Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 191010 times)

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 47995
    • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1635 on: June 08, 2017, 09:46:48 AM »
Verse  11:


கொச்சைவேந்தன், கச்சிக்கம்பம்
மெச்சுஞ்சொல்லை, நச்சும்புகழே.


Fame will desire of its accords people who recite the words of the chief of Kachi and who praise Kampam in Kachi.

Padigam on Tiruk Kachi Ekambam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2017, 09:48:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 47995
    • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1636 on: June 08, 2017, 09:50:28 AM »
Tiruch Chitremam:

Verse  1:

நிறைவெண்டிங்கள் வாண்முக மாதர்பாட நீள்சடைக்
குறைவெண்டிங்கள் சூடியோ ராடன்மேய கொள்கையான்
சிறைவண்டியாழ்செய் பைம்பொழிற் பழனஞ்சூழ்சிற் றேமத்தான்
இறைவனென்றே யுலகெலா மேத்தநின்ற பெருமானே.


As Uma with a bright face which is like the white full moon, sings, Siva has a desirable nature of dancing wearing on the long matted locks, a white crescent moon.  He who dwells in Chiṟēmam surrounded by fields and verdant gardens in which bees with wings hum like the music produced in Yaazh, is the god who stands to be praised by all the people of this world as 'the supreme god' the singing of Uma and Siva dancing to that time is mentioned in the following verses.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 08, 2017, 09:53:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 47995
    • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1637 on: June 08, 2017, 05:26:02 PM »
Verse  2:


கொட்ட மேகம ழும்குழ லாளொடு கூடி னாய்எரு தேறி னாய்நுதற்
பட்ட மேபுனை வாய்இசை பாடுவ பாரிடமா
நட்ட மேநவில் வாய்மறை யோர்தில்லை நல்ல வர்பிரி யாதசிற் றம்பலம்
இட்ட மாஉறை வாய்இவை மேவிய தென்னைகொலோ.


You are united with a lady of tresses which spread fragrance of costus root. You were seated on the mount of bull. You adorn your forehead with a gold plate. You always dance having as songsters Pāritam Bhūtagaṇam, you reside with great desire in the Chiṟampalam in Thillai from which good Brahmins never part. What is the reason for your wishing these things?

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2017, 05:29:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 47995
    • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1638 on: June 08, 2017, 05:35:51 PM »
Verse 3:


நீலத் தார்கரி யமிடற் றார்நல்ல நெற்றி மேல்உற்ற கண்ணி னார்பற்று
சூலத் தார்சுட லைப்பொடி நீறணி வார்சடையார்
சீலத் தார்தொழு தேத்துசிற் றம்பலம் சேர்த லால்கழற் சேவடி கைதொழக்
கோலத் தாய்அரு ளாய்உன காரணம் கூறுதுமே.

He has a black neck resembling the Neelam blue Nelumbo flower. He has an eye on the beautiful forehead. He is holding a trident in his hand. He smears himself with the minute ashes of the burning ground. The one who has matted locks. This may be taken as as he is in Chitṟampalam which is praised and worshipped with both hands by people of good conduct. Oh beautiful one!  Bestow upon me your grace to worship with both hands your red feet wearing anklets. We will speak about your preeminence. (Notes: Blue Nelumbo flowers.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2017, 05:39:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 47995
    • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1639 on: June 08, 2017, 05:41:07 PM »
Verse  4:


கொம்ப லைத்தழ கெய்திய நுண்ணிடைக் கோல வாள்மதி போலமு கத்திரண்
டம்ப லைத்தகண் ணாள்முலை மேவிய வார்சடையான்
கம்ப லைத்தெழு காமுறு காளையர் காத லால்கழற் சேவடி கைதொழ
அம்ப லத்துறை வான்அடி யார்க்கடை யாவினையே.


The one who has long matted locks, the minute waist which is beautiful after harassing the twig with flowers. He desiring the breasts of the lady Sivakāmi who has two eyes which harassed the arrows, in her face which resembles the bright and beautiful moon. The attractive youths who make a big sound uttering the names of the Lord, to worship with both hands out of devotion the red feet wearing anklets actions will not attach to those devotees of one who resides in Ambalam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2017, 05:43:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 47995
    • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1640 on: June 08, 2017, 05:44:43 PM »
Verse 5:

தொல்லை யார்அமு துண்ணநஞ் சுண்டதோர் தூம ணிமிட றாபகு வாயதோர்
பல்லை யார்தலை யிற்பலி ஏற்றுழல் பண்டரங்கா
தில்லை யார்தொழு தேத்துசிற் றம்பலம் சேர்த லால்கழற் சேவடி கைதொழ
இல்லை யாம்வினை தான்எரி யம்மதில் எய்தவனே.


