Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 216674 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2130 on: October 04, 2017, 11:04:15 AM »
Tiruk Kochaivayam:

Verse  1:

திருந்துகளிற்றிள மருப்பொடு திரண்மணிச் சந்தமுந்திக்
குருந்துமா குரவமுங் குடசமும் பீலியுஞ் சுமந்துகொண்டு
நிரந்துமா வயல்புகு நீடுகோட் டாறுசூழ் கொச்சைமேவிப்
பொருந்தினார் திருந்தடி போற்றிவாழ் நெஞ்சமே புகலதாமே.


My mind! Pushing out sandal-wood, heaps of precious stones along with the young tusks of big elephant of perfect growth, and carrying wild lime tree, big bottle flower trees, Conessi bark trees and tails of peacocks, and being in an order. You live praising the perfect feet of the god who willingly stays in Kochaivayam surrounded by the river, Kaveri of high banks, which enters into the fields. They are our refuge.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2017, 11:07:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2131 on: October 05, 2017, 10:56:09 AM »
Verse  2:


ஏலமா ரிலவமோ டினமலர்த் தொகுதியா யெங்குநுந்திக்
கோலமா மிளகொடு கொழுங்கனி கொன்றையுங் கொண்டுகோட்டா
றாலியா வயல்புகு மணிதரு கொச்சையே நச்சிமேவும்
நீலமார் கண்டனை நினைமட நெஞ்சமே யஞ்சனீயே.


My mind!  Kāveri river of high bank pushing forth everywhere the collections of various kinds of flower, red-flowered silk cotton trees and cardamoms. Taking colorful pepper creepers, plump fruits and Indian laburnum trees, always think of the god of blue-neck who stays willingly in Kochaivayam of beauty, where the river enters fields with roaring noise you need not fear anything

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 05, 2017, 10:58:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2132 on: October 05, 2017, 10:59:52 AM »
Verse  3:


பொன்னுமா மணிகொழித்தெறிபுனற் கரைகள்வாய் நுரைகளுந்திக்
கன்னிமார் முலைநலங் கவரவந் தேறுகோட் டாறுசூழ
மன்னினார் மாதொடும் மருவிடங் கொச்சையே மருவினாளும்
முன்னைநோய் தொடருமா றில்லைகா ணெஞ்சமே யஞ்சனீயே.My mind!  Pushing forth foams on the banks where the water dashes winnowing gold and big precious stones, to be surrounded by the river of high banks, having come to rob the sandal paste and other scents smeared on the breasts of young girls. If you approach Kochai, the place where the god resides permanently with a lady.
The impurities of the soul which are following you from time immemorial will stop following you. You need not fear.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2017, 11:02:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2133 on: October 05, 2017, 11:03:08 AM »
Verse  4:


கந்தமார் கேதகைச் சந்தனக் காடுசூழ் கதலிமாடே
வந்துமா வள்ளையின் பவரளிக் குவளையைச் சாடியோடக்
கொந்துவார் குழலினார் குதிகொள்கோட் டாறுசூழ் கொச்சைமேய
எந்தையா ரடிநினைந் துய்யலாம் நெஞ்சமே யஞ்சனீயே.

My mind!  Having come near the plaintain trees surrounded by the forest of sandal-wood and fragrant screw-pine of abundant fragrance and following having shaken the blue-nelumbo flowers having bees, and the big bind-weed creeper, you may save yourself by thinking of the feet of our father who dwells happily in Kochai surrounded by the river having banks where the girls who have long tresses adorned with bunches of flowers, jump and play.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 05, 2017, 11:05:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2134 on: October 05, 2017, 11:06:19 AM »
Verse  5:

மறைகொளும் திறலினா ராகுதிப் புகைகள்வா னண்டமிண்டிச்
சிறைகொளும் புனலணிசெழும்பதி திகழ்மதிற் கொச்சை தன்பால்
உறைவிட மெனமன மதுகொளும் பிரமனார் சிரமறுத்த
இறைவன தடியிணை யிறைஞ்சிவாழ் நெஞ்சமே யஞ்சனீயே.

