Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 195645 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2070 on: October 01, 2017, 10:59:08 AM »
Verse  7:

உன்னியிரு போதுமடி பேணுமடி யார்தமிட ரொல்கவருளித்
துன்னியொரு நால்வருட னானிழ லிருந்ததுணை வன்றனிடமாம்
கன்னியரொ டாடவர்கண் மாமணம் விரும்பியரு மங்கலமிக
மின்னியலு நுண்ணிடைநன் மங்கைய ரியற்றுபதி வேதிகுடியே.

The place of the companion who sat under the banyan tree close to the four sages having granted his grace to make the sufferings of the devotees who cherish him with love day and night, fixing their thoughts on his feet, reduced in severity.  It is Vēdikudi, the place when young ladies who have bending waists like lightning create the eight valued auspicious functions living the great wedding of bride grooms with virgin girls desiring them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 11:01:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2071 on: October 01, 2017, 11:02:29 AM »
Verse  8:


உரக்கரநெ ருப்பெழநெ ருக்கிவரை பற்றியவொ ருத்தன்முடிதோள்
அரக்கனை யடர்த்தவனி சைக்கினிது நல்கியரு ளங்கணனிடம்
முருக்கிதழ் மடக்கொடி மடந்தையரு மாடவரு மொய்த்த கலவை
விரைக்குழன் மிகக்கமழ விண்ணிசை யுலாவுதிரு வேதிகுடியே.


Squeezing Ravanan to issue fire from the chest and hands, pressing down the heads and shoulders of Rāvanaṉ who is unequalled, and caught hold of the mountain Kailash the place of Siva who has compassion in his eyes and granted boons with pleasure hearing the music  sung by him. The sandal paste mixed with several aromatic substances and smeared thickly on the hair by males and young ladies who are tender like creepers and whose lips are like the flowers of the east Indian coral tree, issue a strong smell. It is Tiruvēdikudi where that fragrance reaches the heaven and spreads there to become famous.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 11:05:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2072 on: October 01, 2017, 11:06:55 AM »
Verse  9:

பூவின்மிசை யந்தணனொ டாழிபொலி யங்கையனு நேடவெரியாய்த்
தேவுமிவ ரல்லரினி யாவரென நின்றுதிகழ் கின்றவரிடம்
பாவலர்க ளோசையியல் கேள்விய தறாதகொடை யாளர்பயில்வாம்
மேவரிய செல்வநெடு மாடம்வளர் வீதிநிகழ் வேதிகுடியே.

Along with the Brahmin Brahman who sits on a lotus flower, Vishnu in whose right palm the discus is shining, to search him, having become a column of fire.
The place of Siva who shone without diminishing to make people to doubt, he is not even the celestial beings. Who is he?  Vēdikudi where people who are liberal without ceasing and who always listen to the subject contained in Iyal Tamizh works which have sweet sound and which are the productions of great poets.  It is Vēdikudi where there are streets in which tall storeys which are prosperous and where wealth, not found in other places, stays permanently.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 11:10:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2073 on: October 01, 2017, 11:11:54 AM »
Verse  10:


வஞ்சமணர் தேரர்மதி கேடர்த மனத்தறிவி லாதவர்மொழி
தஞ்சமென வென்றுமுண ராதவடி யார்கருது சைவனிடமாம்
அஞ்சுபுலன் வென்றறு வகைப்பொரு டெரிந்தெழு விசைக்கிளவியால்
வெஞ்சின மொழித்தவர்கண் மேவிநிகழ் கின்றதிரு வேதிகுடியே.

The deceptive Jains and Teravadi Buddists are evil minded,  the place of the Saivaṉ Siva who is meditated upon by devotees who think about the words of those two people who do not have any knowledge, as their support for their uplift. Having conquered the five senses, and having made researches into the six different religious systems, people who have destroyed cruel anger by singing songs in praise of god, which have all the seven notes, is Tiruvēdikudi where they live with desire.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 11:14:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2074 on: October 01, 2017, 11:15:43 AM »
Verse  11:


கந்தமலி தண்பொழினன் மாடமிடை காழிவளர் ஞானமுணர்சம்
பந்தன்மலி செந்தமிழின் மாலைகொடு வேதிகுடி யாதி கழலே
சிந்தைசெய வல்லவர்க ணல்லவர்க ளென்னநிகழ் வெய்தியிமையோர்
அந்தவுல கெய்தியர சாளுமது வேசரத மாணைநமதே.


Sambandhan, who realized knowledge about god and who prospers in Sirkazhi which has beautiful storeys and cool gardens with abundant fragrance are very close to each other. Those who can meditate upon the feet of Siva in Tiruvēdikudi with the help of the garlands of verses composed in chaste Tamizh and pregnant with meaning after being eminent in this world as good people it is definite that they will reach that world of the celestial beings and rule there.  The authority for that is ours.

