Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 196688 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1755 on: June 16, 2017, 09:17:25 AM »
Verse  10:

எண்டி சைக்கெழி லாலவாய் மேவிய
அண்ட னேயஞ்ச லென்றருள் செய்யெனைக்
குண்ட ராமம ணர்கொளு வுஞ்சுடர்
பண்டிமன் தென்னன் பாண்டியற்காகவே.


The god who dwells with desire in Alavai, which adds beauty to all the eight directions of the world!  (see 1st verse.)  Let the fire set to my building by the Jains who are low in character, seize Pāṇdyaṉ who rules the southern region and who is a great scholar


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 16, 2017, 09:19:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1756 on: June 16, 2017, 09:20:41 AM »
Verse  11:


அப்ப னாலவா யாதி யருளினால்
வெப்பம் தென்னவன் மேலுற மேதினிக்
கொப்ப ஞானசம் பந்த னுரைபத்தும்
செப்ப வல்லவர் தீதிலாச் செல்வரே.

By the grace of the father, the first cause of all things in Ālavāi, the heat to be transferred to Southerner, to be in conformity with the ways of world.  Those who are able to recite all the ten verses composed by Jnana Sambandhan, are people who have wealth without blemish.

Padigam on Tiru Alavai (Madurai) concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 16, 2017, 09:23:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1757 on: June 16, 2017, 03:10:04 PM »
Tiru Alavai - Madurai:

Verse  2:


பட்டிசைந்த வல்குலாள் பாவையாளோர் பாகமா
ஒட்டிசைந்த தன்றியும் முச்சியாளொ ருத்தியாக்
கொட்டிசைந்த வாடலாய் கூடலால வாயிலாய்
எட்டிசைந்த மூர்த்தியா யிருந்தவாறி தென்னையே.


In addition to have united in your body a lady as beautiful as a portrait and who wears on her waist a silk dress, Siva who dances to the accompaniment of instruments of music measuring time, having another lady on the head! One who dwells at the temple by name Alavāi in Kūtal!  What is the wonder of having eight different forms?

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 16, 2017, 03:30:50 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1758 on: June 16, 2017, 03:32:13 PM »
Verse  1:


வீடலால வாயிலாய் விழுமியார்க ணின்கழல்
பாடலால வாயிலாய் பரவநின்ற பண்பனே
காடலால வாயிலாய் கபாலிநீள்க டிம்மதில்
கூடலால வாயிலாய் குலாயதென்ன கொள்கையே.

Excellent persons, without any thought except attaining salvation, and without desiring any other thing to celebrate the fame of your feet through the means of songs, God of good nature who is praised by the devotees! You have no desire to dwell anywhere else except in the cremation ground. Siva in Alavāi, Kūṭal which has a long wall of fortification by name Kapāli Maturai Mummanikkōvati. (One of the walls of the Madurai temple is known by the name of Kapāli.)  What is the opinion behind being conspicuous here?  It is beyond our understanding.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 16, 2017, 03:39:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1759 on: June 16, 2017, 03:40:40 PM »
Verse  3:


குற்றநீ குணங்கணீ கூடலால வாயிலாய்
சுற்றநீ பிரானுநீ தொடர்ந்திலங்கு சோதிநீ
கற்றநூற் கருத்துநீ யருத்தமின்ப மென்றிவை
முற்றுநீ புகழ்ந்துமுன் னுரைப்பதென்மு கம்மனே.


You are the faults.  You are the good qualities also.  Siva at the temple, Alavāi, in Kūtal!  You are my relations. You are my master also. You are the shining light which burns continuously.  You are the ideas contained in the works studied by me.
You are entirely what are known as wealth and happiness, objectives worthy of human pursuit.  What is the use of praising you to your face? It will be sheer flattering.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 16, 2017, 03:44:24 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1760 on: June 16, 2017, 03:44:43 PM »
Verse  4:

முதிருநீர்ச் சடைமுடி முதல்வன்நீ முழங்கழல்
அதிரவீசி யாடுவா யழகன்நீ புயங்கன்நீ
மதுரன்நீ மணாளன்நீ மதுரையால வாயிலாய்
சதுரன்நீ சதுர்முகன் கபாலமேந்து சம்புவே.

