Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 177989 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2055 on: August 29, 2017, 01:22:32 PM »
Verse  3:


அம்பனைய கண்ணுமை மடந்தையவ ளஞ்சிவெரு வச்சினமுடைக்
கம்பமத யானையுரி செய்தவர னார்கருதி மேயவிடமாம்
வம்புமலி சோலைபுடை சூழமணி மாடமது நீடி யழகார்
உம்பரவர் கோனகர மென்னமிக மன்னுதவி மாணிகுழியே.

The place which brahmins who stay in forest, who flayed an angry elephant tied to a pillar to make the lady Uma who has eyes like the arrow, to fear and get startled, desired to dwell thinking of its importance, is Utavi Māṇikuzhi which is eternal like the city of the King of the immortals which is beautiful, and where there are tall storeys set with gems, and which is surrounded on all sides by gardens which have abundance of fragrance.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2017, 01:25:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2056 on: August 29, 2017, 01:26:52 PM »
Verse 4:

நித்தநிய மத்தொழில னாகிநெடு மால்குறள னாகிமிகவும்
சித்தம தொருக்கிவழி பாடுசெய நின்றசிவ லோகனிடமாம்
கொத்தலர் மலர்ப்பொழிலி னீடுகுல மஞ்ஞைநட மாடலதுகண்
டொத்தவரி வண்டுக ளுலாவியிசை பாடுதவி மாணிகுழியே.

The place of Sivalōkaṉ whom the tall Vishnu assuming the form of a dwarf and practining daily routine of religious duties, controlling the mind very strictly,
is Utavi Māṇikuzhi where, on seeing the superior peacocks dancing in the flower-gardens which blossom in bunches; the bees with lines, moving to and fro hum like the music in agreement with that dance.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2017, 01:29:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2057 on: August 29, 2017, 01:30:23 PM »
Verse  5:


மாசின்மதி சூடுசடை மாமுடியர் வல்லசுரர் தொன்னகரமுன்
நாசமது செய்துநல வானவர்க ளுக்கருள்செய் நம்பனிடமாம்
வாசமலி மென்குழன் மடந்தையர்கண் மாளிகையின் மன்னியழகார்
ஊசன்மிசை யேறியினி தாகவிசை பாடுதவி மாணிகுழியே.


Siva has  big matted locks coiled into a crown on which he wears a crescent moon without the black spot. The place of Nampaṉ Siva who bestowed his grace on the good celestial beings, destroying the old cities of the strong demons., is Utavi Māṇikuzhi where the ladies who have very fragrant and soft tresses of hair stay in the mansions and climbing on the beautiful swing sing sweet music, appropriate to that.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2017, 01:39:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2058 on: August 29, 2017, 01:42:52 PM »
Verse  6:


மந்தமலர் கொண்டுவழி பாடுசெயு மாணியுயிர் வவ்வமனமாய்
வந்தவொரு காலனுயிர் மாளவுதை செய்தமணி கண்டனிடமாம்
சந்தினொடு காரகில் சுமந்துதட மாமலர்கள் கொண்டுகெடிலம்
உந்துபுனல் வந்துவயல் பாயுமண மாருதவி மாணிகுழியே.


The place of Siva who has a blue neck and who kicked the unequalled Yama, god of death who came with the idea of taking away the life of the bachelor Mārkkaṇṭeyaṉ who worshipped Siva with soft and fresh flowers is Utavi Māṇikuzhi full of fragrance where the river, Keṭilam, carrying sandal wood and eagle wood and bringing in its floods very big flowers, whose rising water comes and flows into the fields.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2017, 01:45:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2059 on: August 29, 2017, 01:46:22 PM »
Verse 7:

எண் பெரிய வானவர்க ணின்றுதுதி செய்யவிறை யேகருணையாய்
உண்பரிய நஞ்சுதனை யுண்டுலக முய்யவரு ளுத்தமனிடம்
பண்பயிலும் வண்டுபல கெண்டிமது வுண்டுநிறை பைம் பொழிலின்வாய்
ஒண்பலவி னின்கனி சொரிந்துமண நாறுதவி மாணிகுழியே.


The place of the supreme being possessed of all moral attributes who granted his grace to save the world by consuming the poison which could not be consumed by any other god, showing a little of his grace when the esteemed great celestial beings like Vishnu,  Brahma and Indran praised him without stopping.  Utavi Maṇikuzhi where many bees which practice melody-types, work in the flowers and drink honey, in the fertile gardens where fragrance spreads as the superior jack trees shed their sweet fruits.

