Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 185225 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #150 on: December 06, 2016, 10:36:27 AM »
Verse  8:


முட்டாமுது கரியின்னின முதுவேய்களை முனிந்து
குட்டாச்சுனை யவைமண்டிநின் றாடுங்கொடுங் குன்றம்
ஒட்டாவரக் கன்றன்முடி யொருபஃதவை யுடனே
பிட்டானவ னுமையாளொடு மேவும்பெரு நகரே.

The horde of old elephants which had no hindrance having disliked the old bamboos,
Koṭuṅkuṉṟam where they bathe for a long time moving swiftly in the deep mountain springs. It is the big city of Siva who broke to pieces simultaneously the ten heads of the Ravana who was not friendly with anybody, dwells with desire with Uma.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 06, 2016, 10:42:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #151 on: December 06, 2016, 10:39:39 AM »
Verse 9:


அறையும்மரி குரலோசையை யஞ்சியடு மானை
குறையும்மன மாகிம்முழை வைகுங்கொடுங் குன்றம்
மறையும்மவை யுடையானென நெடியானென விவர்கள்
இறையும்மறி வொண்ணாதவன் மேயவ்வெழில் நகரே.

Koṭuṅkuṉṟam where in the caves the elephants which are capable of killing, having lost courage by being afraid of the roaring noise of the lions capable of killing their preys by striking them with the forelegs, stay.  It is the beautiful city where both Brahma who is well-versed in the Vetams and the tall Vishnu were not capable of knowing even a little of Siva who dwells there with desire.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 06, 2016, 10:42:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #152 on: December 06, 2016, 10:43:17 AM »
Verse  10:


மத்தக்களி றாளிவ்வர வஞ்சிம்மலை தன்னைக்
குத்திப்பெரு முழைதன்னிடை வைகுங்கொடுங் குன்றம்
புத்தரொடு பொல்லாமனச் சமணர்புறங் கூறப்
பத்தர்க்கருள் செய்தானவன் மேயபழ நகரே.

Koṭuṅkuṉṟam where in the caves the frenzied elephants being afraid of the lions stay, piercing the mountain with their tusks. Jains with evil minds to spread slander along with the Buddhists, is the ancient city of Siva who granted his grace to his devoted votaries and dwells with desire.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 06, 2016, 10:45:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #153 on: December 06, 2016, 10:46:13 AM »
Verse  11:


கூனற்பிறை சடைமேன்மிக வுடையான்கொடுங் குன்றைக்
கானற்கழு மலமாநகர் தலைவன்னல கவுணி
ஞானத்துயர் சம்பந்தன நலங்கொள்தமிழ் வல்லார்
ஊனத்தொடு துயர்தீர்ந்துல கேத்தும்மெழி லோரே.


வளைந்த பிறை மதியைச் சடைமுடிமீது அழகு மிகுமாறு அணிந்த சிவபிரானது திருக்கொடுங்குன்றைக் கடற்கரைச் சோலைகளால் சூழப்பட்ட கழுமலமாநகரின் தலைவனும் நல்ல கவுணியர் கோத்திரத்தில் தோன்றியவனுமாகிய ஞானசம்பந்தன் பாடிய தமிழ்மாலைகளை ஓதி வழிபட வல்லவர் தம்மிடமுள்ள குறைபாடுகள் நீங்கித்துன்பங்கள் அகன்று உலகம் போற்றும் புகழுடையோராவர்.

(English translation not available).

Padigam of Tiruk Kodum Kunram completed.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 06, 2016, 10:49:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #154 on: December 07, 2016, 10:07:15 AM »
Tiru Ney Thanam: (nowadays called Thillai Sthanam).

