Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 195630 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1935 on: July 04, 2017, 09:47:15 AM »
Verse  2:


தாணுமிகு வாணிசைகொ டாணுவியர் பேணுமது காணுமளவிற்
கோணுநுத னீணயனி கோணில்பிடி மாணிமது நாணும்வகையே
ஏணுகரி பூணழிய வாணியல்கொண் மாணிபதி சேணமரர்கோன்
வேணுவினை யேணிநகர் காணிறிவி காணநடு வேணுபுரமே.

Using the ladder to know the conditions in heaven and its city which could not be seen directly, to see hiding himself, Vēṇupuram where the bamboo was set up.
As soon as the Lord saw that the devoted Devas were afraid of Kayāsuraṉ Siva standing having assumed the form of a strong male elephant to suit that form Uma of curved forehead and long eyes.  Having seen Uma assuming the form of a faultless female elephant, possessing strength to make the Asuraṉ Matu to be filled with shame.  To destroy the evil acts of the Kayamukāsuraṉ the place of the great Siva who granted the power of bestowing boons of devotees, to valorous Vinayaka.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 04, 2017, 10:01:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1936 on: July 04, 2017, 12:18:29 PM »
Verse  3:


பகலொளிசெய் நகமணியை முகைமலரை நிகழ்சரண வகவுமுனிவர்க்
ககலமலி சகலகலை மிகவுரைசெய் முகமுடைய பகவனிடமாம்
பகைகளையும் வகையிலறு முகவிறையை மிகவருள நிகரிலிமையோர்
புகவுலகு புகழவெழி றிகழநிக ழலர்பெருகு புகலிநகரே.


In order to weed out the enemies is, the demons like Sūrapadmaṉ and others and to increase the virtuous acts as the celestial beings, without equals in the enjoyment of pleasure, took refuge in his feet. To be praised by the people of this world,
having begotten the god, of six faces, the city of Pukali which name this place got by this reason and whose fame has spread throughout the world, to make its beauty prominent. To the sages who were fit to reach the feet of god which were like the precious stone found in mountain, which emits rays like the sun, and the lotus flower just blossomed from the stage of bud.  It is the place of the god of six attributes who expounded all the arts of great expanse and expelled their doubts and clarify their minds by his benign looks .

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 04, 2017, 12:24:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1937 on: July 04, 2017, 12:25:22 PM »
Verse 4:


அங்கண்மதி கங்கைநதி வெங்கணர வங்களெழி றங்குமிதழித்
துங்கமலர் தங்குசடை யங்கிநிக ரெங்களிறை தங்குமிடமாம்
வெங்கதிர்வி ளங்குலக மெங்குமெதிர் பொங்கெரிபு லன்கள்களைவோர்
வெங்குருவி ளங்கியுமை பங்கர்சர ணங்கள்பணி வெங்குருவதே.


All the people who weed out the mischief the five sensations of the fire senses which inflict suffering opposed to the right path, and who live in the world lit by the sun.
through the help of the cruel guru of the Devas, having become clear in their minds that Sirkazhi was the only place where their sufferings would be removed.
Veṅkuru where the bowed before the fest of the god who has Uma on his half.
the crescent moon which shines in the beautiful sky, the river Gaṅga, cobras of cruel looks, is the place where our master on whose matted locks which resemble fire and on which the pure flowers of the beautiful Koṉṟai stay.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 04, 2017, 12:28:22 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1938 on: July 04, 2017, 12:29:21 PM »
Verse  5:


ஆணியல்பு காணவன வாணவியல் பேணியெதிர் பாணமழைசேர்
தூணியற நாணியற வேணுசிலை பேணியற நாணிவிசயன்
பாணியமர் பூணவருண் மாணுபிர மாணியிட மேணிமுறையிற்
பாணியுல காளமிக வாணின்மலி தோணிநிகர் தோணிபுரமே.


