Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 195998 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2460 on: October 24, 2017, 11:38:56 AM »
Verse  9:


நின்மணி வாயது நீழலையே நேசம தானவர் நீழலையே
உன்னி மனத்தெழு சங்கமதே யொளியத னோடுறு சங்கமதே
கன்னிய ரைக்கவ ருங்களனே கடல்விட முண்டக ருங்களனே
மன்னிவ ரைப்பதி சண்பையதே வாரி வயன்மலி சண்பையதே.


The protection afforded by the bell at the entrance to the temple, you will not leave the mouths of your devotees who sing your praise. The group of devotees who start for worship thinking of you in their minds.  It is the group which come to your temple with brilliance obtained by observing Saivaite rituals. The thief who steals the minds of the maidens of Dārukāvaṉam, the one who has a black neck due to drinking the poison that rose in the ocean.  The weed by name by Shaṇpu is beautiful in the beautiful city of this god who is without destruction.  It is Shaṇpai where fields with produce are many. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 24, 2017, 11:42:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2461 on: October 24, 2017, 11:43:47 AM »
Verse 10:

இலங்கை யரக்கர் தமக்கிறையே யிடந்து கயிலை யெடுக்கிறையே
புலன்கள் கெடவுடன் பாடினனே பொறிகள் கெடவுடன் பாடினனே
இலங்கிய மேனி யிராவணனே யெய்து பெயரு மிராவணனே
கலந்தருள் பெற்றது மாவசியே காழி யரனடி மாவசியே.


When the king of the demons, living in Lanka, lifted Kailash, dislodging it.  He sang about the praise of the god when all his senses were lost in a short while, to save himself. The Lord having condescended to hear the songs, as Rāvaṇaṉ's five senses lost their proud state and became submissive due to devotion.  To that king who had a shining complexion like the night, Rāvaṇaṉ was the name he got by that act what he got by being admitted to his grace was a great sword.  The feet of Haraṉ in Sirkazhi have got great fascination for his devotees.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 24, 2017, 11:47:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2462 on: October 24, 2017, 11:49:09 AM »
Verse  11:


கண்ணிகழ் புண்டரி கத்தினனே கலந்திரி புண்டரி கத்தினனே
மண்ணிக ழும்பரி சேனமதே வானக மேய்வகை சேனமதே
நண்ணி யடிமுடி யெய்தலரே நளிர்மலி சோலையி லெய்தலரே
பண்ணியல் கொச்சை பசுபதியே பசுமிக வூர்வர் பசுபதியே.

Vishnu who has eyes like lotus, and Brahma who is seated in the lotus, who wandered joined with him, assuming the form of a pig to dig the earth which is despised, and assuming the form of an eagle which soars high in the sky. Both of them could not find the feet and head by their joint efforts.  (This is another version of the Puraṇic story that Brahma assumed the form of an eagle.)  The Lord of all living beings in Kochai, where the flowers in the very cool gardens are fit to be used for performing Pūja to Siva.  He will ride on a bull always, he is the master of all souls. (The two reasons for the name of Pasupati are: 1 the master of all souls; 2 riding on a bull.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 24, 2017, 11:55:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2463 on: October 24, 2017, 11:59:03 AM »
Verse  12:

பருமதில் மதுரைமன் னவையெதிரே பதிகம தெழுதிலை யவையெதிரே
வருநதி யிடைமிசை வருகரனே வசையொடு மலர்கெட வருகரனே
கருதலி லிசைமுர றருமருளே கழுமல மமரிறை தருமருளே
மருவிய தமிழ்விர கனமொழியே வல்லவர் தம்மிடர் திடமொழியே.


In the presence of the assembly of the king of Madurai, which has huge walls of fortification, the god who did the act of the palm leaves on which this decade was written and the leaves themselves, to go upstream in the floods of the river, Vaigai.
The god who destroyed the Aruku Jains who indulged in slander and blemish about Saivites.  It is a wonder that the fame of the Saivaites which is beyond even comprehension, was spread by this act throughout the world.  It is due to the abundant grace bestowed by god who dwells in Kazhumalam. The words of Jnana Sambandhan, proficient in Tamizh, who received god's grace. The removal of the sufferings of those who are capable of reciting these is definite. (This decade was sung when Jnana Sambandhan,  returned to Sīrkāzhi, and worshipped Tōṇiappar, after establishing Saivism and destroying Jainism in Pandya Nadu.)  (Periyapurāṇam, Tiruj?āṉa Sambandhar Purānam, verses, 953, 954.) .

