Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 216499 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2145 on: October 06, 2017, 09:58:38 AM »
Verse  5:

வளங்கிளர் மதியமும் பொன்மலர்க் கொன்றையும் வாளரவும்
களங்கொளச் சடையிடை வைத்தஎங் கண்ணுதற் கபாலியார்தாம்
துளங்குநூன் மார்பின ரரிவையொ டொருபக லமர்ந்தபிரான்
விளங்குநீர்த் துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.


Our Kapāli who has a frontal eye and places on his matted locks, a crescent moon with increasing excellence, golden flowers and a shining cobra having provided for them.
has on his chest a sacred thread which moves to and fro.  The chief who was united with a lady, is in Turutti which has clear water, during daytime he will stay during night in Vēḷvikkuṭi.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2017, 10:00:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2146 on: October 06, 2017, 10:01:50 AM »
Verse  6:

பொறியுலா மடுபுலி யுரிவையர் வரியராப் பூண்டிலங்கும்
நெறியுலாம் பலிகொளு நீர்மையர் சீர்மையை நினைப்பரியார்
மறியுலாங் கையினர் மங்கையொ டொருபக லமர்ந்தபிரான்
வெறியுலாந் துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.


Siva who has a skin of a killing tiger, on which there are stripes, has the habit of receiving alms wandering in the street having adorned himself with cobras having lines he has a greatness which it is difficult even to think.  He has on his hand a young deer.  He who is united with a lady stays in Turutti in which fragrance moves, during daytime he will stay in Vēḷvikkuṭi during night.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2017, 10:03:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2147 on: October 06, 2017, 10:04:38 AM »
Verse  7:


புரிதரு சடையினர் புலியுரி யரையினர் பொடியணிந்து
திரிதரு மியல்பினர் திரிபுர மூன்றையுந் தீவளைத்தார்
வரிதரு வனமுலை மங்கையொ டொருபக லமர்ந்தபிரான்
விரிதரு துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.


Siva has twisted matted locks, wears in the waist a tiger's skin.  He smears himself with the holy ash.  He burnt with fire that surrounded the three cities of the demons who were wandering everywhere, the chief who is united with a young lady of beautiful breasts on which are found lines of sandal paste.  He stays in extensive Turutti during daytime.  He will stay in Vēḷvikkuṭi during night.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2017, 10:07:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2148 on: October 06, 2017, 10:08:08 AM »
Verse  8:


நீண்டிலங் கவிரொளி நெடுமுடி யரக்கனிந் நீள்வரையைக்
கீண்டிடந் திடுவனென் றெழுந்தவ னாள்வினை கீழ்ப்படுத்தார்
பூண்டநூன் மார்பின ரரிவையொ டொருபக லமர்ந்தபிரான்
வேண்டிடந் துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.


Demon Ravanan, who had a tall crown which shone brightly to a great distance due to the precious stones set in it.  Siva subdued his efforts when he rose saying I shall dislodge and uproot this high mountain.  He wears on the chest a sacred thread.
The chief who is united with a lady stays in Turutti, desiring it as his place, during daytime.  He will stay in Vēḷvikkuṭi during night.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2017, 10:10:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2149 on: October 06, 2017, 10:11:24 AM »
Verse  9:

கரைகட லரவணைக் கடவுளுந் தாமரை நான்முகனும்
குரைகழ லடிதொழக் கூரெரி யெனநிறங் கொண்டபிரான்
வரைகெழு மகளொடும் பகலிடம் புகலிடம் வண்பொழில்சூழ்
விரைகமழ் துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.


