Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 120454 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2340 on: October 18, 2017, 09:44:13 AM »
Tiru Valampuram:

Verse  1:

கொடியுடை மும்மதி லூடுருவக் குனிவெஞ் சிலைதாங்கி
இடிபட வெய்த வமரர்பிரா னடியா ரிசைந்தேத்தத்
துடியிடை யாளையொர் பாகமாகத் துதைந்தா ரிடம்போலும்
வடிவுடை மேதி வயல்படியும் வலம்புர நன்னகரே.

The master of the immortals, who shot an arrow with a thunderous roar, to pierce through the three forts on which flags were flying holding a bent and cruel bow.
the devotees to praise in a chorus, the place of Siva who is closely united with a lady whose waist is like the drum tapering towards the middle, as a half is the good city of Valampuram where the buffaloes of good form lie down in the fields.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 18, 2017, 09:46:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2341 on: October 18, 2017, 12:49:07 PM »
Verse  2:

கோத்தகல் லாடையுங் கோவணமுங் கொடுகொட்டி கொண்டொருகைத்
தேய்த்தன் றநங்கனைத் தேசழித்துத் திசையார் தொழுதேத்தக்
காய்த்தகல் லாலதன் கீழிருந்த கடவுள் ளிடம்போலும்
வாய்த்தமுத் தீத்தொழி னான்மறையோர் வலம்புர நன்னகரே.


Holding in one hand a cloth dyed in red ochre worn by people who have renounced the world, a loin-cloth, and a Koṭukoṭṭi a kind of leather instrument, burning Manmatha in the past and destroying his brilliant body, When people living in all directions praise him with joined hands, the place of the god who sat under the Kallāl tree which bore fruits. (Kallāl is a variety of the banyan tree.), is the good city of Valampuram where [there are] Brahmins who have learnt the four Vēdas and perform the act of maintaining the three fires appropriate to them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2017, 12:53:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2342 on: October 18, 2017, 12:55:28 PM »
Verse  3:


நொய்யதொர் மான்மறி கைவிரலின் னுனைமே னிலையாக்கி
மெய்யெரி மேனிவெண் ணீறுபூசி விரிபுன் சடைதாழ
மையிருஞ் சோலை மணங்கமழ இருந்தா ரிடம்போலும்
வைகலு மாமுழ வம்மதிரும் வலம்புர நன்னகரே.


Having made a young deer of light body to stay on the tip of the finger, smearing the holy white ash on the body which has the color of fire, when the golden matted locks which is spreading hangs low, the place of the god who dwelt as the dark and big gardens spread their fragrance, is the good city of Valampuram where daily the great Muzhavu is played to resound as thunder.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2017, 12:58:11 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2343 on: October 18, 2017, 12:59:22 PM »
Verse  4:

ஊனம ராக்கை யுடம்புதன்னை உணரிற் பொருளன்று
தேனமர் கொன்றையி னானடிக்கே சிறுகாலை யேத்துமினோ
ஆனம ரைந்துங்கொண் டாட்டுகந்த வடிக ளிடம்போலும்
வானவர் நாடொறும் வந்திறைஞ்சும் வலம்புர நன்னகரே.

People of this world!  If we think about the body which is made of flesh and other things, it is not of great moment praise the feet of Siva who wears Koṉṟai which has honey, early in your life.  The place of the god who enjoyed being bathed in the five products obtained from the cow, is the good city of Valampuram where the Devas in heaven descend to the earth daily and pay obeisance to god.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2017, 01:02:35 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2344 on: October 18, 2017, 01:03:54 PM »
Verse  5:

செற்றெறியுந் திரையார் கலுழிச் செழுநீர்கிளர் செஞ்சடைமேல்
அற்றறியா தனலாடு நட்ட மணியார் தடங்கண்ணி
பெற்றறிவா ரெருதேற வல்ல பெருமா னிடம்போலும்
வற்றறியாப் புனல்வாய்ப் புடைய வலம்புர நன்னகரே.


The puddle of fertile water with waves which are thrown dashing against, does not dry up in the shining matted locks.  Uma of beautiful and big eyes to witness the dance which Siva performs in the fire, the place of the god who rides on a bull, is the good city of Valampuram where water which does not dry up, is available in plenty.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 18, 2017, 01:06:22 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2345 on: October 18, 2017, 01:07:20 PM »
Verse  6:

உண்ணவண் ணத்தொளி நஞ்சமுண்டு உமையோ டுடனாகிச்
சுண்ணவண் ணப்பொடி மேனிபூசிச் சுடர்ச்சோதி நின்றிலங்கப்
பண்ணவண் ணத்தன பாணிசெய்யப் பயின்றா ரிடம்போலும்
வண்ணவண் ணப்பறை பாணியறா வலம்புர நன்னகரே.