(The Padigam contains 12 names of Sirkazhi, one in each verse.)   


Padigam on Tiruk Kazhumalam completed.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 24, 2017, 12:09:24 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2464 on: October 24, 2017, 12:12:41 PM »
Tiru Ekampam: (Kanchipuram):

Verse  1:


பாயுமால்விடை மேலொரு பாகனே பாவைதன்னுரு மேலொரு பாகனே
தூயவானவர் வேதத் துவனியே சோதிமாலெரி வேதத் துவனியே
ஆயுநன்பொரு ணுண்பொரு ளாதியே யாலநீழ லரும்பொரு ளாதியே
காயவின்மதன் பட்டது கம்பமே கண்ணுதற்பர மற்கிடங் கம்பமே.


Siva is a rider on a big and galloping bull.  He has on one half of his body a lady as beautiful as a portrait.  There is the loud sound of the pure celestial beings chanting the Vēdas. His luster is seen in the sacrificial fire tended according to rules of the Vēdas.  You are the minute idea, among the good things that are fit for investigation.
You are the supreme being, rare to obtain, who is under the shade of the banyan tree.
Quaking is the thing, that Manmatha, who had a bow, experienced when you destroyed him.  Ēkampam in the shrine of the supreme being who has a frontal eye.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 24, 2017, 12:16:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2465 on: October 25, 2017, 09:26:21 AM »
Verse  2:

சடையணிந்ததும் வெண்டலை மாலையே தம்முடம்பிலும் வெண்டலை மாலையே
படையிலங்கையிற் சூலம தென்பதே பரந்திலங்கையிற் சூலம தென்பதே
புடைபரப்பன பூதக ணங்களே போற்றிசைப்பன பூதக ணங்களே
கடைகடோறு மிரப்பது மிச்சையே கம்பமேவி யிருப்பது மிச்சையே.

The row of waves is the ornament that Siva wears on his matted locks, hankering after it, in his body also there is a garland of white skulls.  Let us say that an ornament is an eye which was scooped by the fingers of the beautiful hand which resembles a weapon.  It is the trident, his weapon which has spreading light, and shines.  The groups of Bhutas are spreading by his side.  The groups of living beings praise him. The fact that he begs alms in every entrance is only illusion.  He dwells permanently in Kampam out of desire. (Kampam: corruption of Ēkampam; see verses 10 and 11 of previous decade.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 25, 2017, 09:30:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2466 on: October 25, 2017, 09:49:19 AM »
Verse  3:


வெள்ளெருக்கொடு தும்பை மிலைச்சியே வேறுமுன்செலத் தும்பை மிலைச்சியே
அள்ளிநீறது பூசுவ தாகமே யானமாசுண மூசுவ தாகமே
புள்ளியாடை யுடுப்ப துகத்துமே போனவூழி யுடுப்ப துகத்துமே
கள்ளுலாமலர்க் கம்ப மிருப்பதே காஞ்சிமாநகர்க் கம்ப மிருப்பதே.

Siva wears white dead nettle with white flowers of Yarcum.  He tied the tether to the bull to go before separately. It is his desire to smear his body with sacred ash taking it in the hollow of the hand.  The cobras that were created, cover his body.  His dress of a skin with spots makes a harsh sound.  We consider it as a great achievement having been strong in every past eon. The pillar that is Siva, who adorns himself with flowers having honey, is as strong as iron.  (Sivaṉ is called Sthāṇu, which means a pillar in Sanskrit.)  His residence is Ēkampam in the big city of Kā?chi.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 25, 2017, 09:53:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2467 on: October 25, 2017, 09:57:46 AM »
Verse  4:

முற்றலாமை யணிந்த முதல்வரே மூரியாமை யணிந்த முதல்வரே
பற்றிவாளர வாட்டும் பரிசரே பாலுநெய்யுகந் தாட்டும் பரிசரே
வற்றலோடு கலம்பலி தேர்வதே வானினோடு கலம்பலி தேர்வதே
கற்றிலாமனங் கம்ப மிருப்பதே காஞ்சிமாநகர்க் கம்ப மிருப்பதே.