My mind!  As the different kinds of smokes which rise by the oblations offered in the consecrated fire, by the Brahmins who have acquired the power by chanting the Vedas fill the sky. The god who has a liking as his dwelling place, towards Kochai of walls of enclosure that are very strong, the prosperous city where water is abundant in all dams prosper worshipping the feet of the Lord who cut off the head of Brahma you need not fear.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2017, 11:08:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2135 on: October 05, 2017, 11:09:19 AM »
Verse  6:

சுற்றமு மக்களுந் தொக்கவத் தக்கனைச் சாடியன்றே
உற்றமால் வரையுமை நங்கையைப் பங்கமா வுள்கினானோர்
குற்றமில்லடியவர் குழுமிய வீதிசூழ் கொச்சைமேவி
நற்றவ மருள்புரி நம்பனை நம்பிடாய் நாளுநெஞ்சே.


My mind!  Having lopped off the head of that famous Dakshan, around whom had gathered his relations and children on that day itself, the god who thought of Uma, who was born as the daughter of the big mountain, a lady of distinction, as his half,
you repose confidence always in Siva, who grants the fruits of the penance which is done to be free from the cycle of birth and death, and who is residing happily in Kochai surrounded by streets where devotees who do not have even a single blemish, gather in large numbers.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2017, 11:12:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2136 on: October 05, 2017, 11:13:11 AM »
Verse  7:


கொண்டலார் வந்திடக் கோலவார் பொழில்களிற் கூடிமந்தி
கண்டவார் கழைபிடித் தேறிமா முகிறனைக் கதுவுகொச்சை
அண்டவா னவர்களு மமரரு முனிவரும் பணியவாலம்
உண்டமா கண்டனார் தம்மையே யுள்குநீ யஞ்சனெஞ்சே.

My mind!  The female monkeys gather together in the beautiful long parks on which clouds descend low and settle, in Kochai where they ascend holding the long bamboo so that they see near at hand and catch bold of the black cloud.  Think only of the god who drank poison, when sages, immortals in heaven and inhabitants of other worlds, worshipped him.  You need not fear.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2017, 11:15:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2137 on: October 05, 2017, 11:16:48 AM »
Verse  8:


அடலெயிற் றரக்கனார் நெருக்கிமா மலையெடுத் தார்த்தவாய்கள்
உடல்கெடத் திருவிர லூன்றினா ருறைவிட மொளிகொள்வெள்ளி
மடலிடைப் பவளமு முத்தமுந் தொத்துவண் புன்னைமாடே
பெடையொடுங் குருகினம் பெருகுதண் கொச்சையே பேணுநெஞ்சே.

My mind! The dwelling place of the god who pressed with his holy toe, to destroy the mouths that roared, and body of the demon of strong teeth who lifted up the great mountain by exerting pressure upon, them in the flourishing mast wood tree on which coral and pearls as here in the bright white petals of fragrant screw-pine, cherish with love the cool Kochai where the cranes multiply along with their females.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 05, 2017, 11:18:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2138 on: October 05, 2017, 11:19:59 AM »
Verse  9:


அரவினிற் றுயிறரு மரியுநற் பிரமனு மன்றயர்ந்து
குரைகழ றிருமுடி யளவிட வரியவர் கொங்குசெம்பொன்
விரிபொழி லிடைமிகு மலைமகண் மகிழ்தர வீற்றிருந்த
கரியநன் மிடறுடைக் கடவுளார் கொச்சையே கருதுநெஞ்சே.

My mind!  The god whose feet and head could not be measured by Hari who sleeps on the serpent couch and the good Brahma as they forgot the proper means to find them.  Think only about Kochai belonging to the god of black and good neck, who sat majestically so that the daughter of the mountain might feel happy, where the pollen is in abundance like gold in the parks of blossomed flowers in Kochai.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 05, 2017, 11:22:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2139 on: October 05, 2017, 11:23:35 AM »
Verse  10:


கடுமலி யுடலுடை யமணருங் கஞ்சியுண் சாக்கியரும்
இடுமற வுரைதனை யிகழ்பவர் கருதுநம் மீசர்வானோர்
நடுவுறை நம்பனை நான்மறை யவர்பணிந் தேத்தஞாலம்
உடையவன் கொச்சையே யுள்கிவாழ் நெஞ்சமே யஞ்சனீயே.

My mind!  Our god who is meditated upon by the devotees who do not pay heed to the religious instruction given by the Jains who besmear their bodies with the powder of chebulicmyrobalan, and Chākkiyar Buddhists who drink gruel, the god who dwells in the midst of the celestial beings prosper thinking of Kochai of the Lord who has this world, and who is worshipped and praised by the Brahmins who are proficient in the four Vedas.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2017, 11:26:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2140 on: October 05, 2017, 11:27:40 AM »
Verse  11:

காய்ந்துதங் காலினாற் காலனைச் செற்றவர் கடிகொள்கொச்சை
ஆய்ந்துகொண் டிடமென விருந்தநல் லடிகளை யாதரித்தே
ஏய்ந்ததொல் புகழ்மிகு மெழின்மறை ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
வாய்ந்தவிம் மாலைகள் வல்லவர் நல்லர்வா னுலகின்மேலே.

