Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 132475 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47179
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2325 on: October 17, 2017, 10:48:05 AM »
Verse  8:


வெஞ்சின வாளரக்கன் வரையை விறலா லெடுத்தான்றோள்
அஞ்சுமொ ராறிரு நான்குமொன்று மடர்த்தா ரழகாய
நஞ்சிருள் கண்டத்து நாதரென்று நணுகு மிடம்போலும்
மஞ்சுல வும்பொழில் வண்டுகெண்டும் வலஞ்சுழி மாநகரே.

Siva pressed down the twenty shoulders of the demon of intense anger and murderous propensity who lifted the mountain by his strength. The place in which the master with a beautiful neck which became black by drinking the poison, always resides, is the big city of Vala?chuzhi where in the garden in which clouds wander, the bees work into flowers to gather honey.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 17, 2017, 10:50:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47179
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2326 on: October 17, 2017, 10:51:20 AM »
Verse 9:

ஏடிய னான்முகன் சீர்நெடுமா லெனநின் றவர்காணார்
கூடிய கூரெரி யாய்நிமிர்ந்த குழக ருலகேத்த
வாடிய வெண்டலை கையிலேந்தி வலஞ்சுழி மேயவெம்மான்
பாடிய நான்மறை யாளர்செய்யுஞ் சரிதை பலபலவே.

The youth who rose straight as a thick column of fire, not to be seen by Brahma of four faces, seated in a flower, and tall Vishnu. Holding a white skull in which the flesh has dried to be praised by the people of this world, very many are the sports of Siva who recited the four Vēdas with proper intonation and who is our Lord dwelling in Vala?cuzhi.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 17, 2017, 10:54:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47179
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2327 on: October 17, 2017, 10:55:18 AM »
Verse  10:


குண்டரும் புத்தருங் கூறையின்றிக் குழுவா ருரைநீத்துத்
தொண்டருந் தன்றொழில் பேணநின்ற கழலா னழலாடி
வண்டம ரும்பொழின் மல்குபொன்னி வலஞ்சுழி வாணனெம்மான்
பண்டொரு வேள்வி முனிந்துசெற்ற பரிசே பகர்வோமே.


Siva to whose feet the devotees perform their service turning a deaf ear to the words of Jains, who live in groups and without dress, and of Buddhists, both of whom are low people.  He who dances in fire.  We shall praise the nature of destroying a sacrifice in the past by our master who dwells in Vala?chuzhi on the bank of Poṉṉi where gardens in which bees stay in the flowers, are prosperous. (The sacrifice referred to here was the one performed by Dakshan.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 17, 2017, 10:58:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47179
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2328 on: October 17, 2017, 10:58:58 AM »
Verse  11:


வாழியெம் மானெனக் கெந்தைமேய வலஞ்சுழி மாநகர்மேல்
காழியுண் ஞானசம் பந்தன்சொன்ன கருத்தின் றமிழ்மாலை
ஆழியிவ் வையகத் தேத்தவல்லா ரவர்க்குந் தமருக்கும்
ஊழி யொருபெரு மின்பமோக்கும் உருவும் முயர்வாமே.


Our master!  On the great city of Vala?chuzhi in which my father dwells, the garland of verses containing many rich ideas, and composed by Jnana Sambandhan residing in Sirkzhi, to those people of this world girt by the ocean, who are able to praise God with the verses, and their relations. Great happiness will increase till the end of the world and their fame which is an invisible subtle body, will also rise high.

Padigam on Tiru Valanchuzhi completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 17, 2017, 11:02:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47179
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2329 on: October 17, 2017, 11:04:02 AM »
Tiru Naraiyur:

Verse  1:

கடலிடை வெங்கடு நஞ்சமுண்ட கடவுள் விடையேறி
உடலிடை யிற்பொடிப் பூசவல்லா னுமையோ டொருபாகன்
அடலிடை யிற்சிலை தாங்கியெய்த வம்மா னடியார்மேல்
நடலைவி னைத்தொகை தீர்த்துகந்தானிட நாரை யூர்தானே.

