Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 216656 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2040 on: August 28, 2017, 04:51:12 PM »
Verse 10:


போதியர்கள் பிண்டியர்கள் போதுவழு வாதவகை யுண்டுபலபொய்
ஓதியவர் கொண்டுசெய்வ தொன்றுமிலை நன்றதுணர் வீருரைமினோ
ஆதியெமை யாளுடைய வரிவையொடு பிரிவிலி யமர்ந்தபதிதான்
சாதிமணி தெண்டிரை கொணர்ந்துவயல் புகவெறிகொள் சண்பைநகரே.


The Buddhists who worship the peepal tree, Jains who revere the Asoka tree,
after eating, never missing any meal in any part of the day. After uttering several false statements they have nothing good which they take upon themselves to do.
people who know the good path for you! Praise the city of Saṇbai where the clear waves bring high quality pearls and throw them to enter into the fields.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 28, 2017, 04:54:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2041 on: August 28, 2017, 04:55:28 PM »
Verse  11:

வாரின்மலி கொங்கையுமை நங்கையொடு சங்கரன் மகிழ்ந்தமருமூர்
சாரின்முர றென்கடல் விசும்புற முழங்கொலிகொள் சண்பைநகர்மேற்
பாரின்மலி கின்றபுகழ் நின்றதமிழ் ஞானசம் பந்தனுரைசெய்
சீரின்மலி செந்தமிழ்கள் செப்புமவர் சேர்வர்சிவ லோகநெறியே.

On the place where Saṅkaraṉ resides gladly with Uma, a lady of distinction who has breasts which swell by wearing bodice, and the city of Sanbai which has the roaring sound of the sea on all sides, to reach the sky. Composed by Jnana Sambandhan possessing knowledge of Tamizh and a fame which is permanent and on the increase in this world. Those who are able to recite the chaste Tamizh verses of increasing fame will attain in due course the world of Siva.

Padigam on Tiruch Sanbai Nagar completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2017, 04:58:42 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2042 on: August 28, 2017, 05:00:33 PM »
Tiru Veta Vanam: (Vedaranyam)

Verse 1:


கற்பொலிசு ரத்தினெரி கானினிடை மாநடம தாடிமடவார்
இற்பலி கொளப்புகுது மெந்தைபெரு மானதிட மென்பர் புவிமேல்
மற்பொலி கலிக்கடன் மலைக்குவ டெனத்திரை கொழித்தமணியை
விற்பொலி நுதற்கொடி யிடைக்கணிகை மார்கவரும் வேதவனமே.


Performing the great dance in the scorching cremation ground which is like the desert which is abounding in stones, learned people say it is the place of our father and master who enters into every house to receive alms from the ladies, on this earth,
is Vētavaṉam where the young unmarried women of the fishermen who have waists as slender as a creeper, and beautiful forehead like the bent bow gather eagerly the pearls washed and sifted by the waves which rise like the peaks of the mountains in the roaring sea abundant with the wealth of the sea, on this earth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2017, 05:03:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2043 on: August 29, 2017, 09:06:20 AM »
Verse 2:

பண்டிரை பயப்புணரி யிற்கனக மால்வரையை நட்டரவினைக்
கொண்டுகயி றிற்கடைய வந்தவிட முண்டகுழ கன்றனிடமாம்
வண்டிரை நிழற்பொழிலின் மாதவியின் மீதணவு தென்றல்வெறியார்
வெண்டிரைகள் செம்பவள முந்துகடல் வந்தமொழி வேதவனமே.Planting the big mountain, Mantaram which is golden in color as the churning rod in the roaring ocean of milk long ago. The place of the youth who consumed the poison that rose when the Devas and Asuras churned the ocean using the serpent, Vāsuki as the cord for turning the churning staff, is Vēdāvaṉam which has fame, as the red coral is pushed by the white-crested waves which are full of the fragrance of the balmy southern breeze which approached the common delight of the woods which is growing in the garden which affords shade and where bees hum producing a great noise.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2017, 09:08:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2044 on: August 29, 2017, 09:10:29 AM »
Verse  3:

நீறுதிரு மேனியின் மிசைத்தொளிபெ றத்தடவி வந்திடபமே
ஏறியுல கங்கடொறும் பிச்சைநுக ரிச்சைய ரிருந்தபதியாம்
ஊறுபொரு ளின்றமி ழியற்கிளவி தேருமட மாதருடனார்
வேறுதிசை யாடவர்கள் கூறவிசை தேருமெழில் வேதவனமே.


