Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 196008 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2475 on: October 25, 2017, 10:39:30 AM »
Tiru Alavay - Madurai:

Verse  1:

ஆலநீழ லுகந்த திருக்கையே யானபாட லுகந்த திருக்கையே
பாலினேர்மொழி யாளொரு பங்கனே பாதமோதலர் சேர்புர பங்கனே
கோலநீறணி மேதகு பூதனே கோதிலார்மன மேவிய பூதனே
ஆலநஞ்சமு துண்ட களத்தனே யாலவாயுறை யண்டர் களத்தனே.


Siva desired as his seat the shade of the banyan tree.  He desired the Rig Veda as the songs that he gave out.  The god who has on one half a lady whose words are as sweet as milk!  He destroyed the cities where the demons, who did not praise his feet, lived. God who has an army of eminent Bhutas, and who smears himself with the beautiful sacred ash.  The pure god who dwells in the minds of those who are without blemish. God who has a neck that consumed the poison by name, Alam. The father of the celestial beings, who dwells in Alavāy!

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 25, 2017, 10:42:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2476 on: October 26, 2017, 09:57:12 AM »
Verse 2:

பாதியாவுடன் கொண்டது மாலையே பாம்புதார்மலர்க் கொன்றைநன் மாலையே
கோதினீறது பூசிடு மாகனே கொண்டநற்கையின் மானிட மாகனே
நாதனாடொறு மாடுவ தானையே நாடியன்றுரி செய்தது மானையே
வேதநூல்பயில் கின்றது வாயிலே விகிர்தனூர்திரு வாலநல் வாயிலே.


Siva accepted Vishnu, along with him as a half.  Garlands worn on the chest are cobras and beautiful garlands or good Koṉṟai flowers. He has a chest on which the sacred ash which is without blemish, is smeared.  He has on the beautiful left hand a young deer. The master bathes daily in the five products of the cow.  He flayed long ago an elephant, after deep consideration.  He practices without ceasing in his mouth, the Vedas.  The place of Siva, who is different from the world, is the beautiful Tiru Alavay.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2017, 10:01:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2477 on: October 26, 2017, 10:02:38 AM »
Verse 3:


காடுநீட துறப்பல கத்தனே காதலால்நினை வார்தம கத்தனே
பாடுபேயொடு பூதம சிக்கவே பல்பிணத்தசை நாடிய சிக்கவே
நீடுமாநட மாடவி ருப்பனே நின்னடித்தொழ நாளுமி ருப்பனே
ஆடனீள்சடை மேவிய வப்பனே யாலவாயினின் மேவிய வப்பனே.

The creator of many things dwelling in the cremation ground which is extensive.
God who resides in the minds of those who cherish him with love.  The Bhutas along with the singing ghosts to laugh to obtain the flesh of the many corpses which they were seeking.  The One who has the desire to perform the great dance for a long time Siva who is there daily to worship your feet!  God who bears water on the long and shaking matted locks, the father who dwells with desire in Alavāy!

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2017, 10:05:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2478 on: October 26, 2017, 10:07:08 AM »
Verse  4:

பண்டயன்றலை யொன்று மறுத்தியே பாதமோதினர் பாவ மறுத்தியே
துண்டவெண்பிறை சென்னி யிருத்தியே தூயவெள்ளெரு தேறியி ருத்தியே
கண்டுகாமனை வேவ விழித்தியே காதலில்லவர் தம்மை யிழித்தியே
அண்டநாயக னேமிகு கண்டனே யாலவாயினின் மேவிய கண்டனே.

You cut off only one head of Brahma, long ago. You refute the opinion of those who say that sins attach to those who worship your feet.  The One who placed the white crescent moon which is a segment, on your head.  You sit upon a pure white bull, mounting upon it.  You opened your frontal eye to burn Manmatha seeing him hindering your penance.  You degrade those who have no love towards you, the Lord of the Universe! The superior warrior!  Siva who cannot be measured and who dwells with desire in Alavāy. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2017, 10:11:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2479 on: October 26, 2017, 10:12:48 AM »
Verse 5: 

சென்றுதாதை யுகுத்தனன் பாலையே சீறியன்பு செகுத்தனன் பாலையே
வென்றிசேர்மழுக் கொண்டுமுன் காலையே வீழவெட்டிடக் கண்டுமுன் காலையே
நின்றமாணியை யோடின கங்கையால் நிலவமல்கி யுதித்தன கங்கையால்
அன்றுநின்னுரு வாகத் தடவியே யாலவாயர னாகத் தடவியே.


