Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 216658 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2025 on: August 27, 2017, 10:27:53 AM »
Verse  6:

ஆறினொடு கீறுமதி யேறுசடை யேறனடை யார்நகர்கடான்
சீறுமவை வேறுபட நீறுசெய்த நீறனமை யாளுமரனூர்
வீறுமல ரூறுமது வேறிவளர் வாயவிளை கின்றகழனிச்
சேறுபடு செங்கயல் விளிப்பவிள வாளைவரு தேவூரதுவே. 

Siva has a bull, on whose matted locks the river, Ganga, the crescent moon have settled. The place of Haraṉ who admitted us as his protege, who smears himself with holy ash, and who burnt the cities of the enemies to become changed from their previous state. He is  in Thēvūr where the young scabbard fish come when invited by the red carp fish that are in the fields which yield abundantly from the growing as the honey that flows from the flowers of unique beauty rise up and enter into the fields.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 27, 2017, 10:31:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2026 on: August 27, 2017, 10:32:09 AM »
Verse  7:


கன்றியெழ வென்றிநிகழ் துன்றுபுர மன்றவிய நின்றுநகைசெய்
என்றனது சென்றுநிலை யெந்தைதன தந்தையம ரின்பநகர்தான்
முன்றின்மிசை நின்றபல வின்கனிக டின்றுகற வைக்குருளைகள்
சென்றிசைய நின்றுதுளி யொன்றவிளை யாடிவளர் தேவூரதுவே.


The city that grants happiness to its residents, which is the abode of the father of my father, who is the refuge for me to go to him, and take shelter in him, and who laughed standing on the chariot to destroy the cities close to each other in the distant past, which gained victory after and rose with anger to destroy the worlds. He
is in Thēvūr where the calves of milch cows eat the fruits of the jack trees that grow in the front portions of houses, go from there and stand agreeing among themselves, play jumping simultaneously, and grow in size.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 27, 2017, 10:34:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2027 on: August 27, 2017, 10:35:34 AM »
Verse  8:


ஓதமலி கின்றதெனி லங்கையரை யன்மலி புயங்கணெரியப்
பாதமலி கின்றவிர லொன்றினில் அடர்த்தபர மன்றனதிடம்
போதமலி கின்றமட வார்கணட மாடலொடு பொங்குமுரவம்
சேதமலி கின்றகரம் வென்றிதொழி லாளர்புரி தேவூரதுவே.


The place of the supreme Siva who pressed down with a single toe of the foot which is strong enough to crush the strong shoulders of the King of Lanka in the south, where the waves dash against the shore. He is in Thēvūr where the many dancers gain victory over their counterparts, by hands with which they play a drum for the dance by name Sētam, whose sound rises high in pitch along with the sound produced when ladies who have excessive intelligence.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 27, 2017, 10:37:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2028 on: August 27, 2017, 10:38:42 AM »
Verse  9:

வண்ணமுகி லன்னவெழி லண்ணலொடு சுண்ணமலி வண்ணமலர்மேல்
நண்ணவனு மெண்ணரிய விண்ணவர்கள் கண்ணவ னலங்கொள்பதிதான்
வண்ணவன நுண்ணிடையி னெண்ணரிய வன்னநடை யின்மொழியினார்
திண்ணவண மாளிகை செறிந்தவிசை யாழ்மருவு தேவூரதுவே.


The god who has the beauty of the sable cloud and Brahma who stays in the colorful flower of lotus which has abundant pollen could not see him. The place of Siva who assumed the form of fire to make countless celestial beings to think of means to reach Siva.  Countless ladies who speak sweet words and have the gait of a swan, who have a minute and beautiful waist and beautiful complexion. He is in Thēvūr where the strong and colorful mansions are filled with the music played on the Yāzh by the ladies.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 27, 2017, 10:42:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2029 on: August 27, 2017, 10:43:16 AM »
Verse  10:


பொச்சமமர் பிச்சைபயி லச்சமணு மெச்சமறு போதியருமா
மொச்சைபயி லிச்சைகடி பிச்சன்மிகு நச்சரவன் மொச்சநகர்தான்
மைச்சின்முகில் வைச்சபொழில்
* * * * * *.


Those Jains who always beg alms, and have falsehood in their doctrines and the Buddhists who esteem the Peepul tree, the city of Siva who wears extremely poisonous cobras and discards the zealous religious instruction which has great foul smell, and where his devotees gather in a big crowd. The gardens have a few sable clouds stay.  (The other lines in this verse have been lost.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 27, 2017, 10:48:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2030 on: August 27, 2017, 10:49:19 AM »
Verse  11:


துங்கமிகு பொங்கரவு தங்குசடை நங்களிறை துன்றுகுழலார்
செங்கயல்கண் மங்கையுமை நங்கையொரு பங்கனமர் தேவூரதன்மேல்
பைங்கமல மங்கணிகொள் திண்புகலி ஞானசம் பந்தனுரைசெய்
சங்கமலி செந்தமிழ்கள் பத்துமிவை வல்லவர்கள் சங்கையிலரே. 

