Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 195438 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2085 on: October 01, 2017, 01:51:02 PM »
Verse  11:


கோடலர வீனும்விரி சாரன்மு னெருங்கிவளர் கோகரணமே
ஈடமினி தாகவுறை வானடிகள் பேணியணி காழிநகரான்
நாடிய தமிழ்க்கிளவி யின்னிசைசெய் ஞானசம் பந்தன்மொழிகள்
பாடவல பத்தரவ ரெத்திசையு மாள்வர்பர லோகமெளிதே.

Cherishing with love the feet of Siva who dwells with pleasure in Kōkaraṇam as his chosen place where in the extensive slopes trees grow very dense and where the Malabar glory lily blossoms flowers like the hood of the cobra. The native of the city of Sirkazhi who adorns his head with the lord's feet, those pious people who can sing the words of Jnana Sambandhan, who composed with music choice Tamizh words, will in this birth itself rule over the country bounded by all the directions, after that reaching the superior world is easy for them.

Padigam on Tirk Kokaranam complted.

Arunachala Siva. 
« Last Edit: October 01, 2017, 01:58:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2086 on: October 01, 2017, 02:00:30 PM »
Tiru Veezhi Mizhalai:

Verse  1:

சீர்மருவு தேசினொடு தேசமலி செல்வமறை யோர்கள்பணியத்
தார்மருவு கொன்றையணி தாழ்சடையி னானமர்ச யங்கொள்பதிதான்
பார்மருவு பங்கயமு யர்ந்தவயல் சூழ்பழன நீடவருகே
கார்மருவு வெண்கனக மாளிகை கவின்பெருகு வீழிநகரே.

As the Brahmins who possess eminent luster and wealth of devotion to god which are praised throughout Tamizh Nādu, do obeisance, the place which is victorious among the shrines, and where Siva, who has hanging matted locks in which he wears Koṉṟai flowers which blossom in garlands. When the agricultural tracts are excessively fertile which are surrounded by fields where lotus which has roots in the earth grows tall, nearby, is the city of Veezhi, of increasing beauty where the white colored mansions which abound in wealth and on which clouds settle.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 02:04:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2087 on: October 02, 2017, 09:30:27 AM »
Verse  2:


எண்ணிற வரிவளை நெறிகுழ லெழின்மொழி யிளமுலைப்
பெண்ணுறு முடலினர் பெருகிய கடல்விட மிடறினர்
கண்ணுறு நுதலினர் கடியதொர் விடையினர் கனலினர்
விண்ணுறு பிறையணி சடையினர் பதிவிழி மிழலையே.

Siva has in his body a lady who has immature breasts, beautiful words, curly tresses of hairs and wears very bright bangles with lines on them.  He has in his neck poison that rose in the ocean. He has a frontal eye has a bull of quick gait. He holds fire in his hand. Veezhi Mizhalai is the place of Siva who adorns his head with a crescent moon that shines in the sky.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2017, 09:33:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2088 on: October 02, 2017, 09:34:11 AM »
Verse  3:


மைத்தகு மதர்விழி மலைமக ளுருவொரு பாகமா
வைத்தவர் மதகரி யுரிவைசெய் தவர்தமை மருவினார்
தெத்தென விசைமுரல் சரிதையர் திகழ்தரு மரவினர்
வித்தக நகுதலை யுடையவ ரிடம்விழி மிழலையே.


Siva who placed the body of Parvati who has proud eyes, made beautiful being coated with collyrium, flayed the frenzied elephant.  He has a conduct which is praised with music with measure of time by those who approached him.  He has a glittering cobra.
Veezhi Mizhalai  is the place of Siva who has a skillful laughing skull.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2017, 09:37:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2089 on: October 02, 2017, 09:37:43 AM »
Verse 4:

செவ்வழ லெனநனி பெருகிய வுருவினர் செறிதரு
கவ்வழ லரவினர் கதிர்முதிர் மழுவினர் தொழுவிலா
முவ்வழ னிசிசரர் விறலவை யழிதர முதுமதிள்
வெவ்வழல் கொளநனி முனிபவர் பதிவிழி மிழலையே.

