Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 120478 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2385 on: October 20, 2017, 01:03:26 PM »
Verse  2:

விண்ணின்மின் னேர்மதி துத்திநாகம் விரிபூ மலர்க்கொன்றை
பெண்ணின்முன் னேமிக வைத்துகந்த பெருமா னெரியாடி
நண்ணிய தன்னடி யார்களோடுந் திருநாரை யூரானென்
றெண்ணுமி னும்வினை போகும்வண்ண மிறைஞ்சுந் நிறைவாமே.


Siva who rejoiced in having placed in front of the lady Ganga, the crescent moon, which is like lightning in the sky, a cobra with spots on it hood, and blossomed, shining Koṉṟai flowers. He dances in the fire.  People of this world! Meditate upon him as residing in Nāraiyūr, along with the devotees who have approached him. Bow before him in order that your karmas may leave you. You will be full of happiness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 20, 2017, 01:09:45 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2386 on: October 21, 2017, 10:02:17 AM »
Verse  3:


தோடொரு காதொரு காதுசேர்ந்த குழையா னிழைதோன்றும்
பீடொரு கால்பிரி யாதுநின்ற பிறையான் மறையோதி
நாடொரு காலமுஞ் சேரநின்றதிரு நாரை யூரானைப்
பாடுமி னீர்பழி போகும்வண்ணம் பயிலு முயர்வாமே.

Siva wears women's ear-ring in left ear and kuzhai men's ear-ring in the right ear.
The sacred thread will appear conspicuously, the god who wears a crescent moon is never separated from greatness. He chants the Vēdas. Sing the fame of god in Tirunāraiyūr, where the people of the country gather together at a particular time.
You praise him without stopping so that your blemish may leave you you will attain greatness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2017, 10:05:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2387 on: October 21, 2017, 10:06:16 AM »
Verse  4:


வெண்ணில வஞ்சடை சேரவைத்து விளங்குந் தலையேந்திப்
பெண்ணி லமர்ந்தொரு கூறதாய பெருமா னருளார்ந்த
அண்ணன் மன்னியுறை கோயிலாகு மணிநாரை யூர்தன்னை
நண்ணல மர்ந்துற வாக்குமின்கள் நடலை கரிசறுமே.

Having placed the white crescent moon in the beautiful matted locks and holding a shining skull, the god who has as one half a lady whom he desired. People of this world!  Make as residence, having reached [it], beautiful Nāraiyūr where the eminent one who has abundant grace has a temple where he dwells permanently all your sufferings and faults will quickly disappear.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2017, 10:08:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2388 on: October 21, 2017, 10:09:20 AM »
Verse  5:


வானமர் தீவளி நீர்நிலனாய் வழங்கும் பழியாகும்
ஊனம ரின்னுயிர் தீங்குகுற்ற முறைவாற் பிறிதின்றி
நானம ரும்பொரு ளாகிநின்றான் றிருநாரை யூரெந்தை
கோனவ னைக்குறு கக்குறுகா கொடுவல் வினைதானே.


Being the cosmic space and the fire that is contained in it being the water and the earth having no other way to remove oneself, as the sweet life that resides in the body which wanders being connected with the five elements, is the place for sins that bear only evil. He stood as the support which I approach with desire. Our father who is in Tirunāraiyūr, if we surrender to the chief, the cruel and irresistible karmas will not come near us.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2017, 10:11:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2389 on: October 21, 2017, 10:12:29 AM »
Verse  6:


கொக்கிற குங்குளிர் சென்னிமத்தங் குலாய மலர்சூடி
அக்கர வோடரை யார்த்துகந்த வழகன் குழகாக
நக்கம ருந்திரு மேனியாளன்றிரு நாரை யூர்மேவிப்
புக்கம ரும்மனத் தோர்கடம்மைப் புணரும் புகறானே.