In order that Uma may witness the heroism of Vijayaṉ Arjuṉaṉ having disguised himself on a hunter of the forest and going in front of him and having begun the fight and having destroyed the cloth bag in which the arrows were kept and also the arrows which he showered like rain,  and when the bowstring was cut and when the bend of his bow made of bamboo was also removed.  Being ashamed when Vijayaṉ began to fight with his hands. The place of the prominent person who is an illustration for divinity having transgressed its function of being the boundary of the earth,
is Tōṇipuram which is like a boat which is floating on the water of the deluge in which the world has submerged.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 04, 2017, 12:32:37 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1939 on: July 04, 2017, 12:38:41 PM »
Verse  6:


நிராமய பராபர புராதன பராவுசிவ ராகவருளென்
றிராவுமெ திராயது பராநினை புராணனம ராதிபதியாம்
அராமிசை யிராதெழி றராயர பராயண வராகவுருவா
தராயனை விராயெரி பராய்மிகு தராய்மொழி விராயபதியே.


In order to remove the blemish that attached to Vātarāyaṉ Tirumāl who lifted the beautiful earth which was not borne by the heads of the serpent.  Seshan, by assuming the form of a white pig, and who was always praising Siva, when he worshipped god. The place which was connected with the name of Tarāi of great fame.
one who is free from disease or ailment!  One who is at the same time high and low things! The ancient one Siva, who is praised by all! One who is desired by all!
Saying bestow your grace` praising him during day and night which is opposed to it,
is the city of the master of the immortals and the ancient one who is always meditated upon by all living beings.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 04, 2017, 12:43:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1940 on: July 04, 2017, 12:44:22 PM »
Verse  7:

அரணையுறு முரணர்பலர் மரணம்வர விரணமதி லரமலிபடைக்
கரம்விசிறு விரகனமர் கரணனுயர் பரனெறிகொள் கரனதிடமாம்
பரவமுது விரவவிடல் புரளமுறு மரவையரி சிரமரியவச்
சிரமரன சரணமவை பரவவிரு கிரகமமர் சிரபுரமதே.


When Hari  cut off the head of the poisonous serpent which began rolling, when it was eager to receive the nectar, mixing with the Devas, Sirapuram where that head, was included as two planets in the row of the nine planets, as it worshipped the feet of Hara. The many enemies who were living in the fortress to meet with death. The skillful one who flung on the fortresses which inflicted wounds, weapons sharpened by filing which were held in his hands. The god who sits in the inner seats of thought of those who take refuge in him the most supreme god is the place of the god who has his hands in the posture of initiation into the spiritual path.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 04, 2017, 12:48:14 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1941 on: July 04, 2017, 12:49:12 PM »
Verse  8:


அறமழிவு பெறவுலகு தெறுபுயவன் விறலழிய நிறுவிவிரன்மா
மறையினொலி முறைமுரல்செய் பிறையெயிற னுறவருளு மிறைவனிடமாங்
குறைவின்மிக நிறைதையுழி மறையமரர் நிறையருள முறையொடுவரும்
புறவனெதிர் நிறைநிலவு பொறையனுடல் பெறவருளு புறவமதுவே.


Having fixed firmly the toe to destroy the might of the shoulders of Ravaṇaṉ who destroyed the people of the world in order to destroy Dharma, the place of the god who granted life and a sword to that Ravaṇa whose teeth was resembling the crescent and who afterwards sang the great Vēdas in the proper manner. In the presence of the hunter who came chasing the pigeon with a complaint for rendering justice which is agreed to by the Vēdas and the immortals.  To increase by the weight of his flesh which was less than that of the pigeon.  When it was necessary that the two scales should be equal in weight is the city of Puṟavam where the Lord bestowed his grace on Sibhi, who placed flesh from his body, to equalize the scales, to regain his former body it would make better sense if the reading in the last line. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 04, 2017, 12:53:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1942 on: July 04, 2017, 12:54:53 PM »
Verse  9:


விண்பயில மண்பகிரி வண்பிரம னெண்பெரிய பண்படைகொண்மால்
கண்பரியு மொண்பொழிய நுண்பொருள்கள் தண்புகழ்கொள் கண்டனிடமாம்
மண்பரியு மொண்பொழிய நுண்புசகர் புண்பயில விண்படரவச்
சண்பைமொழி பண்பமுனி கண்பழிசெய் பண்புகளை சண்பைநகரே.