The God who consumed the bitter and cruel poison that rose in the ocean riding on a bull.  He is able to besmear his body with holy ash. He has Uma on one half and holding a bow in the strong center, discharged an arrow.  Nāraiyūr is the place in which the god who removed all the accumulated karmas which produce suffering to devotees, dwells happily.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 17, 2017, 11:06:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47179
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2330 on: October 18, 2017, 08:51:06 AM »
Verse  2:


தீவினை யாயின தீர்க்க நின்றான் றிருநாரை யூர்மேயான்
பூவினை மேவு சடைமுடி யான்புடை சூழப் பலபூதம்
ஆவினி லைந்துங்கொண் டாட்டு கந்தா னடங்கார் மதின்மூன்றும்
ஏவினை யெய் தழித்தான் கழலே பரவா வெழுவோமே.

Siva was steadfast in completely removing the evil actions.  He who dwells in Tirunāraiyūr who has matted hairs coiled into a crown on which there are flowers,
who derived pleasure by being bathed with all the five products got from the cow, and who is surrounded by many Bhutas we shall rise high in doing service by praising the feet of Siva who destroyed all the three forts of the enemies by discharging an arrow.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2017, 08:53:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47179
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2331 on: October 18, 2017, 08:55:21 AM »
Verse  3:

மாயவன் சேயவன் வெள்ளி யவன் விடஞ்சேரு மைமிடற்றன்
ஆயவ னாகியொ ரந்தர மும்மவ னென்று வரையாகம்
தீயவ னீரவன் பூமி யவன்றிரு நாரை யூர்தன்னில்
மேயவ னைத்தொழு வாரவர் மேல்வினை யாயின வீடுமே.

Siva is black in color.  He is red in color He is white in color. (These refer to the three faces namely Akōram, Vāmatēvam and Satyajatham of the five faces of the Sadasivamūrti.)  (According to grammar, implying something which has not been made explicit by expressing another thing associated or connected with it, we must add the remaining two faces, Dharpuratam, and Isanam which are like gold and marble in color.) He has a neck as black as the cloud, in which the poison stays.
Being himself each and every difference, like this, His body which is like the mountain, is fire. He is the water.  He is the earth. The karmas of those who worship Siva who is in Tirunāraiyūr will perish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2017, 09:01:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47179
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2332 on: October 18, 2017, 09:02:52 AM »
Verse  4:


துஞ்சிரு ளாடுவர் தூமுறுவல் துளங்குமு டம்பினராய்
அஞ்சுட ராரெரி யாடு வரார்அழ லார்வி ழிக்கண்
நஞ்சுமிழ் நாக மரைக்கசைப் பர்நல னோங்கு நாரையூர்
எஞ்சிவ னார்க்கடி மைப்படு வார்க்கினி யில்லை யேதமே.


Siva will dance in that darkness when everything is absorbed in the great infinite.
He will dance in the bright and unbearable fire with a body moving from side to side, with an innocent smile. He has in his frontal eye fire of unbearable heat.  He will tie round his waist a cobra that spits poison.  For those who become the slaves of our Siva in Nāraiyūr whose prosperity is always increasing, there will be no sufferings here-after.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2017, 09:05:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47179
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2333 on: October 18, 2017, 09:06:56 AM »
Verse  5:


பொங்கி ளங்கொன் றையினார் கடலில் விடமுண் டிமையோர்கள்
தங்களை யாரிடர் தீர நின்ற தலைவர் சடைமேலோர்
திங்களை வைத்தன லாட லினார்திரு நாரை யூர்மேய
வெங்கனல் வெண்ணீ றணிய வல்லா ரவரே விழுமியரே.

Siva wears fresh and verdent flowers of Koṉṟai, he is the chief who stood as a help to remove the inescapable suffering of the immortals who do not wink, by drinking the poison that rose in the ocean.  Having placed on the matted locks a crescent moon he dances in the fire. He who smears on his body white holy ash well burnt in the hot fire and who is in Tirunāraiyūr is the most exalted person.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2017, 09:09:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47179
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2334 on: October 18, 2017, 09:10:10 AM »
Verse  6:

பாரு றுவாய் மையினார் பரவும் பரமேட்டி பைங்கொன்றைத்
தாரு றுமார் புடையான் மலையின் றலைவன் மலைமகளைச்
சீரு றுமா மறுகிற் சிறைவண் டறையுந் திருநாரை
யூரு றையெம் மிறைவர்க் கிவையொன் றொடொன் றொவ்வாவே.


