Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 178573 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1470 on: May 02, 2017, 11:13:36 AM »
Verse  10:

உறித்தலைச் சுரையொடு குண்டிகை பிடித்துச்சி
பறித்தலும் போர்த்தலும் பயனிலை பாவிகாள்
மறித்தலை மடப்பிடி வளர்இளங் கொழுங்கொடி
கறித்தெழு கானப்பேர் கைதொழல் கருமமே.


Holding an ascetic's pitcher along with a bowl made of the shell of the bottle-gourd in a net work of ropes, removing the hairs on the head Jains and covering the bodies with a blanket, Buddhists, are of no use.  Sinners!  Addressing the above two it is a moral duty to worship with joined hands Kāṉappēr where the young female elephant which has a head like that of the deer nibbles the young and fertile creeper that is growing.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 02, 2017, 11:16:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1471 on: May 02, 2017, 11:17:26 AM »
Verse  11:

காட்டகத்து ஆடலான் கருதிய கானப்பேர்
கோட்டகத் திளவரால் குதிகொளும் காழியான்
நாட்டகத் தோங்குசீர் ஞானசம் பந்தன
பாட்டகத் திவைவலார்க்கு இல்லையாம் பாவமே.

About Kāṉappēr which Siva who dances in the cremation-ground, considers it as his place, the native of Sirkazhi, where young Murrel fish leap in the tanks which have crops, there will be no sins to those who are able to recite these verses among the songs of Jnana Sambandhan, whose fame increases in the Tamizh Nādu.

Padigam on Tiruk Kanapper completed.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 02, 2017, 11:20:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1472 on: May 17, 2017, 02:01:36 PM »
Tiruch Chakkara Palli:

Verse  1:

படையினார் வெண்மழுப் பாய்புலித் தோலரை
உடையினார் உமையொரு கூறனார் ஊர்வதோர்
விடையினார் வெண்பொடிப் பூசியார் விரிபுனல்
சடையினார் உறைவிடஞ் சக்கரப் பள்ளியே.

Siva has a weapon of a white battle-axe; wears on the waist the skin of a tiger capable of pouncing on its prey.  He has Uma as one half.  He has a bull on which he rides. He has smeared himself with the white holy ash.  He has on his matted locks spreading water.  His dwelling place is Cakkarappaḷḷi.

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 17, 2017, 02:04:51 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1473 on: May 17, 2017, 02:30:36 PM »
Verse  2:


பாடினார் அருமறை பனிமதி சடைமிசைச்
சூடினார் படுதலை துன்எருக் கதனொடும்
நாடினார் இடுபலி நண்ணியோர் காலனைச்
சாடினார் வளநகர் சக்கரப் பள்ளியே.

Siva sang the abstruse Vēdas.  He wore on the matted locks cool crescent moon, a dead skull, Yarcum flowers which are dense.  He sought the alms placed by the ladies of Tārukāvaṉam.  He killed the unequalled Yama, God of death, by approaching him.
Cakkarapaḷḷi is having all kinds of wealth is his city.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 17, 2017, 02:33:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1474 on: May 17, 2017, 02:34:32 PM »
Verse  3:


மின்னினார் சடைமிசை விரிகதிர் மதியமும்
பொன்னினார் கொன்றையும் பொறிகிளர் அரவமும்
துன்னினார் உலகெலாம் தொழுதெழ நான்மறை
தன்னினார் வளநகர் சக்கரப் பள்ளியே.

Siva bears closely to one another, on his matted lockis, which is like lightning in color, a crescent moon of spreading rays, Koṉṟai of golden flowers and a cobra of shining spots. Cakkarappaḷḷi is the city of all kinds of riches which belongs to Siva who is the meaning of the four Vedas,  and is worshipped by all the inhabitants of the world.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 17, 2017, 02:37:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1475 on: May 17, 2017, 02:38:04 PM »
Verse  4:


நலமலி கொள்கையார் நான்மறை பாடலார்
வலமலி மழுவினார் மகிழும்ஊர் வண்டறை
மலர்மலி சலமொடு வந்திழி காவிரி
சலசல மணிகொழி சக்கரப் பள்ளியே.