Our master on whose matter locks excellent and angry cobras stay, who has on one half a lady of distinction, Uma, who has dense tresses of hair and eyes resembling red carp fish, on Thēvūr where he stays with desire those who are able to recite all the ten verses rendered in refined Tamizh and fit to be considered as approved by the Saṅgam, by Jnana Sambandhan, imperishable Pukali, where fertile lotus flowers lend beauty, have no doubt about their salvation.

Padigam on Tiruth Thevur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 27, 2017, 10:52:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2031 on: August 27, 2017, 10:54:21 AM »
Tiru Sanbai Nagar:   (another name for Sirkazhi)

Verse 1:

எந்தமது சிந்தைபிரி யாதபெரு மானென விறைஞ்சியிமையோர்
வந்துதுதி செய்யவளர் தூபமொடு தீபமலி வாய்மையதனால்
அந்தியமர் சந்திபல வர்ச்சனைகள் செய்யவமர் கின்றவழகன்
சந்தமலி குந்தளநன் மாதினொடு மேவுபதி சண்பைநகரே.


The celestial beings who do not wink, worship saying, 'He is the god who do not leave our minds', and come to this world and praise him and perform many Archanas in the evenings and mornings according to special rituals with lights and increasing incense.
The handsome god who desires them is the city of Saṇbai, the place where he resides with the good Uma having beautiful tresses of hair.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 27, 2017, 05:19:45 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2032 on: August 28, 2017, 12:27:30 PM »
Verse  2:


அங்கம்விரி துத்தியர வாமைவிர வாரமமர் மார்பிலழகன்
பங்கய முகத்தரிவை யோடுபிரி யாதுபயில் கின்றபதிதான்
பொங்குபர வைத்திரை கொணர்ந்துபவ ளத்திரள் பொலிந்தவயலே
சங்குபுரி யிப்பிதர ளத்திரள் பிறங்கொளிகொள் சண்பைநகரே.


The handsome god with a chest on which there is a garland of bones, cobra with spreading spots on its hood, shell of the tortoise all joining together.
The city from which he resides without parting with Uma whose face is like the lotus flower: is the city of Sanbai, where by the side of the heaps of coral brought by the waves of the raging sea, the heaps of pearls, brought forth from conches spiraling clock-wise and sheel-oysters, shine in contrast to each other.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2017, 12:30:26 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2033 on: August 28, 2017, 03:10:05 PM »
Verse  3:


போழுமதி தாழுநதி பொங்கரவு தங்குபுரி புன்சடையினன்
யாழின்மொழி மாழைவிழி யேழையிள மாதினொ டிருந்தபதிதான்
வாழைவளர் ஞாழன்மகிழ் மன்னுபுனை துன்னுபொழின் மாடுமடலார்
தாழைமுகிழ் வேழமிகு தந்தமென வுந்துதகு சண்பைநகரே.


The god with golden twisted matted locks on which stay the crescent moon which looks like being cut, a river that flows downwards, and an angry cobra. The city in which he resides with young Uma who has no individual actions of her own, who has eyes like the tender mango cut into two, and words as sweet as the music of Yazh
in the part where the plaintain trees, thriving fetil cassia, pointed-leafed and ape-flowered trees Makiḻ, and the long-standing mast-wood trees are very close to each other. He is in the grand city of Sanbai, where the fragrant screw-pines with long leaves put forth buds like the highly valuable tusks of elephants.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2017, 03:13:47 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2034 on: August 28, 2017, 03:15:01 PM »
Verse  4:

கொட்டமுழ விட்டவடி வட்டணைகள் கட்டநட மாடிகுலவும்
பட்டநுதல் கட்டுமலர் மட்டுமலி பாவையொடு மேவுபதிதான்
வட்டமதி தட்டுபொழி லுட்டமது வாய்மைவழு வாதமொழியார்
சட்டகலை யெட்டுமரு வெட்டும்வளர் தத்தைபயில் சண்பைநகரே.