The beautiful Vēdavaṉam where people from foreign countries who come for trade learn words to converse with the young girls who choose words the meaning of which is known to all in the sweet Tamizh which offers many ideas. Smearing the sacred ash very thickly on the holy body to shine bright riding on bull is the residence where Siva wishes to eat the alms given in every village.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2017, 09:12:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2045 on: August 29, 2017, 10:49:53 AM »
Verse  4:

காரியன்மெல் லோதிநதி மாதைமுடி வார்சடையில் வைத்துமலையார்
நாரியொரு பான்மகிழு நம்பருறை வென்பர்நெடு மாடமறுகில்
தேரியல் விழாவினொலி திண்பணில மொண்படக நாளுமிசையால்
வேரிமலி வார்குழனன் மாதரிசை பாடலொலி வேதவனமே.

Vētāvaṉam where the sweet sound of beautiful ladies of long and fragrant tresses of hair, with musical instruments, the sound of bright Paṭakam and strong conch used in worship daily, the bustle of the movement of temple car in the streets which have tall storeys, combine to make a sweet sound. Placing the lady who is in the form of a river [and] who has tresses of hair like the black cloud, in the long matted locks coiled into a crown, people say that it is the residence of Siva who rejoices in having a lady, daughter of the mountain, on one half.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2017, 10:52:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2046 on: August 29, 2017, 10:54:08 AM »
Verse  5:

கத்திரிகை துத்திரி கறங்குதுடி தக்கையொ டிடக்கைபடகம்
எத்தனை யுலப்பில்கரு வித்திர ளலம்பவிமை யோர்கள்பரச
ஒத்தற மிதித்துநட மிட்டவொரு வர்க்கிடம தென்பருலகில்
மெய்த்தகைய பத்தரொடு சித்தர்கண் மிடைந்துகளும் வேதவனமே.


Vētavaṉam where faithful and pious votaries and mystics who have acquired eight kinds of mysterious powers jumps out of joy. As the group of ever so many countless instruments such as Kattirikai, Tuttari, the sounding drum tapering in the middle like the sun-glass, Takkai, Iṭakkai and Paṭakam produce music as accompaniments.
( NOTE jlc: manuscript has Kattarikai instead of Kattirikai.)  When the celestial beings who do not wink praise.  Keeping paces with the legs according to measure of time.
People say it is the place of the unequalled Siva who performed dance.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2017, 10:59:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2047 on: August 29, 2017, 10:59:44 AM »
Verse  6:


மாலைமதி வாளரவு கொன்றைமலர் துன்றுசடை நின்றுசுழலக்
காலையி லெழுந்தகதிர் தாரகை மடங்கவன லாடுமரனூர்
சோலையின் மரங்கடொறு மிண்டியின வண்டுமது வுண்டிசைசெய
வேலையொலி சங்குதிரை வங்கசுற வங்கொணரும் வேதவனமே.


The matted locks on which the crescent moon that shines in the evening, the shining cobra, flowers of Koṉṟai are crowded to rotate standing on end. The place of Haraṉ who dances in fire, to cause the sun that rises in the morning and the stars to diminish in brightness sun is compared to the color of his body; stars to the color of the sacred ash smeared on the body. The swarms of bees to hum like music drinking the honey thronging by going to every tree in the garden, is Vētāvaṉam where the waves of the ocean bring sounding conches, sharks which are capable of wrecking ships.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2017, 11:02:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2048 on: August 29, 2017, 11:05:52 AM »
Verse  7:

வஞ்சகம னத்தவுணர் வல்லரண மன்றவிய வார்சிலைவளைத்
தஞ்சக மவித்தவம ரர்க்கமர னாதிபெரு மானதிடமாம்
கிஞ்சுக விதழ்க்கனிக ளூறியசெவ் வாயவர்கள் பாடல்பயில
விஞ்சக வியக்கர்முனி வக்கண நிறைந்துமிடை வேதவனமே.


Bending a long bow to destroy the strong fortifications of the demons who had deceptive minds, in the distant past, is the place of Siva, who is the first cause of all things and who is the superior Devas to all other immortals who have subdued the five senses internally.  When the ladies with red lips which are like the petals of Indian coral tree and words which are like sweet springs, are practicing music. is Vētavaṉam where Iyakkar who are excessively wonderful and the groups of sages are full and crowded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2017, 11:10:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2049 on: August 29, 2017, 11:13:01 AM »
Verse  8:


முடித்தலைகள் பத்துடை முருட்டுரு வரக்கனை நெருக்கிவிரலால்
அடித்தலமுன் வைத்தலம ரக்கருணை வைத்தவ னிடம்பலதுயர்
கெடுத்தலை நினைத்தற மியற்றுதல் கிளர்ந்துபுல வாணர்வறுமை
விடுத்தலை மதித்துநிதி நல்குமவர் மல்குபதி வேதவனமே.