When the father went to the place where his son performed worship and split to milk by kicking the pots, towards him who destroyed the worship performed with love angrily.  On seeing the son sever the front portion of the legs with an axe improvising it from a stick that lay there, to fall down, appearing on a bull before the bachelor who stood steadfast in his worship as if nothing had happened, with a form that bore flowing Gaṅga and other things. God who gently pressed him on that day as his sin was transformed into a virtuous act, to change his human form into your form!
(Haraṉ in Alavāy granted Chandikeswara, with the garlands, dress, other things and food. These details are given exhaustively in verses 49-56 in Periya Purāṇam, Chandikeswara Nayanār Purānam.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2017, 10:19:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2480 on: October 26, 2017, 10:20:28 AM »
Verse 6:

நக்கமேகுவர் நாடுமோ ரூருமே நாதன்மேனியின் மாசுண மூருமே
தக்கபூமனைச் சுற்றக் கருளொடே தாரமுய்த்தது பாணற் கருளொடே
மிக்கதென்னவன் றேவிக் கணியையே மெல்லநல்கிய தொண்டர்க் கணியையே
அக்கினாரமு துண்கல னோடுமே யாலவாயர னாருமை யோடுமே.

Siva will go in the countries and every village naked for receiving alms big cobras will crawl on the master's body.  When the devotees surrounded and invited Tirunīlakaṅta Yāzhpāṇar in the darkness in the house in which he was staying, according to the command he gave in their dreams, a golden seat was granted to that Pāṇar. (These details are found in Periya Purānam, Tirujnāṉa Sambandhar Purānam 870;
Tirunīlakaṇta Yāzhpāṇar Nāyaṉār Purāṇam, verses 3,4 and 6.).  You who granted slowly the mangala sutram to the queen of the eminent Pāṇdiyaṉ. Youi are near at hand to your devotees.  The eating plate of Siva who wears Rudraksham, is the skull of Brahman. Haraṉ in Ālavāy is always with Uma without separation.

Arunachala Siva.« Last Edit: October 26, 2017, 10:26:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2481 on: October 26, 2017, 10:27:52 AM »
Verse  7:

வெய்யவன்பல் லுகுத்தது குட்டியே வெங்கண்மாசுணங் கையது குட்டியே
ஐயனேயன லாடிய மெய்யனே யன்பினால்நினை வார்க்கருண் மெய்யனே
வையமுய்யவன் றுண்டது காளமே வள்ளல்கையது மேவுகங் காளமே
ஐயமேற்ப துரைப்பது வீணையே யாலவாயரன் கையது வீணையே.


Siva let fall the teeth of the sun-god by striking with knuckles on the head.  A young cobra with cruel eyes is in his hand the master!  Siva has a body which danced in fire.
Siva who grants his grace with certainty to those who cherish him with love.  What he consumed is poison, to save the living beings of the worlds.  What is in the hand of the god of unbounded liberality is the complete skeleton.  What he talks when receiving alms is not necessary words.  Veena is in the hands of Haraṉ in Alavāy.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2017, 10:31:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2482 on: October 26, 2017, 10:32:09 AM »
Verse  8:

தோள்கள்பத்தொடு பத்து மயக்கியே தொக்கதேவர் செருக்கை மயக்கியே
வாளரக்க னிலத்துக் களித்துமே வந்தமால்வரை கண்டு களித்துமே
நீள்பொருப்பை யெடுத்தவுன் மத்தனே நின்விரற்றலை யான்மத மத்தனே
ஆளுமாதி முறித்தது மெய்கொலோ வாலவாயர னுய்த்தது மெய்கொலோ.


Shaking the twenty shoulders, destroying the pride of the celestial beings who combined against him, the cruel demon felt joy in the earth.  Jumping in seeing the big mountain that stood as an obstacle, the mad person who lifted the long mountain,
you beat soundly his arrogance by the tip of your toe did the cause of all things who rules all the world, break his body only.  Haraṉ in Alavāy!  Is it a true story that you sent him back granting boons?

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 26, 2017, 10:37:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2483 on: October 26, 2017, 10:37:51 AM »
Verse 9:


பங்கயத்துள நான்முகன் மாலொடே பாதநீண்முடி நேடிட மாலொடே
துங்கநற்றழ லின்னுரு வாயுமே தூயபாடல் பயின்றது வாயுமே
செங்கயற்கணி னாரிடு பிச்சையே சென்றுகொண்டுரை செய்வது பிச்சையே
அங்கியைத்திகழ் விப்ப திடக்கையே யாலவாயர னார திடக்கையே.

Vishnu along with Brahma of four faces who is seated in a lotus flower, to search for the feet and long head with confusion, assuming the form of a pillar of fire which is tall and good, their mouths practiced singing pure songs to grant them grace forgiving their faults.  It is the alms that the ladies whose eyes are like the red Carpfish, put into the begging bowl of a skull, going to them and receiving the alms.  His talks are the cause for making them mad with love, it is big hand that makes the fire to shine clearly. A small drum beaten by the left hand belongs to Haraṉ in Alavāy. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2017, 10:41:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2484 on: October 26, 2017, 10:42:14 AM »
Verse 10:


தேரரோடம ணர்க்குநல் கானையே தேவர்நாடொறுஞ் சேர்வது கானையே
கோரமட்டது புண்டரி கத்தையே கொண்டநீள்கழல் புண்டரி கத்தையே
நேரிலூர்க ளழித்தது நாகமே நீள்சடைத்திகழ் கின்றது நாகமே
ஆரமாக வுகந்தது மென்பதே யாலவாயர னாரிட மென்பதே.