On the head having adorned the flower that resembles the crane's feather, the cool Datura flowers with other fertile flowers, the beautiful person who tied in the waist cobra and conch-beads with youthfulness, Siva, who has a sacred body which does not desire clothes, settling of the divine grace in the soul of those whose minds wish to go to Tirunāraiyūr, will join them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2017, 10:14:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2390 on: October 21, 2017, 10:15:50 AM »
Verse  7:

ஊழியு மின்பமுங் காலமாகி யுயருந் தவமாகி
ஏழிசை யின்பொருள் வாழும்வாழ்க்கை வினையின் புணர்ப்பாகி
நாழிகை யும்பல ஞாயிறாகிநளிர் நாரை யூர்தன்னில்
வாழியர் மேதகு மைந்தர்செய்யும் வகையின் விளைவாமே.

Being himself the eons, happiness and the seasons such as winter and others, being the superior penance being the pleasure that one can desired from and music of seven notes, being the combination of the karmas that happen in this worldly life, Nāzhikai, a small division of time of twenty-four minutes and many days these are the results of the sports of the youthful Siva who is in cool Nāraiyur.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 21, 2017, 10:18:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2391 on: October 21, 2017, 10:19:22 AM »
Verse  8:


கூசமிலா தரக்கன் வரையைக் குலுங்க வெடுத்தான்றோள்
நாசம தாகி யிறவடர்த்த விரலான் கரவாதார்
பேசவி யப்பொடு பேணநின்ற பெரியோ னிடம்போலும்
தேசமு றப்புகழ் செம்மைபெற்ற திருநாரை யூர்தானே.


Siva, who, by his toe, pressed down to break and destroy the shoulders of the demoṉ, who removed the mountain to shake, without fear or shyness.  The place of the great god who dwelt to be loved and to be praised with wonder by the devotees who do not know what deceit is Tirunāraiyūr which has attained greatness to be praised throughout the country.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2017, 10:21:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2392 on: October 21, 2017, 10:22:46 AM »
Verse  9:

பூமக னும்மவ னைப்பயந்த புயலார் நிறத்தானும்
ஆமள வுந்திரிந் தேத்திக்காண்ட லறிதற் கரியானூர்
பாமரு வுங்குணத் தோர்களீண்டிப் பலவும் பணிசெய்யும்
தேமரு வுந்திகழ் சோலைசூழ்ந்த திருநாரை யூர்தானே.

Though Brahma, who is in the lotus flower and the one who has the color of a sable cloud and who begot him, wandered to their utmost capability, the place of the god who could not be seen even by praising.  Devotees who have all the good qualities mentioned in didactic works, gather together. It is Tirunāraiyūr surrounded by prospering gardens having honey, where they perform many services.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2017, 10:25:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2393 on: October 21, 2017, 10:26:03 AM »
Verse  10:

வெற்றரை யாகிய வேடங்காட்டித் திரிவார் துவராடை
உற்றரை யோர்க ளுரைக்குஞ்சொல்லை யுணரா தெழுமின்கள்
குற்றமி லாததோர் கொள்கையெம்மான் குழகன் றொழிலாரப்
பெற்றர வாட்டிவரும் பெருமான்றிரு நாரை யூர்சேர்வே.

Jains who wander showing only nakedness,  Devotees!, without paying heed to the words of the Buddhists who wear on their waist a robe in myrtle dye.  Do not heed the words of both these people, our Lord who has principles without blemish, and who is a youth, fulfilling the desire of devotees and granting his grace in an abundant measure,
the god who comes making the cobra to dance. Start towards the place of Tirunāraiyūr.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2017, 10:29:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2394 on: October 21, 2017, 10:29:55 AM »
Verse  11:

பாடிய லுந்திரை சூழ்புகலித் திருஞான சம்பந்தன்
சேடிய லும்புக ழோங்குசெம்மைத் திருநாரை யூரான்மேல்
பாடிய தண்டமிழ் மாலைபத்தும் பரவித் திரிந்தாக
வாடிய சிந்தையி னார்க்குநீங்கு மவலக் கடல்தானே.


On the god, who is in spotless Tirunāraiyūr, whose great fame is always increasing Tiru Jnana Sambandhan of Pukali surrounded by sea of roaring noise, the garland of all the ten verses of sweet Tamizh sung by him, the sufferings which are like the ocean will, leave those people who pine away in their minds, wandering and singing these songs of their own accord.