You are the cause of all things who has on the matted locks coiled into a crown, excellent water.  You dance swinging the arms to cause the fire to make a sound reverberate.  You are beautiful.  You wear cobras as ornaments.  You are sweet to your devotees. You are the bridegroom.  You dwell at the temple Alavāi in Madurai.
You are an able god.  Sambu who holds the skull of Brahma of four faces.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 16, 2017, 03:49:24 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1761 on: June 16, 2017, 03:50:25 PM »
Verse  5:


கோலமாய நீண்மதிற் கூடலால வாயிலாய்
பாலனாய தொண்டு செய்து பண்டுமின்று முன்னையே
நீலமாய கண்டனே நின்னையன்றி நித்தலும்
சீலமாய சிந்தையில் தேர்வதில்லை தேவரே.


Siva who dwells at the temple, Alavāi in Kutal, which has long and beautiful walls of fortification!  Doing worship to you in the past and in the present like the boy, Sandēsa Nāyanār, god who has a blue neck!  Except you.  I do not seek any other god in my disciplined mind.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 16, 2017, 03:53:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1762 on: June 16, 2017, 03:54:21 PM »
Verse  6:


பொன்றயங் கிலங்கொளிந் நலங்குளிர்ந்த புன்சடை
பின்றயங்க வாடுவாய் பிஞ்ஞகா பிறப்பிலீ
கொன்றையம் முடியினாய் கூடலால வாயிலாய்
நின்றயங்கி யாடலே நினைப்பதே நியமமே.


You dance to make the ruddy cool and bright colored matted locks shining like gold, move to and fro at the back. God who adorns his head with the feather of the peacock! God who performs the function of destruction god who does not know birth!
Siva who wears on his head flowers of Koṉṟai!  Siva at Alavāi in Kootal!  It is my regular duty of fixing my thoughts only on your dance which you perform swinging the arms.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 16, 2017, 03:57:54 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1763 on: June 16, 2017, 03:59:14 PM »
Verse  7:

ஆதியந்த மாயினா யாலவாயி லண்ணலே
சோதியந்த மாயினாய் சோதியுள்ளொர் சோதியாய்
கீதம்வந்த வாய்மையாற் கிளர்தருக்கி னார்க்கலால்
ஓதிவந்த வாய்மையா லுணர்ந்துரைக்க லாகுமே.


You are the beginning and the end of all things.  The chief in Alavāi!  You are the end of all lights.  You are the effulgence within the lights. Except for those who have been initiated into spiritual wisdom by a preceptor and who have that eminent ability on account of that, is it possible for others to realize you and speak about you having acquired worldly knowledge by studying works.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 16, 2017, 04:02:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1764 on: June 16, 2017, 04:03:14 PM »
Verse  8:

கறையிலங்கு கண்டனே கருத்திலாக் கருங்கடல்
துறையிலங்கை மன்னனைத் தோளடர ஊன்றினாய்
மறையிலங்கு பாடலாய் மதுரையால வாயிலாய்
நிறையிலங்கு நெஞ்சினால் நினைப்பதே நியமமே.


Siva in whose neck the poison is shining!you fixed your toe to press down the shoulders of the King of Lanka which is surrounded by the black sea having ghats, and who had no discrimination.  You chanted the Vedas which are eminent!  God who is at the temple by name Alavāi in Madurai.  It is our regular duty to contemplate on him with perfect mind.


Arunachala Siva.

« Last Edit: June 16, 2017, 04:05:59 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1765 on: June 16, 2017, 04:07:09 PM »
Verse  9:

தாவணவ் விடையினாய் தலைமையாக நாடொறும்
கோவணவ் வுடையினாய் கூடலால வாயிலாய்
தீவணம் மலர்மிசைத் திசைமுகனு மாலுநின்
தூவணம் மளக்கிலார் துளக்கமெய்து வார்களே.


