Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 186175 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1770 on: June 17, 2017, 08:55:06 AM »
Verse  3:


தாரமாய மாதரா டானொர்பாக மாயினான்
ஈரமாய புன்சடை ஏற்றதிங்கள் சூடினான்
ஆரமாய மார்புடை யானைக்காவி லண்ணலை
வாரமாய் வணங்குவார் வல்வினைகள் மாயுமே.

Siva has on one half a lady as his wife.  He has adorned his golden and wet matted locks, with a suitable crescent moon.  The irresistible Karmas of those who bow with love before the god in Aṉaikka who adorned his chest with a garland and of pearls.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 17, 2017, 08:57:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1771 on: June 17, 2017, 08:59:07 AM »
Verse  4:

விண்ணினண்ணு புல்கிய வீரமாய மால்விடைச்
சுண்ணவெண்ணீ றாடினான் சூலமேந்து கையினான்
அண்ணல்கண்ணொர் மூன்றினா னானைக்காவு கைதொழ
எண்ணும்வண்ணம் வல்லவர்க் கேதமொன்று மில்லையே.


Siva who bathed in the powder of white holy ash and who has a big bull which is valorous and can travel in the sky, holds in his hand a trident. To those who can meditate upon, and can worship with joined hands, Aṉaikkarū belonging to the god who has three eyes, there will not be the slightest blemish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 17, 2017, 09:01:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1772 on: June 17, 2017, 09:02:06 AM »
Verse  5:

வெய்யபாவங் கைவிட வேண்டுவீர்க ளாண்டசீர்
மைகொள்கண்டன் வெய்யதீ மாலையாடு காதலான்
கொய்யவிண்ட நாண்மலர்க் கொன்றைதுன்று சென்னியெம்
ஐயன்மேய பொய்கைசூ ழானைக்காவு சேர்மினே.

People who wish that cruel sins should leave you! Siva who has a black neck and a fame for accepting people as his protege, who has the nature of dancing with desire in the hot fire.  You reach Aṉaikkā that blossomed with Konrai, in the early morning to be plucked, are closely placed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: June 17, 2017, 09:05:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1773 on: June 17, 2017, 09:06:57 AM »
Verse  6:

நாணுமோர்வு சார்வுமுன் நகையுமுட்கு நன்மையும்
பேணுறாத செல்வமும் பேசநின்ற பெற்றியான்
ஆணும்பெண்ணு மாகிய வானைக்காவி லண்ணலார்
காணுங்கண்ணு மூன்றுடைக் கறைகொண்மிடற னல்லனே.Wisdom which is the cause for feeling bashful.  Wealth that is the support of everyone.
The fame that produces joy which is the foremost wish for everybody.  The valor that is awe inspiring, all good things.  Wealth which is the cause for not minding anyone.
Siva who has the nature of being praised for these six attributes, who is the god in Aṉaikka who is both male and female.  Is he not the one who has a black neck and three eyes which posses the power of seeing things?

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 17, 2017, 09:10:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1774 on: June 17, 2017, 09:11:28 AM »
Verse  7:


கூருமாலை நண்பகற் கூடிவல்ல தொண்டர்கள்
பேருமூருஞ் செல்வமும் பேசநின்ற பெற்றியான்
பாரும்விண்ணுங் கைதொழப் பாயுங்கங்கை செஞ்சடை
ஆரநீரொ டேந்தினா னானைக்காவு சேர்மினே.


The able devotees gathering together in the evening dense darkness, noon and morning is also included as the other two parts of the day are mentioned, Siva who has the nature of being spoken about his names, places, and wealth of grace,
people of this world!  Reach Aṉaikkā of Siva who bore one his red matted locks the water of Ganga which came rushing, to be worshipped by the people of this world and the celestial beings along with a garland of precious stones.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 17, 2017, 09:14:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1775 on: June 17, 2017, 09:15:59 AM »
Verse  8:


பொன்னமல்கு தாமரைப் போதுதாது வண்டினம்
அன்னமல்கு தண்டுறை யானைக்காவி லண்ணலைப்
பன்னவல்ல நான்மறை பாடவல்ல தன்மையோர்
முன்னவல்லர் மொய்கழ றுன்னவல்லர் விண்ணையே.