Siva has doctrines which do immense good chanted the four Vēdas. He has a battle axe which is prominent on the right side the place where he desires to dwells.
He is in Chakkarappaḷḷi where the Kaveri, which flows down with floods carrying abundant flowers on which bees hum noisily, carries away precious stones rustling with a sound like sala sala.

Arunachala Siva.


 
« Last Edit: May 17, 2017, 02:40:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1476 on: May 17, 2017, 02:41:44 PM »
Verse  5:


வெந்தவெண் பொடியணி வேதியர் விரிபுனல்
அந்தமில் அணிமலை மங்கையோ டமரும்ஊர்
கந்தமார் மலரொடு காரகில் பல்மணி
சந்தினோடு அணைபுனற் சக்கரப் பள்ளியே.

The Brahmin among god who adorns himself with white holy ash well-burnt, the place where he desires to dwell in the company of the daughter of the mountain of never diminishing beauty, which has water spreading everywhere is Chakkarappaḷḷi where the water approaches with sandal-wood, many precious stones, black eagle-wood, and fragrant flowers.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 17, 2017, 02:44:28 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1477 on: May 17, 2017, 02:45:27 PM »
Verse  6:


பாங்கினான் முப்புரம் பாழ்பட வெஞ்சிலை
வாங்கினார் வானவர் தானவர் வணங்கிட
ஓங்கினார் உமையொரு கூறொடும் ஒலிபுனல்
தாங்கினார் உறைவிடஞ் சக்கரப் பள்ளியே.

Siva bent the desirable bow to ruin the three cities in fairness to them became high in esteem to be worshipped by the celestial beings and demons.  Chakkarappaḷḷi is the abode of Siva who supported the roaring water of Ganga besides the half of Uma.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 17, 2017, 02:48:22 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1478 on: May 17, 2017, 02:50:17 PM »
Verse  7:


பாரினார் தொழுதெழு பரவுபல் லாயிரம்
பேரினார் பெண்ணொரு கூறனார் பேரொலி
நீரினார் சடைமுடி நிரைமலர்க் கொன்றையந்
தாரினார் வளநகர் சக்கரப் பள்ளியே.

Siva who has many thousands of names and whom the people of this world worship and get up for work and praise, has a lady on one half, has water of great sound on the matted locks, coiled into a crown. In Chakkarappaḷḷi, the city with many kinds of riches is the place of the god who has a garland of Koṉṟai flowers that blossom in rows.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 17, 2017, 02:52:54 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1479 on: May 18, 2017, 08:39:54 AM »
Verse 8:


வேயி னார்பணைத் தோளியொ டாடலை வேண்டி னாய்விகிர் தாஉயிர் கட்கமு
தாயி னாய்இடு காட்டெரி யாடல்அ மர்ந்தவனே
தீயி னார்கணை யால்புரம் மூன்றெய்த செம்மை யாய்திகழ் கின்றசிற் றம்பலம்
மேயி னாய்கழ லேதொழு தெய்துதும் மேலுலகே.


You desired dancing with Kāḷi who has big shoulders like bamboos. God, who is different from the world! You became the nectar for all living beings. Oh one who desired to dance in the fire of the burning ground! You, the just one who burnt the three cities with arrow tipped at the end with fire.  You desired Chitrambalam, which is shining with beauty. We shall reach the upper world Sivalōkam by worshipping your feet only.


Arunachala Siva.

« Last Edit: May 18, 2017, 08:43:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1480 on: May 18, 2017, 08:44:20 AM »
Verse 9:


தாரி னார்விரி கொன்றை யாய்மதி தாங்கு நீள்சடை யாய்தலை வாநல்ல
தேரி னார்மறு கின்திரு வாரணி தில்லைதன்னுள்
சீரி னால்வழி பாடொழி யாததோர் செம்மை யால்அழ காயசிற் றம்பலம்
ஏரி னால்அமர்ந் தாய்உன சீரடி யேத்துதுமே.