Oh God, who is riding on a bull with swift gait daily with leadership. Oh God, having a men's loin cloth as dress.  Oh God, who is residing in the temple Alavāi of the town Kūṭal.  Brahma of four faces who is seated in a red lotus which has the color of fire, and Vishnu were seized with dread as they could not measure your pure nature.

Arunachala Siva.


« Last Edit: June 16, 2017, 04:10:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1766 on: June 16, 2017, 04:11:56 PM »
Verse  10:

தேற்றமில் வினைத்தொழிற் றேரருஞ் சமணரும்
போற்றிசைத்து நின்கழல் புகழ்ந்து புண்ணியங்கொளார்
கூற்றுதைத்த தாளினாய் கூடலால வாயிலாய்
நாற்றிசைக்கு மூர்த்தியாகி நின்றதென்ன நன்மையே.


The Tērar Buddhists and Jains who commit acts which are without clearness of mind do not sing your praises and by singing the fame of your feet do not obtain virtue.
Siva, who kicked the god of death with your left foot!  God at the temple by name Alavāi in Kūṭal!  What a great good it is that you remained assuming visible forms for the benefit of the world!

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 16, 2017, 04:14:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1767 on: June 16, 2017, 04:15:21 PM »
Verse  11:


போயநீர் வளங்கொளும் பொருபுனற் புகலியான்
பாயகேள்வி ஞானசம் பந்தன்நல்ல பண்பினால்
ஆயசொல்லின் மாலைகொண்டு ஆலவாயிலண்ணலைத்
தீயதீர எண்ணுவார்கள் சிந்தையாவர் தேவரே.


The native of Pukali where the fields into which water flows and dashes against the ridges, receive fertility.  With the help of the garlands of words composed by the good nature of Jnana Sambandhan, who has extensive knowledge by listening to words of wisdom.  Those who meditate upon the god in Alavāi to remove evils and who retain these in their minds, will become celestial beings.

Padigam on Tiru Alavai completed.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 16, 2017, 04:18:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1768 on: June 16, 2017, 04:20:29 PM »
Tiru Anaikka -  (nowadays called Tiruvanaikkaval)

Verse  1:

வானைக்காவில் வெண்மதி மல்குபுல்கு வார்சடைத்
தேனைக்காவி லின்மொழித் தேவிபாக மாயினான்
ஆனைக்காவில் அண்ணலை அபயமாக வாழ்பவர்
ஏனைக்காவல் வேண்டுவார்க் கேதுமேத மில்லையே.


Siva who has one half Dēvi Uma, whose words carry the sweetness of honey, and who has a long matted locks, on which the crescent  moon which shines in the garden of the sky, those who lead their lives taking refuge for protection from fear in the god in Aṉaikkā.  Will they seek any other protection?  A slight modulation of the voice will change this affirmative sentence into an interrogative sentence. They will not have even the slightest blemish.

Arunachala Siva.« Last Edit: June 16, 2017, 04:23:53 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1769 on: June 17, 2017, 08:51:48 AM »
Verse  2:


சேறுபட்ட தண்வயற் சென்றுசென்று சேணுலா
வாறுபட்ட நுண்டுறை யானைக்காவி லண்ணலார்
நீறுபட்ட மேனியார் நிகரில்பாத மேத்துவார்
வேறுபட்ட சிந்தையார் விண்ணிலெண்ண வல்லரே.

The God in Aṉaikkā which has cool ghats in the river which, coming from a long distance, enters often into the cool fields which are full of mire. He has a holy body on which holy ash is smeared those who praise his feet which have no comparison.
Those who have a mind different from the common multitude. They can be considered as having attained eternal bliss.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 17, 2017, 08:54:03 AM by Subramanian.R »