Verse  1:

மையாடிய கண்டன்மலை மகள்பாகம துடையான்
கையாடிய கேடில்கரி யுரிமூடிய வொருவன்
செய்யாடிய குவளைம்மலர் நயனத்தவ ளோடும்
நெய்யாடிய பெருமானிடம் நெய்த்தானமெ னீரே.
Siva,  who has a neck in which there is poison, has on one half the daughter of the mountain. The unequalled one who covered himself with the skin of an elephant of undying fame and whose trunk is swinging.  People of the world!
you simply utter the name, Neyttāṉam which is the abode of the god who bathed in ghee and who is in company with a lady having eyes resembling blue Nelumbo flowers that dance in the fields.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 07, 2016, 10:09:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #155 on: December 07, 2016, 10:10:40 AM »
Verse  2:


பறையும்பழி பாவம்படு துயரம் பலதீரும்
பிறையும்புன லரவும்படு சடையெம்பெரு மானூர்
அறையும்புனல் வருகாவிரி யலைசேர்வட கரைமேல்
நிறையும்புனை மடவார்பயில் நெய்த்தானமெ னீரே.


All slander, sins, and suffering will go away. People of the world,  utter simply Neyttāṉam, which is the place of our god who places on his matted hairs, a crescent
moon,  water and a cobra, where ladies, who adorn themselves by the firm adherence to a life of chastity, and which is on the northern bank of the Kaviri
of waves and water that dashes on the banks.


Arunachala Siva.


« Last Edit: December 07, 2016, 10:13:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #156 on: December 07, 2016, 10:14:14 AM »
Verse 3:


பேயாயின பாடப்பெரு நடமாடிய பெருமான்
வேயாயின தோளிக்கொரு பாகம்மிக வுடையான்
தாயாகிய வுலகங்களை நிலைபேறுசெய் தலைவன்
நேயாடிய பெருமானிடம் நெய்த்தானமெ னீரே.


The god who performed the big dance when numbers of ghosts were singing,
the one who gave one half to a lady whose shoulders are like bamboos.
The chief who placed the worlds on a firm basis in order to become their mother. People of the world! Utter simply the word Neyttāṉam which is the place of the god who bathed in ghee.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 07, 2016, 10:17:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #157 on: December 07, 2016, 10:18:07 AM »
Verse  4:


சுடுநீறணி யண்ணல்சுடர் சூலம்மன லேந்தி
நடுநள்ளிருள் நடமாடிய நம்பன்னுறை யிடமாம்
கடுவாளிள வரவாடுமிழ் கடனஞ்சம துண்டான்
நெடுவாளைகள் குதிகொள்ளுயர் நெய்த்தானமெ னீரே.


The chief who besmears himself with well-burnt holy ash, holding a trident that burns brightly, and fire, the place of the god who danced in the dense darkness of midnight.
Siva who drank the poison which was spat out by the cruel and shining young dancing cobra, Vāsuki) in the ocean. People of this world!  simply utter the name of Neyttāṉam where the long scabbard fish leap.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: December 07, 2016, 10:28:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #158 on: December 07, 2016, 10:21:52 AM »
Verse  5:

நுகராரமொ டேலம்மணி செம்பொன்னுரை யுந்திப்
பகராவரு புனல்காவிரி பரவிப்பணிந் தேத்தும்
நிகரான்மண லிடுதண்கரை நிகழ்வாயநெய்த் தான
நகரானடி யேத்தந்நமை நடலையடை யாவே.

Pushing foam, pure gold, precious stones, cardamon and sandal-wood which is one of the things for enjoyment, Siva with splendor who is praised and bowed by the Kaviri of floods which is supplies to fields. The sufferings will not reach us if we praise the feet of Siva in the city of Neyttāṉam which is on the cool bank where sand is deposited.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 07, 2016, 10:24:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #159 on: December 07, 2016, 10:25:26 AM »
Verse  6:

விடையார் கொடி யுடையவ்வணல் வீந்தார்வெளை யெலும்பும்
உடையார்நறு மாலைசடை யுடையாரவர் மேய
புடையேபுனல் பாயும்வயல் பொழில்சூழ்ந்தநெய்த் தானம்
அடையாதவ ரென்றும்அம ருலகம்அடை யாரே.