On the head having adorned the flower that resembles the crane's feather, the cool Datura flowers with other fertile flowers, the beautiful person who tied in the waist cobra and conch-beads with youthfulness Siva, who has a sacred body which does not desire clothes, settling of the divine grace in the soul of those whose minds wish to go to Tirunāraiyūr, will join them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2017, 09:13:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47179
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2335 on: October 18, 2017, 09:14:20 AM »
Verse  7:


கள்ளி யிடுதலை யேந்துகை யர்கரி காடர் கண்ணுதலர்
வெள்ளிய கோவண வாடை தன்மேல் மிளிரா டரவார்த்து
நள்ளிரு ணட்டம தாடுவர் நன்னல னோங்கு நாரையூர்
உள்ளிய போழ்தி லெம்மேல் வருவல் வினையாயின வோடுமே.


Siva holds in his hand a skull left in the cremation ground where sprout grows.
He lives in the scorched cremation ground, he has a frontal eye.  Tying a shining and dancing cobra on the dress which is a white loin-cloth, he will dance in the dense darkness.  The irresistible karmas which are to approach us will flee when we think of Nāṟaiyūr where prosperity is always on the increase.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 18, 2017, 09:24:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47179
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2336 on: October 18, 2017, 09:25:31 AM »
Verse  8:

நாமமெ னைப்பல வும்முடை யான்நல னோங்கு நாரையூர்
தாமொம் மெனப்ப றையாழ் குழல் தாளார் கழல்பயில
ஈம விளக்கெரி சூழ்சு டலை யியம்பும் மிடுகாட்டில்
சாம முரைக்கநின் றாடு வானுந் தழலாய சங்கரனே.


Siva has ever so many names when the sound of the anklets, flute and lute blend with the sound of the drum which makes a sound like 'mom' in Nāraiyūr of increasing beauty in the burial-ground, where the light of the firebrand burns with a sound, lighting the dance-arena. It is Sankaran, who is himself the form of fire and dances, when the noise in the cremation ground resembles Samavedam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2017, 09:27:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47179
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2337 on: October 18, 2017, 09:28:55 AM »
Verse  9:

ஊனுடைவெண் டலைகொண் டுழல்வா னொளிர்புன் சடைமேலோர்
வானிடைவெண் மதிவைத் துகந்தான் வரிவண் டியாழ்முரலத்
தேனுடைமா மலரன்னம் வைகுந் திருநாரை யூர்மேய
ஆனிடையைந் துகந்தா னடியே பரவா வடைவோமே.

Siva wanders holding a white skull which has flesh in it.  He was pleased to place a white crescent moon that rises in the sky, on the shining golden matted locks when the bees with lines on their bodies hum like the music of the lute.  We will reach praising the feet of Siva who was pleased to bathe in the five products of the cow and who is in Nāṟaiyūr where the swans are sitting on the lotus flowers which have honey.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2017, 09:33:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47179
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2338 on: October 18, 2017, 09:34:08 AM »
Verse  10:


தூசுபு னைதுவ ராடை மேவுந் தொழிலா ருடம்பினிலுள்
மாசுபு னைந்துடை நீத்தவர்கண் மயனீர்மை கேளாதே
தேசுடை யீர்கள் தெளிந்தடைமின் திருநாரை யூர்தன்னில்
பூசுபொ டித்த லைவ ரடியா ரடியே பொருத்தமே.


Buddhists who desire [to have] robes soaked in myrtle-dye as their dress without paying heed to the words of confusing nature of the Jains who have discarded dress but have accumulated dirt on their bodies, people who have brilliant knowledge!
the feet of the devotees of the chief who smears himself with holy ash and who is in Tirunāraiyūr, is the proper place for our refuge, reach them clarifying your mind.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2017, 09:36:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47179
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2339 on: October 18, 2017, 09:37:19 AM »
Verse  11:

தண்மதி தாழ்பொழில் சூழ் புகலித் தமிழ்ஞான சம்பந்தன்
ஒண்மதி சேர்சடை யானுறையுந் திருநாரை யூர்தன்மேல்
பண்மதி யாற்சொன்ன பாடல் பத்தும் பயின்றார் வினைபோகி
மண்மதி யாதுபோய் வான்புகுவர் வானோ ரெதிர்கொளவே.On Tirunāraiyūr where Siva who wears a bright crescent moon on his matted locks, dwells, Jnana Sambandhan, who is well-versed in Tamizh and is a native of Pukali which is surrounded by garden on which the cool moon stays, those who always recite the ten verses with Thala which were composed by his superior knowledge, being rid of their karmas and without minding as of any worth the pleasures of this world,
will enter into heaven, being received by the inhabitants of heaven when they go there.

Padigam on Tiru Naraiyur completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 18, 2017, 09:42:44 AM by Subramanian.R »