Siva is the chief who adorned himself with the shell of a fully-grown tortoise.
He is the first to come into existence and rides on a strong bull having adorned it with greenness.  He has the nature of catching a cruel cobra and make it dance.
He has the greatness of his devotees bathing with milk and ghee with desire.
He collects alms in a bowl of a skull which is dried. Other good people along with the celestial beings, investigate the manner of worshipping him.  The hearts which have not learnt about him are as hard as iron pillars. His permanent residence is Kampam in the big city of Kā?chi.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 25, 2017, 10:00:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2468 on: October 25, 2017, 10:01:47 AM »
Verse 5:

வேடனாகி விசையற் கருளியே வேலைநஞ்ச மிசையற் கருளியே
ஆடுபாம்பரை யார்த்த துடையதே யஞ்சுபூதமு மார்த்த துடையதே
கோடுவான்மதிக் கண்ணி யழகிதே குற்றமின்மதிக் கண்ணி யழகிதே
காடுவாழ்பதி யாவது மும்மதே கம்பமாவதி யாவது மும்மதே.


Siva bestowed his grace by granting Pāsupatam on Vijayan, assuming the form of a hunter. His neck became black by consuming the poison that rose in the ocean;
the dancing cobra is above the dress which is like the belt.  All the worlds that are the combination of the five elements are destroyed by him.  The chaplet of a crescent moon that has two ends and is white, is beautiful. The net of devotion that is cast by the sincere devotees who have a blot-free mind, is beautiful if dwelling in the cremation ground is your place.  Is it proper to say that the great city of Kampam is also yours?

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 25, 2017, 10:05:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2469 on: October 25, 2017, 10:06:29 AM »
Verse  6:

இரும்புகைக்கொடி தங்கழல் கையதே யிமயமாமக டங்கழல் கையதே
அரும்புமொய்த்த மலர்ப்பொறை தாங்கியே யாழியான்றன் மலர்ப்பொறை தாங்கியே
பெரும்பகனட மாடுதல் செய்துமே பேதைமார்மனம் வாடுதல் செய்துமே
கரும்புமொய்த்தெழு கம்ப மிருப்பதே காஞ்சிமாநகர்க் கம்ப மிருப்பதே.

The fire that has a banner of black smoke is in the hand.  His feet is in the hands of the great daughter of Himachala.  The feet are gently pressed by her hand. Siva bore the burden of buds and flowers on which bees swarm buds are also permitted for worshipping god.  Siva bears the skeleton of Vishnu who has a discus, which is a big burden, dancing in broad daylight.  You made the minds of young ladies to pine away. (the meaning of this line is not clear).  see 3rd verse.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 25, 2017, 10:09:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2470 on: October 25, 2017, 10:11:13 AM »
Verse  7:


முதிரமங்கை தவஞ்செய்த காலமே முன்புமங்கை தவஞ்செய்த காலமே
வெதிர்களோடகில் சந்தமு ருட்டியே வேழமோடகில் சந்த முருட்டியே
அதிரவாறு வரத்தழு வத்தொடே யானையாடு வரத்தழு வத்தொடே
கதிர்கொள்பூண்முலைக் கம்ப மிருப்பதே காஞ்சிமாநகர்க் கம்ப மிருப்பதே.


Long ago when the lady who had the color of the cloud performed penance in the Himalaya to have Siva as her husband, Siva tested her firmness by disguising himself as an old man and dissuaded her from doing penance at that time when he came with craftiness to test her sincerity when she performed worship with an improvised Lingam, of sand on the bank of the river Kampa.  Along with bamboos, eagle-wood, sandal wood and other trees which have knots, rolling elephants and other beasts which could not run to save their lives.  The arrival of the river with a big noise and expanse. In addition to being embraced by Siva, who bathes in the five products of the cow.  He was as strong as the pillar though there were marks of the breasts which wore ornaments that emitted rays. (see 3rd verse).

