Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 183531 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1725 on: June 12, 2017, 08:46:05 AM »
Verse  2:


நம்பு வாரவர் நாவி னவிற்றினால்
வம்பு நாண்மலர் வார்மது வொப்பது
செம்பொ னார்தில கம்முல குக்கெலாம்
நம்பன் நாமம் நமச்சி வாயவே.

Those who cherish with love, if they recite without ceasing in their tongues,
is sweet like the honey that pours from the fragrant flowers that unfolds its petals at day break. He is like the small circular mark on the forehead of the whole word,
Namasivaya, is the name of Siva.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 12, 2017, 08:49:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1726 on: June 12, 2017, 08:50:25 AM »
Verse  3:

நெக்கு ளார்வ மிகப்பெரு கிந்நினைந்
தக்கு மாலைகொ டங்கையி லெண்ணுவார்
தக்க வானவ ராத்தகு விப்பது
நக்கன் நாமம் நமச்சி வாயவே.


The heart having melted the love in the mind increasing and thinking of the Mantram,
those who repeat reciting having in their beautiful hands a garland of Rudraksham,
makes them qualified to become fitting celestial beings though they are not qualified to become so otherwise.  Namasivaya is the name of Siva who is naked.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 12, 2017, 08:53:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1727 on: June 12, 2017, 08:55:03 AM »
Verse  4:

இயமன் றூதரு மஞ்சுவ ரின்சொலால்
நயம்வந் தோதவல் லார்தமை நண்ணினால்
நியமந் தானினை வார்க்கினி யானெற்றி
நயனன் நாமம் நமச்சி வாயவே.


The god who dispenses good things to those who meditate the Mantram as a daily routine Namasivaya, the name of Siva, who has a frontal eye. If people who do not recite the Mantram befriend with sweet words those great people who recite that, even the messengers of the god of death will be afraid to go near them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 12, 2017, 08:57:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1728 on: June 12, 2017, 08:58:23 AM »
Verse  5:

கொல்வா ரேனுங் குணம்பல நன்மைகள்
இல்லா ரேனு மியம்புவ ராயிடின்
எல்லாத் தீங்கையு நீங்குவ ரென்பரால்
நல்லார் நாமம் நமச்சி வாயவே.


Though people kill living beings, and though they have no good character and many good conduct, the name Namasivaya of the god, who dispenses auspicious things,
if they recite the Mantram, will be free from all the evils.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 12, 2017, 09:03:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1729 on: June 12, 2017, 09:08:02 AM »
Verse  6:


மந்த ரம்மன பாவங்கண் மேவிய
பந்த னையவர் தாமும் பகர்வரேல்
சிந்தும் வல்வினை செல்வமு மல்குமால்
நந்தி நாமம் நமச்சி வாயவே.

If those people also who are bound by bondage which are the result of sins and which are great as the mountain Mantram, if they recite the Namasivaya the name of Nandi Siva that Mantram will destroy the irresistible acts, wealth will also increase.


Arunachala Siva.

« Last Edit: June 12, 2017, 09:10:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1730 on: June 12, 2017, 09:32:37 AM »
Verse 7:


நரக மேழ்புக நாடின ராயினும்
உரைசெய் வாயின ராயி னுருத்திரர்
விரவி யேபுகு வித்திடு மென்பரால்
வரதன் நாமம் நமச்சி வாயவே.

Though people have committed sins to be cast into all the seven Hells, Namasivaya, the name of the boon bestowar, Siva, if they recite with their mouth, people of spiritual wisdom say that the Mantram will cause them to mix with the host of Rudra.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 12, 2017, 09:35:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1731 on: June 12, 2017, 09:36:43 AM »
Verse  8:

இலங்கை மன்ன னெடுத்த வடுக்கன்மேல்
தலங்கொள் கால்விரல் சங்கர னூன்றலும்
மலங்கி வாய்மொழி செய்தவ னுய்வகை
நலங்கொள் நாமம் நமச்சி வாயவே.

Namasivāya,  the name which has many good things. When the dispenser of auspicious things who had mountain Kailsah which was lifted by the king of Lanka, as his shrine, fixed his toe on it, granted the manner of saving him from death, who sang the Vedas the eternal truth, being confounded.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 12, 2017, 09:39:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1732 on: June 12, 2017, 09:40:27 AM »
Verse  9:


போதன் போதன கண்ணனு மண்ணல்தன்
பாதந் தான்முடி நேடிய பண்பராய்
யாதுங் காண்பரி தாகி யலந்தவர்
ஓதும் நாமம் நமச்சி வாயவே.