In order that the old celestial gods might taste the ambrosia, one who has a neck like pure sapphire by devouring the poison. He in the skull which is split and full of teeth.
The one who performed the dance of Pāṇtaraṅkam and wandered receiving alms in the skull by worshipping at the Chitrampalam which is worshipped and praised by the Brahmins of Thillai.  To worship with both the hands the red feet wearing anklets.
Both the good and bad actions will vanish. Oh!, The one who discharged arrows at the forts to burn them. The name of the dance which Siva performed out of joy after burning the three cities, standing on the chariot using it as an arena.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2017, 05:48:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 47995
    • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1641 on: June 08, 2017, 05:49:41 PM »
Verse  6:


ஆகந் தோய்அணி கொன்றை யாய்அனல் அங்கை யாய்அம ரர்க்கம ராவுமை
பாகந் தோய்பக வாபலி யேற்றுழல் பண்டரங்கா
மாகந் தோய்பொழில் மல்குசிற் றம்பலம் மன்னி னாய்மழு வாளி னாய்அழல்
நாகந் தோய்அரை யாய்அடி யாரைநண் ணாவினையே.

You have Koṉṟai flowers that nest on the chest. You carry in your palm fire.
Lord of the celestial beings. Oh Bhagavaṉ!  Whose form has been shared by Uma.
The one who performed the dance of Pāntaraṅkam and was wandering receiving alms.
You resided permanently in Chitṟampalam where gardens are thriving and seem to touch the sky. The one who has the weapon of Mazhu. You who has a poisonous serpent tied round the waist as a belt. The twin actions will not go near your devotees.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2017, 05:53:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 47995
    • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1642 on: June 08, 2017, 05:54:18 PM »
Verse  7:

சாதி யார்பளிங் கின்னொடு வெள்ளிய சங்க வார்குழை யாய்திக ழப்படும்
வேதி யாவிகிர் தாவிழ வாரணி தில்லைதன்னுள்
ஆதி யாய்க்கிடம் ஆயசிற் றம்பலம் அங்கை யால்தொழ வல்லடி யார்களை
வாதி யாதகலும்நலி யாமலி தீவினையே.


You who are wearing an ear-ring made of couch which is like the superior marble.
Oh shining Brahmin among gods, or one who is praised in the Vēdas, God, entirely different from the world. The Chitambalam which is the abode for you who is the primordial in beautiful Thillai of perpetual festivals.  The abundant evil actions will part from the devotees who are able to worship with beautiful hands, without afflicting them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2017, 05:57:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 47995
    • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1643 on: June 08, 2017, 05:58:03 PM »
Verse  8:


வேயி னார்பணைத் தோளியொ டாடலை வேண்டி னாய்விகிர் தாஉயிர் கட்கமு
தாயி னாய்இடு காட்டெரி யாடல்அ மர்ந்தவனே
தீயி னார்கணை யால்புரம் மூன்றெய்த செம்மை யாய்திகழ் கின்றசிற் றம்பலம்
மேயி னாய்கழ லேதொழு தெய்துதும் மேலுலகே.

You desired dancing with Kāḷi who has big shoulders like bamboos. God, who is different from the world! You became the nectar for all living beings. Oh one who desired to dance in the fire of the burning ground! You, the just one who burnt the three cities with arrow tipped at the end with fire. You desired Chitṟampalam which is shining with beauty. We shall reach the upper world Sivalōkam by worshipping your feet only.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2017, 06:00:20 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 47995
    • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1644 on: June 08, 2017, 06:01:33 PM »
Verse  9:

தாரி னார்விரி கொன்றை யாய்மதி தாங்கு நீள்சடை யாய்தலை வாநல்ல
தேரி னார்மறு கின்திரு வாரணி தில்லைதன்னுள்
சீரி னால்வழி பாடொழி யாததோர் செம்மை யால்அழ காயசிற் றம்பலம்
ஏரி னால்அமர்ந் தாய்உன சீரடி யேத்துதுமே.