The god who has a flag on which the form of a bull is drawn, who has the white skeletons of those who died. Those who have not reached Neyttāṉam surrounded by gardens and fields into which water flows everywhere and which is desired by the god who has on his matted locks, fragment garlands, will not reach the heaven of the celestial beings.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 07, 2016, 10:27:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #160 on: December 07, 2016, 10:29:06 AM »
Verse 7:


நிழலார்வயல் கமழ்சோலைகள் நிறைகின்றநெய்த் தானத்
தழலானவ னனலங்கையில் ஏந்தியழ காய
கழலானடி நாளுங்கழ லாதேவிட லின்றித்
தொழலாரவர் நாளுந்துய ரின்றித்தொழு வாரே.


Siva, who has the form of fire in Neyttāṉam which is full of fragrant gardens and cool fields, and who holds in the palm fire.  Those who worship unintermittently without running away from the feet of the god who wears beautiful anklets, will worship him always without suffering.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 07, 2016, 10:31:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #161 on: December 07, 2016, 10:32:25 AM »
Verse  8:


அறையார்கட லிலங்கைக்கிறை யணிசேர்கயி லாயம்
இறையாரமு னெடுத்தானிரு பதுதோளிற வூன்றி
நிறையார்புனல் நெய்த்தானன்நல் நிகழ்சேவடி பரவக்
கறையார்கதிர் வாளீந்தவர் கழலேத்துதல் கதியே.


The King of Lanka,  surrounded by the roaring sea, pressing down to crush the twenty shoulders of Ravaṇaṉ who lifted the beautiful Kailash with his hands, when he raised the good and red feet of the god in Neyttāṉam which has abundant water, praising the feet of the God who gave a sword having the name of moon is the way to deliverance from future births. (That sword is called Chandirakasam.)

Arunachala Siva.« Last Edit: December 07, 2016, 10:36:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #162 on: December 07, 2016, 10:39:43 AM »
Verse 9:


கோலம்முடி நெடுமாலொடு கொய்தாமரை யானும்
சீலம்மறி வரிதாயொளி திகழ்வாயநெய்த் தானம்
காலம்பெற மலர்நீரவை தூவித்தொழு தேத்தும்
ஞாலம்புக ழடியாருடல் உறுநோய்நலி யாவே.


The tall Vishnu who wears a beautiful crown and Brahma who is seated in a lotus flower which is plucked. Diseases which not reach the bodies of devotees who are praised by the people of this world and, who, early in their lives, scatter flowers and sprinkle water, who worship with joined hands praise Neyttāṉam where the light of easy accessibility was difficult to be known by those two persons, will not inflict pain.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 07, 2016, 10:42:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #163 on: December 07, 2016, 10:43:40 AM »
Verse  10:


மத்தம்மலி சித்தத்திறை மதியில்லவர் சமணர்
புத்தரவர் சொன்னம்மொழி பொருளாநினை யேன்மின்
நித்தம்பயில் நிமலன்னுறை நெய்த்தானம தேத்தும்
சித்தம் முடை யடியாருடல் செறுநோயடை யாவே.

Do not think the words spoken by Jains and Bhuttar (Buddhists) who do not have any idea of god in their minds of excessive bewilderment, as having any sense.
Diseases which torment will not get near the bodies of devotees who have the mind to praise Neyttāṉam where the spotless one who always dances, dwells.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 07, 2016, 10:45:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #164 on: December 07, 2016, 10:46:34 AM »
Verse  11:


தலமல்கிய புனற்காழியுட் டமிழ்ஞானசம் பந்தன்
நிலமல்கிய புகழான்மிகு நெய்த்தானனை நிகரில்
பலமல்கிய பாடல்லிவை பத்தும்மிக வல்லார்
சிலமல்கிய செல்வன்னடி சேர்வர்சிவ கதியே.


On Siva, in Neyttāṉam which is eminent by the fame which has spread throughout the world, Jnana Sambandhaṉ, having knowledge of Tamizh in Sirkazhi, having abundant water, and famous among the shrines. Those who are very capable of reciting all these ten verses, which have matchless and increasing benefit, will reach the twin feet of Siva of increasing wealth as an auspicious refuge.

Padigam on Tiru Nei Thanam concluded.

Arunachala Siva.« Last Edit: December 07, 2016, 10:50:03 AM by Subramanian.R »