Those who are capable of singing the four Vēdas, which are capable of praising god in Aṉaikkā which has ghats in which swans live in large flock and has swarms of bees which feed upon the pollen in the lotus flower in which the goddess of wealth is seated, and those who can meditate upon the strong feet, are capable of attaining eternal bliss.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 17, 2017, 09:18:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1776 on: June 17, 2017, 09:19:22 AM »
Verse  9:


ஊனொடுண்ட னன்றென ஊனொடுண்டல் தீதென
ஆனதொண்ட ரன்பினாற் பேசநின்ற தன்மையான்
வானொடொன்று சூடினான் வாய்மையாக மன்னிநின்று
ஆனொடஞ்சு மாடினா னானைக்காவு சேர்மினே.


Siva has the nature of being spoken by his devotees eating meat is god and eating meat is bad, with love.  (The first refers to the worship by Kaṇṇappar in Kāḷahasti, and the second Sivakōchariyār in the same shrine; Kaṇṇappar being a hunter offered well-roasted meat;)  He bore on his head a crescent moon of a single phase that is in the sky.  People of the world!  Reach Aṉaikkā of Siva who, having stood permanently as the truth, bathed in all the five products of the cow.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 17, 2017, 09:22:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1777 on: June 17, 2017, 09:24:05 AM »
Verse  10:

கையிலுண்ணுங் கையருங் கடுக்கள்தின் கழுக்களும்
மெய்யைப்போர்க்கும் பொய்யரும் வேதநெறியை யறிகிலார்
தையல்பாக மாயினான் றழலதுருவத் தானெங்கள்
ஐயன்மேய பொய்கைசூ ழானைக்காவு சேர்மினே.


The Jains who are like the stakes for impaling criminals, who eat the powder of gall-nut, and who are low persons eating food in their hands.  And the Buddhists, liars, who cover their bodies are not capable of knowing the religion of the Vedas, Siva who has a young lady as a half and has a body like fire. People of this world!
Reach Aṉaikkā surrounded by a natural tank where our master resides with desire.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 17, 2017, 09:27:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1778 on: June 17, 2017, 09:28:38 AM »
Verse  11:

ஊழியூழி வையகத் துயிர்கடோற்று வானொடும்
ஆழியானுங் காண்கிலா வானைக்காவி லண்ணலைக்
காழிஞான சம்பந்தன் கருதிச்சொன்ன பத்திவை
வாழியாகக் கற்பவர் வல்வினைகண் மாயுமே.


About the god in Aṉaikkā whom Brahma who does the functions of creation of living beings in every eon and Vishnu who has a discus, were not capable of seeing.
The irresistible karmas of those who learn these ten verses as giving a new life which were composed with a purpose by Jnana Sambandhan, of Sirkazhi, will vanish.
(There is no reference to Ravana in the 8th verses as usual and the anecdote about Vishnu and Brahma, which is usually found in the 9th verse is mentioned in the last verse which is called according to Saivaite tradition, Tirukkaṭaikkāppu!)

Padigam on Tiru Anaikka completed.


Arunachala Siva.


 
« Last Edit: June 17, 2017, 09:34:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1779 on: June 17, 2017, 09:35:16 AM »
General:

Verse  1:


வாழ்க அந்தணர் வானவ ரானினம்
வீழ்க தண்புனல் வேந்தனு மோங்குக
ஆழ்க தீயதெல் லாமர னாமமே
சூழ்க வையக முந்துயர் தீர்கவே.