The one who has adorned yourself with abundant well-blossomed chest-garlands made of Koṉṟai flower Indian Laburnam one who has on the long matted locks the crescent moon of Chief! You are in the beautiful Thillai where riches are abundant and which are streets where beautiful temple cars are dragged. In the Chitṟampalam which is beautiful by the goodness of ceaseless worship conducted with pomp. You resided with desire with your beauty. We shall praise your famous feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2017, 06:04:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 47995
    • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1645 on: June 08, 2017, 06:05:41 PM »
Verse  10:


வெற்ற ரையுழல் வார்துவர் ஆடைய வேடத் தாரவர் கள்உரை கொள்ளன்மின்
மற்ற வருல கின்னவ லம்மவை மாற்றகில்லார்
கற்ற வர்தொழு தேத்துசிற் றம்பலம் காத லால்கழற் சேவடி கைதொழ
உற்ற வர்உல கின்உறு திகொள வல்லவரே.


The Jains who wander naked, (This refers to Digambara Jains; naked Jains) the followers of Buddha who wear a robe soaked in the yellow ochre of Marutam bark.
Do not take the words of these people as truth. They are incapable of removing the sorrow of the world. In the Chitṟampalam which is praised and worshipped by the learned people. To do obeisance with both hands devotedly to the red feet wearing anklets, those who reached Thillai are capable of enjoying the fruits of being born as a human being in this world.

Arunachala Siva.


 
« Last Edit: June 08, 2017, 06:09:14 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 47995
    • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1646 on: June 08, 2017, 06:10:17 PM »
Verse  11:


நாறு பூம்பொழில் நண்ணிய காழியுள் நான்ம றைவல்ல ஞானசம் பந்தன்
ஊறும் இன்தமி ழால்உயர்ந் தார்உறை தில்லைதன்னுள்
ஏறு தொல்புகழ் ஏந்துசிற் றம்பலத் தீச னைஇசை யாற்சொன்ன பத்திவை
கூறு மாறுவல் லார்உயர்ந் தாரொடும் கூடுவரே.


Jnana Sambandhan who is well versed in all the four Vedas and was born in Sirkazhi which has pleasing gardens spreading fragrance. These ten verses which were composed in sweet Tamizh with music about the Lord in the exalted Chitṟampalam, which has ever increasing ancient fame and which is situated in Thillai where eminent people reside. Those who are capable of reciting them will join with the resident of the celestials world after leaving this world.  (Notes: Contrary to the distinguishing features of Sambandhar's Tēvāram, the two things are omitted 1 Rāvaṇaṉ has not been mentioned in the 8th verse (2) Brahman and Vishnu searching the feet and head, of the Lord is not mentioned in the 9th verse.)

Padigam on Tiruch Chitremam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2017, 06:27:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 47995
    • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1647 on: June 08, 2017, 06:21:45 PM »
Sirkazhi:

Verse  1:

சந்த மார்முலை யாடன கூறனார்
வெந்த வெண்பொடி யாடிய மெய்யனார்
கந்த மார்பொழில் சூழ்தரு காழியுள்
எந்தை யாரடி யென்மனத் துள்ளவே.

He who has on his half a lady on whose breasts sandal-paste is smeared has a person which has wallowed in well-burnt sacred white ash. The feet of my father who is in Sirkazhi, surrounded by parks full of fragrance, are always in my mind.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2017, 06:26:35 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 47995
    • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1648 on: June 09, 2017, 10:48:57 AM »
Verse  2:


மானி டம்முடை யார்வளர் செஞ்சடைத்
தேனி டங்கொளுந் கொன்றையந் தாரினார்
கானி டங்கொளுந் தண்வயற் காழியார்
ஊனி டங்கொண்டெ னுச்சியி னிற்பரே.


He has a deer on the left hand.  He wears on the growing red matted locks a garland of Koṉṟai which has honey in it.  The god in Sirkazhi of cool fields which have fragrance in them, will stand on the crown of my head having my body as his dwelling place.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 09, 2017, 10:51:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 47995
    • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1649 on: June 09, 2017, 10:52:45 AM »
Verse  3:


மைகொள் கண்டத்தர் வான்மதிச் சென்னியர்
பைகொள் வாளர வாட்டும் படிறனார்
கைகொண் மான்மறி யார்கடற் காழியுள்
ஐய னந்தணர் போற்ற இருக்குமே.

He has a black neck. He wears on his head a white crescent moon. He is a mischievous person who makes the cruel cobra with a hood, dance.  He has in his hand a young deer, the father is seated in Sirlazhi, proximate to the sea, to be adored by Brahmins.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 09, 2017, 10:55:43 AM by Subramanian.R »