The god who out of wrath destroyed the Yama, god of death with his left foot loving the good god who is in well-guarded Kochai, having selected and chosen it as his place. Those who are able to recite these suitable garlands of verses composed by Jnana Sambandhan  who has knowledge of the Vedas, and whose fitting and old fame is increasing, will have the honor of dwelling in the superior heaven.

Padigam on Tiruk Kochaivayam completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 05, 2017, 11:30:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2141 on: October 05, 2017, 11:31:56 AM »
Tiruth Turuthi and Tiru Velvikudi:

Verse  1:

ஓங்கிமே லுழிதரு மொலிபுனற் கங்கையை யொருசடைமேல்
தாங்கினா ரிடுபலி தலைகல னாக்கொண்ட தம்மடிகள்
பாங்கினா லுமையொடு பகலிடம் புகலிடம் பைம்பொழில்சூழ்
வீங்குநீர்த் துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.


Siva bore Ganga which is in the form of sounding water and which rose and moved to and fro on one of his matted hairs. The Lord who received the alms offered, using the skull as the bowl, by turns, stays in Turuthi which is surrounded by excessive water and by verdant gardens, during daytime as his place. He will stay during night in Vēḷvikudi.  (The idea contained in the last line is repeated in the succeeding verses.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2017, 11:36:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2142 on: October 06, 2017, 09:46:11 AM »
Verse  2:

தூறுசேர் சுடலையிற் சுடரெரி யாடுவர் துளங்கொளிசேர்
நீறுசாந் தெனவுகந் தணிவர்வெண் பிறைபுல்கு சடைமுடியார்
நாறுசாந் திளமுலை யரிவையோ டொருபக லமர்ந்தபிரான்
வீறுசேர் துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.

Siva will dance with a burning fire in his hand in the cremation ground in which shrubs grow thick.  He will besmear himself with joy with the very bright holy ash he would smear sandal paste.  He has on his matted hairs made into a crown, a white crescent moon. The master who is united with a lady having young breasts on which fragrant sandal paste has been smeared.  He stays during day-time in Turutti which has distinctive excellence;  He stays in Vēḷvikkuṭi during the night.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2017, 09:48:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2143 on: October 06, 2017, 09:50:02 AM »
Verse  3:


மழைவள ரிளமதி மலரொடு தலைபுல்கு வார்சடைமேல்
கழைவளர் புனல்புகக் கண்டவெங் கண்ணுதற் கபாலியார்தாம்
இழைவளர் துகிலல்கு லரிவையோ டொருபக லமர்ந்தபிரான்
விழைவளர் துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.


On the long matted hair where the skull, flowers, crescent moon and clouds are in combination, the god, our Kapāli who has a frontal eye, who made the water which is helpful for the growth of sugar-cane, stay.  The chief who was united with a lady with a waist on which is worn a sari and ornaments like Mēkalai. He is in Turutti which kindles the desire to worship him again and again, during day time he dwells in Vēḷvikkuṭi during night.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2017, 09:52:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2144 on: October 06, 2017, 09:54:17 AM »
Verse  4:


கரும்பன வரிசிலைப் பெருந்தகைக் காமனைக் கவினழித்த
சுரும்பொடு தேன்மல்கு தூமலர்க் கொன்றையஞ் சுடர்ச்சடையார்
அரும்பன வனமுலை யரிவையொ டொருபக லமர்ந்தபிரான்
விரும்பிடம் துருத்தியா ரிரவிடத் துறைவர்வேள் விக்குடியே.


Siva destroyed the beauty of Manmatha,  of noble mind who had such a great bow fastened with bands [As Manmatha disturbed the penance of Siva knowing fully well that his end would follow it, in order that the sufferings of the Devas might come to an end, he is said to be noble-minded.  He has  bright matted locks on which pure Koṉṟai flowers are worn and on which honey and bees are profuse The chief who was united with a lady with beautiful breasts like lotus buds he is in Turutti, which place he desires, during daytime. He will dwell in Vēḷvikkuṭi during night.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2017, 09:57:28 AM by Subramanian.R »