Padigam on Tiru Naraiyur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2017, 10:32:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2395 on: October 21, 2017, 10:34:50 AM »
Tiru Alavay - Madurai:


Verse 1:

வேத வேள்வியை நிந்தனை செய்துழல்
ஆத மில்லியமணொடு தேரரை
வாதில் வென்றழிக் கத்திரு வுள்ளமே
பாதி மாதுட னாய பரமனே
ஞால நின்புக ழேமிக வேண்டுந்தென்
ஆல வாயி லுறையுமெம் மாதியே.


Is it your will to destroy, having won victory in religious disputation with Buddhists, and Jains, who have no regard towards other religions and go about scorning Vēdas, and sacrifices mentioned in them.  The supreme god who is united with a lady as one half!  Only your fame should increase in this world.  Siva who is the cause of all things and who dwells in Ālavāy!

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2017, 10:39:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2396 on: October 21, 2017, 01:30:52 PM »
Verse  2:


வைதி கத்தின் வழியொழு காதவக்
கைத வம்முடைக் காரமண் தேரரை
எய்தி வாதுசெ யத்திரு வுள்ளமே
மைதி கழ்தரு மாமணி கண்டனே
ஞால நின்புக ழேமிக வேண்டுந்தென்
ஆல வாயி லுறையுமெம் மாதியே.

Is it your will to approach the Theravadi Buddhists and the black Jains,
who practice deceit and do not follow the duties enjoined in the Vēdas.
Siva, who has a beautiful neck where the poison is shining!
(see 1st verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2017, 01:34:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2397 on: October 21, 2017, 04:18:38 PM »
Verse  3:

மறைவ ழக்கமி லாதமா பாவிகள்
பறித லைக்கையர் பாயுடுப் பார்களை
முறிய வாதுசெ யத்திரு வுள்ளமே
மறியு லாங்கையின் மாமழு வாளனே
ஞால நின்புக ழேமிக வேண்டுந்தென்
ஆல வாயி லுறையுமெம் மாதியே.

To defeat the low people, Jains, who wear mats, who pluck their hairs on the head, who are great sinners and who do not observe the duties enjoined in the Vēdas,
is it your will to enter into a disputation with them?  Siva, who has a big battle-axe in the hand where the young one of a deer stands!  (see 1st verse.)

Arunachala Siva.« Last Edit: October 21, 2017, 04:20:59 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2398 on: October 21, 2017, 04:22:23 PM »
Verse  4:

அறுத்த வங்கமா றாயின நீர்மையைக்
கறுத்த வாழமண் கையர்கள் தம்மொடும்
செறுத்து வாதுசெயத்திரு வுள்ளமே
முறித்த வாண்மதிக் கண்ணி முதல்வனே
ஞால நின்புக ழேமிக வேண்டுந்தென்
ஆல வாயி லுறையுமெம் மாதியே.


Suppressing the low Jains, who exist and are angry with the nature of the six Aṅkams which have well determined the meaning of the Vēdas.  Is it your will to enter into a disputation with them?  Siva, the first cause, who wears a curved chaplet of a crescent moon. (see 1st verse.)

Arunachala Siva.« Last Edit: October 21, 2017, 04:27:07 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2399 on: October 21, 2017, 04:28:32 PM »
Verse  4:


அந்த ணாளர் புரியு மருமறை
சிந்தை செய்யா அருகர் திறங்களைச்
சிந்த வாதுசெ யத்திரு வுள்ளமே
வெந்த நீற தணியும் விகிர்தனே
ஞால நின்புக ழேமிக வேண்டுந்தென்
ஆல வாயி லுறையுமெம் மாதியே.


To scatter the units of Aruga Jains, who do not care for the acts laid down in the abstruse Vēdas,  which are performed by the Brahmins. (see 2nd verse.)  The god who is different from the world and who smears himself with well-burnt sacred ash!
(see 1st verse).

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2017, 04:31:02 PM by Subramanian.R »