Arunachala Siva,
« Last Edit: August 30, 2017, 12:39:32 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2060 on: August 30, 2017, 12:40:47 PM »
Verse 8:

எண்ணமது வின்றியெழி லார்கைலை மாமலை யெடுத்ததிறலார்
திண்ணிய வரக்கனை நெரித்தருள் புரிந்தசிவ லோகனிடமாம்
பண்ணமரு மென்மொழியி னார்பணை முலைப்பவள வாயழகதார்
ஒண்ணுதன் மடந்தையர் குடைந்துபுன லாடுதவி மாணிகுழியே.The place of Sivalōkam who granted his grace after crushing the valorous and strong demon who lifted the great and beautiful mountain, Kailash without forethought is Utavi Māṇikuzhi, where the ladies, whose words are like melody-types, and who have large breasts beautiful lips like coral and bright foreheads, bathe in the water plunging and diving.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 30, 2017, 12:43:47 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2061 on: August 31, 2017, 09:37:05 AM »
Verse  9:


நேடுமய னோடுதிரு மாலுமுண ராவகை நிமிர்ந்துமுடிமேல்
ஏடுலவு திங்கண்மத மத்தமித ழிச்சடையெம் மீசனிடமாம்
மாடுலவு மல்லிகை குருந்துகொடி மாதவி செருந்திகுரவி
னூடுலவு புன்னைவிரை தாதுமலி சேருதவி மாணிகுழியே.


Shooting up high so that Vishnu who searched the feet and Brahma who searched the head could not know them, as a column of fire. The place of our Lord of the Universe who has on his matted locks on the head a crescent moon resembling the petal of the white lotus Datura flowers and Koṉṟai, is Utavi Māṇikuzhi where fragrant pollen of the mast wood tree, which moves into the bottle-flower tree, panicled golden blossomed pear-tree, creeper of the common delight of the woods, wild lime trees and jasmine that spreads on the sides, are in an abundant quantity.

Arunachala Siva,
« Last Edit: August 31, 2017, 09:40:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2062 on: September 30, 2017, 01:29:59 PM »
Verse 10:


மொட்டையம ணாதர்முது தேரர்மதி யில்லிகண் முயன்றனபடும்
முட்டைகண் மொழிந்தமொழி கொண்டருள்செய் யாதமுதல் வன்றனிடமாம்
மட்டைமலி தாழையிள நீர்முதிய வாழையில் விழுந்தவதரில்
ஒட்டமலி பூகநிரை தாறுதிர வேறுதவி மாணிகுழியே.


The place of the chief who does not bestow his grace accepting the words spoken by the ignorant Jains who have a bald head as the hairs are removed by plucking and senior Teravadi Buddhists whose doctrine is that the acts done by taking efforts will themselves bear fruit, who have no firm beliefs, and who have no intelligence.
is Utavi Māṇikuzhi where the tender fruit of the coconut tree which has many leave stalks falls on the mature Plaintain tree, strikes against dense cluster of fruits of the Areca-palm to shed and get stuck in the path.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2017, 01:32:44 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2063 on: September 30, 2017, 01:33:48 PM »
Verse  11:


உந்திவரு தண்கெடில மோடுபுனல் சூழுதவி மாணிகுழிமேல்
அந்திமதி சூடியவெம் மானையடி சேருமணி காழிநகரான்
சந்தநிறை தண்டமிழ் தெரிந்துணரும் ஞானசம் பந்தனதுசொல்
முந்தியிசை செய்துமொழி வார்களுடை யார்கணெடு வானநிலனே.


On Utavi Māṇikuzhi surrounded by the flowing water of the cool river Keṭilam which comes pushing many things, the native of the city of beautiful Kāzhi who always meditates on the feet of our Lord who wears on his head a crescent moon that rises at sunset, those who recite with music at the beginning of the day the words of Jnana Sambandhan,  who has knowledge of refined Tamizh full of rhythmic movement, by research, will obtain the extensive heaven and this world as their possession.

Padigam on Tiru Mani Kuzhi completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2017, 01:36:53 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2064 on: September 30, 2017, 04:27:54 PM »
Tiru Vedhi Kudi:

Verse 1:


நீறுவரி யாடரவொ டாமைமன வென்புநிரை பூண்பரிடபம்
ஏறுவரி யாவரு மிறைஞ்சுகழ லாதிய ரிருந்தவிடமாம்
தாறுவிரி பூகமலி வாழைவிரை நாறவிணை வாளைமடுவில்
வேறுபிரி யாதுவிளை யாடவள மாரும்வயல் வேதிகுடியே.

As the Areca-palm which unfolds its spathe and abundant plantain trees spread their fragrance and the pairs of scabbard fish without separation from each other play in the deep pool, Vedhi Kudi which has fertile fields, Sivaṉ who wears sacred ash, dancing cobra with lines, tortoise shell, chank beads and garlands of bones.
who rides on a bull.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2017, 04:31:38 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2065 on: October 01, 2017, 09:46:38 AM »
Verse  2:

சொற்பிரிவி லாதமறை பாடிநட மாடுவர்தொ லானையுரிவை
மற்புரி புயத்தினிது மேவுவரெந் நாளும்வளர் வானவர்தொழத்
துற்பரிய நஞ்சமுத மாகமு னயின்றவ ரியன்றதொகுசீர்
வெற்பரையன் மங்கையொரு பங்கர்நக ரென்பர்திரு வேதிகுடியே.