The munificent Brahma to fly in the sky, Vishnu who has a discus kept ready for use and who is held in great esteem, by digging the earth.  To give up their effort of seeing his head and feet.  The place of Skandan,  who has a fame pleasant to hear and who is in the form of very minute things which cannot be seen with the ordinary eyes. As the valor of ruling the world has left them the mean Yatavar to die by beating one another to go to heaven the good natured sages, 3 as the Lord removed the curse which attached a great blemish to them is the city of Shanbai.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 04, 2017, 12:58:21 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1943 on: July 15, 2017, 03:22:38 PM »
Verse  2:

தாணுமிகு வாணிசைகொ டாணுவியர் பேணுமது காணுமளவிற்
கோணுநுத னீணயனி கோணில்பிடி மாணிமது நாணும்வகையே
ஏணுகரி பூணழிய வாணியல்கொண் மாணிபதி சேணமரர்கோன்
வேணுவினை யேணிநகர் காணிறிவி காணநடு வேணுபுரமே.


Using the ladder to know the conditions in heaven and its city which could not be seen directly, to see hiding himself, Vēṇupuram where the bamboo was set up.
As soon as the Lord saw that the devoted Devas were afraid of Kayāsuraṉ Siva standing having assumed the form of a strong male elephant to suit that form Uma of curved forehead and long eyes.  Having seen Uma assuming the form of a faultless female elephant, possessing strength to make the asuraṉ Matu to be filled with shame, to destroy the evil acts of the Kayamukāsuraṉ, the place of the great Siva who granted the power of bestowing boons of devotees, to valorous Vinayaka.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 15, 2017, 03:27:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1944 on: July 15, 2017, 03:27:57 PM »
Verse  3:

பகலொளிசெய் நகமணியை முகைமலரை நிகழ்சரண வகவுமுனிவர்க்
ககலமலி சகலகலை மிகவுரைசெய் முகமுடைய பகவனிடமாம்
பகைகளையும் வகையிலறு முகவிறையை மிகவருள நிகரிலிமையோர்
புகவுலகு புகழவெழி றிகழநிக ழலர்பெருகு புகலிநகரே.


In order to weed out the enemies,  asurar like Sūrapadmaṉ and others and to increase the virtuous acts as the celestial beings without equals in the enjoyment of pleasure, took refuge in his feet.  To be praised by the people of this world, having begotten the god of six faces, the city of Pukali which name this place got by this reason and whose fame has spread throughout the world, to make its beauty prominent, to the sages who were fit to reach the feet of god which were like the precious stone found in mountain, which emits rays like the sun, and the lotus flower just blossomed from the stage of bud. It is the place of the god of six attributes who expounded all the arts of great expanse and expelled their doubts and clarify their minds by his benign looks.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 15, 2017, 03:32:10 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1945 on: July 15, 2017, 03:33:26 PM »
Verse  4:

அங்கண்மதி கங்கைநதி வெங்கணர வங்களெழி றங்குமிதழித்
துங்கமலர் தங்குசடை யங்கிநிக ரெங்களிறை தங்குமிடமாம்
வெங்கதிர்வி ளங்குலக மெங்குமெதிர் பொங்கெரிபு லன்கள்களைவோர்
வெங்குருவி ளங்கியுமை பங்கர்சர ணங்கள்பணி வெங்குருவதே.

All the people who weed out the mischief the five sensations of the fire senses which inflict suffering opposed to the right path, and who live in the world lit by the sun.
Through the help of the cruel guru of the devas, having become clear in their minds that Sirkazhi was the only place where their sufferings would be removed, Veṅkuru where the bowed before the fest of the god who has Uma on his half, the crescent moon which shines in the beautiful sky, the river Gaṅga, cobras of cruel looks,
is the place where our master on whose matted locks which resemble fire and on which the pure flowers of the beautiful Koṉṟai stay.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 15, 2017, 03:37:33 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1946 on: July 15, 2017, 03:38:30 PM »
Verse  5:


ஆணியல்பு காணவன வாணவியல் பேணியெதிர் பாணமழைசேர்
தூணியற நாணியற வேணுசிலை பேணியற நாணிவிசயன்
பாணியமர் பூணவருண் மாணுபிர மாணியிட மேணிமுறையிற்
பாணியுல காளமிக வாணின்மலி தோணிநிகர் தோணிபுரமே.