The one who has adorned yourself with abundant well-blossomed chest-garlands made of Koṉṟai flower Indian Laburnam one who has on the long matted locks the crescent moon. The Chief!  In the beautiful Thillai where riches are abundant and which are streets where beautiful temple cars are dragged, in the Chitraṟṟampalam which is beautiful by the goodness of ceaseless worship conducted with pomp.
you resided with desire with your beauty. We shall praise your famous feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 18, 2017, 08:47:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1481 on: May 18, 2017, 08:48:24 AM »
Verse  10:


வெற்ற ரையுழல் வார்துவர் ஆடைய வேடத் தாரவர் கள்உரை கொள்ளன்மின்
மற்ற வருல கின்னவ லம்மவை மாற்றகில்லார்
கற்ற வர்தொழு தேத்துசிற் றம்பலம் காத லால்கழற் சேவடி கைதொழ
உற்ற வர்உல கின்உறு திகொள வல்லவரே.

The Jains who wander naked (This refers to Digambara jains- naked Jains), the followers of Buddha who wear a robe soaked in the yellow ochre of Marutam bark;
Do not take the words of these people as truth. They are incapable of removing the sorrow of the world. In the Chitrambalam which is praised and worshipped by the learned people, to do obeisance with both hands devotedly to the red feet wearing anklets, those who reached Thillai are capable of enjoying the fruits of being born as a human being in this world

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 18, 2017, 08:52:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1482 on: May 18, 2017, 08:53:15 AM »
Verse  11:


நாறு பூம்பொழில் நண்ணிய காழியுள் நான்ம றைவல்ல ஞானசம் பந்தன்
ஊறும் இன்தமி ழால்உயர்ந் தார்உறை தில்லைதன்னுள்
ஏறு தொல்புகழ் ஏந்துசிற் றம்பலத் தீச னைஇசை யாற்சொன்ன பத்திவை
கூறு மாறுவல் லார்உயர்ந் தாரொடும் கூடுவரே.


Jnāṉa Sampantaṉ who is well versed in all the four Vedas, and was born in Sirkazhi which has pleasing gardens spreading fragrance.  These ten verses which were composed in sweet Tamizh, with music about the Lord in the exalted Chitrambalam, which has ever increasing ancient fame and which is situated in Thillai where eminent people reside. Those who are capable of reciting them will join with the resident of the celestials beings world after leaving this world. (Notes: Contrary to the distinguishing features of Sampantar`s Tēvāram, the two things are omitted - 1 Rāvaṇaṉ has not been mentioned in the 8th verse; 2 Brahma and Vishnu searching the feet and head of the Lord is not mentioned in the 9th verse.)

Padigam on Tiruch Chakrapalli completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 18, 2017, 10:40:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1483 on: May 18, 2017, 10:41:53 AM »
Tiru Mazha Padi:

Verse  1:

காலையார் வண்டினங் கிண்டிய காருறும்
சோலையார் பைங்கிளி சொற்பொருள் பயிலவே
வேலையார் விடம்அணி வேதியன் விரும்பிடம்
மாலையார் மதிதவழ் மாமழ பாடியே.

The parrots which live in the gardens on which clouds settle and in which the swarms of bees which hum the tune of Marutam, penetrate into the flowers, practice words and their meanings the place which the Brahmin among gods, Siva, who adorns his neck with the poison that rose in the ocean. It is the great Mazhapāṭi on whose mansions the moon which rises in the evening seems to crawl.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 18, 2017, 10:44:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1484 on: May 18, 2017, 10:45:47 AM »
Verse  2:

கறையணி மிடறுஉடைக் கண்ணுதல் நண்ணிய
பிறையணி செஞ்சடைப் பிஞ்ஞகன் பேணும்ஊர்
துறையணி குருகினம் தூமலர் துதையவே
மறையணி நாவினான் மாமழ பாடியே.


Siva who has a neck beautified by the poison.  Siva who wears a feather of a peacock, on the red matted locks and adorns a crescent moon which sought refuge in him,
the flock of swans which make the ghat beautiful live crowded in spotless lotus flowers. He whose tongue is made beautiful by chanting the Vedas, is the great Mazhapāṭi desired by him.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 18, 2017, 10:48:43 AM by Subramanian.R »