Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 183110 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #240 on: December 17, 2016, 10:51:30 AM »
Verse  10:


தேயநின்றான் றிரிபுரங்கங்கை சடைமேலே
பாயநின்றான் பலர்புகழ்ந்தேத்த வுலகெல்லாம்
சாயநின்றான் வன்சமண்குண்டர் சாக்கீயர்
காயநின்றான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே.


Siva stood on the chariot to destroy the three cities!  He stood when the Ganga
flowed swiftly on his matted locks He stood when all the worlds were perishing many people to praise his fame, when all things are absorbed into him.  The low and strong Jains and Buddhists remains to be heated by them.  Kazhukkuṉṟu is the temple to which Siva warmly attached.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 17, 2016, 10:55:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #241 on: December 17, 2016, 10:55:46 AM »
Verse  11:


கண்ணுதலான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றை
நண்ணியசீர் ஞானசம்பந்தன் றமிழ்மாலை
பண்ணியல்பாற் பாடியபத்து மிவைவல்லார்
புண்ணியராய் விண்ணவரோடும் புகுவாரே.


On Kazhukkuṉṟu to which Siva who has a frontal eye, is warmly attached.
Those who are capable of reciting these ten Tamizh verses which are like garlands composed by Jnana Sambandhaṉ to whom fame is attached, having virtuous acts to their credit, will enter into heaven along with the celestial beings.

Padigam on Tiruk Kazhuk Kunram completed.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 17, 2016, 11:00:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #242 on: December 17, 2016, 11:03:58 AM »
Tirup Pukali: (another name for Sirkazhi):

Verse  1:


ஆட லரவசைத்தா னருமாமறை தான்விரித்தான் கொன்றை
சூடிய செஞ்சடையான் சுடுகா டமர்ந்தபிரான்
ஏடவிழ் மாமலையா ளொருபாக மமர்ந்தடியா ரேத்த
ஆடிய வெம்மிறையூர் புகலிப் பதியாமே.He tied dancing cobras on his form. He expounded the great abstruse Vedas.
He has red matted locks, on which are worn flowers of Koṉṟai.
The master who stayed gladly in the cremation ground, having kept with desire
on one half the daughter of the great mountain on whose garland the petals are unfolding. Our Lord who danced to be praised by his devotees.
His place is the city of Pukali.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 17, 2016, 11:06:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #243 on: December 18, 2016, 09:36:07 AM »
Verse  2:


ஒன்னார் புரமூன் றுமெரித் தவொருவன்
மின்னா ரிடையா ளொடுங்கூ டியவேடந்
தன்னா லுறைவா வதுதண் கடல்சூழ்ந்த
பொன்னார் வயற்பூம் புகலிந் நகர்தானே.


The unequaled one who burnt the three cities of the enemies the place where the Lord resides, with the form of a lady who has a slender waist like lightning, is the city of Pukali with fields with paddy having the color of gold surrounded by the cool sea.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2016, 09:38:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #244 on: December 18, 2016, 09:39:00 AM »
Verse  3:


வலியின் மதிசெஞ் சடைவைத் தமணாளன்
புலியின் னதள்கொண் டரையார்த் தபுனிதன்
மலியும் பதிமா மறையோர் நிறைந்தீண்டிப்
பொலியும் புனற்பூம் புகலிந் நகர்தானே.


The bride-groom who placed on his red matted locks of hair a crescent which had no power to withstand the curse of Dakshaṉ the city in which the pure god who tied securely round the waist a tiger's skin, dwells proudly, is the city of beautiful Pukali with plenty of water where the great Brahmins fill the place to become crowded, and prosper.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2016, 09:41:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #245 on: December 18, 2016, 09:42:01 AM »
Verse  4:


கயலார் தடங்கண் ணியொடும் மெருதேறி
அயலார் கடையிற் பலிகொண் டவழகன்
இயலா லுறையும் மிடமெண் டிசையோர்க்கும்
புயலார் கடற்பூம் புகலிந் நகர்தானே.


Having mounted on a bull with a lady whose eyes resemble the carp fish, the place where the beautiful Lord who received alms at the entrances of unfriendly houses resides with his natural properties. It is the city of beautiful Pukaḻi surrounded by sea, where people whose munificence to the supplicant from the eight directions, can be compared to the cloud. [Clouds are compared to donors who give away, without expecting anything in return.]

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2016, 09:44:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #246 on: December 18, 2016, 09:45:17 AM »
Verse  5:


காதார் கனபொற் குழைதோ டதிலங்கத்
தாதார் மலர்தண் சடையே றமுடித்து
நாதா னுறையும் மிடமா வதுநாளும்
போதார் பொழிற்பூம் புகலிந் நகர்தானே.


The men`s ear-ring which is heavy and made of gold and women`s ear-ring which are worn on the ears shine. Having tied into a knot the cool matted locks above with flowers having pollen, the place where the god resides is the city of beautiful Pukali which has gardens having abundant flowers in all seasons.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2016, 09:47:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #247 on: December 18, 2016, 09:48:20 AM »
Verse 6:


வலமார் படைமான் மழுவேந் தியமைந்தன்
கலமார் கடனஞ் சமுதுண் டகருத்தன்
குலமார் பதிகொன் றைகள்பொன் சொரியத்தேன்
புலமார் வயற்பூம் புகலிந் நகர்தானே.