Vishnu, who is sleeping on the bed of a serpent in the roaring sea and the Brahma of four faces seated in the lotus, in order to make them worship the feet wearing jingling anklets, giving up their pride. Siva who had the form of a big fire.  The place of refuge during day along with the daughter of the mountain,is Turutti which spreads fragrance and is surrounded by gardens of good products.  He will stay in Vēḷvikkuṭi during night.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2017, 10:14:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2150 on: October 06, 2017, 10:15:36 AM »
Verse  10:

அயமுக வெயினிலை யமணருங் குண்டருஞ் சாக்கியரும்
நயமுக வுரையினர் நகுவன சரிதைகள் செய்துழல்வார்
கயலன வரிநெடுங் கண்ணியொ டொருபக லமர்ந்தபிரான்
வியனகர்த் துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.


The Jains who do penance standing in the hot sun which is as scorching as the red hot iron, house holders among them, and followers of Buddha.  He will speak words with pretended love. They will wander spreading fabricated stories that deserve only ridicule.  Not minding their words and stories as of any consequence, the chief who is united with the lady who has long eyes with lines in them and are comparable to carp a kind of fish stays in the extensive city of Turutti during daytime.  He will stay in Vēḷvikkuṭi during night.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 06, 2017, 10:18:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2151 on: October 06, 2017, 10:19:14 AM »
Verse  11:

விண்ணுலாம் விரிபொழில் விரைமணற் றுருத்திவேள் விக்குடியும்
ஒண்ணுலாம் மொலிகழ லாடுவா ரரிவையொ டுறைபதியை
நண்ணுலாம் புகலியு ளருமறை ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
பண்ணுலா மருந்தமிழ் பாடுவா ராடுவார் பழியிலரே.


In the places where Siva who dances wearing bright and jingling anklets and resides with a lady, which are Turutti of fragrant sand and a spreading garden which rises up to touch the sky, and Vēḷvikkuṭi those who sing the rare Tamizh verses composed with music, by Jnana Sambandhan  who knows the abstruse Vedas and is living in Pukali which gives refuge to all, and dance out of joy are without blemish.

Padigam on Tiruth Turutti and Tiru Velvikkudi completed.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2017, 10:22:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2152 on: October 06, 2017, 10:24:30 AM »
Tiru Vata Kurankatuturai:

Verse  1:


கோங்கமே குரவமே கொழுமலர்ப் புன்னையே கொகுடிமுல்லை
வேங்கையே ஞாழலே விம்முபா திரிகளே விரவியெங்கும்
ஓங்குமா காவிரி வடகரை யடைகுரங் காடுதுறை
வீங்குநீர்ச் சடைமுடி யடிகளா ரிடமென விரும்பினாரே.


The common Caungs, bottles flower trees, mast-wood trees of fertile flowers, Vokuṭimullai, east Indian Kino trees, fetid cassia trees, big trumpet-flowered trees combining together the god who has copious water on his matted locks into a crown, desired as his place Kuraṅkātutuṟai on the northern bank of the big Kaveri which spreads its swollen floods everywhere.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 06, 2017, 10:27:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2153 on: October 07, 2017, 11:06:17 AM »
Verse 2:

மந்தமா யிழிமதக் களிற்றிள மருப்பொடு பொருப்பினல்ல
சந்தமா ரகிலொடு சாதியின் பலங்களுந் தகையமோதி
உந்துமா காவிரி வடகரை யடைகுரங் காடுதுறை
எந்தையா ரிணையடி யிமையவர் தொழுதெழு மியல்பினாரே.


Having dashed with force the young tusks of male elephant from which must flows in small quantity, sandal-wood trees and rare eagle-wood trees and fragrant and medicinal nutmeg fruits to fall in the water to make it beautiful, our father who is in Kuraṅkāṭutuṟai on the northern bank of the great Kāveri which pushes those things, is of such a nature that the celestial beings who do not wink, worship his two feet and then rise.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2017, 11:08:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2154 on: October 07, 2017, 11:09:20 AM »
Verse  3:


முத்துமா மணியொடு முழைவள ராரமு முகந்துநுந்தி
எத்துமா காவிரி வடகரை யடைகுரங் காடுதுறை
மத்தமா மலரொடு மதிபொதி சடைமுடி யடிகடம்மேல்
சித்தமா மடியவர் சிவகதி பெறுவது திண்ணமன்றே.