Consuming the bright, colorful and hot poison- being united with Uma, as one body as the brilliance of the colorful fine holy ash shines when it is smeared on the body,
the place of Siva who danced when the Bhutas, which know the different kinds of musical melody-types, sing, is the good city of Valampuram where the sound of several kinds of leather instruments, never cease.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: October 18, 2017, 01:16:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2346 on: October 18, 2017, 01:17:02 PM »
Verse  7:


புரிதரு புன்சடை பொன்றயங்கப் புரிநூல் புரண்டிலங்க
விரைதரு வேழத்தி னீருரிதோன் மேன்மூடி வேய்புரைதோள்
அரைதரு பூந்துகி லாரணங்கை அமர்ந்தா ரிடம்போலும்
வரைதரு தொல்புகழ் வாழ்க்கையறா வலம்புர நன்னகரே.

The twisted and tawny-colored matted locks, glitter like gold.  The sacred thread of three strands shines slipping off on the chest covering the body with the skin of an elephant of quick gait, flayed and wet with blood the place of Siva who loved the rare divine damsel of Uma who wears on her waist a cloth embroidered with floral designs, and has shoulders resembling bamboo.  It is the good city of Valampuram where the wealth of the inhabitants who have fame of very great antiquity, and which is praised by poets in their poems.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2017, 01:19:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2347 on: October 18, 2017, 01:20:27 PM »
Verse 8:

தண்டணை தோளிரு பத்தினொடுந் தலைபத் துடையானை
ஒண்டணை மாதுமை தானடுங்க வொருகால் விரலூன்றி
மிண்டது தீர்த்தருள் செய்யவல்ல விகிர்தர்க் கிடம்போலும்
வண்டணை தன்னொடு வைகுபொழில் வலம்புர நன்னகரே.


When the lady Uma who is united with Siva as one, trembled with fear when Kailash was lifted, the place of Siva who is different from the world and who removed the mischief of the demon, who had twenty shoulders like clubs and ten heads, by pressing him with a single toe and granted his grace afterwards. It is the good city of Valampuram which has gardens in which the male bees stay with their female bees.

Arunachaa Siva.
« Last Edit: October 18, 2017, 01:23:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2348 on: October 18, 2017, 01:24:13 PM »
Verse  9:

தாருறு தாமரை மேலயனுந் தரணி யளந்தானும்
தேர்வறி யாவகை யாலிகலித் திகைத்துத் திரிந்தேத்தப்
பேர்வறி யாவகை யானிமிர்ந்த பெருமா னிடம்போலும்
வாருறு சோலை மணங்கமழும் வலம்புர நன்னகரே.


The place of the god who rose high so as not be shaken, when Brahma, who has the lotus as his seat and a garland, and Vishnu, who measured the world, wandered and competed with each other and, becoming confused, could not find out the head and feet,  is the good city of Valampuram where the tall gardens spread their fragrance.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 18, 2017, 01:25:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2349 on: October 18, 2017, 01:26:54 PM »
Verse  10:

காவிய நற்றுவ ராடையினார் கடுநோன்பு மேல்கொள்ளும்
பாவிகள் சொல்லைப் பயின்றறியாப் பழந்தொண்ட ருள்ளுருக
ஆவியு ணின்றருள் செய்யவல்ல வழக ரிடம்போலும்
வாவியி னீர்வயல் வாய்ப்புடைய வலம்புர நன்னகரே.

The devotees who have been steadfast in their devotion for generations together, who do not know to practice the words of the cruel people Jains, who observe severe austerities like fasting on new moon day, full moon day, and the eight day of both the fortnights, and also the Buddhists, who wear garments dyed in red ochre, to glow with love in their hearts the place of the beautiful god who can grant his grace staying in their souls is the good city of Valampuram where the tanks and the fields are full of water.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2017, 01:28:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2350 on: October 18, 2017, 01:31:09 PM »
Verse  11:

நல்லிய னான்மறை யோர்புகலித் தமிழ்ஞான சம்பந்தன்
வல்லியந் தோலுடை யாடையினான் வலம்புர நன்னகரைச்
சொல்லிய பாடல்கள் பத்துஞ்சொல்ல வல்லவர் தொல்வினைபோய்ச்
செல்வன சேவடி சென்றணுகிச் சிவலோகஞ் சேர்வாரே.