Siva has a form like the red fire which is very much increasing in size. He has a biting and poisonous cobra which is tied to the waist. He has a battle-axe which is exceedingly bright.  To destroy the strength of the three angry demons who did not worship Siva, Veezhi Mizhalai is the place of Siva who grew very much enraged so that hot fire might engulf the old forts.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 02, 2017, 09:40:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2090 on: October 02, 2017, 09:41:46 AM »
Verse  5:

பைங்கண தொருபெரு மழலைவெ ளேற்றினர் பலியெனா
எங்கணு முழிதர்வ ரிமையவர் தொழுதெழு மியல்பினர்
அங்கண ரமரர்க ளடியிணை தொழுதெழ வாரமா
வெங்கண வரவின ருறைதரு பதிவிழி மிழலையே.


Siva has a big white bull tender in age with eyes fuming with anger will wander everywhere saying give me alms. He looks with kindness at his devotees.
The devotees who are fit to be worshipped by the celestial beings who do not wink,
and the immortals to worship his two feet.  Veezhi Mizhalai is the place where Siva who wears cobras with fiery eyes as garlands, dwells.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 02, 2017, 09:45:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2091 on: October 02, 2017, 10:16:18 AM »
Verse  6:

பொன்னன புரிதரு சடையினர் பொடியணி வடிவினர்
உன்னினர் வினையவை களைதலை மருவிய வொருவனார்
தென்னென விசைமுரல் சரிதையர் திகழ்தரு மார்பினில்
மின்னென மிளிர்வதொ ரரவினர் பதிவிழி மிழலையே.

Siva has a intertwining matted locks,  which is golden in color.  He smears on his body holy ash.  The unequalled one who is in the habit of completely removing the karmas which are like weeds, of those who meditate on him. He has the conduct of singing with the sound teṉṉeṉa. Veezhi Mizhalai is the place of Siva who has a cobra which is gleaming like lightning in the shining chest.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 02, 2017, 10:19:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2092 on: October 02, 2017, 10:20:38 AM »
Verse  7:


அக்கினொ டரவரை யணிதிக ழொளியதொ ராமைபூண்
டிக்குக மலிதலை கலனென விடுபலி யேகுவர்
கொக்கரை குழன்முழ விழவொடு மிசைவதொர் சரிதையர்
மிக்கவ ருறைவது விரைகமழ் பொழில்விழி மிழலையே.


Having adorned his waist with a cobra and conch-beads, having adorned his chest with a beautiful and lustrous shell of a tortoise, holding the large skull as the bowls to receive the alms laced in it, he will go speaking such sweet words that even the juice of sugar-cane, appears insipid when compared to them. He has a conduct which is combined with festivals in which Kokkari, flute and Muzhavu are played. Veezhi Mizhalai, which has gardens which spreads their fragrance, is the place where Siva who has no superior to him, dwells.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2017, 10:23:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2093 on: October 02, 2017, 10:25:27 AM »
Verse  8:


பாதமொர் விரலுற மலையடர் பலதலை நெரிதரப்
பூதமொ டடியவர் புனைகழ றொழுதெழு புகழினர்
ஓதமொ டொலிதிரை படுகடல் விடமுடை மிடறினர்
வேதமொ டுறுதொழின் மதியவர் பதிவிழி மிழலையே.

Fixing one toe of the foot in the mountain, Kailash, broke the ten heads which were close to each other. He has such a fame that his feet which are adorned with kazhal (foot ornaments) are praised by the Bhutas and devotees. He has in his neck poison which rose in the ocean where noisy waves and tides occur. Veezhi Mizhalai is the place where wise people Brahmins perform the duties prescribed for them in addition to chanting the Vedas.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2017, 10:28:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2094 on: October 02, 2017, 10:30:57 AM »
Verse  9:


நீரணி மலர்மிசை யுறைபவ னிறைகட லுறுதுயில்
நாரண னெனவிவ ரிருவரு நறுமல ரடிமுடி
ஓருணர் வினர்செல லுறலரு முருவினொ டொளிதிகழ்
வீரண ருறைவது வெறிகமழ் பொழில்விழி மிழலையே.