Singing Vēda whose words are not separate from music, Siva dances. He
will wear with pleasure always on his shoulders which are capable of wrestling, the skin of a full-grown elephant. As the celestial beings whose fear always is increasing, worshipped him.  He consumed in the distant past the poison near which none can go, as nectar.  People say that Tiruvēdikudi is the place of Siva who has on his half a lady of distinction who is the daughter of the King of the mountains, who has fame acquired by many ways.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 09:49:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2066 on: October 01, 2017, 09:50:19 AM »
Verse  3:


போழுமதி பூணரவு கொன்றைமலர் துன்றுசடை வென்றிபுகமேல்
வாழுநதி தாழுமரு ளாளரிரு ளார்மிடறர் மாதரிமையோர்
சூழுமிர வாளர்திரு மார்பில்விரி நூலர்வரி தோலருடைமேல்
வேழவுரி போர்வையினர் மேவுபதி யென்பர்திரு வேதிகுடியே.


In the matted locks, in which the segment of a full moon crescent, a winding cobra and flowers of Koṉṟai are close together, Siva who has grace enough to let down to flow the river which was in the heaven to make the efforts of Baghirata to be crowned with success, who has a neck darkened by the poison, and who is surrounded by the supplicants who are Devas, with their consorts, begging for boons. He who wears a bright sacred thread on his holy chest, has a dress made of tiger's skin. People say the city of Tiruvēdikudi where the god who covers his upper part of his body with a elephant`s skin, is his place.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 09:54:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2067 on: October 01, 2017, 10:09:04 AM »
Verse  4:


காடர்கரி காலர்கனல் கையரனன் மெய்யருடல் செய்யர்செவியில்
தோடர்தெரி கீளர்சரி கோவணவ ராவணவர் தொல்லைநகர்தான்
பாடலுடை யார்களடி யார்கண்மல ரோடுபுனல் கொண்டுபணிவார்
வேடமொளி யானபொடி பூசியிசை மேவுதிரு வேதிகுடியே.


Sivṉ dances in the cremation-ground.  He is death to the elephant which came to kill him. He holds fire in his hand.  He has a form which is fire itself. He has a red body on account of that wears a woman's ear-ring in one ear. He wears a well-chosen waist band. He wears a loin-cloth that slides down.  He possesses a bond by which he claims people as his slaves. The old city belonging to Siva having the foregoing attributes,
is Tiruvēdīkudi where the devotees who are capable of singing his praises, attain fame by smearing themselves with bright holy ash to distinguish them as devotees of Siva
and who worship him with flowers and bathe him with water.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 10:13:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2068 on: October 01, 2017, 10:52:04 AM »
Verse  5:

சொக்கர்துணை மிக்கவெயி லுக்கற முனிந்துதொழு மூவர்மகிழத்
தக்கவருள் பக்கமுற வைத்தவர னாரினிது தங்குநகர்தான்
கொக்கரவ முற்றபொழில் வெற்றிநிழல் பற்றிவரி வண்டிசைகுலாம்
மிக்கமரர் மெச்சியினி தச்சமிடர் போகநல்கு வேதிகுடியே.

Siva has great beauty.  The city where Haraṉ who placed his grace to make the three people who worshipped him and became angry with the three forts that mutually helped themselves, to become dust by being destroyed, stays with pleasure.
In the gardens where the cranes make great noise,  the bees having lines hum like music on account of the victory gained over the mango leaves by the complexion of ladies, It is Vēdikudi which grants its grace to remove sufferings and fear appreciating those ladies in an agreeable manner, to the immortals who have luminous bodies.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 10:54:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2069 on: October 01, 2017, 10:55:30 AM »
Verse  6:


செய்யதிரு மேனிமிசை வெண்பொடி யணிந்துகரு மானுரிவைபோர்த்
தையமிடு மென்றுமட மங்கையொ டகந்திரியு மண்ணலிடமாம்
வையம்விலை மாறிடினு மேறுபுகழ் மிக்கிழி விலாதவகையார்
வெய்யமொழி தண்புலவ ருக்குரைசெ யாதவவர் வேதிகுடியே.

Besmearing holy white ash on the red holy body, covering with the skin of an elephant. It is the place of the chief who wanders from house to house with a young lady saying give me alms, even if the prices of food stuffs increase in the world.
It is Vēdikudi, where cultured people whose superior fame is always on the increasing and does not decrease, and those who do not speak harsh words to lovable poets, live.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2017, 10:58:04 AM by Subramanian.R »