Siva does not grant his grace to Teravada Buddhists and Jains. It is the forest of common Kadamba where the celestial beings gather daily. It was the cruelty of the tiger that was destroyed by him.  The long feet received the eye of Vishnu which resembles the lotus flower*. It was the bow of Mēru that destroyed the places of the demons  who were not friendly to him.  The cobra is conspicuous on the long matted locks.  He rejoiced in wearing bones as garlands.  Ālavāy is the important shrine for Haraṉ.

(* When Vishnu was doing Siva Puja, when one lotus was short, he plucked one of his eyes and completed the puja.)   

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2017, 10:47:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2485 on: October 26, 2017, 10:49:00 AM »
Verse  11:


ஈனஞானிக டம்மொடு விரகனே யேறுபல்பொருண் முத்தமிழ் விரகனே
ஆனகாழியுண் ஞானசம்பந்தனே யாலவாயினின் மேயசம் பந்தனே
ஆனவானவர் வாயினு ளத்தனே யன்பரானவர் வாயினு ளத்தனே
நானுரைத்தன செந்தமிழ் பத்துமே வல்லவர்க்கிவை நற்றமிழ் பத்துமே.


Separate himself from people of low intelligence. The expert in the three divisions of Tamizh which contain many truths.  Jnana Sambandhan in Sirkazhi, which is famous on the earth, one who has the right of dwelling in Alavāy, the father who is praised by the mouths of the celestial beings, who were granted a lease of life, by Siva,  consuming the poison. He who is in the hearts and the mouths of devotees.
All the ten verses of refined Tamizh composed by me, the ten verses in refined Tamizh will create devotion to those who are able to sing them. 

(Padigam on Tiru Alavai (Madurai) completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2017, 10:53:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2486 on: October 26, 2017, 10:55:23 AM »
Tiru Vizhi Mizhalai:

Verse 1:


துன்றுகொன்றைநஞ் சடையதே தூய கண்டநஞ் சடையதே
கன்றின் மானிடக் கையதே கல்லின் மானிடக் கையதே
என்று மேறுவ திடவமே யென்னி டைப்பலி யிடவமே
நின்ற தும்மிழலை யுள்ளுமே நீரெனைச் சிறிது முள்ளுமே.

The dense flowers of Koṉṟai are in your matted locks, the pure neck is the refuge of the poison, the young deer is in the left hand, the daughter of the Himavāṉ who has trembling looks like the deer is on the left side, and bull is the vehicle on which he rides always. Please come to me to give you alms.. You stayed permanently in Mizhalai.  you think of me a little.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2017, 04:24:11 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2487 on: October 26, 2017, 04:20:00 PM »
Verse  2:

ஓதி வாயதும் மறைகளே யுரைப்ப தும்பல மறைகளே
பாதி கொண்டதும் மாதையே பணிகின் றேன்மிகு மாதையே
காது சேர்கனங் குழையரே காத லார்கனங் குழையரே
வீதி வாய்மிகும் வேதியா மிழலை மேவிய வேதியா.

The Vedas are chanted by your mouth. You give out many things which are not known to anybody and are secrets.  You had as a half a lady. I bow before your greatness, one who wears in his ear a heavy men`s ear-ring.  The strength of minds of ladies who love you, become tender.  The god who is known through the Vēdas and who comes often in procession in the streets!  This Brahmin who is in Mizhalai!

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2017, 04:30:28 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2488 on: October 27, 2017, 09:09:58 AM »
Verse  3:


பாடு கின்றபண் டாரமே பத்த ரன்னபண் டாரமே
சூடு கின்றது மத்தமே தொழுத வென்னையுன் மத்தமே
நீடு செய்வதுந் தக்கதே நின்ன ரைத்திகழ்ந் தக்கதே
நாடு சேர்மிழலை யூருமே நாக நஞ்சழலை யூருமே.

Saiva monks sing your praises. Devotees are such great treasure for you. You adorn your head with Datura flowers. Is it proper for you to make me who worshipped you, mad for a long time?  Conch-beads are shining in your waist. Mizhalai which is situated in Mizhalai Nādu is your place.  The cobra which has poison as hot as fire crawls on your body.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 27, 2017, 09:12:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2489 on: October 27, 2017, 09:14:07 AM »
Verse 4:

கட்டு கின்றகழ னாகமே காய்ந்ததும் மதன னாகமே
இட்ட மாவதிசை பாடலே யிசைந்த நூலினமர் பாடலே
கொட்டுவான் முழவம் வாணனே குலாயசீர் மிழலை வாணனே
நட்ட மாடுவது சந்தியே நானுய்தற் கிரவு சந்தியே.

The anklets tied in your leg are cobras. You burnt the body of Manmatha.  What you are desirous of is the music sung by your devotees.  Dance is the thing that is in keeping with the works on dance. Vānaṉ plays on the Muzhavu. Siva who dwells in Mizhalai which has eminent fame.  You dance in the evening when day and night meet. Meet me at night so that I may be saved from the afflictions of Manmatha.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 27, 2017, 09:17:58 AM by Subramanian.R »