distant past the noisy flood during deluge spread so that no one could be able to live in this world,
we may say that it is the city of Kazhumalam, which floated above the sea which is surrounded by waves resembling black mountains.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2017, 09:03:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2517 on: October 29, 2017, 09:04:31 AM »
Verse  10:


உரிந்துய ருருவி லுடைதவிர்ந் தாரு மத்துகில் போர்த்துழல் வாருந்
தெரிந்துபுன் மொழிகள் செப்பின கேளாச் செம்மையார் நன்மையா லுறைவாங்
குருந்துயர் கோங்கு கொடிவிடு முல்லை மல்லிகை சண்பகம் வேங்கை
கருந்தடங் கண்ணின் மங்கைமார் கொய்யுங் கழுமல நகரென லாமே.


The Jains, who are without dress having stripped off their clothes worn on their tall bodies  and the Buddhists who cover their bodies with a beautiful cloth, the god who is spotless and resides with excellence and does not pay heed to the evil words spoken having chosen them.  We may say that it is the city of Kazhumalam, where girls who have black and big eyes pluck flowers from the east Indian Kino-tree, jasmine and Arabian jasmine creepers, tall common Caung and wild lime-tree.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2017, 09:08:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2518 on: October 29, 2017, 09:09:07 AM »
Verse  11:


கானலங் கழனி யோதம்வந் துலவுங் கழுமல நகருறை வார்மேல்
ஞானசம் பந்த னற்றமிழ் மாலை நன்மையா லுரைசெய்து நவில்வார்
ஊனசம் பந்தத் துறுபிணி நீங்கி யுள்ளமு மொருவழிக் கொண்டு
வானிடை வாழ்வர் மண்மிசைப் பிறவார் மற்றிதற் காணையும் நமதே.


The garland of good Tamizh verses, composed by Jnana Sambandhan, on the god who dwells in the city of Kazhumalam where the tides wander in the fields situated in the sea-side grove those who recite often these verses with good intention, as the many diseases which are connected with the physical body are removed concentrating their minds.  I will live in the world of Siva; I will not be born on this earth.  For this our word is the authority.

(Padigam on Tiruk Kazhumalam completed.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2017, 09:12:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2519 on: October 29, 2017, 09:13:46 AM »
Tiru Vizhi Mizhalai:

Verse  1:

புள்ளித்தோ லாடை பூண்பது நாகம் பூசுசாந் தம்பொடி நீறு
கொள்ளித்தீ விளக்குக் கூளிகள் கூட்டங் காளியைக் குணஞ்செய்கூத் துடையோன்
அள்ளற்கா ராமை யகடுவான் மதிய மேய்க்கமுட் டாழைக ளானை
வெள்ளைக் கொம்பீனும் விரிபொழில் வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.


The dress of Siva is the skin of a spotted deer. His ornaments are cobras. The sandal paste that he smears is fine powder of holy ash. The fire in the firebrand is the light ghosts are the audience that witness the dance.  He danced to decrease the fury of Kaḷi. When the interior of the black tortoise living in mire appears like the moon in the sky, the karmam will perish if one say the Lord in Vīzhimizhalai where in the extensive gardens the fragrant screw-pines with thorns blossom like the elephants tusks.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2017, 10:28:13 AM by Subramanian.R »