Brahma who stays on the lotus which lends beauty to the water and Naraynan who sleeps in the ocean full of water, these two persons, the place where the brave hero who has a lustrous body which cannot be reached by those two who searched the feet which are like fragrant flowers and the head, though they determined to find them.
is Veezhi Mizhalai which has gardens from which fragrance spreads.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 02, 2017, 10:34:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2095 on: October 02, 2017, 10:34:56 AM »
Verse  10:


இச்சைய ரினிதென இடுபலி படுதலை மகிழ்வதோர்
பிச்சையர் பெருமையை யிறைபொழு தறிவென வுணர்விலர்
மொச்சைய வமணரு முடைபடு துகிலரு மழிவதோர்
விச்சைய ருறைவது விரைகமழ் பொழில்விழி மிழலையே.


With an inclination that the alms given is good, receives with joy the alms in the dead skull.  Though he is partial to begging alms his greatness could not be comprehended even for a moment; though one can say I shall measure his greatness. The place where Siva who has the magic power which cause destruction of the Jains who have a body odor and Buddhists wearing a cloth giving an offensive smell.  It is Veezhi Mizhalai which has gardens from which fragrance spreads.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2017, 10:37:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2096 on: October 02, 2017, 10:38:57 AM »
Verse  11:


உன்னிய வருமறை யொலியினை முறைமிகு பாடல்செய்
இன்னிசை யவருறை யெழிறிகழ் பொழில்விழி மிழலையை
மன்னிய புகலியுண் ஞானசம் பந்தன வண்டமிழ்
சொன்னவர் துயரிலர் வியனுல குறுகதி பெறுவரே.

About Veezhi Mizhalai which has beautiful and excellent gardens and where Brahmins who, with their knowledge of music, convert into the proper way songs with the notes in chanting Vedas which are considered to be revealed by Siva. Those who recited the Tamizh n verses containing many truths, and composed by Jnana Sambandhan who is a resident of Pukali, which knows no destruction, will have no sufferings in the world and attain existence in the extensive world of bliss.


Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2017, 10:42:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2097 on: October 02, 2017, 10:44:23 AM »
Tiruch Cherai:

Verse  1:


முறியுறு நிறமல்கு முகிழ்முலை மலைமகள் வெருவமுன்
வெறியுறு மதகரி யதள்பட வுரிசெய்த விறலினர்
நறியுறு மிதழியின் மலரொடு நதிமதி நகுதலை
செறியுறு சடைமுடி யடிகடம் வளநகர் சேறையே.


The daughter of the mountain who has breasts like lotus buds and a complexion flourishing like the tender leaves, to be frightened in the distant past, Siva had the strength to flay a savage elephant full of must to peel the skin. Cherai is the fertile city of the god on whose matted locks coiled into a crown the flowers of fragrant Koṉṟai, the river Ganga, and the laughing skull are crowded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2017, 10:46:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2098 on: October 02, 2017, 02:22:17 PM »
Verse  2:


புனமுடை நறுமலர் பலகொடு தொழுவதொர் புரிவினர்
மனமுடை யடியவர் படுதுயர் களைவதொர் வாய்மையர்
இனமுடை மணியினொ டரசிலை யொளிபெற மிளிர்வதோர்
சினமுதிர் விடையுடை யடிகடம் வளநகர் சேறையே.

Siva has a liking to be worshipped by devotees with many fragrant flowers available in the sylvan tract he is ever-truthful in the weeding out the sufferings experienced by his devotees who have steadiness of minds. Chēṟai is the fertile city of the god who has a bull of severe anger and wears an ornament resembling in shape the leaf of the Peepul tree along with a cluster of bells.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 02, 2017, 02:24:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2099 on: October 02, 2017, 02:25:11 PM »
Verse  3:


புரிதரு சடையினர் புலியத ளரையினர் பொடிபுல்கும்
எரிதரு முருவின ரிடபம தேறுவ ரீடுலா
வரிதரு வளையின ரவரவர் மகிழ்தர மனைதொறும்
திரிதரு சரிதைய ருறைதரு வளநகர் சேறையே.

Siva has  twisted matted locks, wears as dress in the waist a tiger's skin. He has a body which is like fire and smears on it sacred ash.  He rides on a bull. Chēṟai is the fertile city where the god who has a conduct of wandering in every one of the houses of the ladies who wear bangles with lines which suit their beauty individually.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2017, 02:27:26 PM by Subramanian.R »