About the good city of Valampuram belonging to Siva who wears the skin of a tiger in his waist, as the karmas accumulated in several births vanish from those who can recite all the ten verses.  Composed by Jnana Sambandhan, [who is] reputed for [his] knowledge of Tamizh, of Pukali where Brahmins of good conduct who have learnt the four Vēdas, live, will reach Sivalokam going very near the lotus feet of Siva.

Padigam on Tiru Valampuram concluded.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 18, 2017, 01:34:26 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2351 on: October 18, 2017, 01:35:59 PM »
Tirup Paritiniyamam:

Verse  1:

விண்கொண்ட தூமதி சூடிநீடு விரிபுன் சடைதாழப்
பெண்கொண்ட மார்பில்வெண் ணீறுபூசிப் பேணார் பலிதேர்ந்து
கண்கொண்ட சாயலொ டேர்கவர்ந்த கள்வர்க் கிடம்போலும்
பண்கொண்ட வண்டினம் பாடியாடும் பரிதிந் நியமமே.


Wearing on the head the white crescent moon which has the sky as its place.  The long, loosened and ruddy matted locks, to hang low, smearing on the chest which has a lady, the white sacred ash begging alms without minding it to be a despicable act,
the place of the Chief who stole the beauty along with the tenderness that captivates the eye, is Paritiniyamam where the swarm of bees which hum like music and dance round the flowers.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 18, 2017, 01:39:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2352 on: October 18, 2017, 03:32:58 PM »
Verse  2:


அரவொலி வில்லொலி யம்பினொலி யடங்கார் புரமூன்றும்
நிரவவல்லார் நிமிர்புன் சடைமே னிரம்பா மதிசூடி
இரவில் புகுந்தெ னெழில்கவர்ந்த விறைவர்க் கிடம்போலும்
பரவவல் லார்வினை பாழ்படுக்கும் பரிதிந் நியமமே.


Siva who was able to raze to the level of the ground all the three cities of the enemies with the sound of the bow-string which was a serpent, the sound of the bow which was the mountain, Mēru, and the sound of the arrow which consisted of the air, Vishnu and fire. Wearing a crescent moon on the erect and ruddy matted locks,
the place of the Lord who entered into my house at night and stole my beauty,
is Paritiniyamam which itself makes the good and bad acts, of those who are able to praise it, barren.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 18, 2017, 03:38:47 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2353 on: October 18, 2017, 03:52:12 PM »
Verse 3:


வாண்முக வார்குழல் வாணெடுங்கண் வளைத்தோண் மாதஞ்ச
நீண்முக மாகிய பைங்களிற்றின் னுரிமே னிகழ்வித்து
நாண்முகங் காட்டி நலங்கவர்ந்த நாதர்க் கிடம்போலும்
பாண்முக வண்டினம் பாடியாடும் பரிதிந் நியமமே.


To make the lady who has shoulders like the bamboo, has long-eyes like the sword, long tresses of hair and a bright face, to be frightened, covering the body with the skin of a black elephant which has a long face, the place of the master who stole my feminine qualities by appearing to be shy before me.  It is Paritiniyanam where the swarms of bees which have music in them hum and wander everywhere.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2017, 03:54:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2354 on: October 18, 2017, 05:28:34 PM »
Verse  4:

வெஞ்சுரஞ் சேர்விளை யாடல்பேணி விரிபுன் சடைதாழத்
துஞ்சிருண் மாலையும் நண்பகலுந் துணையார் பலிதேர்ந்து
அஞ்சுரும் பார்குழல் சோரவுள்ளங் கவர்ந்தார்க் கிடம்போலும்
பஞ்சுரம் பாடிவண்டி யாழ்முரலும் பரிதிந் நியமமே.


Reaching the burning ground which is like the hot desert and desirous of playing there, the loosened and ruddy matted hair to fall low, collecting alms having the Bhutas, his companions in the dark night when all people are asleep and in the noon.
The place of Siva, who stole the mind of ladies, their tresses of hair to fall low by loosening, is Paritiniyamam where the bees sing the melody type Pa?churam and hum like the music produced in Yazh.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2017, 05:32:39 PM by Subramanian.R »