In order that Uma may witness the heroism of Vijayaṉ Arjuṉaṉ having disguised himself on a hunter of the forest and going in front of him and having begun the fight and having destroyed the quirer in which the arrows were kept and also the arrows which he showered like rain, and when the bowstring was cut and when the bend of his bow made of bamboo was also removed, being ashamed when Vijayaṉ began to fight with his hands. (the place of the prominent person who is an illustration for divinity having transgressed its function of being the boundary of the earth.)
It is Tōṇipuram which is like a boat which is floating on the water of the deluge in which the world has submerged.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 15, 2017, 03:41:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1947 on: July 15, 2017, 03:42:27 PM »
Verse  6:


நிராமய பராபர புராதன பராவுசிவ ராகவருளென்
றிராவுமெ திராயது பராநினை புராணனம ராதிபதியாம்
அராமிசை யிராதெழி றராயர பராயண வராகவுருவா
தராயனை விராயெரி பராய்மிகு தராய்மொழி விராயபதியே.

In order to remove the blemish that attached to Vātarāyaṉ Vishnu who lifted the beautiful earth which was not borne by the heads of the serpent, Sēshaṉ, by assuming the form of a white pig, and who was always praising Siva, when he worshipped god.
The place which was connected with the name of Tarāi of great fame, one who is free from disease or ailment! One who is at the same time high and low things!
The ancient one! Siva who is praised by all ! One who is desired by all!
Saying 'bestow your grace` praising him during day and night which is opposed to it,
is the city of the master of the immortals and the ancient one who is always meditated upon by all living beings.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 15, 2017, 03:46:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1948 on: July 15, 2017, 03:47:14 PM »
Verse  7:


அரணையுறு முரணர்பலர் மரணம்வர விரணமதி லரமலிபடைக்
கரம்விசிறு விரகனமர் கரணனுயர் பரனெறிகொள் கரனதிடமாம்
பரவமுது விரவவிடல் புரளமுறு மரவையரி சிரமரியவச்
சிரமரன சரணமவை பரவவிரு கிரகமமர் சிரபுரமதே.


When Hari Vishnu cut off the head of the poisonous serpent which began rolling, when it was eager to receive the nectar, mixing with the Devas, Sirapuram where that head, was included as two planets in the row of the nine planets, as it worshipped the feet of Haran. The many enemies who were living in the fortress to meet with death, the skillful one who flung on the fortresses which inflicted wounds, weapons sharpened by filing which were held in his hands. Who sits in the inner seats of thought of those who take refuge in him the most supreme god is the place of the god who has his hands in the posture of initiation into the spiritual path.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 15, 2017, 03:50:32 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1949 on: July 15, 2017, 03:51:33 PM »
Verse  8:


அறமழிவு பெறவுலகு தெறுபுயவன் விறலழிய நிறுவிவிரன்மா
மறையினொலி முறைமுரல்செய் பிறையெயிற னுறவருளு மிறைவனிடமாங்
குறைவின்மிக நிறைதையுழி மறையமரர் நிறையருள முறையொடுவரும்
புறவனெதிர் நிறைநிலவு பொறையனுடல் பெறவருளு புறவமதுவே.


Having fixed firmly the toe to destroy the might of the shoulders of Ravaṇa who destroyed the people of the world in order to destroy tarumans, the place of the god who granted life and a sword to that Rāvaṇa whose teeth was resembling the crescent and who afterwards sang the great Vēdas in the proper manner. In the presence of the hunter who came chasing the pigeon with a complaint for rendering justice which is agreed to by the Vēdas and the immortals, to increase by the weight of his flesh which was less than that of the pigeon, when it was necessary that the two scales should be equal in weight, is the city of Puṟavam where the Lord bestowed his grace on Sibhi who placed flesh from his body, to equalize the scales, to regain his former body (it would make better sense if the reading in the last line.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 15, 2017, 03:56:29 PM by Subramanian.R »