The devotees who fix their thoughts on the god who conceals in his matted locks, coiled into a crown Datura flowers and a big crescent moon and who is in Kuraṅkāṭutuṟai on the northern bank of the great Kāveri which dashes pushing and taking in a large measure sandal-wood which grows in caves, pearls and other valuable precious stones will definitely obtain liberation. (It is a popular fallacy that pearls are produced in bamboos.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2017, 11:11:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2155 on: October 07, 2017, 11:12:40 AM »
Verse  4:


கறியுமா மிளகொடு கதலியின் பலங்களுங் கலந்துநுந்தி
எறியுமா காவிரி வடகரை யடைகுரங் காடுதுறை
மறியுலாங் கையினர் மலரடி தொழுதெழ மருவுமுள்ளக்
குறியினா ரவர்மிகக் கூடுவார் நீடுவா னுலகினூடே.

Pushing forward, mingling plaintain fruits along with black pepper which is eaten by biting, in Kuraṅkātutuṟai on the northern bank of the great Kāveri which throws them on the banks, those who have the aim of worshipping the lotus feet of Siva on whose hand a young deer is leaping, will reach everlasting Sivalōka, and live permanently there.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2017, 11:14:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2156 on: October 07, 2017, 11:15:34 AM »
Verse  5:


கோடிடைச் சொரிந்ததே னதனொடுங் கொண்டல்வாய் விண்டமுன்னீர்
காடுடைப் பீலியுங் கடறுடைப் பண்டமுங் கலந்துநுந்தி
ஓடுடைக் காவிரி வடகரை யடைகுரங் காடுதுறை
பீடுடைச் சடைமுடி யடிகளா ரிடமெனப் பேணினாரே.

Pushing forward making the honey which flows down from the branches of trees and water drawn by clouds and poured by them, feathers of peacock of the forest and products growing in the forests to mingle. Siva who has great matted locks, coiled into a crown desired as his place Kuraṅkāṭutuṟai on the northern bank of the Kaveri which flows swiftly.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2017, 11:17:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2157 on: October 07, 2017, 11:19:40 AM »
Verse  6:

கோலமா மலரொடு தூபமுஞ் சாந்தமுங் கொண்டுபோற்றி
வாலியார் வழிபடப் பொருந்தினார் திருந்துமாங் கனிகளுந்தி
ஆலுமா காவிரி வடகரை யடைகுரங் காடுதுறை
நீலமா மணிமிடற் றடிகளை நினையவல் வினைகள்வீடே.


Siva was pleased with the worship of Monkey King Vali, adoring him with beautiful big flowers, incenses and sandal paste pushing fully ripe mango fruits one will be free from the irresistible karmas, if he can meditate on the god who has a neck resembling a sapphire and who is Kuraṅkāṭutuṟai on the northern bank of the great Kāveri which flows with a great noise.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 07, 2017, 11:21:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2158 on: October 07, 2017, 11:23:28 AM »
Verse  7:

The Verse 7 is not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2159 on: October 07, 2017, 11:24:47 AM »
Verse  8:


நீலமா மணிநிறத் தரக்கனை யிருபது கரத்தொடொல்க
வாலினாற் கட்டிய வாலியார் வழிபட மன்னுகோயில்
ஏலமோ டிலையில வங்கமே யிஞ்சியே மஞ்சளுந்தி
ஆலியா வருபுனல் வடகரை யடைகுரங் காடுதுறையே.


The permanent temple where Monkey King Vali, who bounds by his tail the demon who had the complexion of the sapphire, to become weak despite his twenty hands, worsipped Siva.  (Ravana was tied in the tail of Vali).  Pushing along its waves cardamon plants, cloves, Mysore Gamboge, ginger and turmeric is Kuraṇkāṭutuṟai on the northern bank of the Kāveri which brings floods with great noise.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 07, 2017, 11:27:25 AM by Subramanian.R »