The strong one who holds in his hands a victorious trident, a deer and a battle-axe,
the eminent city of the chief who converted the poison that rose in the ocean where ships sail, as nectar is the beautiful Pukali where the Koṉṟai trees pour forth golden pollen and the fields look like fields having honey.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2016, 09:50:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #248 on: December 18, 2016, 09:51:16 AM »
Verse  7:

கறுத்தான் கனலான் மதின்மூன் றையும்வேவச்
செறுத்தான் றிகழுங் கடனஞ் சமுதாக
அறுத்தா னயன்றன் சிரமைந் திலுமொன்றைப்
பொறுத்தா னிடம்பூம் புகலிந் நகர்தானே.


The Lord by his anger destroyed the three forts to be burnt by fire, he contained the poison of the shining ocean to become nectar. The place of the Lord who held the skull of Brahma, after having cut it off from the five heads, is the beautiful city of Pukali.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2016, 09:53:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #249 on: December 18, 2016, 09:54:07 AM »
Verse  8:


தொழிலான் மிகுதொண் டர்கள்தோத் திரஞ்சொல்ல
எழிலார் வரையா லன்றரக் கனைச்செற்ற
கழலா னுறையும் மிடங்கண் டல்கண்மிண்டிப்
பொழிலான் மலிபூம் புகலிந் நகர்தானே.


The devotees who are proficient in their duties like Chariyai, Kiriyai are singing the praise of the Lord, the place where the Lord who destroyed the might of demon (Rāvaṇaṉ) by the beautiful mountain, with his feet in the distant past, is the beautiful city of Pukali which has many parks and thronging mangroves.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2016, 09:56:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #250 on: December 18, 2016, 09:57:27 AM »
Verse  9:


மாண்டார் சுடலைப் பொடிபூ சிமயானத்
தீண்டா நடமா டியவேந் தல்தன்மேனி
நீண்டா னிருவர்க் கெரியா யரவாரம்
பூண்டா னகர்பூம் புகலிந் நகர்தானே.


Having smeared himself with the ashes in the ground where corpses are cremated,
the great one who danced in the cremation ground joining (with ghosts and Bhootas), he grew tall changing his form into a big column of fire to those two (Vishnu and Brahma) the beautiful city of Pukali is the city of the Lord who adorned himself with cobras as garlands.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 18, 2016, 10:00:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #251 on: December 18, 2016, 10:01:14 AM »
Verse  10:


உடையார் துகில்போர்த் துழல்வார் சமண்கையர்
அடையா தனசொல் லுவரா தர்களோத்தைக்
கிடையா தவன்றன் னகர்நன் மலிபூகம்
புடையார் தருபூம் புகலிந் நகர்தானே.


The Buddhists who wander wearing a dress and covering their bodies, and the low people of Jains, will talk disparaging words that are unfit to the lord's greatness.
The city of the Lord who cannot be comprehended with the help of the Vedas of those ignorant persons is the beautiful city of Pukali where the fertile and abundant Areca-palms grow big in size.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2016, 10:03:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #252 on: December 18, 2016, 10:04:29 AM »
Verse  11:


இரைக்கும் புனல்செஞ் சடைவைத் தவெம்மான்றன்
புரைக்கும் பொழிற்பூம் புகலிந் நகர்தன்மேல்
உரைக்குந் தமிழ்ஞான சம்பந் தனொண்மாலை
வரைக்குந் தொழில்வல் லவர்நல் லவர்தாமே.


On the beautiful city of Pukali which has superior parks belonging to our Lord who placed on his red matted locks of hair water which is making a sound, those who are able in the act of making the beautiful garland of verses sung by Jnana Sambandhan their own, are definitely good people.

Padigam on Tirup Pukali completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2016, 10:07:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #253 on: December 19, 2016, 10:03:01 AM »
Tiruk Kuranganil Muttam:


Verse  1:

விழுநீர் மழுவாட் படையண் ணல்விளங்கும்
கழுநீர் குவளைம் மலரக் கயல்பாயும்
கொழுநீர் வயல்சூழ்ந் தகுரங் கணின்முட்டம்
தொழுநீர் மையர்தீ துறுதுன் பமிலரே.


The god who has an excellent water of the Ganga and the weapon of a battle-axe,
those who have the nature of worshipping with hands joined Kuraṅkaṇil Muṭṭam surrounded by fields having fertile water in which the carp leaps to make the blue Nelumbo and shining blue Indian water lily, to blossom will not have sufferings which are the result of single deeds.

Arunachala Siva.« Last Edit: December 19, 2016, 10:05:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #254 on: December 19, 2016, 10:06:11 AM »
Verse  2:


விடைசேர் கொடியண் ணல்விளங் குயர்மாடக்
கடைசேர் கருமென் குளத்தோங் கியகாட்டில்
குடையார் புனன்மல் குகுரங் கணின்முட்டம்
உடையா னெனையா ளுடையெந் தைபிரானே.

The god who has a flag on which is drawn the form of a bull, in the forest which is eminent by a tank of black and soft water which is adjoining the back entrance of the shining mansions. Siva who has Kuraṅkaṇil Muṭṭam which has increasing water in which people dive and plunge, as his shrine, is our father and master who admitted me as his slave.

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: December 19, 2016, 10:09:20 AM by Subramanian.R »