When the Muzhavu is played on a high pitch, the paces that were kept to measure of time to show gesture with both hands. The city where the dancing god is rejoicing,
and the city where he resides with a lady who has the rich fragrance of flowers and a shining plate of gold tied on the forehead, is the city of Sanbai where the growing parrots practice the entire sixty-four arts learnt by the people whose words do not swerve from truth, in the prosperous parks where the full moon is obstructed in its path by their heights.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2017, 03:17:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2035 on: August 28, 2017, 03:18:57 PM »
Verse  5:


பணங்கெழுவு பாடலினொ டாடல்பிரி யாதபர மேட்டிபகவன்
அணங்கெழுவு பாகமுடை யாகமுடை யன்பர்பெரு மானதிடமாம்
இணங்கெழுவி யாடுகொடி மாடமதி னீடுவிரை யார் புறவெலாந்
தணங்கெழுவி யேடலர்கொ டாமரையி லன்னம்வளர் சண்பைநகரே.


The supreme being in the exalted place, one who has the six attributes of wealth etc, who never ceases from dancing and singing for which melodies are produced the place of the great god of the devotees, who has a person on one half of which there is a lady. In the small jungles of excessive fragrance and in the storeys of mansions where the fluttering flags which have been set up, look similar, is the city of Saṇbai where the swans are thriving in the lotus of folded petals which are very cool.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2017, 03:21:24 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2036 on: August 28, 2017, 03:22:20 PM »
Verse  6:


பாலனுயிர் மேலணவு காலனுயிர் பாறவுதை செய்தபரமன்
ஆலுமயில் போலியலி யாயிழைத னோடுமமர் வெய்துமிடமாம்
ஏலமலி சோலையின வண்டுமலர் கிண்டிநற வுண்டிசைசெயச்
சாலிவயல் கோலமலி சேலுகள நீலம்வளர் சண்பைநகரே.

The supreme god who kicked to destroy the life of Kālaṉ God of death who approached balan Mārkaṇteyaṉ to take away his life.  The place where he resides with a lady wearing choice ornaments and has a tender nature like the dancing peacock,
is the city of Saṇbai where blue Nelambo flowers grow in the having red variety of paddy fields where the carnatic carp jumps over. When the swarm of bees penetrate into flowers and drink the honey, in the garden where cardamom is abundantly growing.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2017, 03:25:11 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2037 on: August 28, 2017, 04:38:53 PM »
Verse  7:

விண்பொயத னான்மழைவி ழாதொழியி னும்விளைவு தான்மிகவுடை
மண்பொயத னால்வளமி லாதொழியி னுந்தமது வண்மைவழுவார்
உண்பகர வாருலகி னூழிபல தோறுநிலை யானபதிதான்
சண்பைநக ரீசனடி தாழுமடி யார்தமது தன்மையதுவே.


Even though drops of rain do not fall as the clouds fail to pour, even though there is no yield in the lands due to loss of fertility which yield at other times abundant produce, residents of Kāzhi will not swerve from their bounty and will not conceal edibles. It is the nature of devotees who fall at the feet of the god in the city of Sanbai which has not been destroyed and has been permanent in this world in each one of the many eons.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2017, 04:41:27 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2038 on: August 28, 2017, 04:42:09 PM »
Verse  8:


வரைக்குலம கட்கொரு மறுக்கம்வரு வித்தமதி யில்வலியுடை
அரக்கனது ரக்கரசி ரத்துற வடர்த்தருள் புரிந்தவழகன்
இருக்கையத ருக்கன்முத லானவிமை யோர்குழுமி யேழ்விழவினிற்
றருக்குல நெருக்குமலி தண்பொழில்கள் கொண்டலன சண்பைநகரே.


The seat of the beautiful god who granted his grace after pressing down with his leg on the chest, hands and heads of the demon, who was strong but foolish to make the noble daughter of the mountain bewildered. It is the city of Sanbai, where the prosperous and cool gardens which are like clouds, afflict the garden of Kaṟpakam in the heaven, and where during the festival conducted for seven days the celestial beings beginning from the sun, gather together.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2017, 04:44:25 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2039 on: August 28, 2017, 04:47:10 PM »
Verse  9:


நீலவரை போலநிகழ் கேழலுரு நீள்பறவை நேருருவமாம்
மாலுமல ரானுமறி யாமைவளர் தீயுருவ மானவரதன்
சேலுமின வேலுமன கண்ணியொடு நண்ணுபதி சூழ்புறவெலாஞ்
சாலிமலி சோலைகுயில் புள்ளினொடு கிள்ளைபயில் சண்பைநகரே.

The god granting boons, who assumed the form of a growing fire not to be known by Vishnu and Brahma seated in the lotus flower who respectively changed themselves into a perfect form of a pig resembling a blue mountain and the form of a long bird swan. The city where he stays with a lady whose eyes are like the carnatic carp and a group of spears, is the city of Sanbai, where paddy is abundant about the place, and where in the gardens cuckoo, parrots and other birds are living.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2017, 04:49:59 PM by Subramanian.R »