Pressing firmly with the toe, the demon who was the personification of obstinacy and who had ten heads wearing crowns, when he was confounded when Siva placed his foot, long ago, the place of Siva who bestowed grace on him. Thinking of destroying many kinds of sufferings, becoming prominent in doing charity highly valuing removal of poverty from the people who make a living by their knowledge, is Vetavaṉam where liberal persons who give large amounts of money are increasing.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 29, 2017, 11:15:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2050 on: August 29, 2017, 11:17:11 AM »
Verse  9:

வாசமலர் மேவியுறை வானுநெடு மாலுமறி யாதநெறியைக்
கூசுதல்செ யாதவம ணாதரொடு தேரர்குறு காதவரனூர்
காசுமணி வார்கனக நீடுகட லோடுதிரை வார்துவலைமேல்
வீசுவலை வாணரவை வாரிவிலை பேசுமெழில் வேதவனமே.


The place of Haraṇ who has greatness which was not known to Brahma who is seated on a fragrant flower and tall Vishnu and which the ignorant Jains and  Tervavada Buddhists could not come anywhere near not being ashamed to slander. It is the beautiful Vēdavaṉam where the fisherman bargain for price by taking in a sweep casting their nets on the particles of water which are thrown by the waves which run in the sea and getting in them precious stones pearls and a great amount of gold.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2017, 11:20:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2051 on: August 29, 2017, 11:22:03 AM »
Verse  10:

Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2052 on: August 29, 2017, 11:23:14 AM »
Verse  11:


மந்தமுர வங்கடல் வளங்கெழுவு காழிபதி மன்னுகவுணி
வெந்தபொடி நீறணியும் வேதவன மேவுசிவ னின்னருளினால்
சந்தமிவை தண்டமிழி னின்னிசை யெனப்பரவு பாடலுலகில்
பந்தனுரை கொண்டுமொழி வார்கள்பயில் வார்களுயர் வானுலகமே.


Jnana Sambandhan, who was born in the Kavuniya Gothram, and who is a permanent resident of the city of Sirkazhi, where the wealth of the sea is available, and a drum by name Muravam, is played in a low pitch.  The songs with which he praised with his great grace Siva, who dwells with desire in Vētavaṉam and smears sacred ash of well-burnt fine powder, which have rhythmic movement and sweet music in cool Tamizh.
Those whose will recite in this world with fame, will live in the superior Sivalōkam


Padigam on Tiru Vedavanam completed.

Arunachala Siva.
 
 
« Last Edit: August 29, 2017, 11:27:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2053 on: August 29, 2017, 11:29:08 AM »
Tiru Mani Kuzhi:

Verse  1:


பொன்னியல் பொருப்பரையன் மங்கையொரு பங்கர்புன றங்குசடைமேல்
வன்னியொடு மத்தமலர் வைத்தவிறல் வித்தகர் மகிழ்ந்துறைவிடம்
கன்னியிள வாளைகுதி கொள்ளவிள வள்ளைபட ரள்ளல்வயல்வாய்
மன்னியிள மேதிகள் படிந்துமனை சேருதவி மாணிகுழியே.


The place where Siva who has a lady the daughter of the mountain which is gold, and who is a strong able person, who placed on the matted locks in which water stays, leaves of Indian Mesquit and Datura flowers, dwell with joy.  When the very young seabard fish leap, in the fields which are miry where the tender creeping bindweed is spreading, young buffaloes having bathed for a long time, is Utavi Māṇikuzhi where they return to their houses.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2017, 11:32:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2054 on: August 29, 2017, 01:18:26 PM »
Verse  2:

சோதிமிகு நீறதுமெய் பூசியொரு தோலுடை புனைந்துதெருவே
மாதர்மனை தோறுமிசை பாடிவசி பேசுமர னார்மகிழ்விடம்
தாதுமலி தாமரை மணங்கமழ வண்டுமுர றண்பழனமிக்
கோதமலி வேலைபுடை சூழுலகி னீடுதவி மாணிகுழியே.

Smearing the sacred ash of excessive brilliance, putting on beautifully a dress of a skin, singing music in every house of the ladies in the streets, the place where Haraṉ who speaks fascinating words rejoices to dwells, increasing in cool fields where the bees hum to spread the fragrance of the lotus which has plenty of pollen is Utavi Māṇikuzhi which has been in existence since very old times, in the world surrounded on all sides by ocean which abounds in waves.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2017, 01:21:21 PM by Subramanian.R »