Padigam on Tiruvedkudi completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 11:18:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2075 on: October 01, 2017, 11:20:31 AM »
Tiruk Kokaranam:


Verse  1:

என்றுமரி யானயல வர்க்கிய லிசைப்பொருள்க ளாகியெனதுள்
நன்றுமொளி யானொளிசி றந்தபொன் முடிக்கடவு ணண்ணுமிடமாம்
ஒன்றியம னத்தடியர் கூடியிமை யோர்பரவு நீடரவமார்
குன்றுகணெ ருங்கிவிரி தண்டலை மிடைந்துவளர் கோகரணமே.Siva is difficult to be known to others who are not his devotees. He is the big light within me being that division of Tamizh poetry or prose, conforming to the rules of Tamizh grammar and Tamizh poetry composed to suit the several melody-types and time measures.  The place which the god who has matted locks coiled into a crown glittering like superior gold, remains, is Kokaraṇam where the blossomed gardens are close to each other and hills are close to each other and the loud sound of the celestial beings who praise joining with devotees of concentrated minds, fills the whole place.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 11:24:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2076 on: October 01, 2017, 01:11:58 PM »
Verse  2:


பேதைமட மங்கையொரு பங்கிட மிகுத்திடப மேறியமரர்
வாதைபட வண்கடலெ ழுந்தவிட முண்டசிவன் வாழுமிடமாம்
மாதரொடு மாடவர்கள் வந்தடி யிறைஞ்சிநிறை மாமலர்கடூய்க்
கோதைவரி வண்டிசைகொள் கீதமுரல் கின்றவளர் கோகரணமே.

Rejoicing in having been united with an artless, beautiful lady on the left half,
riding on a bull, the place where Siva who consumed the poison that rose in the ocean having many kinds of wealth to make the celestial beings and demons feel distressed.
Gents and ladies come and prostrate at the feet of Siva and scatter big flowers to hide the feet. It is Kōkaraṇam of increasing fame where in the garlands the bees with lines hum like music compositions.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 01:15:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2077 on: October 01, 2017, 01:16:33 PM »
Verse 3:

முறைத்திறமு றப்பொருடெரிந்துமுனி வர்க்கருளி யாலநிழல்வாய்
மறைத்திற மறத்தொகுதி கண்டுசம யங்களைவ குத்தவனிடம்
துறைத்துறை மிகுத்தருவி தூமலர் சுமந்துவரை யுந்திமதகைக்
குறைத்தறை யிடக்கரி புரிந்திடறு சாரன்மலி கோகரணமே.

Under the shade of the banyan tree, granting the meaning of the Vedas investigating in accordance with the rules of initiation to the sages, the place of Siva who founded and created the religions codifying the sum total of righteous conduct in the different Vedas. Eroding the head-sluices the streams which are numerous in every ghat carrying pure flowers and pushing bamboos, causing the elephant to roar,
is Kōkaraṇam in which there are many slopes which are dashed by the streams.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 01:19:27 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2078 on: October 01, 2017, 01:20:40 PM »
Verse  4:


இலைத்தலை மிகுத்தபடை யெண்கரம் விளங்கவெரி வீசிமுடிமேல்
அலைத்தலை தொகுத்தபுனல் செஞ்சடையில் வைத்தவழ கன்றனிடமாம்
மலைத்தலை வகுத்தமுழை தோறுமுழை வாளரிகள் கேழல்களிறு
கொலைத்தலை மடப்பிடிகள் கூடிவிளை யாடிநிகழ் கோகரணமே.

The weapon of a trident which has blades like leaves and other weapons to be conspicuous in the eight hands;  Swimming the fire, the place of the beautiful god who placed on his red matted locks, water which has a collection of waves, is Kōkaraṇam where the bright lions with manes living in every cave formed in the mountain,
wild boar, male elephants, and young female elephants which can cause death join together and play together forgetting their natural enmities.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 01:23:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2079 on: October 01, 2017, 01:24:10 PM »
Verse  5:

தொடைத்தலை மலைத்திதழி துன்னிய வெருக்கலரி வன்னிமுடியின்
சடைத்தலை மிலைச்சியத போதனனெ மாதிபயில் கின்றபதியாம்
படைத்தலை பிடித்துமற வாளரொடு வேடர்கள் பயின்றுகுழுமிக்
குடைத்தலை நதிப்படிய நின்றுபழி தீரநல்கு கோகரணமே.