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 25, 2017, 10:16:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2471 on: October 25, 2017, 10:17:30 AM »
Verse  8:


பண்டரக்க னெடுத்த பலத்தையே பாய்ந்தரக்க னெடுத்த பலத்தையே
கொண்டரக்கிய துங்கால் விரலையே கோளரக்கிய துங்கால் விரலையே
உண்டுழன்றது முண்டத் தலையிலே யுடுபதிக்கிட முண்டத் தலையிலே
கண்டநஞ்ச மடக்கினை கம்பமே கடவுணீயிடங் கொண்டது கம்பமே.


When the demoṉ lifted long ago the mountain with his strength, going upon him and pressing him down to lose his strength, rubbing with the toe pressed him down.
He made the deer leave its killing propensity, which was sent to kill Siva by the sages of Darukavaṉam. Wandering for eating, by begging alms and receiving it in a skull,
there is place for the master of the stars, moon, in that head.  You controlled the poison to stay in the neck. Even after that you are as strong as a pillar. God!
you had as your Ekampam as your place of stay. 
« Last Edit: October 25, 2017, 10:22:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2472 on: October 25, 2017, 10:22:58 AM »
Verse  9:

தூணியான சுடர்விடு சோதியே சுத்தமான சுடர்விடு சோதியே
பேணியோடு பிரமப் பறவையே பித்தனான பிரமப் பறவையே
சேணினோடு கீழூழி திரிந்துமே சித்தமோடு கீழூழி திரிந்துமே
காணநின்றன ருற்றது கம்பமே கடவுணீயிட முற்றது கம்பமே.

Siva who had sparks of bright fire issuing from the frontal eye which is like the quiver.
became Murugaṉ, who is the spiritual wisdom which is free from all attachments.
The bird, swan which became mad by flying in a big way, to run in order to see the head of Siva, wandering for an eon in the sky and the underworld.  Their pride and low nature having become changed respectively. Those two who were anxious to see you, saw the pillar of fire, which was your form.  God! You remained in Ekampam as your place.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 25, 2017, 10:26:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2473 on: October 25, 2017, 10:27:23 AM »
Verse  10:


ஓருடம்பினை யீருரு வாகவே யுன்பொருட்டிற மீருரு வாகவே
ஆருமெய்தற் கரிது பெரிதுமே யாற்றவெய்தற் கரிது பெரிதுமே
தேரரும்மறி யாது திகைப்பரே சித்தமும்மறி யாது திகைப்பரே
கார்நிறத்தம ணர்க்கொரு கம்பமே கடவுணீயிடங் கொண்டது கம்பமே.


Covering your body with the skin of an elephant flaying it from its body, your true nature is of two kinds;  Sakti and Siva. The body of Uma who is united with your body is largely black in color.  It is very difficult to reach your feet by one's own efforts.
The Buddhists without knowing your true nature will be confounded.  They hate praising you, as their minds have not changed.  You are the cause of quaking for the Jains, of black color, when they even think of you. God!  You had as your dwelling place Ēkampam.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 25, 2017, 10:31:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2474 on: October 25, 2017, 10:32:39 AM »
Verse  11:

கந்தமார்பொழில் சூழ்தரு கம்பமே காதல்செய்பவர் தீர்த்திடு கம்பமே
புந்திசெய்வது விரும்பிப் புகலியே பூசுரன்றன் விரும்பிப் புகலியே
அந்தமில்பொரு ளாயின கொண்டுமே யண்ணலின்பொரு ளாயின கொண்டுமே
பந்தனின்னியல் பாடிய பத்துமே பாடவல்லவ ராயின பத்துமே.

Ēkampam, which is surrounded by fragrant gardens will remove the tears of sorrow, shed by devotees who cherish it with love.  Conceiving that all actions are prompted by Siva, desiring.  Pukali - Sirkazhi, as his native place, Ekampam is the refuge of Jnana Sambandhan,, the Brahmin, out of desire.  Having in their minds their inanimate nature, with the fame of the god as the subject matter, all the ten verses which describe the sweet nature of Siva, by Jnana Sambandhan,  all the ten acts are the property of those who sing them.

Padigam on Tiru Ekambam concluded.


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 25, 2017, 10:37:47 AM by Subramanian.R »