Brahma who is on a lotus flower and Vishnu who has eyes like the lotus, making efforts to search and find out the feet and head of the chief, Namasivaya is the name of Siva which they chanted being in distress as they could not see anything.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: June 12, 2017, 09:42:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1733 on: June 12, 2017, 09:43:52 AM »
Verse  10:

கஞ்சி மண்டையர் கையிலுண் கையர்கள்
வெஞ்சொன் மிண்டர் விரவில ரென்பரால்
விஞ்சை யண்டர்கள் வேண்ட வமுதுசெய்
நஞ்சுண் கண்டன் நமச்சி வாயவே.

Buddhists who drink gruel from a Earthern vessel resembling in shape the skull,
and Jains who eat their food keeping it in their hands, wise people say that those strong people who speak cruel words are not friendly towards Namasivaya of Siva, who has within his neck poison, which he consumed at the request of Devas, endowed with intelligence.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 12, 2017, 09:46:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1734 on: June 12, 2017, 09:47:02 AM »
Verse  11:

நந்தி நாமம் நமச்சிவா யவெனும்
சந்தை யாற்றமிழ் ஞானசம் பந்தன்சொல்
சிந்தை யால்மகிழ்ந் தேத்தவல் லாரெலாம்
பந்த பாசம் அறுக்கவல் லார்களே.


The words of Jnana Sambandhan, having knowledge of Tamizh, having the refrain of Namasivaya, the name of Nandi,  all those who are able to praise Siva, with joy in their minds will cut at the root of attachments which bind them.

General (Namasivaya Padigam) Padigam compled.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 12, 2017, 09:49:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1735 on: June 15, 2017, 10:06:02 AM »
Tiruth Thandalai Neri:


Verse  1:


விரும்புந் திங்களுங் கங்கையும் விம்மவே
சுரும்புந் தும்பியுஞ் சூழ்சடை யார்க்கிடம்
கரும்புஞ் செந்நெலுங் காய்கமு கின்வளம்
நெருங்குந் தண்டலை நீணெறி காண்மினே.


The crescent moon desired by all people, and Gangai to increase in excellence,
the place of Siva, whose matted locks, the bees, Surumpu and Tumpi, are surrounding.  People of this world! You know that it is Taṇṭalai Nīṇeṟi, where the products of sugar-cane, red variety of superior paddy and fruit-bearing Areca-palms are crowded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 15, 2017, 10:09:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1736 on: June 15, 2017, 11:27:39 AM »
Verse  2:


இகழுங் கால னிதயத்து மென்னுளும்
திகழுஞ் சேவடி யான்றிருந் தும்மிடம்
புகழும் பூமக ளும்புணர் பூசுரர்
நிகழுந் தண்டலை நீணெறி காண்மினே.

It is the perfect place of Siva, whose red-lotus feet shine in the heart of the god of death who slighted, him and within me.

Arunachala Siva.« Last Edit: June 15, 2017, 11:30:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1737 on: June 15, 2017, 11:32:20 AM »
Verse  3:


பரந்த நீலப் படரெரி வல்விடம்
கரந்த கண்டத்தி னான்கரு தும்மிடம்
சுரந்த மேதி துறைபடிந் தோடையில்
நிரந்த தண்டலை நீணெறி காண்மினே.


The place which is always desired by Siva, who had concealed the strong and burning blue-colored poison which spread and gave trouble. It is Taṇṭalai Nīṇeṟi where in the rivulets the buffaloes stand in a row, having plunged into the ghats, having secreted milk.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 15, 2017, 11:34:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1738 on: June 15, 2017, 11:35:30 AM »
Verse  4:


தவந்த வென்புந் தவளப் பொடியுமே
உவந்த மேனியி னானுறை யும்மிடம்
சிவந்த பொன்னுஞ் செழுந்தர ளங்களும்
நிவந்த தண்டலை நீணெறி காண்மினே.

The place where Siva who rejoiced in adorning his body with burnt bones, and smearing with white sacred ash resides, is Taṇṭalai Nīṇeṟi where superior gold and mature pearls are in large quantities found.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 15, 2017, 11:37:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1739 on: June 15, 2017, 11:45:03 AM »
Verse  5:


Not available.

Arunachala Siva.