Wearing a garland of skulls, the city where our god who is the cause of all things, who has penance as his wealth and who wears on the matted locks on the head, leaves of Indian mesquit, oleander flowers, Yarcum flowers which are dense, and Koṉṟai,
is Kōkaraṇam, where the hunters are friendly with warriors who hold the end of the weapons and join together, bathe in the river with waves, plunging into the which grants grace to remove the reproaches.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 01:26:24 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2080 on: October 01, 2017, 01:27:26 PM »
Verse  6:


நீறுதிரு மேனிமிசை யாடிநிறை வார்கழல் சிலம்பொலிசெய
ஏறுவிளை யாடவிசை கொண்டிடு பலிக்குவரு மீசனிடமாம்
ஆறுசம யங்களும்வி ரும்பியடி பேணியர னாகமமிகக்
கூறுமனம் வேறிரதி வந்தடியர் கம்பம்வரு கோகரணமே.

Bathing in sacred ash his holy body the foot ornaments which is tied tightly with a leather strap, an anklet to make a sound that fills the whole place, the place of Siva who comes to receive the alms that are given, driving the bull very speedily as if it is a play, is Kōkaraṇam where people belonging to the six Saiva religious systems cherish his feet with love and talk about the Agamas revealed by Haran, and where the devotees quake with joy as they derive a different sweetness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 01:30:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2081 on: October 01, 2017, 01:31:33 PM »
Verse  7:


கல்லவட மொந்தைகுழ றாளமலி கொக்கரைய ரக்கரைமிசை
பல்லபட நாகம்விரி கோவணவ ராளுநக ரென்பரயலே
நல்லமட மாதரர னாமமு நவிற்றிய திருத்தமுழுகக்
கொல்லவிட நோயகல் தரப்புகல்கொ டுத்தருளு கோகரணமே.

Siva dances to the measure of times of these instruments such as Kollavaṭam, Montai, flute, cymbals, and many Kōkkarai. The city of Siva who wears an expanded loin-cloth of a cobra with which many teeth and hoods on the waist in which he wears beads,
by the side of the holy water young ladies who have good character and acts.
When they bathe in the holy water bearing the names of Hara, people say it is Kōkaraṇam which grants refuge by removing the disease due to poison that can kill.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 01:34:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2082 on: October 01, 2017, 01:35:26 PM »
Verse  8:


வரைத்தல நெருக்கிய முருட்டிரு ணிறத்தவன வாய்களலற
விரற்றலை யுகிர்ச்சிறிது வைத்தபெரு மானினிது மேவுமிடமாம்
புரைத்தலை கெடுத்தமுனி வாணர்பொலி வாகிவினை தீரவதன்மேல்
குரைத்தலை கழற்பணிய வோமம்வில கும்புகைசெய் கோகரணமே.


All the ten mouths of Ravanan who had a black color and who attacked the mountain Kailash, the place of the god who fixed slightly the nail of the toe and crushed him desires and dwells with pleasure.  As the sages who destroyed all faults, gain brilliance as their acts perish, over and above that.  It is Kōkaranam where the smoke that issues from the sacrifices performed by them, when they pay homage to his feet wearing foot ornaments which moves making a sound, rises in the sky.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 01:38:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2083 on: October 01, 2017, 01:39:21 PM »
Verse  9:


வில்லிமையி னால்விற லரக்கனுயிர் செற்றவனும் வேதமுதலோன்
இல்லையுள தென்றிகலி நேடவெரி யாகியுயர் கின்றபரனூர்
எல்லையில் வரைத்தகடல் வட்டமு மிறைஞ்சிநிறை வாசமுருவக்
கொல்லையி லிளங்குறவர் தம்மயிர் புலர்த்திவளர் கோகரணமே.


Vishnu who destroyed the life of the victorious demon by his skill in archery
and Brahma who gave out the Vedas, the place of the supreme god, Siva who grew tall as a column of fire for both of them being opposed to each other, to search the head and feet, thinking they existed and did not exist. The people inhabiting the world surrounded by the ocean which is limitless, worship with incense which fills the whole space and as the fragrance penetrates.  It is Kōkaraṇam where the young hunter ladies living in the forest tract dry their locks of hair and which is prosperous.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 01:42:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2084 on: October 01, 2017, 01:46:46 PM »
Verse  10:

நேசமின் மனச்சமணர் தேரர்க ணிரந்தமொழி பொய்களகல்வித்
தாசைகொண் மனத்தையடி யாரவர் தமக்கருளு மங்கணனிடம்
பாசம தறுத்தவனி யிற்பெயர்கள் பத்துடைய மன்னனவனைக்
கூசவகை கண்டுபி னவற்கருள்க ணல்கவல கோகரணமே.

Having separated the lies arranged in the proper order by the Jains who have no love and Teravada Buddhists, the place of Siva, the gracious-eyed who grants to his devotees a mind which desires him, is Kōkaraṇam which is capable of bestowing many kinds of grace to Arjuna who had ten names to feel ashamed and after cutting all his attachments in this world.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 01:49:50 PM by Subramanian.R »