Let the brahmins, celestial beings and the herd of cows live long.  Let the cool water pour from the clouds. Let the king become exalted. Let all the evils fall down.
Let the name of Siva surround the world.  Let the world also be free from sufferings on account of that.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 17, 2017, 09:38:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1780 on: June 17, 2017, 11:32:08 AM »
Verse  2:


அரிய காட்சிய ராய்த்தம தங்கைசேர்
எரிய ரேறுகந் தேறுவர் கண்டமும்
கரியர் காடுறை வாழ்க்கைய ராயினும்
பெரிய ராரறி வாரவர் பெற்றியே.


Though Siva is difficult to be seen by those who do not have love, He will appear before sincere devotees in a form, he will have in his palm fire; will ride with joy on a bull, his neck too is black. He is great, though he dwells in the cremation ground.
Who can know his true nature?

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 17, 2017, 11:35:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1781 on: June 17, 2017, 11:35:47 AM »
Verse  3:


வெந்த சாம்பல் விரையெனப் பூசியே
தந்தை யாரொடு தாயிலர் தம்மையே
சிந்தியா வெழு வார்வினை தீர்ப்பரால்
எந்தை யாரவ ரெவ்வகையார் கொலோ.

Smearing himself with a well-burnt ash as he would smear sandal mixed with perfumes, Siva has no father and mother.  He will remove the sins of those who wake up thinking of him only.  What is the manner of our father!

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 17, 2017, 11:37:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1782 on: June 17, 2017, 11:38:18 AM »
Verse  4:


ஆட்பா லவர்க்கருளும் வண்ணமு மாதி மாண்பும்
கேட்பான் புகிலள வில்லை கிளக்க வேண்டா
கோட்பா லனவும் வினையுங் குறுகாமை யெந்தை
தாட்பால் வணங்கித் தலைநின் றிவைகேட்க தக்கார்.


(From this verse the second variety of metre begins.)
If anyone questions about the manner in which the first cause of all things, Siva, grants his grace and [about] his many attributes and greatness; they are innumerable.  We need not dilate upon that bowing your heads to the feet of our father. Approaching him, let those who are fit to receive his grace listen to them so that sufferings which cause pain, and sins which come as the cause of those.
If anyone questions about the manner in which the first cause of all things, Siva, grants his grace and [about] his many attributes and greatness.
They are innumerable.  We need not dilate upon that bowing your heads to the feet of our father.  Approaching him, let those who are fit to receive his grace listen to them so that sufferings which cause pain, and sins which come as the cause of those.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 17, 2017, 11:42:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1783 on: June 17, 2017, 11:43:44 AM »
Verse  5:

ஏதுக்க ளாலு மெடுத்த மொழியாலு மிக்குச்
சோதிக்க வேண்டா சுடர்விட்டுள னெங்கள் சோதி
மாதுக்க நீங்க லுறுவீர் மனம்பற்றி வாழ்மின்
சாதுக்கண் மிக்கீரிறையே வந்து சார்மின்களே.


You need not investigate Siva by statement of reason and by words which are used as illustrations.  Our light divine is brilliant both inside and outside.  You live meditating on that light; people who want to be rid of great sufferings!  People who are abounding in virtues!  Approach him at least for a moment!

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 17, 2017, 11:45:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1784 on: June 17, 2017, 11:46:54 AM »
Verse  6:


ஆடும் மெனவும் மருங்கூற்ற முதைத்து வேதம்
பாடும் மெனவும் புகழல்லது பாவநீங்கக்
கேடும் பிறப்பும் மறுக்கும் மெனக்கேட் டீராகில்
நாடுந் திறத்தார்க் கருளல்லது நாட்ட லாமே.


Wise men say that Siva dances, kicks the god of death who is difficult to be warded off and sings the Vēdas. Are these acts done by Siva to attain fame or to save souls?
If one investigates, what is the use of fame to him?  If you question that he completely roots out the sufferings and births as the sins leave the souls,
can you establish that there is any other idea except his grace which he bestows without any ulterior motive?

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 17, 2017, 11:49:19 AM by Subramanian.R »